Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekruttering av tillitsvalgte i landbruket sine organisasjoner Samarbeidsrådet, Sola, 19.01.2012 Terje Vareberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekruttering av tillitsvalgte i landbruket sine organisasjoner Samarbeidsrådet, Sola, 19.01.2012 Terje Vareberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rekruttering av tillitsvalgte i landbruket sine organisasjoner Samarbeidsrådet, Sola, 19.01.2012 Terje Vareberg

2 Bakgrunn Vedtektene vil generelt omtale organisasjonens hovedoppgaver. Hovedformålet er ofte « å fremme de økonomiske interessene til medlemmene og landbruket for øvrig på kort og lang sikt ved produksjon og omsetning av varer og tjenester « Styrets ansvar og oppdrag er på mange måter gitt av vedtektene: ” Økt lønnsomhet for bonden ” Styrets ansvar reguleres av vedtektene, men også av den alminnelige lovgivning og god styrepraksis 2

3 Bakgrunn ”Bedrift og folkebevegelse” Samvirkebedrifter er i sin natur komplekse virksomheter å styre Eierne (medlemmene ) er både eiere og kunder/leverandører Eierinteressen er oftest underordnet leverandør/kundeinteressen Samvirkeorganisasjonen er både – Interesseorganisasjon – Bedrift – forvaltningsorgan 3

4 Bakgrunn Det følger av dette at styringen av virksomheten er krevende og stiller svært store krav til kvaliteten på styrearbeidet Temaet godt styrearbeid har vært viet stor oppmerksomhet i debatten i næringslivet de seinere år. Samtidig er det et tankekors at temaet har hatt lite oppmerksomhet i akademiske kretser ved de toneangivende læresteder. Det fins ingen patentoppskrift på hva som er godt styrearbeid. 4

5 Styret Kvaliteten på styret og daglig leder (toppledelse) er avgjørende for bedriftens verdiskaping og prestasjoner Samspill og samhandling styret – daglig leder – Styrets viktigste oppgave er å ansette og avsette daglig leder – Et godt samspill mellom styret og spesielt styrets leder og daglig leder er avgjørende for å lykkes 5

6 Styrets arbeid. De vanskelige sakene Risikoen er ofte stor for at styret bruker for mye tid for å finne ut hvor en har vært og at dette går på bekostning av styrets diskusjon av framtidsperspektivene og hvor en skal videre – Tiltak : Gode rapporter om driften med fokus på avvik og tiltak for å rette opp disse. Strategiarbeidet – Landbrukets framtid – Landbrukspolitikken. Samvirke som gissel – Samvirkebedriftenes situasjon – Markedsutviklingen – Trening i å se konsekvenser, muligheter og utfordringer som følge av alternative utviklingsbaner 6

7 Styrets arbeid. De vanskelige sakene Omdømmearbeid og kommunikasjonsstrategi stadig viktigere, også fordi varemerkene krever det. – Samvirke en del av verden – Hvem står opp for samvirkeforetaket på en regnværsdag ? – Samvirkeforetaket er som oftest en viktig bedrift i regionen, men hvem vet det ? – Etikk og samfunnsansvar 7

8 Styrets arbeid. De vanskelige sakene Krisehåndtering. HMS – Praktisk trening – Hvem uttaler seg utad. Arbeidsdeling styreleder – daglig leder Organisasjon, medarbeiderskap, lederutvikling – I stor grad daglig leders ansvar, men styret må ha et overordnet engasjement. Flinke folk er det knapphet på, og de velger sjefen sin – ikke omvendt. Risikostyring. – Et vanskelig område, men styret må forstå, og ha et bevisst forhold til, den samlede risiko som selskapet er eksponert for. 8

9 Markedsregulering versus marked Tine, Gilde og Prior er svært verdifulle varemerker. Hva betyr det ? Markedsregulering gjelder alle bønder i Norge,og omfatter råvaremarkeder. Myndighetene ønsker konkurranse. Er det bra med konkurranse ? Er det akseptabelt å gå lens for smør ?

10 Rekruttering av styremedlemmer Styret skal ikke være en ”overadministrasjon” – Ekspertisen skal finnes i bedriften eller den skal kjøpes Viktig med ”treningsarenaer” for læring og utvikling. En særlig utfordring for landbrukssamvirket er at en ofte går direkte fra garden til gigantbedrifter i norsk målestokk. Politisk erfaring og erfaring fra faglag kan være verdifull, men rollen som styremedlem i en bedrift er klart forskjellig fra rollen som politisk valgt eller tillitsvalgt i et faglag. Valgkomiteens rolle. Kompetansekrav som for styremedlemmer 10

11 Valgkomiteen Bør sammensettes slik at kompetanse og erfaring overordnes landsdel, kjønnsdel og dyreslag. Er minst like viktig som styrene. Medlemmene bør ha fartstid som styremedlem. Må arbeide kontinuerlig, ikke nok med skippertak før valg skal avholdes. Må ha et langsiktig perspektiv for sitt arbeid. Må ha autoritet og integritet og kun ha organisasjonens beste for øyet.

12 Gode styreteam Et bedriftsstyre er et team ikke et kommunestyre God rolleforståelse er en forutsetning Medlemmene bør utfylle hverandre mht kompetanse og erfaring. God forståelse av samvirkes særpreg, trusler og muligheter. God styrekultur og eierstyringskultur er viktig.

13 Hvor er kandidatene ? Er verv som tillitsvalgt / styremedlem attraktivt ? Det er knapphet på flinke folk. Hva skal til for at flinke bønder skal bruke tid på slike verv ? Må det bare være bønder i styrene ? Er en for isolasjonistisk i tenkningen ?


Laste ned ppt "Rekruttering av tillitsvalgte i landbruket sine organisasjoner Samarbeidsrådet, Sola, 19.01.2012 Terje Vareberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google