Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsigelse: Avbestilling: Løpende ytelser Engangsytelser/ Rateytelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsigelse: Avbestilling: Løpende ytelser Engangsytelser/ Rateytelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Obligasjonsrett Vår 2008 Avbestilling og oppsigelse v/professor Ole-Andreas Rognstad

2 Oppsigelse: Avbestilling: Løpende ytelser Engangsytelser/ Rateytelser
Avbestilling og oppsigelse: Ytelsesplikter bortfaller ved erklæring D K Forutsetning: -Bindende avtale -Ikke mislighold fra annen part Avbestilling: Oppsigelse: Engangsytelser/ Rateytelser Løpende ytelser

3 Avbestilling: Real- debitor Real- kreditor Y Erklæring – avbestilling
(Fratar debitor retten til å oppfylle) Forutsetning: Bindende avtale Ikke mislighold fra realdebitor

4 Avbestilling Realkreditors tilbaketreden fra kontrakten. Fratar realdebitors rett til oppfyllelse Realdebitors tilbaketreden: Ikke avbestilling. Reguleres av andre rettsgrunnlag

5 Avbestillingsrett? Rettslig utgangspunkt: Avtaler skal holdes (Pacta sunt servanda) Avbestillingsrett en modifikasjon fra dette utgangspunktet

6 Heterogent institutt:
Debitor fratas oppfyllelsesretten Avbestilling Vilkår Virkninger

7 Hensyn pro/ctra avbestillingsrett
Realkreditors interesser Allment: Kreditors interesse i å slippe å motta ytelser man ikke vil ha Særlige tilfeller: Beskyttelseshensyn (sosiale hensyn, hensyn til svak part, etc.), praktiske hensyn Samfunnsmessig ressursbesparelse Hensyn ctra. Hensyn til klarhet/forutberegnelighet Realdebitors økonomiske interesser Kan varetas ved erstatning Realdebitors øvrige interesser Skaffe nødvendig erfaring Holde arbeidsstokken i gang Unngå usikre erstatningsoppgjør

8 Avbestilling ex nunc (”egentlig” avbestilling): Utført Står igjen Avbestilling

9 Avbestilling ex tunc/ Omgjøring: Utført Står igjen Avbestilling/ Omgjøring

10 Avbestilling. Mulige rettsgrunnlag
Avtale Vil gjerne være tilknyttet vilkår Sedvane/kutyme Eks.: Entreprise, jf. NS 8405 og NS 8406 Lovbestemmelser Deklaratoriske eller preseptoriske Alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper Utledet av lovanalogier, rettspraksis, juridisk teori, reelle hensyn

11 To hovedformer avbestillingsrett
Avbestilling mot erstatning Det vanlige, jf. interesseavveiingen Avbestilling uten erstatning Der særlige hensyn gjør seg gjeldende

12 Enkelte regler om avbestiling mot erstatning (lov og standardkontrakt)
Kjl § 52 Kommersielt Tilvirknings-kjøp Ex nunc Vilkår Full erstatning NS 8405 pkt. 38.1, NS 8405 pkt. 28.1 Entreprise Ubetinget Full erstatning Hvtjl §§ 39 og 40 Forbruker Nær ubetinget, (sikkerhets-unntak) Full erstatning, med unntak Buopfl §§ 52 og 53 Ex nunc for arbeid, også ex tunc for grunn Ubetinget, men betinget for grunn Fkjl § 41 Alle kjøp Ex tunc

13 Ulovfestet prinsipp om avbestillingsrett mot erstatning?
Vanskelig å oppstille normalregel Ot. prp. nr. 29 ( ) s. 58 Anvende prinsippet i kjl. § 52? Jf. Hagstrøms argumentasjon (s ) Sterke rettspolitiske grunner Ingen grunn til å vektlegge Rt s. 340 Bør være grunnlag for alminnelig avbestillingsrett mot erstatning for fremtidige ytelser (ex nunc) Men ikke nødvendigvis på de vilkår kjl. § 52 oppstiller Avbestilling mot erstatning med mindre særlige hensyn gjør seg gjeldende? RG 1952 s. 546 (Bilreparasjon) RG 1990 s, 607 (Valdres Lufthavn) Ikke grunnlag for alminnelig avbestillingsrett/omgjøringsrett ex tunc

14 Erstatningsoppgjøret
Utgangspunktet: Erstatning for positiv kontraktsinteresse Poenget ved avbestilling: Compensatioprinsippet Fradrag for realdebitors fordeler vunnet ved avbestillingen Tapet blir lavere enn vederlaget Jo tidligere avbestillingen skjer, desto lavere erstatning Avbestillingen lønnsomhet avhenger av tidspunktet for avbestillingen Muligheter for normering av erstatning Avtale, jf. Ot. prp. nr. 44 ( ) s. 194 Forbrukerforhold: Preseptoriske lovregler om adgang til normering (Fkjl § 41 andre ledd, Hvtjl. § 40 (3), Bustadl. § 54, Pakkereisel. § 4-2 )

15 Avbestillingserstatning = differansen
Compensatioprinsippet: Avbe- stilling Årsakssammenheng Fordeler - Sparte utgifter - Økte inntekter Ulemper Nettotapet Avbestillingserstatning = differansen

