Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsyn og ulike tilsynsmetoder i Bergen kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsyn og ulike tilsynsmetoder i Bergen kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsyn og ulike tilsynsmetoder i Bergen kommune
Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

2 Tilsyn pbl §1-4, 1. ledd Plan- og bygningsmyndighetene skal utføre de oppgaver som de har etter denne lov med tilhørende forskrifter, herunder påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes i kommunen. pbl §1-4, 1. ledd Tilsyn Plan- og bygningsmyndighetene skal utføre de oppgaver som de har etter denne lov med tilhørende forskrifter, herunder påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes i kommunen. pbl § 25-1 Tilsyn Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold.

3 Klarere tilsynsplikt i byggesaker for kommunen
pbl § 25-1 Tilsyn Klarere tilsynsplikt i byggesaker for kommunen • men omfaget av tilsynet avhenger av ressursbruk kompetanse gir ingen rettigheter for andre parter Ingen har rettskrav på at kommunen skal forfølge ulovligheter Pbl kap 25 overordnede rammer for tilsyn: kommunal oppgave Tilsyn med: tiltaket foretaket Ulovligheter Finansiering: byggesaksgebyret

4 når som helst i løpet av byggesaken
pbl § 25-2 Tilsyn Tilsyn kan føres når som helst i løpet av byggesaken inntil 5 år etter ferdigattest ved grove forhold gi pålegg ved ”vesentlig svikt” sakkyndig bistand tekniske prøver For å kunne ta gebyr for sakkyndig bistand - må fremgå av kommunens gebyrregulativ

5 utvelgelse og prioritering av fagområder og innsatsområder
SAK § 15-1 Strategiplan Kommunen skal utarbeide strategi for tilsyn (internt) målsettinger og strategi organisering, kompetansebehov, ressurser, finansiering, samarbeid med andre kommuner utvelgelse og prioritering av fagområder og innsatsområder • Årlig rapport (intern bruk, men brukes til KOSTRA) Kommunen skal utarbeide strategi for tilsyn: tilsynsplan Internt bruk Ulovlige forhold §§ 25-1, 32-1 Midl brukstillatelse vilkår § 21-10(3) følges opp rutinemessig Videre oppfølging av slike saker, varsel, sankjoner Tidsavgrensede krav § 15-3

6 SAK § 15-2 Tilsynsrapporter
For den enkelte sak/ fellesrapport for flere tilsyn innhold: – faktainformasjon om foretaket og tiltaket, inkl. ansvarsforhold – fremlagt dokumentasjon – kommunens vurdering – behandling av avvik; frist, tiltak • sendes de ansvarlige (tiltakshaver, ANS ++ ) FORDEL OM MEST MULIG ER OMFORENT, UNDERTEGNE a-b, a-e

7 Finansiering av tilsyn
Gebyr § 33-1 jf §§ 25-1 og 32-1

8 Tilsynsmetoder i Bergen kommune
foretakstilsyn tilsyn ved midl. brukstillatelse/ ferdigattest på publikumsbygg tilsyn med eksisterende byggverk (murer) sikring ulovlighetsoppfølging prosjekter: strandsone branntilsyn geologi: skredfare

9 Stillinger & oppgaver tilsyn, Bergen kommune
gruppeleder (1) (jurist, ansvar for ulovlighetsoppfølging (1)) geologer: (2) ROS, bekymringsmeldinger foretakstilsyn: (3 1/2) strandsonen: (1) ulovlighetsoppfølging/ tilsyn i ulike soner: (4) branntilsyn: (-) Brannvesenet- brannsmitteområder

10

11 Tilsyn mot foretak Tiltak etter pbl § 20-1, skal forestås av foretak med ansvarsrett Tilsyn kan føres mot alle typer tiltak §§ 20-1, 20-2, 20-3. Tilsyn mot foretak, § 20-1

