Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Steinar Theie - ISP - Forskning en oversikt over noen sentrale forhold Hva er forskning og noen relasjoner til spes.ped En kort.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Steinar Theie - ISP - Forskning en oversikt over noen sentrale forhold Hva er forskning og noen relasjoner til spes.ped En kort."— Utskrift av presentasjonen:

1 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no1 Forskning en oversikt over noen sentrale forhold Hva er forskning og noen relasjoner til spes.ped En kort oversikt over noen viktige tilnærminger – særlig innen kvantitativ forskningstradisjon Se spesielt på survey

2 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no2 Oppgave 1 Hva er forskning? Hvordan vil du forklare forskning til en som ikke har noe forhold til begrepet? Bruk 4 minutter med din sidemann

3 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no3 Hva er forskning ” Forskning er faglig kvalitetsarbeid for å etterprøve og fornye kunnskap” ( Befring, 2002)

4 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no4 OECD: ” Forskning er en prosess som gjennom systematisk arbeid kan frembringe nye kunnskaper og ny viten”

5 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no5 FoU (OECD) ”Virksomhet av original karakter som utføres systematisk for å øke fondet av viten for å bruke denne viten til å finne nye anvendelser”

6 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no6 FoU – 3 perspektiv (Befring, 2002, Hellevik, 1999) Grunnforskning: Motivert av rent vitenskapelige interesser Drevet frem av forskerens egen nysgjerrighet Leter etter kunnskap for kunnskapens egen skyld Den er et mål i seg selv Fri og ubunden av politiske og økonomiske interesser

7 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no7 FoU – 3 perspektiv (Befring, 2002, Hellevik, 1999) Anvendt forsking: Ny innsikt rettet først og fremst inn mot bestemte praktiske formål og bruksområder Målrettet faglig virksomhet for å løse identifiserte problem og utfordringer Er definert til å ha samfunnsmessig betydning Praktisk anvendelse ofte et mål Ofte oppdragsforskning – andre definerer noen interesser

8 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no8 FoU – 3 perspektiv (Befring, 2002) Utviklingsarbeid Systematiske forsøk på å introdusere nye prinsipp og metoder Bruk av nytt materiale og utstyr til forbedring av det som eksisterer Innføring av nye prosesser, system og tjenester Ofte nyttes evaluering

9 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no9 Empiri Empiriske forskningsproblem er ”spørsmål om hvordan noe faktisk forholder seg i den virkelige verden” (Hellevik, 1999)

10 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no10 Noen empiriske knagger Har flere klare brukergrupper Behov for ulike kartlegginger og oversikter Behov for å se etter potensielle årsakssammenhenger Behov for å se på utvikling over tid av individ og miljø

11 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no11 Oppgave 2 Hva mener du er de mest sentrale forskningsfeltene innen psykososiale vansker eller logopedi? (Bruk 3-5 minutter for deg selv til å tenke gjennom det, eller snakk med en sidemann som er opptatt av det samme feltet)

12 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no12 Hva er forskingsmetode Vilhelm Auberts def: ”En metode er en framgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme fram til ny kunnskap. Et hvilket som helst middel som tjener dette formålet, hører med til arsenalet av metoder”

13 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no13 Kvantitative metoder: ”Framgangsmåter der forskeren først systematisk skaffer seg sammenlignbare opplysninger om flere undersøkelsesobjekter av et visst slag, så uttrykker disse opplysningene i form av tall, og til slutt foretar en analyse av mønsteret i datamaterialet” (Hellevik 1999)

14 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no14 Kvalitative metoder (1) ”Kvalitativ forskning har et multimetodisk fokus som involverer en tolkende naturalistisk tilnæring til subjektive forhold” (Norman Denzin & Yvonne Lincoln, 1994)

