Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nedsatt nyrefunksjon Internundervisning LHH 07.05.14 Dr. Roy O. Bekkeseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nedsatt nyrefunksjon Internundervisning LHH 07.05.14 Dr. Roy O. Bekkeseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nedsatt nyrefunksjon Internundervisning LHH 07.05.14 Dr. Roy O. Bekkeseth

2 Definisjon Redusert glomerulusfiltrasjon og tubulær aktivitet Akutt svikt av glomerulusfiltrasjonen med retensjon av avfallsstoffer. Urinmengden kan være normal eller redusert. Akutt eller kronisk Kreatinverdier gir et godt mål på nyrefunksjonen

3 Inndeling Akutt nyresvikt  Prerenal  Renal  Postrenal Kronisk nyresvikt

4 Akutt prerenal nyresvikt

5 Akutt renal nyresvikt

6 Renal nyresvikt  Hos pasienter med lett nedsatt nyrefunksjon vil vanlige diagnoser som hypertensjon og diabetes dominere, vanligvis arteriosklerotisk betinget  Ved mer avansert nyresvikt (prosentangivelsene er usikre)  Glomerulonefritt 15%  Diabetes mellitus 25%  Arteriosklerotisk nefropati 25%  Urologisk betinget 10-15%  Cystenyrer 5-10%  Bindevevssykdommer 5-10%

7 Renal nyresvikt  Postoperativt/posttraumatisk. Også i forbindelse med abort/fødsel.  Sepsis. Multiorgansvikt.  Medikamentutløst: Vasoaktive medikamenter (ACE hemmere, ATII blokkere), nefrotoksiske medikamenter (aminoglykosoider m.m.), røntgenkontrastmidler.  Ikke-medikamentelle forgiftninger: Sopp, metaller, frostvæske, metanol, plantevernmidler.  Langvarig prerenal iskemi.  Akutt nyresykdom: Akutt glomerulonefritt, nephropatia epidemica m.m.  Andre: Hemolyse, svær rhabdomyolyse, myoglobinuri, DIC, myelomatose, akutt urinsyrebelastning.

8 Postrenal nyresvikt  Utløpshindring med urinretensjon: BPH, prostatakreft og andre kreftformer  Nevrogen blære  Antikolinerge medikamenter

9 Symptomer/Funn  Som oftest oliguri med diurese <400 ml/døgn, men non-oligurisk forløp forekommer (eventuelt tidlig i forløpet). Komplett anuri er sjeldent.  Oppkast  Konfusjon  Urinlukt av ånden  Eventuelt hudblødninger  Ved prerenal årsak kan tørste, vekttap og ortostatisk svimmelhet være fremtredende  Ved renal årsak kan det eventuelt være smerter i nyreregionene og hematuri.

10 Biokjemiske markører  Urea og kreatinin er forhøyet, kalsium lav, fosfater forhøyet, acidose, lav bikarbonat  Kreatininmålinger må gjentas hyppig i starten for å avklare om nyrefunksjonen er stabil eller er i rask endring 2 2  Mål Hb, elektrolytter, urat og glukose, bikarbonat, kalsium fosfat og albumin  Ved mistanke om immunologisk sykdom kan SR, CRP, AST, ANF, revmatoid faktor, ANA og ev. ANCA, være aktuelle  Ved mistanke om rabdomyolyse bør kreatinikinase (CK) måles

11 eGFR og eldre  UNNTAK: Pasienter med muskelsvinn (s-kreat red; GFR kunstig høy), fete (samme)  CG beste mål en har på eldre pr nå

12 Nyretroponin? Er serumkreatinin en god markør på akutt nyreskade? Kreatinin stiger sent i forløpet. Den kan både over- og underestimere nyrefunksjonen og er kun en markør på filtrasjon i glomeruli, ikke på f.eks tubuliskade. Når GFR faller øker den tubulære sekresjonen og dette er også et forstyrrende element. Serumkreatinin er dessuten avhengig av pasientens væskebalanse. Andre markører som Cystatin C og neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) kan komme til å vise seg å være bedre. Cystatin C har en del av de samme manglene som kreatinin, men skal være mer sensitiv spesielt ved relativt høy GFR. Cystatin C anses også som en bedre prediktor for kardiovaskulær sykdom enn kreatinin. NGAL er lovende og kan påvises i økte mengder i pasientens urin og blod bare timer etter en iskemisk skade i nyrene. Kanskje vil det få samme betydning som troponin har ved hjerteinfarkt? Foreløpig er det ikke en rutinetest, men kan komme til å bli det.

