Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Obligasjonsrett Vår 2008 Avbestilling og oppsigelse v/professor Ole-Andreas Rognstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Obligasjonsrett Vår 2008 Avbestilling og oppsigelse v/professor Ole-Andreas Rognstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Obligasjonsrett Vår 2008 Avbestilling og oppsigelse v/professor Ole-Andreas Rognstad

2 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett D D K K Avbestilling og oppsigelse: Avbestilling: Forutsetning: -Bindende avtale -Ikke mislighold fra annen part Engangsytelser/ Rateytelser Ytelsesplikter bortfaller ved erklæring Oppsigelse: Løpende ytelser

3 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Real- debitor Real- debitor Real- kreditor Real- kreditor Y Avbestilling: Erklæring – avbestilling (Fratar debitor retten til å oppfylle) Forutsetning: -Bindende avtale -Ikke mislighold fra realdebitor

4 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Avbestilling Realkreditors tilbaketreden fra kontrakten. Fratar realdebitors rett til oppfyllelse Realdebitors tilbaketreden: Ikke avbestilling. Reguleres av andre rettsgrunnlag

5 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Avbestillingsrett? Rettslig utgangspunkt: Avtaler skal holdes (Pacta sunt servanda) Avbestillingsrett en modifikasjon fra dette utgangspunktet

6 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Avbestilling Vilkår Heterogent institutt: Virkninger Debitor fratas oppfyllelsesretten

7 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Hensyn pro/ctra avbestillingsrett Hensyn pro –Realkreditors interesser Allment: Kreditors interesse i å slippe å motta ytelser man ikke vil ha Særlige tilfeller: Beskyttelseshensyn (sosiale hensyn, hensyn til svak part, etc.), praktiske hensyn –Samfunnsmessig ressursbesparelse Hensyn ctra. –Hensyn til klarhet/forutberegnelighet –Realdebitors økonomiske interesser Kan varetas ved erstatning –Realdebitors øvrige interesser Skaffe nødvendig erfaring Holde arbeidsstokken i gang Unngå usikre erstatningsoppgjør

8 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Står igjen Avbestilling Avbestilling ex nunc (”egentlig” avbestilling): Utført

9 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Står igjen Avbestilling/ Omgjøring Avbestilling ex tunc/ Omgjøring: Utført

10 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Avbestilling. Mulige rettsgrunnlag Avtale –Vil gjerne være tilknyttet vilkår Sedvane/kutyme –Eks.: Entreprise, jf. NS 8405 og NS 8406 Lovbestemmelser –Deklaratoriske eller preseptoriske Alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper –Utledet av lovanalogier, rettspraksis, juridisk teori, reelle hensyn

11 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett To hovedformer avbestillingsrett Avbestilling mot erstatning –Det vanlige, jf. interesseavveiingen Avbestilling uten erstatning –Der særlige hensyn gjør seg gjeldende

12 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Enkelte regler om avbestiling mot erstatning (lov og standardkontrakt) Kjl § 52KommersieltTilvirknings- kjøp Ex nunc Vilkår Full erstatning NS 8405 pkt. 38.1, NS 8405 pkt. 28.1 KommersieltEntrepriseEx nunc Ubetinget Full erstatning Hvtjl §§ 39 og 40 ForbrukerEntrepriseEx nuncNær ubetinget, (sikkerhets- unntak) Full erstatning, med unntak Buopfl §§ 52 og 53 ForbrukerEntrepriseEx nunc for arbeid, også ex tunc for grunn Ubetinget, men betinget for grunn Full erstatning, med unntak Fkjl § 41 ForbrukerAlle kjøpEx tuncUbetingetFull erstatning

13 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Ulovfestet prinsipp om avbestillingsrett mot erstatning? Vanskelig å oppstille normalregel –Ot. prp. nr. 29 (1988-89) s. 58 Anvende prinsippet i kjl. § 52? –Jf. Hagstrøms argumentasjon (s. 238-239) Sterke rettspolitiske grunner Ingen grunn til å vektlegge Rt. 1924 s. 340 Bør være grunnlag for alminnelig avbestillingsrett mot erstatning for fremtidige ytelser (ex nunc) –Men ikke nødvendigvis på de vilkår kjl. § 52 oppstiller –Avbestilling mot erstatning med mindre særlige hensyn gjør seg gjeldende? RG 1952 s. 546 (Bilreparasjon) RG 1990 s, 607 (Valdres Lufthavn) Ikke grunnlag for alminnelig avbestillingsrett/omgjøringsrett ex tunc

14 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Erstatningsoppgjøret Utgangspunktet: Erstatning for positiv kontraktsinteresse Poenget ved avbestilling: Compensatioprinsippet –Fradrag for realdebitors fordeler vunnet ved avbestillingen Tapet blir lavere enn vederlaget Jo tidligere avbestillingen skjer, desto lavere erstatning Avbestillingen lønnsomhet avhenger av tidspunktet for avbestillingen Muligheter for normering av erstatning –Avtale, jf. Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) s. 194 –Forbrukerforhold: Preseptoriske lovregler om adgang til normering (Fkjl § 41 andre ledd, Hvtjl. § 40 (3), Bustadl. § 54, Pakkereisel. § 4-2 )

15 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Avbe- stilling Fordeler Avbestillingserstatning = differansen Ulemper Compensatioprinsippet: Nettotapet Årsakssammenheng - Sparte utgifter - Økte inntekter

16 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Står igjen Utført Betaling for utført arbeid: Avtale kr 1.000 Avtale kr 1.000 Erstatning Betaling etter kontrakten

