Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Proposisjon - Lov om losordningen Endring i losvirksomheten til beste for brukerne? MNU Nettverkskonferanse 20. august Prop. 65 L (2013–2014)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Proposisjon - Lov om losordningen Endring i losvirksomheten til beste for brukerne? MNU Nettverkskonferanse 20. august Prop. 65 L (2013–2014)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Proposisjon - Lov om losordningen Endring i losvirksomheten til beste for brukerne? MNU Nettverkskonferanse 20. august Prop. 65 L (2013–2014)

2 Proposisjon - lov om losordningen Lovproposisjon med en meldingsdel Utarbeidet av Samferdselsdepartementet (SD) Vedtatt ved Kgl.res i Statsråd 11. april 2014 Lovproposisjonen inneholder et forslag til ny loslov som Stortinget har vedtatt. Meldingsdelen informerer Stortinget om SD sine konklusjoner ift. NOU-en og gir svar på mange av problemstillingene som er behandlet der. SD har i bestilling til Kystverket11. april konkretisert oppfølgningen på flere av de sentrale områdene. 16 juni behandlet Stortinget Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om lov om losordningen

3 Hovedtrekkene i prp/meldingen Lostjenesten forblir i Kystverket, men må omorganiseres innen 1. januar 2015. Intern høring avsluttet 12 aug. Tilbringertjenesten konkurranseutsettes. Oppstart 28 aug. Nytt losbordingsfelt i Oslofjorden utredes. Oppstart 25 aug, DNV leder arbeidet. Mindre endringer i losplikten, bla fritak for forhalinger. Differensiert farledsbevisordning Ny loslov. Losloven sanksjonert av kongen Kongen. Lovvedtak 90 (2013-2014). Lov nr. 61. Loven trer i kraft 1. januar 2015. Fra samme tid oppheves lov 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten mv. Utredning om sjøtrafikksentralene. Avsluttes før årsskifte.

4 Organisering av lostjenesten Regjeringen går inn for at lostjenesten skal organiseres som en egen enhet i Kystverket Må gjøres et tydeligere organisatorisk skille mellom forvaltning og drift av lostjenesten. Betyr at det må gjennomføres en omorganisering for å opprette en egen enhet for den operative lostjenesten Betyr at lostjenesten trekkes ut av regionene Omorganiseringen skal gjennomføres med virkning fra 1. januar 2015.

5 Konkurranseutsetting av tilbringertjenesten Regjeringen har besluttet at tilbringertjenesten skal konkurranseutsettes. Kystverket har fått bestilling på å forberede omlegging til konkurranseutsetting av tilbringertjenesten. Kystverket arrangerer leverandørkonferansen på Gardermoen 28.august og deltar med en bred delegasjon som jobber med oppdraget konkurranseutsetting tilbringertjenesten

6 Nytt losbordingsfelt i Oslofjorden Regjeringen vil gå inn for opprettelse av nytt losbordingsfelt ved Bastøy for hoveddelen av skipstrafikken i Oslofjorden –dersom oppdaterte utredninger viser at dette er miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig og samlet sett gir kostnadsbesparelser. Kystverket må levere en utredning som ivaretar sjøsikkerheten og som samtidig utnytter potensialet for en kostnadseffektiv løsning totalt sett for ytre Oslofjord

7 Nytt Bordingsfelt, forts. Oppstartsmøte på Gardermoen mandag 25. august. Arbeidet ledes av DNV. Utredningen skal inneholde økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser hvor en også ser på tidligere rapporter. Vurdering av trafikkovervåkning og navigasjonsveiledning fra VTS Samlet løsning for tilbringertjenestens plassering/losstasjon Utrede konsekvenser for nasjonalpark, se gjennom høringsuttalelser.

8 Losplikten Den generelle lospliktgrensen på 70m videreføres Lospliktgrensen for passasjerfartøy økes til 50 meter. Lospliktgrensene for fartøy med farlig eller forurensende last vil bli utredet nærmere. Lettelser i losplikten ved forflytning i havn Ingen andre vesentlige endringer i lospliktens geografiske virkeområde.

