Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsoperatørfagtreff Tyrifjord hotell, Vikersund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsoperatørfagtreff Tyrifjord hotell, Vikersund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsoperatørfagtreff 2014 17.9.2014 Tyrifjord hotell, Vikersund
FDV dokumentasjon Bruk av Isy Jobtech. v/ Drammen kommune

2 DRAMMEN KOMMUNE- Vann og Avløp:
Erfaringer fra implementeringer av ISY JobTech Bruk av systemet i dag Planer videre

3 Drammen kommune-en by i vekst ca. 65
Drammen kommune-en by i vekst ca innbyggere befolkningsvekst: 1,5%/år medfører behov for utvidelse av bla VA-tekkniske anlegg Drammen anno 1800 Drammen i dag Utvidelse=kvalitativt og mengde Stadig flere anlegg Beholde oversikt Registrere observasjoner i sammenheng med bedre kontroll på transportsystemets funksjon

4 Krav til Vann og avløp Drikkevann Avløp Nok vann
- Vanntrykk i tilknytningspunkt - Tilstrekkelig kildekapasitet Godt vann Innhold av fysiske og kjemiske stoffer og bakterier Sikkerhet i vannforsyningen Tilgang til vann fra alternativ kilde Beredskap Avløp Overholde fylkesmannens krav i fht Tilføringsgrad Avløpsrensing Total- og restutslipp Tjenesteleverandør Drifte kostnadseffektivt

5 Krav til Vann og avløp Badevannskvalitet

6 Vann og avløp – mye utstyr
Vannforsyning: 2 Høydebassenger 10 Trykkøkningsstasjoner 53 Reduksjonsventiler Avløpsrensing: 2 renseanlegg Avløpstransport: 65 Avløpspumpestasjoner 90 overløpstasjoner

7 Behov for bruk av FDV-system
VA-virksomheten: Bidrar til folkets helse på mange måter Forvalter viktig og verdifull infrastruktur Samfunns krav om at vi har - kontroll med VA-anleggets tilstand - gode vedlikeholdsrutiner (vedlikeholdssystem)

8 Hva ønsker vi å få ut fra systemet?
Kontroll over gjennomføring av systematisk vedlikehold Historikk som grunnlag for avgjørelser rundt investeringer Dokumentasjon på gjennomførte kontroll, service og vedlikehold for - å sikre garantikrav for ny anskaffet utstyr og reparasjoner - huske garantibefaringer - tilsyn (fylkesmann, brannvesenet, mattilsynet, …) Innsamling av driftsdata for analyser (f eks beregning tilføringsgrad) Forbedre bruk av personelle ressurser (planlegging)

9 Etablering av ISY JobTech
JobTech etablert i 1991 med nybygg av Solumstrand ra Tidligere: lite bruk pga utilstrekkelig tilrettelegging Med oppstart rehabilitering Solumstrand ra økt fokus på vedlikeholdssystem Systemet ble oppgradert og tilrettelagt Forutsetning for å sikre garantikrav Litt om historien: Hvorfor JobTech???

10 Forutsetning for etableringen
1) Beslutning om at JobTech skal brukes videre som sentralt FDV- system i VA – Drammen kommune og forankring i KS-systemet 2) Krav om dokumentasjon for bruk i JobTech måtte forankres i tilbudsgrunnlagene for rehabilitering Solumstrand ra + permanent oppfølging av innlevering av dokumentasjon 3) Alt utstyr måtte tagges med enhetlig system 4) Følger opp oppgradering ISY JobTech for - Muusøya renseanlegg - Utestasjoner avløp - Drikkevannstasjoner

11 Flytskjema Solumstrand ra/forbehandling
Masse utstyr!

12 Solumstrand ra – Tilrettelegging for bruk av ISY-JobTech
Strukturere systemet: FOR = Forbehandling av avløpsvann mekanisk BIO = Biologisk kjemiske behandling av avløpsvann SLA = Slambehandling BYG = Bygning (dekker, vinduer, tak, dører, porter, …) BRA = Brannvern (branndører, rømningsveier, brannalarmanlegg, ledelyssystem, …) GAS = Gassanlegg STY = Styringsanlegg (undersentraler, kamera, …) VEN = Ventilasjon VVS = Varmeveksler/varmepumpe, sanitæranlegg, hydroforanlegg Viktig med ordentlig og oversiktlig struktur i systemet.

