Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsoperatørfagtreff 2014 17.9.2014 Tyrifjord hotell, Vikersund FDV dokumentasjon Bruk av Isy Jobtech. v/ Drammen kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsoperatørfagtreff 2014 17.9.2014 Tyrifjord hotell, Vikersund FDV dokumentasjon Bruk av Isy Jobtech. v/ Drammen kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsoperatørfagtreff 2014 17.9.2014 Tyrifjord hotell, Vikersund FDV dokumentasjon Bruk av Isy Jobtech. v/ Drammen kommune

2 DRAMMEN KOMMUNE- Vann og Avløp: Erfaringer fra implementeringer av ISY JobTech Bruk av systemet i dag Planer videre

3 Drammen kommune-en by i vekst ca. 65.000 innbyggere befolkningsvekst: 1,5%/år medfører behov for utvidelse av bla VA-tekkniske anlegg Drammen anno 1800 Drammen i dag

4 Krav til Vann og avløp Drikkevann Nok vann - Vanntrykk i tilknytningspunkt - Tilstrekkelig kildekapasitet Godt vann -Innhold av fysiske og kjemiske stoffer og bakterier Sikkerhet i vannforsyningen -Tilgang til vann fra alternativ kilde -Beredskap Avløp Overholde fylkesmannens krav i fht -Tilføringsgrad -Avløpsrensing -Total- og restutslipp

5 Krav til Vann og avløp Badevannskvalitet

6 Vann og avløp – mye utstyr Vannforsyning: 2 Høydebassenger 10 Trykkøkningsstasjoner 53 Reduksjonsventiler Avløpsrensing: 2 renseanlegg Avløpstransport: 65 Avløpspumpestasjoner 90 overløpstasjoner

7 Behov for bruk av FDV-system VA-virksomheten: Bidrar til folkets helse på mange måter Forvalter viktig og verdifull infrastruktur  Samfunns krav om at vi har - kontroll med VA-anleggets tilstand - gode vedlikeholdsrutiner (vedlikeholdssystem)

8 Hva ønsker vi å få ut fra systemet? Kontroll over gjennomføring av systematisk vedlikehold Historikk som grunnlag for avgjørelser rundt investeringer Dokumentasjon på gjennomførte kontroll, service og vedlikehold for - å sikre garantikrav for ny anskaffet utstyr og reparasjoner - huske garantibefaringer - tilsyn (fylkesmann, brannvesenet, mattilsynet, …) Innsamling av driftsdata for analyser (f eks beregning tilføringsgrad) Forbedre bruk av personelle ressurser (planlegging)

9 Etablering av ISY JobTech JobTech etablert i 1991 med nybygg av Solumstrand ra Tidligere: lite bruk pga utilstrekkelig tilrettelegging Med oppstart rehabilitering Solumstrand ra økt fokus på vedlikeholdssystem Systemet ble oppgradert og tilrettelagt Forutsetning for å sikre garantikrav

10 Forutsetning for etableringen 1) Beslutning om at JobTech skal brukes videre som sentralt FDV- system i VA – Drammen kommune og forankring i KS-systemet 2) Krav om dokumentasjon for bruk i JobTech måtte forankres i tilbudsgrunnlagene for rehabilitering Solumstrand ra + permanent oppfølging av innlevering av dokumentasjon 3) Alt utstyr måtte tagges med enhetlig system 4) Følger opp oppgradering ISY JobTech for - Muusøya renseanlegg - Utestasjoner avløp - Drikkevannstasjoner

11 Flytskjema Solumstrand ra/forbehandling

12 Solumstrand ra – Tilrettelegging for bruk av ISY-JobTech Strukturere systemet: -FOR = Forbehandling av avløpsvann mekanisk -BIO = Biologisk kjemiske behandling av avløpsvann -SLA = Slambehandling -BYG = Bygning (dekker, vinduer, tak, dører, porter, …) -BRA = Brannvern (branndører, rømningsveier, brannalarmanlegg, ledelyssystem, …) -GAS = Gassanlegg -STY = Styringsanlegg (undersentraler, kamera, …) -VEN = Ventilasjon -VVS = Varmeveksler/varmepumpe, sanitæranlegg, hydroforanlegg