12 Ansvar i pbl´s forstand
Forutsetter at tiltakshaver inngår kontrakt oppgaven skal utføres i tråd med lovgivning gitte tillatelser mangler/ feil ved gjennomføringen følges opp med pålegg & sanksjoner ansvaret er begrenset til søknaden om ansvarsrett

13 Ansvar og ansvarsregler pbl kap 23, SAK kap 12
Ansvarlig søker (SØK): Ansvar for koordinering, ”påse-ansvar” Ansvarlig prosjekterende/utførende (PRO/UTF): fagansvar Kontrollansvar (KTR): – nye regler, men bygget opp som annet ansvar Opphør av ansvar – 5 år etter ferdigattest

14 Foretakstilsyn SØK/ PRO/ UTF/ KTR
årsakstilsyn (ved avvik) tematilsyn: sluttdokumentasjon, avfall, universell utforming, energi, fukt (SAK § 15-3) hensikt: påse at pbl, forskrift, tillatelser følges kvalitativt gode bygg og bedre byggeprosess

15 Foretakstilsyn SØK/ PRO/ UTF/ KTR
årsakstilsyn (ved avvik): advarsel uavhengig kontroll tilbaketrekking av ansvarsrett(er) kopi til BE, (BE kan gi advarsel/ trekke sentral godkjenning) stoppordre, pålegg, ilegging av tvangsmulkt

16 SAK § 15-3 Prioriterte tilsynsområder
– to første år: • ved søknad om ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse (pbl § 21-10, SAK § 8-1): sluttdokumentasjon (samsvarerklæringer, kontrollerklæringer, oversikt over avvik, FDV) • avfallshåndtering og miljøsanering – to neste år: • universell utforming • energibruk • Rapportering til KRD Tidsavgrensede krav om tilsyn: sluttdokumentasjon (samsvarerklæringer, kontrollerklæringer) skal ikke sendes kommunen ved søknad om ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse (pbl § 21-10, SAK § 8-1): Strengere krav om utsteding av ferdigattest Strengere krav om FDV-dok -tilsyn må foretas i løpet av de 3 ukene kommunen har på seg, pbl § 21-7, SAK § 7-1c b) stikkprøver- tilsynsstategi c) d) stor samfunnsmessig betydning KRD vil vurdere om det skal stilles krav om kontroll på disse områdene hvordan fungerer reglene.

17 Mål- prioritering 2011 50 tilsyn med avfallsplaner og miljøsanering
120 tema- og årsakstilsyn Tilsyn med SØK vedr. sluttdokumentasjon Tilsyn med SØK og PRO før tillatelse/IG Årsakstilsyn, alle funksjoner Mangelfulle søknader: SØK Midlertidig brukstillatelse med vilkår: tilsyn for å sjekke om vilkårene i tillatelsen er oppfylt før ferdigattest gis. Bygg- og anleggsavfall Det legges det opp til ca. 50 tilsyn vedrørende avfallsplaner / miljøsanering. Det vil bli spesielt satt søkelys på rivings- og rehabiliteringsprosjekter. I slike søknader vil tilsynet være tidlig ute i forkant av prosjektet. Ved nybygg og lignende bør tilsyn komme inn etter prosjektet er påbegynt. Tema- og årsakstilsyn Av de 170 tilsynene vil 120 være tema- og årsakstilsyn. Disse vil bli fordelt med ca. 1/3 på følgende områder: Tilsyn med SØK vedr. sluttdokumentasjon som samsvarserklæringer, kontrollerklæringer, avviksmeldinger, og overleveringsdokumentasjon til eier (FDV), jf. SAK10 § 15-3, 1. ledd, bokstav a. Tilsynene skal avholdes innen 3 uker fra anmodning om ferdigattest Tilsyn med SØK og PRO før tillatelse/IG gis vedr. plangrunnlag, organisering, styringssystem, prosjekteringsgrunnlag, avfallsplaner med mer. Årsaktilsyn grunnet mangelfulle søknader, feil/avvik ved prosjektering eller utførelse. Alle funksjonene er aktuelle for tilsyn.

