Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 2: Investeringsanalyse Trinn i investeringsanalyse Budsjettering av kontantstrøm –Arbeidskapitalbehov –Kontantstrøm over levetiden –Anslag på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 2: Investeringsanalyse Trinn i investeringsanalyse Budsjettering av kontantstrøm –Arbeidskapitalbehov –Kontantstrøm over levetiden –Anslag på."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 2: Investeringsanalyse Trinn i investeringsanalyse Budsjettering av kontantstrøm –Arbeidskapitalbehov –Kontantstrøm over levetiden –Anslag på kontantstrøm fra resultatregnskap og balanse

2 Grunnbegreper: Investeringstyper Investeringer Realinvesteringer Bygg og maskiner Transportmidler (biler) Varelager Finansinvesteringer Kjøp av aksjer og obligasjoner Bankinnskudd Andre verdipapirer Immaterielle investeringer Forskning og utvikling Utdanning Sosiale investeringer

3 Trinn i investeringsanalyse Valg av strategi for bedriften Søk etter investeringsmuligheter Grovvurdering av alternativer Budsjetter kontantstrøm for hvert prosjekt Rangering av investeringsprosjekter Valg av investeringsalternativ Etterkontroll og evaluering Forkast ulønnsomme prosjekter

4 Budsjettering av kontantstrøm I investeringsanalysen er det sentralt å budsjettere prosjektets kontantstrøm. Definisjon av prosjektets kontantstrøm: innbetalinger – utbetalinger dvs. det som er til disposisjon for kapitaleierne (eiere av egenkapital og fremmedkapital). Betalinger til kapitaleiere (avdrag, renter og utbytte) skal ikke med i prosjektets kontantstrøm. Det mest tidkrevende arbeide med investeringsanalyser er ofte budsjetteringsdelen av prosjektets kontantstrøm. Ofte vil justere regnskapstall for å finne kontantstrøm.

5 Resultat og kontantstrøm Vi starter ofte med regnskapsmessig overskudd når prosjektets kontantstrøm beregnes. Prosjektets kontantstrøm er ikke det samme som overskudd, delvis på grunn av: –Enkelte kostnader er ikke betalbare (avskrivninger) –Tidsavgrensningsproblemer. –Gjeldsrenter og andre betalinger til kapitaleiere skal ikke tas med i et prosjekts kontantstrøm.

6 Budsjettering av kontantstrøm Start med regnskapsmessig driftsresultat, legg til avskrivninger og korriger for endringer i arbeidskapitalen:

7 Kontantstrøm To grupper gjør krav på kontantstrømmen, nemlig egenkapitaleierne og eiere av fremmedkapitalen (långivere) Eierne mottar hva som står tilbake etter at långiverne har fått sine kontraktfestede krav dekket

8 Investeringsutgift En investering vil i regelen medføre anskaffelse av anleggsmidler (bygg, maskiner o.l.) samt arbeidskapital (varelagre, kundefordringer o.l.) Arbeidskapitalbehov varierer mye fra bransje til bransje, og som en forenkling uttrykker man ofte arbeidskapitalbehov som en andel av omsetning

9 Grunnlagsdata – AS Trevare

10 AS Trevare - kontantstrøm Når vi skal budsjettere kontantstrøm setter vi først opp en tidsakse –Investeringen foretas nå (tidspunkt 0), hvor kapitalbehovet som regel er det største –Vi forutsetter at kontantstrømmen fra driften kommer i slutten av hvert år, det vil si i slutten av år 1, 2, 3 osv.

11 AS Trevare Omsetning første driftsår er 1 200 2 000 = 2 400 000 Arbeidskapitalen skal utgjøre 30 % av omsetningen det vil si 2 400 000 0,3 = 720 000. Dette er en utstrømming av likvider og plasseres året før den finner sted, det vil si i år 0 I år 2 øker omsetningen med 5 % til 2 100 enheter eller 1 200 2 100 = 2 520 000, det vil si med 120 000. Arbeidskapitalen øker dermed med 120 000 0,3 = 36 000, som også er en ustrømming av likvider

12 AS Trevare – kontantstrøm over levetiden

13 Kontantstrøm over levetiden

14 Finansiering av prosjektet Lån kr 1 000 000, 5 % rente Låneavdrag betales med kr 200 000 pr. år over hele levetiden Renter er kr 50 000 første året, og reduseres med kr 10 000 pr. år Hva blir kontantstrømmen til eierne i løpet av levetiden?

15 Kontantstrøm fra resultat og balanse Ofte vil vi anslå kontantstrømmen ut fra resultatregnskap og balanse – vi antar at et investeringsprosjekt kan beskrives slik:

16 Balanse for alle driftsårene Hva er investeringen i arbeidskapital og anleggsmidler?

17 Hva er arbeidskapital og anleggsmidler? Hva er kontantstrømmen fra arbeidskapital og anleggsmidler?

18 Prosjektets kontantstrøm

19 Nærmere om kontantstrømbegrepet Husk på følgende når kontantstrøm budsjetteres: –Kun endringer i kontantstrøm som følge av et prosjekt, er relevant –Påvirker salg av et produkt øvrig kontantstrøm? –Tenk alltid alternativt – hva er alternativkost? –Se bort fra allerede medgåtte kostnader (sunk cost) –Pass på fordelte indirekte kostnader – er ofte ikke påvirket av prosjektet, og skal dermed ses bort fra

20 Eksempel: AS Skipsverft Tilbud om salg av anleggsmidler for kr 1 200 000. Anleggsmidler kjøpt for kr 4 000 000, bokført verdi er kr 2 000 000. Vurderer å bygge 3 skip over tre år, salgsverdi kr 2 500 000 pr. skip. Lønnskostnader kr 1 320 000 første året, forventes å øke med 8 % pr. år. Hvis verftet legges ned, utbetales sluttpakke på kr 1 320 000 til ansatte. Materialer til å bygge første skipet er på lager, kjøpt for kr 800 000. Virkelig verdi kr 1 000 000, men vil kun oppnå kr 250 000 ved salg. Økning i materialkostnader: 8 % pr år. Materialer kjøpes inn året før de brukes.

21 AS Skipsverft, forts. Andre årlige kostnader, hvor indirekte variable kostnader og fordelte faste kostnader vil øke med 10 % pr. år:

22 AS Skipsverft - kontantstrøm

23

24 Budsjetter prosjektets kontantstrøm


Laste ned ppt "Kapittel 2: Investeringsanalyse Trinn i investeringsanalyse Budsjettering av kontantstrøm –Arbeidskapitalbehov –Kontantstrøm over levetiden –Anslag på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google