Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiplan 2014-18 Vedtatt av styret i Landbrustjenester Hedemarken 25.febr. 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiplan 2014-18 Vedtatt av styret i Landbrustjenester Hedemarken 25.febr. 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiplan 2014-18 Vedtatt av styret i Landbrustjenester Hedemarken 25.febr. 2014

2 NLT Hedmarken NLT Hedmarken SA er en samvirkebedrift eid av bønder i kommunene Ringsaker, Stange, Hamar og Løten.? Alle som driver aktiv landbruksdrift og eier landbruksvirksomhet kan være eiere. Hver eier kun en stemme pr. eiervirksomhet i årsmøtet. NLT Hedmarken er tilsluttet Norske Landbrukstjenester (NLT) og NHO Mat og Landbruk LTH har for tiden kontoradresse Sælid, 2306 HAMAR LTH skal ha et styre valgt på årsmøtet, bestående av 4 eierrepresentanter og et styremedlem valgt av og blant de ansatte.

3 Verdier for NLT Hedmarken: Leveringsdyktig Profesjonell (Likebehandling) Pålitelig Tilgjengelig

4 Bedriftsanalyse: Hva er bedriftens styrke pr. i dag: Kompetent administrasjon Lite sjukefravær ? Stabilitet på kontoret og ansatte Godt geografisk plassert Hva er LTH’s svakheter i dag: Økonomisk resultat avløsning Sårbarhet, administrasjon Små marginer i forhold til et mer krevende marked. Svak rekruttering av fagutdannet i landbruk Svak rekruttering ved sterkt arbeidsmarked.

5 Bedriftsanalyse (forts) Hvilke muligheter har vi i framtida: Større markedsandeler Utvidet tjenestetilbud i kjernevirksomheten. Flere kundegrupper Landbruksvikarordningen Nye virksomhetsområder Aktuelle truslene mot framtidig drift: Tap på fordringer Sjukefravær nøkkelpersonell Redusert marked Redusert markedsandel Mangel på kvalifisert arbeidskraft Endringer rammevilkår

6 Hvilke prioriterte utviklingstiltak skal LtH gjennomføre i strategiperioden: Øke totalomsetningen Styrke/utvide kundegrunnlaget Tenke muligheter – hele tiden. Høgere prispåslag kunder uten landbrukstilhørighet Redusere tapsrisiko – bruke inkassobyrå systematisk Styrke samholdet mellom ansatte – bygge bedriftskultur Bygge opp kompetanse intern i bedriften, og arbeidsgiver- kompetanse hos brukerne

7 Visjon ”Vi gjør bondens hverdag enklere, og får jobben gjort!” NLT Hedmarken skal være det beste alternativet for eierne til å skaffe arbeidskraft til landbruket og foreta avlønning og skatteinnberetning til offentlige myndigheter. NLT H skal være attraktiv samarbeidspartner for landbruksbedrifter og andre bedrifter som trenger innleid arbeidskraft og tjenester.

8 Forretningsidé LTH skal være organisert og drives som et samvirkeforetak, eid av aktive bønder i bedriftens naturlige virkesområde. Rekruttere og formidle arbeidskraft til landbruket i Løten, Hamar, Stange og Ringsaker. Rekruttere og administrere Landbruksvikarordningen på Hedemarken. Rekruttere og administrere arbeidskraft til fjørfeplukking i Hedmark og Oppland i samarbeid med Nortura. Utvikle bredere tjenestetilbud mot landbruket og andre bedrifter. Rekruttere og formidle arbeidskraft til andre virksomheter på Hedemarken som vil være kunder hos NLT Hedmarken. NLT H skal ha stabil og kompetent arbeidskraft til de tjenester vi yter.

9 Mål for virksomheten LTH skal alltid være leveringsdyktig på de tjenester vi tilbyr, og i de områdene vi har definert å dekke. NLT Hedmarken skal være en attraktiv arbeidsplass. LTH skal bygge positive relasjoner mellom eiere, kunder og ansatte. LTH skal i perioden øke årlig omsetningen til minimum 50 mill. NOK i 2018. NLT H skal øke markedsandelen innen lønnet arbeidskraft i landbruket på Hedmarken. NLT H skal styrke administrasjonen for å sikre tilgjengelighet, kompetanseutvikling i bedriften og godt omdømme i markedet. Egenkapitalen skal utgjøre min. 5 % av omsetning, ønskelig med 6 %. Min. 20 % av balansen. LTH skal budsjettere med, og oppnå minimum 1,5 % driftsmargin (res. Før skatt og finans) av omsetningen hvert år.

10 Mål for virksomheten (forts.) NLT H skal budsjettere med, og oppnå minimum 1,5 % driftsmargin (res. Før skatt og finans) av omsetningen hvert år. Bedriften skal ha god økonomistyring og effektiv innkreving av tilgodehavende. Tap skal holdes på et minimum, og maks 0.1% av omsetningen. Bedriften skal øke sin markedsandel målt som våre brukere andel delt på aktive bønder med rett til ferie,fritidsref. Overskudd utover styrets avsetning til egenkapital, skal godskrives eierne ift. samhandling gjennom året, og i tråd med samvirkelovens bestemmelser. Bedriften skal ha en aktiv internkontroll, med årlig gjennomgang i styret. Bedriften skal følge forskrift om internkontroll.

11 Konkrete tiltak: –Høgere påslag på tjenester ytt til eksterne kunder. –Nye tjenester skal rapproteres som egne arbeidstyper. –Påslag på tjenester til eierne skal bestemmes ut i fra administrasjonskostnader + driftsmargin. Korte tjenester og mange oppdrag gir høgere påslag. –NLT H må sikre rekruttering av kvalifiserte arbeidstakere ved nyansettelser. Lønn, opplæring, kompetanseutvikling og velferdsgoder skal være virkemidler. –NLT H skal arbeide for innføring av praktikantordning for landbruket i Hedmark. –Aktiv markedsføring innenfor alle tjenesteområde, men spesielt innenfor landbruk og landbrukstilknyttet virksomhet. –NLT H kan investere i varige driftsmidler når dette er hensiktsmessig for å gi et helhetlig tjenestetilbud. –NLT H kan levere forbruksartikler når dette er hensiktsmessig for et helhetlig tjenestetilbud.

12


Laste ned ppt "Strategiplan 2014-18 Vedtatt av styret i Landbrustjenester Hedemarken 25.febr. 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google