Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringskonsulent Ved Søndre og nordre Vestfold DPS Carina Jørgensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringskonsulent Ved Søndre og nordre Vestfold DPS Carina Jørgensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringskonsulent Ved Søndre og nordre Vestfold DPS Carina Jørgensen

2  Brukererfaringen er den vesentlige grunnen til a ̊ bli ansatt.  Egenerfaringen skal regnes som selve kvalifikasjonen for stillingen og erfaringskompetansen skal på en eller annen måte brukes i arbeidet.  EK er som andre ansatte, og det skal derfor stilles samme krav til kompetanse, og være et sett med forventninger til den funksjonen vedkommende skal utøve

3  Søndre og nordre DPS har hatt EK i 3 år, i til sammen 80 prosent stilling  Også ansatt en EK ved ARB (gamle Vestfoldklinikken)  Hovedsakelig i prosjekt perioden, jobbe på systemnivå på DPS  Prosjekt fram til jul i år, stor sannsynlighet for faste stillinger fra neste år  Framtidens EK er på flere nivåer; på system og individ, og kommune

4  Gi fagmiljøet et større tilfang av kunnskap fra et bruker- og pårørende perspektiv  Bidra til økt og mer systematisk bruk av erfaringskunnskap inn i klinikken  Bidra til å likestille fagkompetanse med erfaringskunnskap

5  Barn som pårørende  Pårørendearbeid  Kontakt med brukerorganisasjonene  Råd og utvalg, arbeidsgrupper  Brukerundersøkelsen  Vestfold IPS  Å være på tilbudssiden, oppdrag i tillegg til faste DPS oppgaver

6  2008 utga Helsedirektoratet veilederen Pårørende – en ressurs, der formålet er å sikre at pårørende for nødvendig informasjon, støtte og avlastning  2010 trådte lovendringen som skal sikre at barn som pårørende blir sett og hørt  Det bidro til en del endringer ved DPS, kanskje særlig mht barn  DPS har hatt tilbud om kurs for pårørende de 20-25 årene, men det har likevel blitt sterkere fokus, på alle pårørendes rolle

7  Bidra med min brukerkompetanse og brukerperspektiv på de ulike pårørende kursene som DPS har – ruspoliklinikk og psykose seksjon  Koordinere faste samlinger for de som driver med pårørendearbeid; oppgaven går ut på å holde pårørende fokuset og trøkket oppe, i tillegg til å dokumentere framdriften i dette arbeidet.

8  Pårørende fokus og familieorientering i klinikken har fått et løft med veilederen ”Pårørende - en ressurs”  Er det fortsatt behov for slike kurs, eller er pårørende godt nok ivaretatt av systemet?  Jeg ønsker at det skal samarbeides tettere med bruker- og pårørende organisasjonene – kunne man i Vestfold etablert pårørende senter med ulike kurs tilbud?

9  De to kursene var lagt opp litt forskjellig  Psykose: forelesning og informasjon  Rus: informasjon og selvhjelpsgruppe  Begge kursene er nyttige, og får gode tilbakemeldinger  DPS i nordre har kurs i høst semesteret, og søndre har vårsemesteret  Mellom 15-30 personer påmeldte, fordelt på 8 kvelder

10  Pårørende melder at det er stort behov for slike kurs  Positivt at kursene er lagt opp forskjellig, for da møter man de ulike behovene  Jeg har erfaring med kurs hvor pårørende lytter og mottar info, og mer aktivt, med selvhjelps grupper – begge retningene er nyttige og spennende  Dessverre er slike tilbud ofte avhengig av ildsjeler, kursene er sårbare  Kursene blir ansett som spesialisthelsetjenestens lavterskel tilbud, og det spøker for slike tilbud i disse tider…

11 1. Det skal sikres en god dialog med de pårørende basert på gjensidig respekt og forståelse 2. De pårørendes kunnskap og erfaringer skal anerkjennes og benyttes i behandlingen 3. De pårørende skal få tilbud ut fra egne behov 4. Det skal utvikles rutiner for systematisk tilbakemelding fra pårørende

12  Helsepersonell har blitt veldig mye bedre på forståelsen av grenseoppgangene på taushetsplikten (mye man kan fortelle generelt), pårørendes rettigheter og helsepersonellets plikter  Pårørende melder om bedre møter med helsevesenet, men definitivt forbedringspotensial, da det fortsatt er tilfeller på dårlige møter  Det er fortsatt litt tilfeldig hvorvidt pårørende får en kontakt person ved krise – med mindre personen er i systemet fra før  Pårørende ønsker et helsevesen hvor det er personellet som tar initiativ til møter og informasjonsutveksling

13  Pårørendes erfaring og kunnskap er viktig, og bør etterspørres  Både på selve behandlingen av deres, men også på grad av involvering og kommunikasjon

14 Et nyttig verktøy som kan brukes i internundervisning eller andre sammenhenger hvor man vil reflektere over egen prakisis Hvordan involveres pårørende i praksis? Programmets intensjon er å sette pårørende på dagsorden og fungere som en igangsetter til drøftinger rundt egen praksis. All bruk av programmet er kostnadsfritt Lenke til programmet: www.pårørendeprogrammet.no www.pårørendeprogrammet.no

15  Sikre at barn (0-18 år) som er pårørende til pasienter med psykiske lidelser, og/ eller rusmiddelavhengighet får nødvendig informasjon og oppfølging.  Sikre at barna systematisk blir fanget opp tidlig og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i stand til å mestre situasjonen. Barnet skal oppleve seg sett, hørt, forstått og ivaretatt  Samarbeide tett med helsesøstrene om tilbud for barn som pårørende

16  Etter lovpålegget, har det sakte og sikkert skjedd endring og utvikling i positiv retning  Hver avdeling har en barnekoordinator, hver seksjon har en barneansvarlig  Eget journal notat som registrerer om pasienten har barn, og om barnet er ivaretatt (JOA notat)  Fast samarbeid og samhandlingsgruppe: ”Barn som pårørende gruppen”, representanter fra kommunene i søndre (helsesøster, sosialmedisinsk senter sfj. Etc) barnekoordinator og EK fra DPS  Siste 4 år, økning av bekymringsmeldinger, barnesamtaler, og generelt mer fokus på barn

17


Laste ned ppt "Erfaringskonsulent Ved Søndre og nordre Vestfold DPS Carina Jørgensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google