Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte eksistensielle behov hos personer med demens Reinsvoll Dato: 22.09.2014 Liv Skomakerstuen Ødbehr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte eksistensielle behov hos personer med demens Reinsvoll Dato: 22.09.2014 Liv Skomakerstuen Ødbehr."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte eksistensielle behov hos personer med demens Reinsvoll Dato: 22.09.2014 Liv Skomakerstuen Ødbehr

2 Disposisjon: Menneskesyn Begrepsavklaringer Åndelige og eksistensielle behov Omsorg, - med eksempler fra et doktorgradsprosjekt

3 Hva er et menneske? Menneskelige behov: Kontekst Sosial Psykisk Åndelig/ eksistensiell Fysisk

4 Menneskesyn  «Individet» i sentrum  «Personen» i sentrum  Ontologi, kunnskap, vurderinger og refleksjoner Humanitetsformuleringen  Handle slik at du alltid behandler menneskeheten, - ikke bare som et middel men som et mål i seg selv

5 «Livssyn er helheten av de eksistensielle spørsmålene og de svar, løsninger eller strategier som brukes (livssyn)». Mennesker har ulik livsforståelse

6 Verdier Verdier er materielle og immaterielle gjenstander/ fenomener og/ eller tilstander, - som for en gitt person, en gruppe eller for allmennheten er umistelig eller meget viktig å fremme eller oppnå. Lingås, LG. (1999). Etikk i pedagogiske arbeid. Oslo: Kommuneforlaget.

7 Er ikke åndelige og eksistensielle behov en privat sak? «Uløste eksistensielle spørsmål hos syke mennesker er ofte årsak til betydelig smerte og utilfredshet, - derfor kan man ikke si at spørsmål om livssyn bare tilhører privatlivet... Eksistensielle spørsmål faller innenfor helsearbeiderens arbeidsfelt» Stifoss-Hansen, H. & Kallenberg, K. (1998). Livssyn og helse. Teoretiske og kliniske perspektiver. Ad Notam Gyldendal

8 o Døden - Livet o Mening- meningsløshet o Frihet – Ansvar o Isolasjon – fellesskap Irvin Yalom Noen eksistensielle grunnvilkår «Eksistensielle sår og skader kan innebære at den egne eksistensen er satt på spill og ikke lengre føles selvsagt, meningsfull eller heller ønskelig» Maria Arman 25.10.13. Terningen Arena.

9 * Lidelsens mening: lykke - lidelse *Livets mening: mening- meningsløshet *Skyld, ansvar, isolasjon *Medgang og motgang, sorg, savn *Verdier, valgfrihet og livs-forpliktelser *Dødsangst og livs - engasjement «Eksistensielle spørsmål hører menneskelivet til». Nielsen, R. (2000). I dødsskyggens dal. Om å være nær mennesker som er ved livets avslutning. Oslo: Unitas Forlag. Jacobsen, B. (2009). Livets dilemma. En bog om eksistenstiel psykoterapi. København: Hans Reitzels Forlag

10 Eksistensielle utfordringer hos personer med demens: Stadige tapsopplevelser (kognitivt, ADL funksjoner, sosiale ferdigheter, orienteringsevne) Sosial isolasjon, apati, uro, aggressivitet Depresjon, psykose Mister sammenhengen i tilværelsen Endret selvbilde Mister sin narrative identitet Ensomhet og opplevelse av forlatthet

11 “Vertikale” Relasjon med Gud Håpet om evig liv Self-transcendence “Horisontale” Samhørighet med andre Sosial tilhørighet Opplevelse avsammenheng Kontakt med seg selv Self- transcendence Dimensjoner i menneskers liv:

12 European Association for Palliative Care (The EAPC) European Association for Palliative Care (The EAPC) “Spirituality is the dynamic dimension of human life that relates to the way persons (individual and community) experience, express and/or seek meaning, purpose and transcendence, and the way they connect to the moment, to self, to others, to nature, to the significant and/ or the sacred” Van der Geer & Leget, 2012

13 Definisjoner, religion og religiøsitet Religion can be understood in terms of attributes such as rituals, doctrines, symbols, and belief systems, and practices are either chosen or passed down through individual and/or cultural heritage Farran et al,2003, WHOQOL SRPB, Group 2006 Pargament’s definition of religiousness: the “search for significance in ways related to the sacred”. Pargament 1997, p. 32

14 Åndelige og eksistensielle behov ”Mening, håp, tro, kraft, transcendence, åndelig støtte, opplevelse av å ha en verdi, kraft, kjærlighet, stole på, fred, kunne gi noe til andre”.

