Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsyn og ulike tilsynsmetoder i Bergen kommune Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsyn og ulike tilsynsmetoder i Bergen kommune Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsyn og ulike tilsynsmetoder i Bergen kommune Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

2 Tilsyn pbl §1-4, 1. ledd –Plan- og bygningsmyndighetene skal utføre de oppgaver som de har etter denne lov med tilhørende forskrifter, herunder påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes i kommunen.

3 pbl § 25-1 Tilsyn Klarere tilsynsplikt i byggesaker for kommunen men omfaget av tilsynet avhenger av –ressursbruk –kompetanse gir ingen rettigheter for andre parter –Ingen har rettskrav på at kommunen skal forfølge ulovligheter

4 pbl § 25-2 Tilsyn Tilsyn kan føres –når som helst i løpet av byggesaken –inntil 5 år etter ferdigattest ved grove forhold gi pålegg –ved ”vesentlig svikt” sakkyndig bistand tekniske prøver

5 SAK § 15-1 Strategiplan Kommunen skal utarbeide strategi for tilsyn (internt) – målsettinger og strategi –organisering, kompetansebehov, ressurser, finansiering, samarbeid med andre kommuner –utvelgelse og prioritering av fagområder og innsatsområder Årlig rapport (intern bruk, men brukes til KOSTRA)

6 SAK § 15-2 Tilsynsrapporter For den enkelte sak/ fellesrapport for flere tilsyn innhold: – faktainformasjon om foretaket og tiltaket, inkl. ansvarsforhold – fremlagt dokumentasjon – kommunens vurdering – behandling av avvik; frist, tiltak sendes de ansvarlige (tiltakshaver, ANS ++ )

7 Finansiering av tilsyn Gebyr § 33-1 jf §§ 25-1 og 32-1

8 Tilsynsmetoder i Bergen kommune foretakstilsyn tilsyn ved midl. brukstillatelse/ ferdigattest på publikumsbygg tilsyn med eksisterende byggverk (murer) –sikring ulovlighetsoppfølging prosjekter: –strandsone –branntilsyn –geologi: skredfare

9 Stillinger & oppgaver tilsyn, Bergen kommune gruppeleder (1) (jurist, ansvar for ulovlighetsoppfølging (1)) geologer: (2) ROS, bekymringsmeldinger foretakstilsyn: (3 1/2) strandsonen: (1) ulovlighetsoppfølging/ tilsyn i ulike soner: (4) branntilsyn: (-) Brannvesenet- brannsmitteområder

10

11 Tilsyn mot foretak Tiltak etter pbl § 20-1, skal forestås av foretak med ansvarsrett

12 Ansvar i pbl´s forstand Forutsetter at tiltakshaver inngår kontrakt oppgaven skal utføres i tråd med –lovgivning –gitte tillatelser mangler/ feil ved gjennomføringen –følges opp med pålegg & sanksjoner ansvaret er begrenset til søknaden om ansvarsrett

13 Ansvar og ansvarsregler pbl kap 23, SAK kap 12 Ansvarlig søker (SØK): Ansvar for koordinering, ”påse-ansvar” Ansvarlig prosjekterende/utførende (PRO/UTF): fagansvar Kontrollansvar (KTR): – nye regler, men bygget opp som annet ansvar Opphør av ansvar – 5 år etter ferdigattest

14 Foretakstilsyn SØK/ PRO/ UTF/ KTR årsakstilsyn ( ved avvik) tematilsyn: sluttdokumentasjon, avfall, universell utforming, energi, fukt (SAK § 15-3) hensikt: –påse at pbl, forskrift, tillatelser følges –kvalitativt gode bygg og bedre byggeprosess

15 Foretakstilsyn SØK/ PRO/ UTF/ KTR årsakstilsyn ( ved avvik): –advarsel –uavhengig kontroll –tilbaketrekking av ansvarsrett(er) –kopi til BE, (BE kan gi advarsel/ trekke sentral godkjenning) –stoppordre, pålegg, ilegging av tvangsmulkt

16 SAK § 15-3 Prioriterte tilsynsområder – to første år: ved søknad om ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse (pbl § 21-10, SAK § 8-1): sluttdokumentasjon (samsvarerklæringer, kontrollerklæringer, oversikt over avvik, FDV) avfallshåndtering og miljøsanering – to neste år: universell utforming energibruk Rapportering til KRD

17 Mål- prioritering 2011 50 tilsyn med avfallsplaner og miljøsanering 120 tema- og årsakstilsyn –Tilsyn med SØK vedr. sluttdokumentasjon –Tilsyn med SØK og PRO før tillatelse/IG –Årsakstilsyn, alle funksjoner Mangelfulle søknader: SØK Midlertidig brukstillatelse med vilkår: tilsyn for å sjekke om vilkårene i tillatelsen er oppfylt før ferdigattest gis.

18 Omsøkt og godkjent mur

19 Tilsyn ved anmodning om midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest sikkerhet: trafikale forhold, lekeareal, gjerder ute/ rekkverk på trapper brann: brannanlegg koblet mot brannvesenet, rømningsveier, sprinkleranlegg tatt i bruk før brukstillatelse/ ferdigattest? barnehager klarert med Helsevernetaten?

