Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Corporate Finance Kap 4 Investment-consumption decision model.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Corporate Finance Kap 4 Investment-consumption decision model."— Utskrift av presentasjonen:

1 Corporate Finance Kap 4 Investment-consumption decision model

2 Teoretisk grunnlag for investeringsbeslutninger maksimere eiernes nytte • Vi ønsker å maksimere formuen til bedriftens eiere – mer presist maksimere eiernes nytte. • Vi må da studere nytteteori (fra mikroøkonomi i sammfunnsøkonomifag). • Investeringer medfører å konsumere mindre i dag for å kunne konsumere mer i framtiden. avveininger mellom konsum nå og konsum i framtiden • Vi må altså studere avveininger mellom konsum nå og konsum i framtiden.

3 Forenklet analyse • Tar utgangspunkt i en en-periodisk modell. – Tidspunkt 0 og 1 er hhv. starten og slutten på året • Alle verdier er kjente, og ingen usikkerhet. • Bare fysiske investeringer kan foretas. – Det finnes ingen kapitalmarkeder. • Alle investeringer er delbare, og har avtagende marginalavkastning. • Alle investeringer er uavhengige av hverandre. • Beslutningstaker er rasjonell. – transitiv rangering & foretrekker mer framfor mindre

4 Investeringsmuligheter Konsum t 0 Formue: A Konsum t 1 Investeringsmuligheter Konsum: C Konsum i dagInvestering Z D Konsum neste år 0 B

5 Konsumpreferanser Konsum t 0 A Konsum t 1 C Z D 0 B Indifferenskurve – samme nyttenivå Økt nyttenivå

6 Optimal tilpassing Konsum t 0 A Konsum t 1 C Z D 0 B Optimal tilpassing (max nytte) der en indifferenskurve akkurat tangerer transformasjonskurven (investeringsmulighetene). Helningen i tangeringspunktet er lik for begge kurvene: Marginalavkastningen på investeringene er lik marginalnytten av konsum Marginalavkastningen på investeringene er lik marginalnytten av konsum mellom periodene. Helningen angir tidspreferanseraten (TVM). Beslutningsregel: Fortsett investeringer inntil marginalavkastningen er lik tidspreferanseraten. Investering

7 Innføring av kapitalmarkeder Konsum t 0 A Konsum t 1 M L (konsumere mer nå, mindre senere) N 0 G H E -(1+r) F (tilgjengelig for konsum) Lån Rente og avdrag J I (konsumere mindre nå, mer senere) K Kapitalmarkedslinje Spare Innskudd + rente Spare Låne Hvor stor er maksimal sparing? Forklar. Hvor stor er maksimal sparing? Forklar. Hvor stort er maksimalt lån? Forklar. Hvor stort er maksimalt lån? Forklar.

8 Separasjonsteoremet skille investeringsbeslutninger fra finansieringsbeslutninger • Om vi kombinerer både fysiske investeringer (transformasjonskurven) og kapitalmarkedet, kan vi skille investeringsbeslutninger fra finansieringsbeslutninger. • Bedriftsledere behøver ikke ta hensyn til ulike aksjonærers konsumpreferanser, aksjonærene vil tilpasse seg mulighetene i finansmarkedene.

9 Optimal tilpassing Konsum t 0 A Konsum t 1 C Z D 0 B Q R P Bedriftens optimale tilpassing Tilpassing uten kapitalmarked T U S Eierens optimale tilpassing Transformasjonskurven Indifferenskurve Kapitalmarkedslinje

10 Konklusjon • Bedriften investerer inntil marginalavkastningen er lik avkastningen i kapitalmarkedet (markedsrenten). • Eieren tilpasser sitt konsum (inklusive låning eller sparing), slik at marginalnytten (hans tidspreferanserate) er lik markedsrenten. • Separasjon mellom investeringsbeslutninger og konsumbeslutninger gir et høyere nyttenivå

11 Mange ulike eiere Konsum t 0 A Konsum t 1 0 B Q R P Transformasjonskurven Eier I Kapitalmarkedslinje Eier II Bedriftens investeringer upåvirket av eiernes ulike preferanser.

