Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte mellom kompetansemeglere og virkemiddelapparatet, 13.08.2014 Forskningsrådet, VRI og Midtnorsk forskningsfond.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte mellom kompetansemeglere og virkemiddelapparatet, 13.08.2014 Forskningsrådet, VRI og Midtnorsk forskningsfond."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte mellom kompetansemeglere og virkemiddelapparatet, 13.08.2014 Forskningsrådet, VRI og Midtnorsk forskningsfond

2 Forskningsrådet er involvert på mange områder

3 Nasjonale innovasjonssatsinger i Forskningsrådet spiller på lag med regionale satsinger Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Regionale forskningsfond (RFF) Forskningsløft i nord (NORDSATS) Direkte bevilgninger til RFF fra KD. Eies av fylkeskommunene. Eget felles sekretariat i Forskningsrådet.

4 Forskningsrådet gir råd om og følger opp nasjonal forskning –og innovasjonspoilitikk Fremragende- sentre Nasjonale satsinger Tematiske programmer Åpne utlysninger Infrastruktur Anvendt forskning Grunnforskning SkatteFUNN

5 Brukerstyrte innovasjonsprogrammer (Budsjett 2014, off. finans.) BIONÆR Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer 238 mill. kr SMARTRANS Næringslivets transporter og ITS 21 mill. kr MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner 144 mill. kr BIA Brukerstyrt innovasjonsarena 485 mill. kr CLIMIT Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO 2 - håndteringsteknologi 90 mill. kr DEMO2000 Prosjektrettet teknologi- utvikling i petro.sektor 47 mill. kr Gassmaks Økt verdiskaping i naturgasskjeden 40 mill. kr Eurostars (alle EU) Innovasjons program for FoU-utførende SMBer. 53 mill. kr

6 Store programmer (Budsjett 2014, off. finans.) VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT 146 mill. kr  Strategisk, langsiktig kunnskapsutvikling og innovasjon på nasjonalt prioriterte områder  Koblingsarena: sektor-, aktør- og verdikjedeovergripende HAVBRUK Havbruk – en næring i vekst 125 mill. kr ENERGIX Fremtidens rene energisystem 385 mill. kr PETROMAKS Maksimal utnyttelse av petroleumsressursene 247 mill. kr Biotek2021 Bioteknologi for verdiskaping 150 mill. kr NORKLIMA Klimaendringer og konsekvenser for Norge 132 mill. kr NANO2021 Nanoteknologi og avanserte materialer 117 mill. kr

7 Andre innovasjonssatsinger (Budsjett 2014, off. finans.) VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon 61 mill. kr FORNY2020 Forskningsbasert nyskaping 123 mill. kr Nærings-ph.d. Støtte til doktorgrad i bedrift 38 mill. kr Virkemidler for innovasjonInternasjonalt samarbeid EUREKA Nettverk for industrielt og markedsnær FoU-samarbeid PES – Prosjektetablerings- støtte for økt deltakelse i europeisk FoU-samarbeid 40 mill. kr SFI Sentre for forsknings- drevet innovasjon

8 Doktorgrad i bedriften – Nærings-ph.d  En forskerutdannelse med kandidater ansatt i næringslivet (3/4 år)  Åpent for alle bransjer og næringer.  Kan være et godt alternativ til større FoU-prosjekter I drift siden 2009 - finansieres av NFD og KD Hva er intensjonene bak ordningen?  Øke forskningsaktiviteten i norske bedrifter  Øke forskerrekruttering til næringslivet  Styrke samspillet mellom næringsliv og akademia

9 Kjennetegn ved ordningen Bedriften  er søker og mottaker av midler  må ha personell og andre ressurser avsatt til egen FoU  må ha et forpliktende samarbeid med en gradsgivende institusjon  må dokumentere relevans for virksomheten Kandidaten  er ansatt i bedriften  fordeler sin tid mellom bedrift og lærested  har veileder både fra bedrift og lærested Gradsgivende institusjon  Gir opptak til doktorgradsstudium etter vanlige kriterier  Inngår forpliktende samarbeidsavtale med bedriften

10 Offentlig sektor–ph.d. – ny ordning fra 2014  Gjennomføres av en ansatt i en offentlig virksomhet – for definisjon av offentlig virksomhet, se Forskningsrådets nettsider.  Virksomheten dekker minst halvparten av kostnadene.  Krever opptak ved godkjent doktorgradsstudium og med vanlige kvalitetskrav og retningslinjer.  Krav om veileder med forsknings-kompetanse i virksomheten eller i samarbeidende virksomheter.  FoU-strategi og innovasjonsfokus i virksomheten. www.forskningsradet.no/innoff Utlysning planlagt publisert før sommeren 2014.

11 SkatteFUNN  Etablert i 2002  En rettighetsbasert skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling.  Skattepliktige til Norge kan søke  Behøver ikke å være i skatteposisjon  For alle næringer og selskapsformer  Bedriften velger tema for prosjektet  SkatteFUNN-prosjekter handler alltid om å utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser som er nødvendig for å løse problemstillinger knyttet til nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser  23 974 prosjekter har fått godkjenning i SkatteFUNN

12 INNOMOBI - Invitasjon til å sende inn prosjektideer Målet med denne utlysningen er å stimulere til kreativitet og dyrke frem de gode innovasjonsprosjektene. Sammen avgjør vi om disse idéene kan bringes videre med støtte fra Forskningsrådet eller ved bruk av andre offentlige støtteordninger både nasjonalt og internasjonalt (EU). For å komme i gang har vi laget en enkel mal for å beskrive prosjektidéen. Det er lagt vekt på: å få frem idéens innovasjonspotensial samt nytteverdien både for næringsliv og for samfunnet for øvrig at det kommer klart frem hvilken ny kunnskap og teknologi som er nødvendig for at idéen skal la seg realiseres hva som mangler for å få på plass et prosjekt, forutsetninger og antagelser som må avklares, hvilke kontakter som må etableres, samarbeidspartnere som må på plass, etc.