20 Tilsyn med eksisterende byggverk pbl kap 31

21 § 31-3 Sikring og istandsetting ansvarsubjekt: eier eller den ansvarlige pålegg om sikring og istandsetting av eksisterende byggverk* og installasjoner *murer avgrenses til: ikke fare for skade på eller vesentlig ulempe for person, eiendom, miljø ikke virker skjemmende

22 § 31-4 (f orskriftshjemmel) forskrift om kommunens adgang til å gi pålegg om dokumentasjon og utbedring av eksisterende byggverk og installasjoner bevaringsverdige byggverk ikke vedtatt

23 Tilsyn med eksisterende byggverk pbl § 31-7 jf § 1-4 og kap 25 påse at det ikke er: - ulovlig bruk eller andre ulovlige forhold -medføre fare -vesentlig ulempe for person, eiendom, miljø -indikasjon på at pålegg kan gis etter §§ 31-3, 31-4 eiers eller den ansvarliges plikter: -gi myndigheten opplysninger -adgang til å foreta undersøkelser

24 pbl kap 32 Ulovlighetsoppfølging plikt til forfølge overtredelser skjerpes felles varsel (og vedtak) om sanksjoner lovfester rett til pålegg om umiddelbar stans (uten forhåndsvarsel)

25 Ulovlighetsoppfølging mottar melding/ oppdager på (andre) tilsyn –sjekkliste, kontroll mot arkiv befaring –konstatere ulovlighet –sjekkliste brev (etter maler) –(anmodning om redegjørelse) –stoppordre –forhåndsvarsel –pålegg om retting/ opphør av bruk/ sikring/ ilegging av tvangsmulkt

26 pbl §§ 32-3, 32-4 Stoppordre Ved ulovlige forhold: Pålegg om stansing av arbeid –på stedet og –i brev –med øyeblikkelig virkning, uten varsel § 32-4 Frist for oppfyllelse Tvangsmulkt

27 pbl § 32-5 Tvangsmulkt Må forhåndsvarsles (frist: min 3 uker, 4-6 uker) Fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper fra frist for retting (frist: nye 4-6 uker) løpende dagmulkt (opptil kr 1000,-) og /eller –engangsmulkt (opptil kr 70 000,-) Et virkemiddel til få gjennomført retting –tiltaket fjernes eller –søker og får godkjenning

28 pbl kap 32 Ulovlighetsoppfølging effektivisering Prioritering av saker/ avstå fra å forfølge § 32-1 Samlevedtak § 32-3 (avslag, retting, tv.mulkt) Rutiner for ilegging av tvangsmulkt –Begynner å løpe 4-12 uker etter endelig vedtak Prioritering av utførte tiltak i klagebehandlingen –Kommunen, FM Rutiner/ maler

29 § 32-3 Samlevedtak avslag, retting, tvangsmulkt, (ikke påklaget)

30 § 32-3 Samlevedtak avslag, retting, tvangsmulkt, (påklaget)

31 Strandsonen systematisk gjennomgang av kystlinjen i Bergen kommune sjekker om: –samsvar med godkjente tegninger –bruken er lovlig arkiver flyfoto (1950, 1970, 1997, 2005, 2009) ved avvik: –ulovlighetsoppfølging

32 Godkjente tegninger av naust

33 SAK10 § 2-1 Bruksendring Bruk eller tilrettelegging for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk Forholdet mellom endret bruk og de hensyn som skal ivaretas etter regelverket Tilleggsdel til hoveddel eller motsatt

34 Branntilsyn bygningsmyndigheten har et samarbeidsprosjekt med brannvesenet om å føre tilsyn i områder med tett trehusbebyggelse; brannsmitteområder hjemmel: –lokal forskrift, fastsatt av Bergen bystyre 21. juni 2004 –pbl –brann og eksplosjonsloven

35 Brannsmitteområder

36 Branntilsyn sjekker om: –samsvar med godkjente tegninger –bruken er lovlig ved avvik: –ulovlighetsoppfølging

37 Skredfare bekymringsmeldinger –naturlig skredfare (steinsprang, løsmasseskred) –murer –skredfare som følge av inngrep/ tiltak skredfarekartlegging –detaljundersøkelser av enkeltlokaliteter –faresonekartlegging

38 Bekymringsmeldinger 2005128 2006 55 2007 35 2008 170 2009 118 2010 79 Antall meldinger påvirkes av skredhendelser i kommunen og andre deler av landet

39 § 28-1 Byggegrunn, miljøforhold …tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold ”... det samme gjelder ….”som følge av tiltak.” ….skal kommunen om nødvendig nedlegge bygge- el deleforbud (tidsubestemt), eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse, uteareal

40 ROS II: Faresonekartlegging Fjellsiden Salhus

41 Faresonekart Salhus

42 Videre kartlegging 5 områder –Arnadalen –Valla/Kirkeb. –Bønes –Ytre Sandviken –Bjørndalstølen Flere enkelt undersøkelser


Laste ned ppt "Tilsyn og ulike tilsynsmetoder i Bergen kommune Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google