Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens bygningstekniske etat

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens bygningstekniske etat"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens bygningstekniske etat
Avdeling sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Oppfølging av sentralt godkjente foretak Senioringeniør Eilert Myran Statens bygningstekniske etat

2 Organisering sentral godkjenning
Godkjenning : 9 personer Dokumenttilsyn : 6 personer Stedlig tilsyn : 7 personer > etter ferien redusert til 4 personer. ( 3 til eksterne og 2 over til andre grupper)

3 Tilsynsaktivitet BE Opplæring av tilsynsledere i 2008-2009
Opplæring med bistand fra DNV Egne grupper for dokumenttilsyn og stedlig tilsyn Målsetning i henhold til arbeidsplan for 2010: Alle kommunale meldinger skal følges opp Gjennomføre 150 stedlige tilsyn Være synlig i alle regioner Få med et tverrsnitt av bransjen Tematilsyn i henhold til føringer i Tildelingsbrev og arbeidsplan

4 Tilsynsaktivitet BE Utvelgelse av tilsynsobjekt på grunnlag av:
Melding fra kommuner (underkant av 1000 pr år) Mediesaker Statistisk utvelgelse med føringer for: Geografi Type foretak (arkitekt, råd.ing,entrepr.) Arbeidsområde / tema (brann,fukt,UU,energi)

5 Tilsynsaktivitet BE Fokus i 2009: Fokus hittil i 2010:
Rådgivende ingeniører (brannkonsept og detaljprosjektering brann) Arkitekter (søk) Fokus hittil i 2010: Entreprenører og byggmestere Fokus videre i 2010: (arbeidsplan gruppen for stedlig tilsyn) Gjennomføre 150 stedlige tilsyn Fokusområder (universell utforming, fukt, klima og energi) Foretak med mediefokus Geografisk spredning, dekke alle fylker Få med tverrsnitt av bransjen Saker overført fra gruppen for dokumenttilsyn

6 Tilsynsaktivitet BE BE har hittil i 2010 gjennomført:
- 310 dokumenttilsyn stedlige tilsyn Gjennomført i 2009 var: - 780 dokumenttilsyn stedlige tilsyn Omorganisering (spesialisering) for å få økt fokus på stedlig tilsyn

7 Hva har dette resultert i?
Hittil i 2010: 24 advarsler 24 varsel om tilbaketrekking 12 gjennomført tilbaketrekking For 2009: 54 advarsler 43 varsel om tilbaketrekking 25 gjennomført hel tilbaketrekking 10 delvis tilbaketrekking

8 Systemtilsyn eller fagtilsyn
BE utfører systemtilsyn og ikke fagtilsyn BE kontrollerer at foretaket har et system som oppfyller krav i Godkjenningsforskriften og som er tilpasset foretaket BE kontrollerer at systemet er i aktiv bruk ved å se på dokumentasjon fra gjennomføring av tiltak For eks kan BE se på: Om foretaket har forståelse for å kartlegge krav i henhold til pbl og gitte tillatelser og om dette gjennomføres og dokumenteres At kontrollskjema og sjekklister henviser til TEK og / eller preaksepterte løsninger At foretaket har system for og dokumenterer avviksbehandling BE kontrollerer ikke at selve produktet, som for eksempel tegningen eller byggverket, er i henhold til det som er oppgitt henholdsvis som prosjekteringsunderlag eller utførelsesunderlag Kommunen skal utføre tilsyn med tiltakene (fagtilsyn)

9 Kommunemeldinger Meldingen mottas og registreres på foretaket i BE sin database Alvorlighetsgrad vurderes for videre saksbehandling og kan resultere i: Lukking uten gjennomføring av tilsyn (takkebrev) Dokumenttilsyn Stedlig tilsyn

10 Gjennomføring av dokumenttilsyn
Ber om en redegjørelse fra foretaket Kaller inn deler av styringssystemet relatert til de avvik som er gjengitt i kommunemeldingen Vurderer det mottatte opp mot systemkrav i GOF og tar også med eventuelle tidligere registreringer Sluttføring av dokumenttilsynet – reaksjoner: Tilsynet lukkes uten sanksjoner Tilsynet resulterer i sanksjoner – advarsel eller tilbaketrekk Tilsynet initierer stedlig tilsyn

11 Stedlig tilsyn Sender innkallingsbrev med angivelse av:
Begrunnelse for tilsyn Tilsynsomfang Dokumenter som BE ønsker tilsendt i forkant av tilsynsmøtet Tilsynsmøte med foretaket To personer fra BE deltar Tilsynet gjennomføres i henhold til BE sin praksis som omfatter intervju med foretakets representanter, gjennomgang av varslet del av styringssystemet og systemdokumenter som er i bruk i tiltak.