13 Innovasjonsprosjekt i næringslivet – søknadsfrist 15.10.2014  Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) - 450 mill. kr.  MAROFF – 125 mill. kr  NANO2021 – 156 mill. kr  BIOTEK2021 – 15 mill. kr  Havbruk  Mekr: Flere programmer har skisseordninger og forprosjektmuligheter

14 Horisont 2020

15 Strategisk arbeidsprogram 2014/15 12 fokusområder Mer individuell helse og omsorg Bærekraftig matsikkerhet Blå vekst – ta ut potensialet i havet Smarte byer (lavutslipp, ressurseffektive) Konkurransedyktig lavutslippsenergi Energieffektivitet Grønn transportvekst Avfall – gjenbruk av råvarer Vanninnovasjon Europeiske reformer og økonomisk transformasjon Motstandskraft mot katastrofer, inkl. klimaendring Digital sikkerhet

16 Policy Phase 1: Concept and feasibility assessment Phase 2: R&D, demonstration, market replication Input: Idea/Concept: "Business Plan 1" (~ 10 pages) 10% budget Activities: Feasibility of concept Risk assessment IP regime Partner search Design study Pilot application etc. Output: elaborated "Business plan 2" Input: "Business plan 2" plus description of activities under Phase 2 (~ 30 pages) 90% budget Activities: Development, prototyping, testing, piloting, miniaturisation, scaling-up, market replication, research Output: "investor- ready Business plan 3" Lump sum: 50.000 € ~ 6 months Phase 3: Commercialisation 1-5 M€ EC funding ~ 12 to 24 months Promote instrument as quality label for successful projects. Facilitate access to private finance. Support via networking, training, information, addressing i.a. IP management, knowledge sharing, dissemination. SME window in the EU financial facilities (debt facility and equity facility). (NB: No direct funding) 10-15% success50-70% success Phase 3 & coaching = 2% budget SMB- instrumentet

17 Innovasjonsprosjekt i næringslivet/offentlig sektor Bedrifter/offentlig virksomhet søker

18 STATISTIKK OM FORSKNING MØRE OG ROMSDAL Vedlegg

19 Totalt egenutført FoU i næringslivet i 2011 og 2012 (10+)

20 Relativ fordeling av næringslivets (10+) forskerpersonale (årsverk) fordelt på fylker og utdanningsnivå i 2012. (n= 16062).

21 Senterdanningene forsterker FoU- konsentrasjonen i universitetsbyene Senterdanninger (SFF, SFI og FME) – alle er lokalisert i universitetsbyene Det er en helt annen geografisk spredning på de sterke næringsklyngene

22 Bevilgninger 2009-2013 Tilbakegang i Sør-Trøndelag Stor og økende andel «ukjent»

23 Samarbeid i SkatteFUNN 800 SkatteFUNN-bedrifter registrert med samarbeid i 2013 1514 samarbeidsrelasjoner med ca. 200 FoU-inst. Geografisk samarbeidsmønster: Trondheim viktigste node

24 Nye utlysninger - Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) www.forskningsradet.no/no/Utlysning/BIA www.forskningsradet.no/no/Utlysning/BIA Posisjonering til ERA - Løpende  Støtte til deltakelse i strategiske prosesser knyttet til den Europeiske forskningsarenaen. Formålet er å fremme norske forskningsinteresser i det strategiske arbeidet som foregår på EUs forskningsarena, og arbeide for at nasjonale prioriteringer og forskningsbehov blir en del av de planer som til slutt realiseres i form av nye utlysninger.  skal stimulere norske aktører til å delta i faglige fora, interessegrupper etc. som opererer som innspillsarenaer for forskjellige initiativer på den europeiske forskningsarenaen (ERA). Dette kan f.eks. være teknologiplattformer, «Public-Private-Partnerships» og lignende initiativ.  Her kan personer/organisasjoner som ønsker å delta i de strategiske prosessene i EU knyttet til områder BIA har ansvar for søke om støtte. Dette er personer/organisasjoner som ønsker å fremme norske interesser i det strategiske arbeidet og har en posisjon som gjør at de har nasjonal gjennomslagskraft og kan ta ansvar det strategiske arbeidet på vegne av en bransje eller et fagområde. Det finnes tilsvarende utlysninger innenfor bl.a. biotek og IKT.

25 Forskningsrådet – råd, finansering, nettverk KD eierdepartement, finansiering fra 17 departementer Næringsliv Institutter Universiteter og høgskoler Helseforetak Forskningsrådet, 8 mrd kr – bredde i finansiering og bevilgninger

26 Relativ fordeling i 2013 71 % av bevilgningene går til de fire «største» fylkene

27 Hva skal til for å lykkes i Forskningsrådet og EU? Søknaden Institusjonen Brukeren/ praksisfeltet Nettverket Forsker- gruppen Pro- sjektet


Laste ned ppt "Møte mellom kompetansemeglere og virkemiddelapparatet, 13.08.2014 Forskningsrådet, VRI og Midtnorsk forskningsfond."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google