Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

« KUNNSKAP HJELPER BRIKKENE Å FALLE PÅ PLASS » VELKOMMEN SOM RÅDSMEDLEM I DEN NORSKE KIRKE Valgt til å styre, Del 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "« KUNNSKAP HJELPER BRIKKENE Å FALLE PÅ PLASS » VELKOMMEN SOM RÅDSMEDLEM I DEN NORSKE KIRKE Valgt til å styre, Del 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 « KUNNSKAP HJELPER BRIKKENE Å FALLE PÅ PLASS » VELKOMMEN SOM RÅDSMEDLEM I DEN NORSKE KIRKE Valgt til å styre, Del 1

2 INFORMASJON OG OPPLÆRING FOR NYVALGTE FELLESRÅD/ MENIGHETSRÅD I ETTSOKNS KOMMUNER Del 1: Rådsarbeid En innføring i lokale oppgaver og utfordringer ved kirkevergen. Del 2: Rådsarbeid Et regionalt KA-kurs om aktuelle utfordringer, muligheter og kirkepolitikk. 2 Valgt til å styre

3 LITT HISTORIKK 1920Menighetsråd 1933Bispedømmeråd 1969Kirkeråd 1984Kirkemøte 1996 Fellesråd 3 Valgt til å styre

4 VALGT TIL Å SITTE I RÅD Et kollektivt og individuelt ansvar Møte på møtene. Delta i behandlingen av saker. Fatte vedtak. Kollektiv forpliktelse på vedtak. «Regler om formene for menighetsrådets og fellesråds virksomhet» Lovsamling for Dnk 6.1. 4 Valgt til å styre

5 SOM RÅDSMEDLEM Dere skal påvirke Dere skal være lyttepost Dere skal prioritere Dere skal styre Dere skal utøve myndighet 5 Valgt til å styre

6 SOKNETS TO ORGANER 6 Menighetsrådet (MR) Ansvar for strategisk menighetsutvikling. Vedtar mål og planer. Organiserer aktiviteter. Vedtar lokale planer for kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk. Vedtar lokal grunnordning for gudstjenestelivet. Ansvar for bruk og utleie av kirken. Vedtar kirkeofferformål. Forbereder saker for menighetsmøtet. Fellesrådet (FR) Sørger for ramme- betingelser for soknene i kommunen. Vedtar mål og planer for den kirkelige virksom- heten i kommunen. Forvalter kommunale og statlige tilskudd. Er arbeidsgiver. Forvalter kirker og kirkegårder/ gravplasser. Ivaretar soknenes interesser overfor kommunen. Samarbeidsorgan for soknene. NN SOKN NN SOKN Valgt til å styre

7 KIRKENS TO ARBEIDSGIVERLINJER 77 Departementet Biskop Prost Menighetsprest Fellesrådet Daglig leder/ kirkeverge Kantor Sekretær Kirkegårdsarb. / Kirketjener Bispedømmeråd Kongen Kateket Menighetspedagog Valgt til å styre

8 KIRKENS LOV- OG REGELVERK Grunnloven Kirkelig lovverk: - Kongelige resolusjoner - Kirkeloven - Gravferdsloven - Forskrifter Annet aktuelt lovverk: - Arbeidsmiljøloven og annet arbeidsrettslig lovverk - Kulturminneloven - Plan- og bygningsloven - Offentleglova og forvaltningsloven 8 Valgt til å styre

9 FELLESRÅDETS OPPGAVER kirkeloven § 14 Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: a)bygging, drift og vedlikehold av kirker, b)anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder, c)opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, d)anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, e)administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det, f)- - - g)anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring. kirkeloven 9 Valgt til å styre

10 ARBEIDSGIVERANSVAR Fellesrådet er arbeidsgiver for alle unntatt: – Statsansatte prester – Menighetsrådsansatte 10 Valgt til å styre

11 FELLESRÅDETS ANSATTE 11 NN kirkelig fellesråd Kantor / Organist -total stillingsressurs Kirketjener -total stillingsressurs Undervisning - total stillingsressurs Adm. Stillinger - total stillingsressurs Kirkegårds- arbeidere - total stillingsressurs Diakoni - total stillings- ressurs Kirkeverge Valgt til å styre

12 FELLESRÅDET SOM ARBEIDSGIVER Forvalter personalressursene. Er forpliktet på lov- og avtaleverk. Delegerer ansvar til daglig leder/ kirkeverge. Har gitt KA fullmakt til å inngå og si opp tariffavtale. 12 Valgt til å styre

13 FELLESRÅDETS BYGNINGSANSVAR Kirker Andre bygg Inventar Kontorer for fellesrådsansatte og prester 13 Valgt til å styre

14 FELLESRÅDETS GRAVFERDSANSVAR To roller: Gravferdsmyndighet for alle uansett tros- og livssyn. Legge til rette for gravferds- seremoni for Den norske kirkens medlemmer. 14 Valgt til å styre

15 NN KIRKELIG FELLESRÅDS ØKONOMI 15 Valgt til å styre

16 FELLESRÅDETS INNTEKTER 16 Valgt til å styre

17 FELLESRÅDETS UTGIFTER 17 Valgt til å styre

18 ØKONOMIHJULET I FELLESRÅDET 18 15. Februar: Regnskap avlegges av adm. Februar: Fellesrådet behandler regnskap og årsrapport 1. Mars: Årsregnskapet og årsrapport fastsettes av rådet Mai / Juni Økonomi / Handlingsplan for kommende 4 år. Budsjettforslag til kommunen Desember / Januar: Årsbudsjett Valgt til å styre

19 STRATEGISK RESSURSARBEID Bygg Anlegg Inventar i kirke og kapell Kontorplasser / utstyr/ IKT Utstyr til kirkegård/ gravplassvirksomheten 19 Mennesker Valgt til å styre

20 PLANARBEID Fellesrådet må: ha kunnskap om egen virksomhet. gjøre valg. fordele ressurser. utarbeide årsplaner. utarbeide/rullere langtidsplaner. 20 Valgt til å styre

21 KOMMUNENS ØKONOMISKE ANSVAR Kirkeloven § 15. Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) utgifter til anlegg og drift av kirkegårder, c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd, d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, f) utgifter til kontorhold for prester. Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. 21 Valgt til å styre

22 PLAN-OG ØKONOMIPROSESSEN 22 Årsbudsjett Kommunens økonomiplan og budsjett FR’s plan §14 MR’s plan § 9 Valgt til å styre

23 UTFORDRINGER – Rådet vil bli utfordret til å tenke langsiktig om Den norske kirke. – Rådet vil bli høringsinstans ved forslag til framtidig kirkeordning. – Rådet vil bli utfordret på bruk av ressurser. 23 Valgt til å styre

24 Hva blir viktig for vårt råd de neste 4 år? «Drammensfilmen» 24 Valgt til å styre

25 VIDERE KURSING: KA-kurset: dato: ………………. sted: ………………. Bispedømmekontoret vil arrangere kurs om menighetsrådets oppgaver (kirkeloven § 9). 25 Valgt til å styre


Laste ned ppt "« KUNNSKAP HJELPER BRIKKENE Å FALLE PÅ PLASS » VELKOMMEN SOM RÅDSMEDLEM I DEN NORSKE KIRKE Valgt til å styre, Del 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google