Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedkontormodell og HMS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedkontormodell og HMS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedkontormodell og HMS
Forskriftene Kvifor eit godt HMS-system? Miljøkrava i HMS-systemet Forbetrings- og avvikssystem Synlighet og tilgjengelighet Stoffkartotek

2

3 Arbeidsmiljøloven § 3-1.Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. (2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: a) Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, b) Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt, c) Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, d) Under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak, e) Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov, f) Sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær, g) Sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c, h) Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt. (3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf, herunder om krav til dokumentasjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

4 Internkontrollforskriften
§ 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten - Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer - Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes - Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet - må dokumenteres skriftlig Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt - må dokumenteres skriftlig Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene - må dokumenteres skriftlig Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen - må dokumenteres skriftlig Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt - må dokumenteres skriftlig

5 Kvifor eit godt HMS-system
Nødvendig for å ha kontroll på helse- miljø- og sikkerhetsfaktorane i organisasjonen Halde trykket oppe – gjøre aktivitetene kjent og synlig Sette fokus på standarden i indre og ytre miljø Nødvendige aktivitetar styrt av mål, årshjul, avviks- og risikogenererte tiltak For at ting skal få nødvendig fokus og bli utført er det ofte nødvendig med rapportering

6 HMS-måla 2014 Mål-1: Alle tilsette i driftseininga skal ha ein årleg medarbeidar-/utviklingssamtale, jf. fylkeskommunens ”Rettleiar for medarbeidar- og utviklings-samtalar” Mål-2: Alle einingane skal ha eit operativt HMS-årshjul der desse aktivitetane blir utført på fastsette tidspunkt i året: Vernerunde, risikovurdering og kartlegging Utarbeide og følge opp handlingsplanar og BHT-periodeplan IA-arbeidet skal vere dokumentert i periodeplanen og IA-rutinane skal vere godt kjent i eininga Årsrapportering, Revisjon av HMS-dokumentasjon på nett Mål-3: Kontaktmøter med verneombod/AMU og tid til verneombodsarbeid skal avtalast mellom leiar og verneombod i den enkelte driftseining. Dette skal ha utgangspunkt i ei avklaring av verneombodet si rolle og deltaking i HMS-årshjul aktivitetane. Verneombodsaktivitetane dette utløysar skal vere synleggjort i verneombodet sin arbeidsplan. Mål-4: Alle driftseiningane skal nytte det elektroniske Forbetrings- og avvikssystemet RiskManager til avviksregistrering og -oppfølging. Rapportane skal behandlast av lokale AMU. Mål-5: Kvar driftseining skal tilpasse sine interne rutinar slik at krava til Miljøfyrtårnverksemd er oppfylte

7

8 HMS og miljøfyrtårn Mål Ansvarsplassering
Område for risikovurdering, systematisk kartlegging, avvikskategorier Samkjørt rapportering HMS og Miljøfyrtårn Dokumentere nødvendig opplæring

9 Forbedrings- og avvikssystem
Den som melder får tilbakemelding på statusendringer Purre-rutiner når tidsfrister er gått ut Rikholdige rapport-muligheter – kvalitetsfokus for AMU Basert på organisasjons-strukturen i ansatte-katalogen Mange integrasjons-muligheter: skaderapporter KLP/NAV, Kan kjøpe egne apper for avviksregistrering Kan utvides til elever Varslingsfunksjon etter Arbeidsmiljølovens krav

10

11 Fordeling på avviksområde hittil i år

12

13

14 Synlighet og tilgjengelighet
HMS-dokumentasjon på nett: Det blir lettare å gjennomføre effektiv rådgjeving frå sentralt hald Det blir lett å lære av andre og få nyttige tips og idear til korleis ein kan framstille relevant HMS-dokumentasjon og informasjon Det blir lett å gjennomføre tilsyn i systemdokumentasjonen frå Personalseksjonen og evt. tilsynsmyndigheter Det blir lettare å få merksemd om HMS-tilhøve Vi slepp å ha dokumentasjon gøymd i gamle permar Vi slepp å vedlikehalde papirbaserte versjonar, det ligg automatisk versjonskontroll i systemet.

15 Strukturen i nettløysinga

16 Stoffkartotek Har det elektroniske systemet EcoOnline
Bedriftshelsetenesta har superbrukar- funksjonen BHT gir opplæring – arrangerer workshop BHT gjer eit grov risikovurdering av nye stoff Gjennomfører nå ein prosess med felles rammeavtalar for kjemikaliar på skolane (4 avtaleområde)


Laste ned ppt "Hovedkontormodell og HMS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google