18 Omsøkt og godkjent mur

19 Tilsyn ved anmodning om midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest
sikkerhet: trafikale forhold, lekeareal, gjerder ute/ rekkverk på trapper brann: brannanlegg koblet mot brannvesenet, rømningsveier, sprinkleranlegg tatt i bruk før brukstillatelse/ ferdigattest? barnehager klarert med Helsevernetaten?

20 Tilsyn med eksisterende byggverk pbl kap 31

21 § 31-3 Sikring og istandsetting
ansvarsubjekt: eier eller den ansvarlige pålegg om sikring og istandsetting av eksisterende byggverk* og installasjoner *murer avgrenses til: ikke fare for skade på eller vesentlig ulempe for person, eiendom, miljø ikke virker skjemmende [§ 89– vedlikehold] Ansvarssubjekt:eier eller den ansvarlige byggverk omfatter murer Ikke hjemmel til å gi pålegg om generelt vedlikehold Hjemmel for å kreve bygningen reparert Hjemmel for det mindre: spikre lemmer for vindu/dør Minimumskrav

22 § 31-4 (forskriftshjemmel)
forskrift om kommunens adgang til å gi pålegg om dokumentasjon og utbedring av eksisterende byggverk og installasjoner bevaringsverdige byggverk ikke vedtatt

23 Tilsyn med eksisterende byggverk pbl § 31-7 jf § 1-4 og kap 25
påse at det ikke er: - ulovlig bruk eller andre ulovlige forhold medføre fare vesentlig ulempe for person, eiendom, miljø indikasjon på at pålegg kan gis etter §§ 31-3, 31-4 eiers eller den ansvarliges plikter: gi myndigheten opplysninger adgang til å foreta undersøkelser Hvor langt går loven? Ikke så veldig langt! Spesialregel: ferdige bygg, vanligvis avgrenset til byggesaken SIKKERHET Viderefører i hovedsak pbl 1985 § 92 b. Kontroll –tilsyn, ny lov Ramme for kommunens tilsynsfunksjon Paraplybestemmelse i pbl § Plan- og bygningsmyndighetene skal …. påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes i kommunen. Jf. pbl kap. 25 Tilsyn – i byggesaker - og byggesaksforskrift kap. 15 Kommunens tilsyn, bl.a. prioritert tilsyn Bygningsmyndigheten kan føre tilsyn. Skal påse at det ikke er: - ulovlig bruk, -andre ulovlige forhold 5. Ikke for strenge krav til indikasjoner på ulovligheter. 6. Men ikke generell hjemmel for å få adgang til alle byggverk for å undersøke tilstanden. Må være reell mulighet for at det er aktuelt med pålegg. vurdere pålegg etter §§ 31-3, 31-4, sikring/ istandsetting Gi adgang: (jf strl § 326=

24 pbl kap 32 Ulovlighetsoppfølging
• plikt til forfølge overtredelser skjerpes • felles varsel (og vedtak) om sanksjoner • lovfester rett til pålegg om umiddelbar stans (uten forhåndsvarsel)

25 Ulovlighetsoppfølging
mottar melding/ oppdager på (andre) tilsyn sjekkliste, kontroll mot arkiv befaring konstatere ulovlighet sjekkliste brev (etter maler) (anmodning om redegjørelse) stoppordre forhåndsvarsel pålegg om retting/ opphør av bruk/ sikring/ ilegging av tvangsmulkt

26 Pålegg om stansing av arbeid
pbl §§ 32-3, 32-4 Stoppordre Ved ulovlige forhold: Pålegg om stansing av arbeid på stedet og i brev med øyeblikkelig virkning, uten varsel § 32-4 Frist for oppfyllelse Tvangsmulkt

27 Må forhåndsvarsles (frist: min 3 uker, 4-6 uker)
pbl § 32-5 Tvangsmulkt Må forhåndsvarsles (frist: min 3 uker, 4-6 uker) Fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper fra frist for retting (frist: nye 4-6 uker) løpende dagmulkt (opptil kr 1000,-) og /eller engangsmulkt (opptil kr ,-) Et virkemiddel til få gjennomført retting tiltaket fjernes eller søker og får godkjenning frist: min 3 uker, pbl § 32-2