9 Farledsbevisordningen Regjeringen legger opp til å innføre en ny differensiert farledsbevisordning For fartøy opp til 100 meter skal det etableres en assessorordning Kystverket bes om å innføre en ordning med representative farledsbevisprøver for hele landet. Kystverket skal fortsette arbeidet med revisjon av farleder med lokale begrensninger for bruk av farledsbevis

10 Ny loslov Kunngjort 15 aug. 2014.Ikrafttredelse 1.1.2015 Lovfester organisatorisk skille mellom forvaltningsmessig og operativ del av lostjenesten Løfter farledsbevisordningen opp på lovnivå Lovhjemmel for lostjenesten til å avbryte eller nekte å gjennomføre et losoppdrag på nærmere bestemte vilkår Lovfesting av solidaransvar mellom rederiene og agentene for losavgifter

11 Økonomiske konsekvenser Endringene i losplikten og farledsbevisordningen er forventet å gi en fortsatt økning i antall seilaser med farledsbevis og en reduksjon i antall losinger. Disse effektene vil ses over tid og er ikke forventet å gi umiddelbare konsekvenser. Det vil stilles krav til Kystverket om en dynamisk tilpasning av lostjenesten for å gi effekt til den forventede kostnadsreduksjonen. Konkret kostnadsreduksjon for Kystverket er beregnet til: –9 mill, farledsbevisordningen/redusert losing –3 mill, fritak for forhaling, –5,5 mill, nytt losbordingsfelt i Oslofjorden –4 mill, konkurranseutsetting av tilbringertjenesten)

12 Omorganisere lostjenesten Formål med omorganiseringen: Tydeligere organisatorisk skille Klarere grenser mellom forvaltningsmessige oppgaver og drift/tjenesteyting Kostnadseffektivitet og god styring av tjenesten Operativ lostjeneste legges i egen enhet direkte under Kystverkets hovedkontor. Forvaltningsoppgaver skal i en annen avdeling

13 Dagens organisering

14 Ny organisering. Antall sjøtrafikkavdelinger 3-10.

15 Losformidlingen Organiseringen av formidlingen skal tas opp ifbm. omorganiseringen av lostjenesten Hensynet til losformidlingens kvalitet skal veie tyngst i vurderingen Effektiv utnyttelse av personellressurser og enhetlig formidlingspraksis bør vektlegges

16 Sjøtrafikksentralene/VTS NOUen sitt forslag om samlokalisering ansees ikke tilstrekkelig utredet. Kystverket vil derfor utrede organisering av sjøtrafikksentraltjenesten. Departementet vil få utrede alternativer for organisering av sjøtrafikksentralene, herunder om det kan være aktuelt med sammenslåing. Vil inngå i den forespeilede meldingen til Stortinget om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning

17 Tilbringertjenesten Hele tilbringertjenesten skal konkurranseutsettes gjennom anbudskonkurranser. Første utlysing på plass ila. 2014. ”Dersom enkelte anbudskonkurranser viser at Kystverket kan drive tilbringertjenestene til lavere kostnad enn andre aktører, videreføres den statlige tilbringertjenesten i disse områdene. ”

18 Andre bemerkninger Ledig kapasitet i loskorpset skal benyttes innen Kystverkets øvrige forvaltningsområder. SD forventer effektiviseringsgevinster. SD forventer økt brukerinvolvering. SD forventer likt eller bedret sjøsikkerhetsnivå og et likeartet tilbud av lostjenester langs kysten

19 Bemerkninger forts. Inntil videre 100 % brukerfinansiering Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ser på mulighetene for at for at losberedskapsgebyret delvis finansieres gjennom statsbudsjettet.

20 Eks. QM2 BT 150 tusen Betaler rundt 335 tusen for et anløp til Oslo fra utlandet. Losberedskapsavgiften utgjør største delen på rundt 230 tusen, mens sikkerhetsavgiften utgjør ca 70 tusen og losingen rundt 35 tusen.

21 Lospliktig seilas

22 Endring i losvirksomheten til beste for brukerne? JA, gjennom økt bruk av farledsbevis,, fritak fra losplikten for enkle forhalinger, Enhetlig behandling gjennom ny organisasjon og økt brukermedvirkning. Og forhåpentligvis gjennom en reduksjon i losberedskapsavgiften…..


Laste ned ppt "Proposisjon - Lov om losordningen Endring i losvirksomheten til beste for brukerne? MNU Nettverkskonferanse 20. august Prop. 65 L (2013–2014)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google