Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra pårørende arbeid ved SVDPS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra pårørende arbeid ved SVDPS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra pårørende arbeid ved SVDPS
Erfaringskonsulent Ved Søndre og nordre Vestfold DPS Carina Jørgensen

2 Erfaringskonsulent Brukererfaringen er den vesentlige grunnen til å bli ansatt. Egenerfaringen skal regnes som selve kvalifikasjonen for stillingen og erfaringskompetansen skal på en eller annen måte brukes i arbeidet. EK er som andre ansatte, og det skal derfor stilles samme krav til kompetanse, og være et sett med forventninger til den funksjonen vedkommende skal utøve

3 Erfaringskonsulent (EK) i klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR)
Søndre og nordre DPS har hatt EK i 3 år, i til sammen 80 prosent stilling Også ansatt en EK ved ARB (gamle Vestfoldklinikken) Hovedsakelig i prosjekt perioden, jobbe på systemnivå på DPS Prosjekt fram til jul i år, stor sannsynlighet for faste stillinger fra neste år Framtidens EK er på flere nivåer; på system og individ, og kommune

4 Mandatet til EK: Gi fagmiljøet et større tilfang av kunnskap fra et bruker- og pårørende perspektiv Bidra til økt og mer systematisk bruk av erfaringskunnskap inn i klinikken Bidra til å likestille fagkompetanse med erfaringskunnskap

5 Arbeidsoppgaver: Barn som pårørende Pårørendearbeid
Kontakt med brukerorganisasjonene Råd og utvalg, arbeidsgrupper Brukerundersøkelsen Vestfold IPS Å være på tilbudssiden, oppdrag i tillegg til faste DPS oppgaver

6 I dag skal fokus være på pårørendearbeid:
2008 utga Helsedirektoratet veilederen Pårørende – en ressurs, der formålet er å sikre at pårørende for nødvendig informasjon, støtte og avlastning 2010 trådte lovendringen som skal sikre at barn som pårørende blir sett og hørt Det bidro til en del endringer ved DPS, kanskje særlig mht barn DPS har hatt tilbud om kurs for pårørende de årene, men det har likevel blitt sterkere fokus, på alle pårørendes rolle

7 EK og Pårørende arbeid Bidra med min brukerkompetanse og brukerperspektiv på de ulike pårørende kursene som DPS har – ruspoliklinikk og psykose seksjon Koordinere faste samlinger for de som driver med pårørendearbeid; oppgaven går ut på å holde pårørende fokuset og trøkket oppe, i tillegg til å dokumentere framdriften i dette arbeidet.

8 Pårørende arbeid Pårørende fokus og familieorientering i klinikken har fått et løft med veilederen ”Pårørende - en ressurs” Er det fortsatt behov for slike kurs, eller er pårørende godt nok ivaretatt av systemet? Jeg ønsker at det skal samarbeides tettere med bruker- og pårørende organisasjonene – kunne man i Vestfold etablert pårørende senter med ulike kurs tilbud?

9 Pårørende kurs De to kursene var lagt opp litt forskjellig
Psykose: forelesning og informasjon Rus: informasjon og selvhjelpsgruppe Begge kursene er nyttige, og får gode tilbakemeldinger DPS i nordre har kurs i høst semesteret, og søndre har vårsemesteret Mellom personer påmeldte, fordelt på 8 kvelder

10 Erfaringer fra kurs: Pårørende melder at det er stort behov for slike kurs Positivt at kursene er lagt opp forskjellig, for da møter man de ulike behovene Jeg har erfaring med kurs hvor pårørende lytter og mottar info, og mer aktivt, med selvhjelps grupper – begge retningene er nyttige og spennende Dessverre er slike tilbud ofte avhengig av ildsjeler, kursene er sårbare Kursene blir ansett som spesialisthelsetjenestens lavterskel tilbud, og det spøker for slike tilbud i disse tider… Hvor skal slike tilbud ligger, på hvilket nivå…? Inntil videre drives det kurs i søndre og nordre innen psykose Rus pol i søndre har hatt et opphold 1 år, men det er planlagt å starte opp igjen etter jul Gruppe pol. Har kurs for pårørende til pasienter, de andre kursene er til alle interesserte

11 Målene til LPP (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse)
Det skal sikres en god dialog med de pårørende basert på gjensidig respekt og forståelse De pårørendes kunnskap og erfaringer skal anerkjennes og benyttes i behandlingen De pårørende skal få tilbud ut fra egne behov Det skal utvikles rutiner for systematisk tilbakemelding fra pårørende

12 Det skal sikres en god dialog med de pårørende basert på gjensidig respekt og forståelse
Helsepersonell har blitt veldig mye bedre på forståelsen av grenseoppgangene på taushetsplikten (mye man kan fortelle generelt), pårørendes rettigheter og helsepersonellets plikter Pårørende melder om bedre møter med helsevesenet, men definitivt forbedringspotensial, da det fortsatt er tilfeller på dårlige møter Det er fortsatt litt tilfeldig hvorvidt pårørende får en kontakt person ved krise – med mindre personen er i systemet fra før Pårørende ønsker et helsevesen hvor det er personellet som tar initiativ til møter og informasjonsutveksling Dårlige møter som går på respekt, likeverd, samt tillit

13 Det bør utvikles rustiner for systematisk tilbakemelding fra pårørende
Pårørendes erfaring og kunnskap er viktig, og bør etterspørres Både på selve behandlingen av deres, men også på grad av involvering og kommunikasjon

14 OPPLÆRINGSPROGRAMMET PÅRØRENDE
Et nyttig verktøy som kan brukes i internundervisning eller andre sammenhenger hvor man vil reflektere over egen prakisis Hvordan involveres pårørende i praksis? Programmets intensjon er å sette pårørende på dagsorden og fungere som en igangsetter til drøftinger rundt egen praksis. All bruk av programmet er kostnadsfritt Lenke til programmet:

15 Barn som pårørende Sikre at barn (0-18 år) som er pårørende til pasienter med psykiske lidelser, og/ eller rusmiddelavhengighet får nødvendig informasjon og oppfølging.   Sikre at barna systematisk blir fanget opp tidlig og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i stand til å mestre situasjonen. Barnet skal oppleve seg sett, hørt, forstått og ivaretatt Samarbeide tett med helsesøstrene om tilbud for barn som pårørende

16 Barn som pårørende arbeid:
Etter lovpålegget, har det sakte og sikkert skjedd endring og utvikling i positiv retning Hver avdeling har en barnekoordinator, hver seksjon har en barneansvarlig Eget journal notat som registrerer om pasienten har barn, og om barnet er ivaretatt (JOA notat) Fast samarbeid og samhandlingsgruppe: ”Barn som pårørende gruppen”, representanter fra kommunene i søndre (helsesøster, sosialmedisinsk senter sfj. Etc) barnekoordinator og EK fra DPS Siste 4 år, økning av bekymringsmeldinger, barnesamtaler, og generelt mer fokus på barn

17 Tusen takk for meg!


Laste ned ppt "Erfaringer fra pårørende arbeid ved SVDPS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google