12 Stedlig tilsyn Sluttmøte med foretaket der alle funn gjennomgås og foretaket kan avklare eventuelle misforståelser Rapport utarbeides innen en uke etter at tilsynsmøtet er gjennomført. Rapporten er et speilbilde av det som ble meddelt i sluttmøtet og inneholder ikke nye momenter Rapport sendes foretaket som har en frist på tre uker til å uttale seg Etter at fristen er ute avsluttes tilsynet og eventuelle reaksjoner blir bestemt av BE og meddelt foretaket Advarsel, delvis tilbaketrekking eller hel tilbaketrekking

13 Stedlig tilsyn Hva har BE fokus på ved stedlig tilsyn
Gjennomgår tilsendte systemdokumenter i forkant av tilsynet Ser på bruken av systemet i forhold til: Prosjektorganisering, evt. styring av UE/UK Dokumentstyring Gjennomgår tilleggskrav for de enkelte funksjoner Søkers samordning i forhold til PRO/KPR og UTF/KUT Spesiell fokus på kontrolldokumentasjon, viktige og kritiske områder, sporbarhet til krav, avvikshåndtering

14 Erfaringer Foretakene har mange krav å forholde seg til, ikke bare pbl
Blander ofte inn Arbeidsmiljøloven og HMS Bevissthet rundt kvalitets- og systemarbeid svært variabelt hos de forskjellige typer foretak System innkjøpt men ikke tilpasset foretaket Avviksbehandling og dokumentasjon av denne veldig variabel, ofte fraværende. Lukkes på stedet Det er heller ikke uvanlig at foretaket hevder at de ikke har avvik fordi aktivitetene kvalitetssikres godt

15 Erfaringer Mangelfull dokumentasjon av kontroll
Mangler angivelse av hva det er kontrollert mot For generell angivelse av hva det er kontrollert mot Mangler underskrift og dato Angir ikke kontrollsted presist nok Mangelfull sporbarhet til myndighetskrav Mangelfull dokumentstyring Blander ofte sammen myndighetskrav og privatrettslige forhold

16 Erfaringer Positive møter med foretakene
Foretakene gir uttrykk for at de har utbytte av BE sine tilsynsmøter Positive møter med kommunene Nyttig å ”bli kjent” Gjensidig utveksling av erfaringer Flere kommuner ønsker å gi innspill i forkant av BE sine tilsyn i kommunen Flere av kommunene ønsker også kopi av rapporter fra BE sine tilsyn

17 Utfordringer videre For foretakene:
Bedre systemforståelse og systembevissthet System som er tilpasset foretaket Fokusområder og forbedringer Kontrollaktivitet med dokumentasjon Avviksbehandling Nytt lovverk Tilpasning av system og forståelse for endringene

18 Utfordringer videre For BE
Gjennomføre tilsyn med to parallelle lovverk en periode Nå målsettingen om antall tilsyn og geografisk spredning med dagens kapasitet Bli samkjørte i tilsynsvirksomheten, etablere felles forståelse av regelverket og lik praksis for sanksjoner Øke kontakten og samarbeidet med kommunene og bransjen

19 Eksempel Tilsyn med foretak i forbindelse med stor medieoppmerksomhet
Media har fordelt ”skyld” hos involverte foretak BE innhenter informasjon fra kommunen BE kartlegger involverte foretak, hvem har sentral godkjenning? BE innkaller systemdokumenter fra foretak BE foretar stedlig tilsyn med fokus på bruken av system i det aktuelle tiltaket Innsendt system er revidert og ikke identisk med system brukt i tiltaket, men foretaket viser til tidligere system i bruk Hvordan oppfatter foretaket BEs tilsyn? Frikjent, legges ut på foretakets hjemmesider dagen etter BEs tilsyn

20 Eksempel Enebolig med store mangler.
Utført av lokal byggmester med sentral godkjenning Byggherre / eier fortvilet kontakter kommune, presse og byggteknisk kompetanse Kommunen foretar seg ingen ting overfor foretaket Pressen følger opp saken Byggteknisk kompetanse følger opp saken bredt BE blir involvert og innhenter foretakets kommentarer samt ser på foretakets system BE gjennomfører stedlig tilsyn med foretaket og blir presentert et styringssystem som ser veldig greit ut og blir også forevist dokumentasjon på at systemet er benyttet aktivt i gjennomføring av flere tiltak

21 Eksempel enebolig forts.
Problemstilling: Var den omtalte eneboligen et ”feilskjær”? Var byggmesteren ikke seriøs men skjønte alvoret og skjerpet seg? Var det som ble presentert for BE under tilsynsmøtet produsert i anledning BE sitt besøk? Sanksjoner?

22 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Statens bygningstekniske etat"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google