15 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no15 Kvalitative metoder (2) ”Kvalitative metoder er en måte å skaffe seg erfaringer med en spesiell kvalitet ved en gitt undersøkelsesgjenstand eller – fenomen. Det dreier seg om å finne den spesielle logikken ved den spesielle gjenstanden eller det spesielle fenomenet” (Karpatschof, 1984)

16 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no16 Kvalitative metoder (3) Mindre teknisk skrevet: ” Kvalitative metoder er en måte å skaffe seg erfaringer med en spesiell kvalitet ved en person. Det dreier seg om å finne den spesielle logikken hos den spesielle personen” (Fritt etter Karpatschof, 1984)

17 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no17 Dilemma: ”Det er både lettere og vanskeligere, totalt sett, å bruke kvalitative enn kvantitative metoder. Det er lett å lage en dårlig kvalitativ studie, for man behøver ikke å bry seg med å lære standardiserte kvantitative metoder. Men det er vanskelig å lage en god kvalitativ studie, for man kan ikke slå seg til ro med å benytte slike standardiserte metoder” (Repstad, 1998)

18 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no18 Noen generelle normer for forskning 1. Overensstemmelse med virkeligheten 2. Systematisk utvelging av data 3. Mest mulig nøyaktig bruk av data 4. Aktive anstrengelser for å avkrefte egne forhåndsoppfatninger 5. Presentasjon av data som tillater kontroll, etterprøving og kritikk 6. Forsøke å gjøre forskningen kumulativ

19 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no19 Deduksjon This involves a particular form of abstract reasoning which takes us from a set of premises, an established theoretical starting point, to a logical conclusion” (Smith, 1998)

20 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no20 Induksjon ”The method of induction involves a series of steps in moving from the observation of particular instances, say, an empirical regularity within definite conditions, to make generalizations about the operation of this regularity in other situations with similar conditions – with the goal of establishing a general law” (Smith, 1998)

21 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no21 Renata Tesch (1991) Hvor skal vi starte med den kvalitative analysen: 1. Utgangspunkt i problemstillingen og underproblemstillinger 2. Utgangspunkt i forskningsinstrumentet (for eksempel intervju guide) 3. Utgangspunkt i kategorier utviklet av andre (teoriutviklede kategorier) 4. Utgangspunkt i data i seg selv (empirisk utviklede kategorier)

22 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no22 Intensiv eller ekstensiv studie? Intensiv: Få enheter, mange variabler Ekstensiv: Mange enheter, få variabler

23 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no23 Noen sentrale kvantitative tilnærminger Eksperimentet Kvasieksperimentet Observasjon, test og kartlegging Survey med lukkede spørsmål Survey med kombinasjon – lukkede og åpne spørsmål NB! Longitudinelle undersøkelser

24 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no24 Oppgave 3 Ta utgangspunkt enten psykososiale vansker eller logopedifeltet. Finn områder/tema som egner seg for: 1. Eksperimentell/kvasieksperimentell forskning 2. Observasjonsstudier knyttet til kvantitativ metode 3. Survey 4. Måling av holdninger

25 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no25 Survey - undersøkelsesopplegget 1. Problemstilling og generalisering 2. Struktur og design 3. Forholdet til respondentene 4. Presise tolkninger

26 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no26 Survey - Datainnsamlingen 1. Lite påvirkning på kilde/respondent 2. Behandling av respondentene 3. Nøyaktig registrering av data 4. Betydningen av instrumentet

27 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no27 Survey - Dataanalysen 1. Siktepunkt for analysen/representativitet 2. Elementene i analysen – variabler 3. Statistisk analyse 4. Analyse etter datainnsamlingen 5. Dokumentasjon med fokus på fordelinger og sammenhenger

28 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no28 Survey – noen sentrale moment 1. Populasjon og utvalg 2. Representativitet 3. Reliabilitet 4. Validitet


Laste ned ppt "Steinar Theie - ISP - Forskning en oversikt over noen sentrale forhold Hva er forskning og noen relasjoner til spes.ped En kort."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google