15 Varje lidande människa behöver ha en medmänniskas bekräftelse och medkänsla för att gå igenom det mörkaste skedet och ta sig vidare till et nytt och fortsatt liv » Maria Arman 25.10.13. Terningen Arena. Den lidande människan..

16 Åndelig og eksistensiell smerte - Intens lidelse og sorg - Åndelig fremmedgjorthet –atskilt fra fellesskapet - Åndelig angst - utfordret av tro/verdisystem - Åndelig skyld –ikke oppfylt religiøse bud/plikter - Åndelig sinne –vanskelig å akseptere lidelse/sykdom - Åndelig tap –finner ingen trøst - Åndelig fortvilelse –følelse av at ingen bryr seg - Ensomhet O`Brien 1982

17 Ensomhet, selvvalgt eller ufrivillig: Loneliness, social loneliness, Solitude (storheten av å være alene) Lonely, lonesome, (lidelsen ved å være alene) Forlatt, øde, alene, avsides, følgesløs Å være på siden av seg selv Manglende tilhørighet eller samhørighet Lundmark, A.K. (2007). Sorgens olika ansikten. Ingarö: Columbus Förlag. Bugge, K.E., Eriksen, H & Sandvik, O. (red). (2003). Sorg. Bergen: Fagbokforlaget

18 Omsorg, en generell betraktning  Handler om å fremme pasientens beste  Lindre lidelse  Respektere pasientens egne valg  Fremme helse, forebygge sykdom  Ansvar for den svake  Relasjonell  Moralsk  Praktisk  Altruistisk  Sympatisk, omtenksom  Kan være taus  Omsorg berører oss emosjonelt Nordtvedt (2012). Omtanke, en innføring i sykepleiens etikk.

19 Intuitive, interpersonal, altruistic and integrative expression that rests on the nurses’ awareness of the transcendent dimension yet reflects the patients’ reality (Sawatzky & Pesut, 2005 p 30). Åndelig og eksistensiell omsorg

20 Åndelig / eksistensiell omsorg i forskning Åndelig omsorg er relasjonell og utøves i relasjonen med den andre Kommer til syne når fysisk omsorg blir gitt, med fokus på nærvær, være på en «reise sammen», lytte, skape kontakt, etablere åpninger, gjensidighet og deltakelse, and felles omsorg for hverandre. Ivareta verdigheten, skape samhold, skape mening og hensikt gjennom aktiviteter, legge til rette for pasientens tro, styrke pasientens selvbilde, være til stede, aktivt nærvær, gjøre godt… Edwards, Pang, Shiu & Chan, 2010. The understanding of spirituality and the potential role of spiritual care in end- of- life and palliative care: a meta –study of qualitative research. Palliative Medicine 24: 753

21 Deltagende overfor den andre Asymmetrisk forhold mellom partene Venter ikke å få noe tilbake Nærhet og distanse Vetlesen, AJ. & Nordtvedt, P. (1996). Følelser og moral. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

22 Håp Falskt håp Livgivende håp Håp og tro Håp om å mestre Håpet er knyttet til overlevelse og liv Nielsen-Davidsen M. (1997). Blant løver. Å leve med en livstruende sykdom. Aurskog: Tano Aschehoug

23 Vise toleranse Åpenhet Motta appellen fra den andre Ta ansvar, vise mot Praktisk og moralsk dømmekraft Gode holdninger Situasjonsforståelse Rettferdig og tålmodig Løsningsorientert Vennlig Karakteregenskaper Handlingsdisposisjoner

24 M ORALSK FORSTÅELSE OG OPPMERKSOMHET «Moralsk persepsjon er noe mere enn å oppdage moralske relevante trekk ved en situasjon. Det sier noe om at måten man møter den syke på gjennom at blikk og holdninger har en moralsk verdi i seg selv». Vetlesen & Nordtvedt (1996, s 126)