28 pbl kap 32 Ulovlighetsoppfølging effektivisering
Prioritering av saker/ avstå fra å forfølge § 32-1 Samlevedtak § 32-3 (avslag, retting, tv.mulkt) Rutiner for ilegging av tvangsmulkt Begynner å løpe 4-12 uker etter endelig vedtak Prioritering av utførte tiltak i klagebehandlingen Kommunen, FM Rutiner/ maler 1.prioritet Henvendelser fra andre etater som gjelder vern av bygg, brannfarlige bygg, rasfarlige bygninger / bygg som må sikres, eller andre forhold som kan få samfunnsmessige konsekvenser. 2.prioritet Andre forhold som kan medføre fare for liv og helse Rasfarlige murer, ol. Nye boenheter på loft, kjeller Ulovlig arbeid/tiltak som er under utførelse. Oppfølging av fylkesmannen sine vedtak. Oppfølging av eksisterende ulovlighetssaker. 3.prioritet Ulovlig oppførte terrasser, påbygg, boder, murer, levegger og lignende som allerede er ferdig oppført. Tilsyn av bestemte geografiske områder Avstå fra å forfølge, § 32-1 Overtredelse av mindre betydning Effektiv saksbehandling Et viktig prinsipp er at kommunen kan gi avslag, pålegg og tvangsmulkt i ett og samme vedtak.

29 § 32-3 Samlevedtak avslag, retting, tvangsmulkt, (ikke påklaget)
Frister: Forhåndsvarsel om pålegg, tvangsmulkt eller forelegg: 3uker, pbl § 32-2 Klagefrist, 3uker, fvl § 29-31 Tidsfrist saksbehandling av byggesøknad. 3-12uker, pbl § 21-7 Samlevedtak: Effektiv saksbehandling Et viktig prinsipp er at kommunen kan gi avslag, pålegg og tvangsmulkt i ett og samme vedtak. Problem/ utfordring: delegasjon. Byggesaksjefen må ilegge/ signere tvmulkt, ikke delegert. Tvangsmulkt Vente med å ilegge tvangsmulkt til etter endelig vedtak. Har satt 4-12 uker fra endelig vedtak, fordi tiden som trenges til riving vil avhenge av type tiltak. En terrasse for eksempel, er uproblematisk å bare gi 4 ukers frist på.

30 § 32-3 Samlevedtak avslag, retting, tvangsmulkt, (påklaget)
Både kommunen og Fylkesmannen (FM) må prioritere klager på tiltak som allerede er utført.

31 Strandsonen systematisk gjennomgang av kystlinjen i Bergen kommune
sjekker om: samsvar med godkjente tegninger bruken er lovlig arkiver flyfoto (1950, 1970, 1997, 2005, 2009) ved avvik: ulovlighetsoppfølging