13 Drikkevann – status og planlegging Stasjonsoversikt for alle vannstasjoner opprettet Stasjonene legges inn med TAG kodemanual: - Stasjonsnummer - Stasjonsnavn - VIKTIGSTE komponenter Dokumentasjon kan legges direkte på komponenten Data tilhørende den enkelte komponent kan trendes. Eks:- sandvolum for det enkelte sandfang, - målerstand for den enkelte vannmåler Mulighet til å knytte driftskostnader til den enkelte stasjon

14 Drikkevann – status og planer Målet med Jobtech på iPad: - Arbeidsordre og kvittering for utført arbeid er implementert -det mangler mulighet til å lagre komponentdata -få en fremtidig tilgang på tegninger og øvrig dokumentasjon når den enkelte er ute på stasjon -Applikasjonen må videreutvikles slik at de viktigste dokumenteringsfunksjonene er tilgjengelig

15 Organisering av arbeidet Formann godkjenner hver fredag og lagrer jobbordre for hele uke BrukernivåFunksjonStilling A Administrere/oppgradering av systemet,Fagleder legge nye funksjoner/skjemaer inn i systemet BAdministrere oppgavefordelingFormann Godkjenne kvitterte jobber og tiltak Legge inn/endre komponenter CKvittere for utførte jobber og tiltakDriftsoperatør Legge inn kommentarer og bilder

16 Driftsinstruks FDV-syst JobTech DOS CACTUS/CITEC T HMS Arbeitsmiljøloven Sikkerhetsinstruk s FM fordeler oppgavene til DO DO utfører Avvik ? ja nei FM registrerer inn i JobTech FM vurderer, evt. i samråd med FL og/eller DIBK DO kvitterer ”utført” i JobTech FM kvitterer ”godkjent” i JobTech FM iverksetter tiltak, evt. i samråd med DIMP Bestilleren (FM/DIMP) registrerer utførelsen inn i JobTech DIBK vurderer avviket i fht utslippstillatelsen, evtl registrerer utslippet inn i drifts- journalen Rensekrav, Totalutslipp/restutslipp, Tilføringsgrad DO…Driftsoperatør FM…Formann DIBK…Driftsingeniør Biologi/kjemi DIMP…Driftsingeniør Maskin/prosess FL…Fagleder VO…Verneombud EA…Elektroansvarlig DO utfører daglig kontroll Hend else/ avvik ? ja DO utfører DO kvitterer i JobTech Kurs/Opplærin g Admin. Datablader EcoOnline Vernerunde VO utfører VO lager HMS- handlingsplan i samråd med FM og FL VO følger opp utførelsen Alarmer VO utkvitterer i HMS handlingsplan en DIBK følger opp Hovedprosesser VA-prosess

17 Resultatdokumentasjon VA-prosess DriftØkonomi Restutslipp TotalutslippRensekravTilføringsgrad Resultatmøte 1x/mnd FL Budsjettoppfølgi ng Hendelser på renseanlegg og utestasjoner Utslipp fra ledningsnettet Årsrapport ?

18 ISY JobTech- vedlikeholdsavtale programvare -18 navngitte brukerlisenser -7 navngitte brukerlisenser for Isy JobTech iPad Go - kr. 128.000 per år

19 Innsamling data for utestasjoner TAG-nrOmråde*Gruppe* Kompo- nentFabrikatTypeKapasitetLeverandørVedlikeholdsoppgaver Henvisning til FDV-dokumentasjonGarantitidMerknad FirmaTelBeskrivelseFrekvens begynnerender

20 Veien videre ISY JobTech tas i bruk også for Elektro Tilrettelegging av ISY JobTech Go for innsamling av driftstimer for utestasjoner Undersøke mulig kobling JobTech mot GEMINI Undersøke mulig kobling JobTech mot CITECT

21 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Driftsoperatørfagtreff 2014 17.9.2014 Tyrifjord hotell, Vikersund FDV dokumentasjon Bruk av Isy Jobtech. v/ Drammen kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google