25 Det er den draumen Det er den draumen me ber på, At noko vedunderleg skal skje, At det må skje - At tidi skal opna seg At hjarta skal opna seg At dører skal opna seg At berget skal opna seg At kjeldor skal springa - At draumen ska opna seg, At me ein morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst um. (Olav Hauge. Dropar i austavind)

26 Referanser og aktuell litteratur: Austgard, K. I. B. (2010). Omsorgsfilosofi i praksis: å tenke med filosofen Kari Martinsen i sykepleien. Oslo: Cappelen akademisk. Barbosa da Silva, A., Hugaas, J. V., Ljungquist, M., & Norheim, A. (2006). Etikk og menneskesyn i helsetjeneste og sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal akademisk. Clarke, J. (2009). A critical view how nursing has defines spirituality..Journal of Clinical Nursing. Vol 18. P 1666-1673. Doi: 10.1111/j.1365- 2702.2008.02707.x Creel, E. & Tillman, K. (2008). The meaning of spirituality among nonreligious persons with chronic illness. Holistic Nursing Practice. Vol 22. No 6. P 303-309 Delgado, C. (2005). A discussion of the concept of spirituality. Nursing Science Quartely. Vol 18. No 2. P 157-162. Doi: 10.1177/0894318405274828 Dinning, L. (2005). The spiritual care of people with severe dementia. Nursing & Residential Care. 2005 Jan. 7(1). Pp. 36-9. Dossey, BM., LC.Selanders, Beck, DM. & Attewell, A.(2005). Florence Nigthingale Today. Healing, leadership, global action. Silver Spring: American Nurses Assosiation Eriksson, K. (1996). Omsorgens idé. København: Munksgaard. Eriksson, K. (2010). Det lidende menneske. København: Munksgaard. Gaskamp, C.,Sutter, R. & Meraviglia, M. (2006). Evidence- based Guideline. Promoting spirituality in the older adult. Journal of Gerontological Nursing. Nov. Golberg, B. (1998). Connection: an exploration of spirituality in nursing care. Journal of Advanced Nursing.Vol 27. Goodall, M A. (2009). The evaluation of spiritual care in a dementia care setting. Dementia: The International Journal of Social Research and Practice. Vol.8 (2), May. pp. 167-183. DOI: 10.1177/1471301209103249 Govier, I. (2000). Spiritual care in nursing: a systematic approach. Nursing Standard. Vol 14. No 17. P 32- 36 Henriksen, JO. & Vetlesen, AJ. (2004). Omsorgens etik. Grundlag, værdier, etiske teorier i arbejdet. København. Hans Reitzel Forlag. Koenig, H. (1994). Aging and God: Spiritual pathways to mental health in midlife and later years. New York, NY: The Haworth Press. Martinsen, K. (1993). Fra Marx til Løgstrup. Otta: Tano. 2 opplag. Narayanasamy, A. (2004). The puzzle of spirituality for nursing: a guide to practical assessment. British Journal of Nursing. Vol 13. No 19. okt-nov. p 1140-1144. Nortvedt, P. (2012). Omtanke. En innføring i sykepleiens etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk Pesut, B.(2008). Spirituality and spiritual care in nursing fundamentals textbooks. Journal of Nursing Education. Vol 47. No 4. P 167-173 c Ross.L. (2006). Spiritual care in nursing: an overview of the research to date. Journal of Clinical Nursing. Vol 15. P 852-862 Tanyi, R. (2002). Towards clarification of the meaning of spirituality. Journal of Advanced Nursing. Vol 39. Nr 5. p 500 – 5009. Teixeira, ME. (2008). Self transcendence. A concept analysis for nursing practice. Holistic Nursing Practice. Vol 22. No 1. P 25-31 Fyhr, G. (1999). Hur man möter människor i sorg. Stockholm: Natur och Kultur s 131 – 177


Laste ned ppt "Møte eksistensielle behov hos personer med demens Reinsvoll Dato: 22.09.2014 Liv Skomakerstuen Ødbehr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google