17 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Erstatningsberegningen To tapstyper –Surrogat for vederlaget –Konsekvenstap For surrogaterstatning, to metoder –Addisjonsmetoden (Bruttometoden): Omkostninger + tapt fortjeneste Realdebitor har bevisbyrden –Subtraksjonsmetoden (Nettometoden): Vederlag – omkostninger Realkreditor har bevisbyrden Valg av metode –Skal i prinsippet ikke spille noen rolle –Subtraksjon (hensynet til realdebitor?); addisjon (hensynet til realkreditor/forbruker?) –Praktisk modell: (i) Vederlag for utført arbeid; (ii) Fortjenestetapet (dekningsbidraget); (iii) Utgifter man ikke blir kvitt

18 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett + + + - - - Subtraksjons- metoden Addisjons- metoden TapsposteneAvtalt vederlag Kreditor påviser besparelser Debitor påviser utgifter

19 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Andel av vederlaget Faktisk utført Avbestilt U1U1 U3U3 U2U2 I Differanse- beregninger Påviste utgiftsposter - Fortsatt lønn til ansatte - Innkjøpte materialer - Leiekostnader - Osv Fortjenesten Avtalt vederlag Nye inntekter

20 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Besparelser Fradrag for debitors fordeler vunnet ved avbestillingen –Sparte utgifter Redskap Arbeidsfolk Materiale Faktiske utgifter: Skal utvilsomt dekkes Tapsbegrensningsplikt –Utvilsomt at man har en slik plikt: Rimelige tiltak for å dekke tapet Hva som er rimelige tiltak: Mer omdiskutert –Plikt til å redusere arbeidsstyrken? »Skal mye til, se dog ND 1975 s. 298 –Plikt til å foreta avbestillinger av underleverandører, etc.? –Plikt til å si opp leiekontrakter?

21 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Besparelser (forts.) Økte inntekter –Faktisk frigjorte ressurser; nye oppdrag Skal gå til fradrag, jf. RG 1990 s. 607 (Valdres lufthavn) –Plikt til å benytte frigjorte ressurser til å skaffe seg oppdrag? Mer omdiskutert Hvtjl § 40(2) annet pkt. og buopfl § 52 tredje ledd annet pkt. forutsetter dette (dekning av fortjenestetap så lenge det godtjøres det ikke var mulig å oppnå samme fortjeneste ved arbeid hos andre) Jf. også sjøl. § 415 annet ledd Rt. 2003 s. 486 (Block Watne), RG 1990 s. 607 (Valdres Lufthavn –Årsakskrav Rt. 2003 s. 486 (Block Watne). Erstatning for tapt fortjeneste der realdebitor kunne utført både det avbestilte og det nye oppdraget

22 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Produksjonskapasitet Avbestilling ? Ny bestilling Frigjorte ressurser Rt 2003 side 486 Block Watne-dommen: Omsetningen

23 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Avbestillingsrett uten erstatning Avbestilling ex nunc (før utførelse/oppfyllelse) –Smått med lovregler (kml. § 51, jf. § 52) –Avtale eller sedvane/kutyme ”Dagliglivets små kontraktsforhold” –Persontransport, hoteller, restauranter, teater/kino, etc. –Praktiske hensyn –Bygger gjerne på forutsetning om at man kan plassere tjenesten andre steder (nye medkontrahenter) Liberale yrker –Advokattjenester –Behandlingstjenester »Krav om rimelig varsel (gjerne 1 dag) Særtilfelle: Vilkårsbestemt avbestilling uten erstatning –Kontrollansvarsunntak i forbrukerforhold (hvtjl. § 40(2) tredje ledd, buopfl. § 52 fjerde ledd, sjøl. § 415 –Force majeure Avbestilling ex tunc/omgjøring –Ingen alminnelig regel. Noen særtilfeller Angrerettsloven (l. 105/2000); Bytterett i forretninger

24 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Kreditors tilbaketreden fra avtalen Kreditors tilbaketreden fra avtalen Avbestilling ex nunc (gjenstående ytelser) Avbestilling ex nunc (gjenstående ytelser) Avbestilling ex tunc/ Omgjøring (eksisterende ytelser) Avbestilling ex tunc/ Omgjøring (eksisterende ytelser) Fri rett – ingen erstatning Fri rett – ingen erstatning Fri rett – full erstatning Fri rett – full erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Hovedregelen Ingen adgang Unntak Før levering Før levering Etter levering Etter levering Rimelig tid Rimelig tid Gradert erstatning Hjemmel Kjl § 52(1) Avhl § 5-2(1) Fkjl § 41Avtale/ sedvane Oppsummering:

25 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Oppsigelse Løpende ytelser (varige/langsiktige kontraktsforhold) Eksempler –Distribusjonskontrakter (agenturavtaler, kommisjonsavtaler, eneforhandlerkontrakter osv.); arbeidsavtaler; leieavtaler (husleie, tingsleie, festeavtale, leasing osv.); oppbevaringskontrakter; abonnementer (bøker, aviser, strøm, telefon osv.); forsikring; immaterialrettsavtaler (forlags- og lisensavtaler) Forskjeller fra engangsytelser/rateytelser (avbestillingstilfellene) –Utgangspunktet et annet –Avtalen termineres på annen måte –Adgang til oppsigelse for begge parter –Foreligger ofte beskyttelseshensyn

26 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Løpende ytelser Avtale K K Oppsigelse Løpende ytelser: Oppsigelses- frist

27 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Oppsigelses -adgangen Oppsigelses -adgangen Tidsubestemte avtaler Tidsubestemte avtaler Tidsavgrensede avtaler Tidsavgrensede avtaler Rimelig oppsigelsesfrist Hovedregel Unntak Umiddelbar virkning Ingen oppsigelsesadgang Hovedregel Unntak Særlige grunner Løpende kontrakter:


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Obligasjonsrett Vår 2008 Avbestilling og oppsigelse v/professor Ole-Andreas Rognstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google