32 Godkjente tegninger av naust

33 Tilleggsdel til hoveddel eller motsatt
SAK10 § 2-1 Bruksendring Bruk eller tilrettelegging for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk Forholdet mellom endret bruk og de hensyn som skal ivaretas etter regelverket Tilleggsdel til hoveddel eller motsatt Det har lenge vært behov for å definert begrepet bruksendring nærmere. Praksis, herunder rettspraksis, har vist at det kan være vanskelig å avgjøre om endret bruk er omfattet av lovens begrep ”bruksendring”. Byggesak § 2-1 er en presisering av gjeldende rett og skal bidra til enklere praktisering. Ved søknadspliktig bruksendring skal kommunen få muligheten til å vurdere ny bruk i forhold til de hensyn plan- og bygningsloven skal ivareta. Ny bruk kan medføre endrede krav mht bygningstekniske forhold og annen påvirkning på utearealer og omgivelsene enn opprinnelig forutsatt (eks. trafikk, parkeringsplasser mv.). Forskriften definerer søknadspliktig bruksendring slik: - - når et tiltak tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det aom følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk - - når endret bruk kan påvirke de hensyn som skal ivaretas i plan- og bygningslovgivningen i forhold til byggverket, tilhørende utearealer eller omgivelser - - når tilleggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt Forskriften presiserer blant annet at det skal vektlegges hva byggverket er tilrettelagt for. – Her fanges bl.a. deler av naustproblematikken opp. Det skal vektlegges hva tiltaket åpenbart fremstår som, og ikke kun hva som er angitt på tegninger/ i søknaden Ot.prp. nr. 45 ( ) s. 348/1 (merknader til pbl § 31-2 første ledd: ”Ved bruksendring vil gjeldende bygningstekniske krav, for eksempel til arkitektonisk utforming, energi, universell utforming med videre, kunne kreves oppfylt i den grad de er nødvendige for den nye bruken ut fra hensynet til helse, miljø og sikkerhet. Det må dermed kunne stilles de samme krav ved bruksendring som ved nybygging.” Viktig å skille mellom grunnlaget for: - å kreve søknad om bruksendring og - vurderingene av om det er grunnlag for å avslå søknaden eller stille vilkår i bruksendringstillatelse

34 Branntilsyn bygningsmyndigheten har et samarbeidsprosjekt med brannvesenet om å føre tilsyn i områder med tett trehusbebyggelse; brannsmitteområder hjemmel: lokal forskrift, fastsatt av Bergen bystyre 21. juni 2004 pbl brann og eksplosjonsloven Bygningsmyndighetene har et samarbeidsprosjekt med brannvesenet om å føre tilsyn i områder med tett trehusbebyggelse. Hjemmel for tilsynet er lokal forskrift, fastsatt av Bergen bystyre 21. juni 2004. Det som sjekkes er om bruken er lovlig og i samsvar med godkjente tegninger, og om brannsikkerheten er ivaretatt.

35 Brannsmitteområder

36 Branntilsyn samsvar med godkjente tegninger bruken er lovlig
sjekker om: samsvar med godkjente tegninger bruken er lovlig ved avvik: ulovlighetsoppfølging

37 Skredfare bekymringsmeldinger skredfarekartlegging
naturlig skredfare (steinsprang, løsmasseskred) murer skredfare som følge av inngrep/ tiltak skredfarekartlegging detaljundersøkelser av enkeltlokaliteter faresonekartlegging

38 Bekymringsmeldinger 2006       2007           35 2008         170 2009         118 Antall meldinger påvirkes av skredhendelser i kommunen og andre deler av landet Åpnet opp for mottak av bekymringsmeldinger etter skredet ved Hatlestad i september 2005 Stor pågang høsten 2005, gjaldt bekymring for alle typer skred, men mye fokus på løsmasseskred Stor pågang etter skredet ved Ålesund i slutten av mars 2008, gjaldt mye utsprengte skjæringer og kvalitet av eksisterende sikringer Skredhendelser i Bergen kommune i slutten av 2008 (Arna) og første halvdel av 2009 (Lille Skjoldal, Cappes vei) førte også mange henvendelser. Alle bekymringsmeldinger blir befart av våre geologer, og besvart skriftlig

39 § 28-1 Byggegrunn, miljøforhold
…tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold ”... det samme gjelder ….”som følge av tiltak.” ….skal kommunen om nødvendig nedlegge bygge- el deleforbud (tidsubestemt), eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse, uteareal

40 ROS II: Faresonekartlegging
Salhus Fjellsiden Vis bergen sentrum !!

41 Faresonekart Salhus

42 Videre kartlegging 5 områder Flere enkelt undersøkelser Arnadalen
Valla/Kirkeb. Bønes Ytre Sandviken Bjørndalstølen Flere enkelt undersøkelser


Laste ned ppt "Tilsyn og ulike tilsynsmetoder i Bergen kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google