12 Fordeling av utbytte Konsum t 0 A Konsum t 1 0 B Q R P Eier I Kapitalmarkedslinje Eier II -(1+r) Investering Dividende Den største aksjonæren (eier I), låner penger til konsum i tillegg til at han mottar mest dividende. Den minste aksjonæren (eier II), sparer penger selv om han mottar minst dividende. I II

13 Rentebegrepet tidsverdien av penger • Denne enperiodiske investering/konsum modellen forklarer hva som ligger i rentebegrepet: tidsverdien av penger. • Konsumpreferanser og investeringsmuligheter innebærer at identiske ressurser/penger på ulike tidspunkt har ulik verdi. (Dette har ingen ting med inflasjon å gjøre.) • Markedsrenten kalles også kapitalkostnaden.

14 Rente og usikkerhet • Ulike individ har ulike tidspreferanserater. • Markedsrenten er et gjennomsnitt av individenes preferanser. • I markeder med usikkerhet finnes ingen entydig markedsrente, den vil avhenge av investeringenes risiko. • Ved vurdering av risikable investeringer må en i tillegg til tidsdimensjonen også ta hensyn til usikkerhetsdimensjonen.

15 Oppgave Telekom A/S har kr. 500 i kontanter disponibelt på tidspunkt 0. De har identifisert følgende kontantstrømmer for 3 prosjekter: Anta at alle prosjektene viser konstant avkastning over tid. a)Tegn opp den fysiske investeringslinjen som selskapet står overfor. b)Gitt at renten i kapitalmarkedet er 8%, vis grafisk selskapet sin investerings beslutning med påfølgende kontantstrømmer i periode 0 og 1 til eieren. c)Hvordan ville investeringsbeslutningen til selskapet endres dersom markedsrenten endres til: i)til 25%, ii) til 10%, iii) til 20% d)Gitt at markedsrenten er 8% og før selskapet kan implementere løsningen funnet under b), får vi tilgang til et ekstra prosjekt med følgende data: – Prosjekt D: Utbetaling tidspunkt 0: 250 og innbetaling på tidspunkt 1: 330. – Vis den nye situasjonen grafisk. Hva blir din modifiserte investeringsbeslutning?

16 Løsning oppgave (a&b) t0t0 t1t1 500 Tilgjengelig kapital 200 300 B 100 120 A 200 210 C Ranger prosjektene basert på marginalavkastningen: B – A – C 0 630 -(1,08) Kapitalmarkedslinje Optimal tilpassing: Fortsett å investere så lenge marginalavkastningen er større enn kapitalkostnaden. Stopp å investere når marginalavkastningen er mindre enn kapitalkostnaden. Optimal tilpassing: Fortsett å investere så lenge marginalavkastningen er større enn kapitalkostnaden. Stopp å investere når marginalavkastningen er mindre enn kapitalkostnaden. Investering 420 Dividende Avkastning

17 Optimal tilpassing: Fortsett å investere så lenge marginalavkastningen er større enn kapitalkostnaden. Stopp å investere når marginalavkastningen er mindre enn kapitalkostnaden. Har bare nok kapital til halve prosjekt A. Optimal tilpassing: Fortsett å investere så lenge marginalavkastningen er større enn kapitalkostnaden. Stopp å investere når marginalavkastningen er mindre enn kapitalkostnaden. Har bare nok kapital til halve prosjekt A. Løsning oppgave (d) t0t0 t1t1 500 Tilgjengelig kapital 200 300 B 250 120 D 50 330 50 A Ranger prosjektene basert på marginalavkastningen: B – D – A – C 0 690 -(1,08) Kapitalmarkedslinje Investering Avkastning


Laste ned ppt "Corporate Finance Kap 4 Investment-consumption decision model."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google