13 Drikkevann – status og planlegging
Stasjonsoversikt for alle vannstasjoner opprettet Stasjonene legges inn med TAG kodemanual: - Stasjonsnummer - Stasjonsnavn - VIKTIGSTE komponenter Dokumentasjon kan legges direkte på komponenten Data tilhørende den enkelte komponent kan trendes. Eks:- sandvolum for det enkelte sandfang, - målerstand for den enkelte vannmåler Mulighet til å knytte driftskostnader til den enkelte stasjon Alle komponenter er tenkt tagget på samme måte både i Jobtech, driftsovervåkning og Gemini VA. Dette gir en god oversikt over komponentene som benyttes. Dette forhindrer også uoffisielle kallenavn på stasjonen som den enkelte kan.

14 Drikkevann – status og planer
Målet med Jobtech på iPad: - Arbeidsordre og kvittering for utført arbeid er implementert det mangler mulighet til å lagre komponentdata få en fremtidig tilgang på tegninger og øvrig dokumentasjon når den enkelte er ute på stasjon Applikasjonen må videreutvikles slik at de viktigste dokumenteringsfunksjonene er tilgjengelig

15 Organisering av arbeidet Formann godkjenner hver fredag og lagrer jobbordre for hele uke
Brukernivå Funksjon Stilling A Administrere/oppgradering av systemet, Fagleder legge nye funksjoner/skjemaer inn i systemet B Administrere oppgavefordeling Formann Godkjenne kvitterte jobber og tiltak Legge inn/endre komponenter C Kvittere for utførte jobber og tiltak Driftsoperatør  Legge inn kommentarer og bilder

16 Hovedprosesser VA-prosess
Driftsinstruks HMS Arbeitsmiljøloven Sikkerhetsinstruks FDV-syst JobTech DOS CACTUS/CITECT FM fordeler oppgavene til DO Alarmer Kurs/Opplæring Admin. Datablader EcoOnline Vernerunde DO utfører DO utfører DO utfører daglig kontroll DIBK følger opp VO utfører Avvik? DO kvitterer i JobTech ja FM registrerer inn i JobTech VO lager HMS- handlingsplan i samråd med FM og FL nei FM vurderer, evt. i samråd med FL og/eller DIBK Hendelse/avvik? ja DO kvitterer ”utført” i JobTech VO følger opp utførelsen FM kvitterer ”godkjent” i JobTech FM iverksetter tiltak, evt. i samråd med DIMP VO utkvitterer i HMS handlingsplanen Bestilleren (FM/DIMP) registrerer utførelsen inn i JobTech DIBK vurderer avviket i fht utslippstillatelsen, evtl registrerer utslippet inn i drifts- journalen DO…Driftsoperatør FM…Formann DIBK…Driftsingeniør Biologi/kjemi DIMP…Driftsingeniør Maskin/prosess FL…Fagleder VO…Verneombud EA…Elektroansvarlig Rensekrav, Totalutslipp/restutslipp, Tilføringsgrad

17 ? Resultatdokumentasjon VA-prosess Resultatmøte 1x/mnd Drift Økonomi
Utslipp fra ledningsnettet FL Budsjettoppfølging Rensekrav Totalutslipp Restutslipp Tilføringsgrad Hendelser på renseanlegg og utestasjoner ? Årsrapport

18 ISY JobTech- vedlikeholdsavtale programvare
18 navngitte brukerlisenser 7 navngitte brukerlisenser for Isy JobTech iPad Go - kr per år

19 Innsamling data for utestasjoner
TAG-nr Område* Gruppe* Kompo- nent Fabrikat Type Kapasitet Leverandør Vedlikeholdsoppgaver Henvisning til FDV-dokumentasjon Garantitid Merknad Firma Tel Beskrivelse Frekvens begynner ender

20 Veien videre ISY JobTech tas i bruk også for Elektro
Tilrettelegging av ISY JobTech Go for innsamling av driftstimer for utestasjoner Undersøke mulig kobling JobTech mot GEMINI Undersøke mulig kobling JobTech mot CITECT

21 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Driftsoperatørfagtreff Tyrifjord hotell, Vikersund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google