16 Betaling for utført arbeid:
Erstatning Utført Står igjen Betaling etter kontrakten Avtale kr 1.000

17 Erstatningsberegningen
To tapstyper Surrogat for vederlaget Konsekvenstap For surrogaterstatning, to metoder Addisjonsmetoden (Bruttometoden): Omkostninger + tapt fortjeneste Realdebitor har bevisbyrden Subtraksjonsmetoden (Nettometoden): Vederlag – omkostninger Realkreditor har bevisbyrden Valg av metode Skal i prinsippet ikke spille noen rolle Subtraksjon (hensynet til realdebitor?); addisjon (hensynet til realkreditor/forbruker?) Praktisk modell: (i) Vederlag for utført arbeid; (ii) Fortjenestetapet (dekningsbidraget); (iii) Utgifter man ikke blir kvitt

18 - - - + + + Avtalt vederlag Tapspostene Subtraksjons- metoden
Addisjons- metoden - Kreditor påviser besparelser - - + Debitor påviser utgifter + + Avtalt vederlag Tapspostene

19 - Fortsatt lønn til ansatte
Avtalt vederlag Fortjenesten Differanse- beregninger U1 Påviste utgiftsposter - Fortsatt lønn til ansatte Innkjøpte materialer Leiekostnader Osv U2 Avbestilt U3 I Nye inntekter Andel av vederlaget Faktisk utført

20 Besparelser Fradrag for debitors fordeler vunnet ved avbestillingen
Sparte utgifter Redskap Arbeidsfolk Materiale Faktiske utgifter: Skal utvilsomt dekkes Tapsbegrensningsplikt Utvilsomt at man har en slik plikt: Rimelige tiltak for å dekke tapet Hva som er rimelige tiltak: Mer omdiskutert Plikt til å redusere arbeidsstyrken? Skal mye til, se dog ND 1975 s. 298 Plikt til å foreta avbestillinger av underleverandører, etc.? Plikt til å si opp leiekontrakter?

21 Besparelser (forts.) Økte inntekter
Faktisk frigjorte ressurser; nye oppdrag Skal gå til fradrag, jf. RG 1990 s. 607 (Valdres lufthavn) Plikt til å benytte frigjorte ressurser til å skaffe seg oppdrag? Mer omdiskutert Hvtjl § 40(2) annet pkt. og buopfl § 52 tredje ledd annet pkt. forutsetter dette (dekning av fortjenestetap så lenge det godtjøres det ikke var mulig å oppnå samme fortjeneste ved arbeid hos andre) Jf. også sjøl. § 415 annet ledd Rt s. 486 (Block Watne), RG 1990 s. 607 (Valdres Lufthavn Årsakskrav Rt s. 486 (Block Watne). Erstatning for tapt fortjeneste der realdebitor kunne utført både det avbestilte og det nye oppdraget

22 Produksjonskapasitet
Rt 2003 side 486 Block Watne-dommen: Omsetningen Produksjonskapasitet Ny bestilling ? Frigjorte ressurser Avbestilling

23 Avbestillingsrett uten erstatning
Avbestilling ex nunc (før utførelse/oppfyllelse) Smått med lovregler (kml. § 51, jf. § 52) Avtale eller sedvane/kutyme ”Dagliglivets små kontraktsforhold” Persontransport, hoteller, restauranter, teater/kino, etc. Praktiske hensyn Bygger gjerne på forutsetning om at man kan plassere tjenesten andre steder (nye medkontrahenter) Liberale yrker Advokattjenester Behandlingstjenester Krav om rimelig varsel (gjerne 1 dag) Særtilfelle: Vilkårsbestemt avbestilling uten erstatning Kontrollansvarsunntak i forbrukerforhold (hvtjl. § 40(2) tredje ledd, buopfl. § 52 fjerde ledd, sjøl. § 415 Force majeure Avbestilling ex tunc/omgjøring Ingen alminnelig regel. Noen særtilfeller Angrerettsloven (l. 105/2000); Bytterett i forretninger

24 Oppsummering: Kreditors tilbaketreden fra avtalen Avbestilling ex nunc
(gjenstående ytelser) Avbestilling ex tunc/ Omgjøring (eksisterende ytelser) Fri rett – ingen erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Ingen adgang Unntak Hjemmel Kjl § 52(1) Avhl § 5-2(1) Rimelig tid Før levering Etter levering Fri rett – full erstatning Gradert erstatning Fkjl § 41 Avtale/ sedvane Hovedregelen

25 Oppsigelse Løpende ytelser (varige/langsiktige kontraktsforhold)
Eksempler Distribusjonskontrakter (agenturavtaler, kommisjonsavtaler, eneforhandlerkontrakter osv.); arbeidsavtaler; leieavtaler (husleie, tingsleie, festeavtale, leasing osv.); oppbevaringskontrakter; abonnementer (bøker, aviser, strøm, telefon osv.); forsikring; immaterialrettsavtaler (forlags- og lisensavtaler) Forskjeller fra engangsytelser/rateytelser (avbestillingstilfellene) Utgangspunktet et annet Avtalen termineres på annen måte Adgang til oppsigelse for begge parter Foreligger ofte beskyttelseshensyn

26 Løpende ytelser: Avtale Oppsigelse K Løpende ytelser Oppsigelses-
frist Oppsigelse K

27 Løpende kontrakter: Oppsigelses -adgangen Tidsubestemte avtaler
Tidsavgrensede avtaler Hovedregel Unntak Hovedregel Unntak Rimelig oppsigelsesfrist Umiddelbar virkning Ingen oppsigelsesadgang Særlige grunner


Laste ned ppt "Oppsigelse: Avbestilling: Løpende ytelser Engangsytelser/ Rateytelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google