13 Aldersrelaterte endringer  Tap av 10% GFR og 10% av renal plasmastrøm pr tiår fra voksen alder  Tap av glomeruli i en aldersrelatert prosess  Morfologisk lik FSGS  Prosessen starter i 30-årsalderen  Nyresvikt er ikke normal følge av aldring  Nyrenes sårbarhet (reservekapasitet) øker med alderen FSGS

14 Endringer  Tap av glomerulusfunksjon (GFR)  Tap av tubulusfunksjon (Væske og elektrolyttbalanse, Syre/base-regulering  Reagerer dårlig på stimulering av ADH -> Redusert evne til å spare på kroppsvann i perioder med underskudd grunnet nedsatt reninproduksjon  Nedsatt autoregulering av GFR -> Nedsatt reservekapasitet ved blodtrykksfall, dehydrering, væske/salt-overbelastning, nefrotoksiske legemidler (NSAID, Metformin, Glycosider)  Sykdommer hos gamle som hypertensjon, diabetes aterosklerose, residiverende pyelonefritt samt avløpshinder i urinveiene øker sårbarheten ytteligere

15 Kronisk nyresvikt/Nyresykdom  Redusert nyrefunksjon svært alminnelig hos gamle  Risikofaktorer:  Diabetes  Hypertensjon  Aterosklerotisk sykdom  Langvarig bruk av analgetika (paracet og NSAID) Vurdering av GFR og proteinuri for å identifisere pasienter med høy risiko for nyresvikt

16 Tabell – Kronisk nyresvikt

17 Albumin/Kreatinin-ratio  Kvantitering av proteinuri  Vanskelig å gjennomføre samling av døgnurin hos eldre  Spotprøve med prot/krea er viktig redskap  Albuminkonsentrasjon/Kreatinin mg/mmol x 10 = døgnutskillelse protein i døgnurin

18  God blodtrykkskontroll  Blodsukkerregulering  Aterosklerotisk nyresykdom gir iskemisk nefropati med bilateral nyrearteriesklerose og perifer iskemisk nyresvikt -> Nedsatt GFR eller renovaskulær hypertensjon  Renovaskulær hypertensjon gir hypokalemi hos pasienter som ikke bruker diuretika  OBS!! ACE-hemmere og A-II blokkere ved nyrearteriestenose (spesielt ved hypovolemi og hyponatremi)  Mistenk bilateral nyrearteriestenose ved sterkt blodtrykksfall av liten dose ACE-hemmer eller A-II blokker

19 Nefrotisk syndrom  Ofte udiagnostisert hos gamle  Vanskelig å erkjenne ødemer da de ofte tilskrives hjertesvikt eller venøs insuffisiens  Sterk faktor for tromboembolisme og aterosklerotisk sykdom  Viktig med antitrombotisk behandling og statiner  Opptrer ofte hos paraneoplastisk syndrom hos eldre særlig ved kreft i lunge eller tykktarm

20 Terminal nyresvikt/Uremi Symptomer: Slapphet Appetittløshet, Kvalme/oppkast Kløe Behandling: Dialyse og symptomlindring

21 Anemi  12% av anemi hos gamle er sekundært til nyresvikt  Anemien er da normocytær og kan ha god effekt av behandling med EPO  EPO er da et godt alternativ til palliative pasienter som skal avstå fra dialyse

22 Praktiske tips ved akutt nyresvikt  Ved akutt nyresvikt eller forverret kronisk nyresvikt må man lete etter postrenale årsaker (10% av eldre)  Vanligst er blærehalsstenose og BPH hos menn  Postrenal nyresvikt kan raskt bli irreversibel  Prerenal nyresvikt hos eldre korrigeres raskt med væsketilførsel  Hypovolemi -> akutt funksjonssvikt  Renale årsaker er ofte akutt på kroniske (DM, HT, ATS) eller sirkulatorisk/medikamentell

23 Nyrene og medikamenter Vanlige medikamentelle årsaker til akutt nyresvikt ACE-hemmer/A-II blokker Metformin NSAID Aminoglykosider Røntgenkontrastmidler Ved akutt nyresvikt skal medisinlisten alltid gjennomgås og seponer alt som ikke er nødvendig i en akuttsituasjon

24  ACE-hemmer: - Lisinopril: Startdose 1,25 mg som trappes opp over flere uker Må monitoreres med kontroll av blodtrykk, krea, elektrolytter (K+) Må bråseponeres ved lavt væskeinntak Brukes ikke ved lav GFR


Laste ned ppt "Nedsatt nyrefunksjon Internundervisning LHH 07.05.14 Dr. Roy O. Bekkeseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google