Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskning en oversikt over noen sentrale forhold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskning en oversikt over noen sentrale forhold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskning en oversikt over noen sentrale forhold
Hva er forskning og noen relasjoner til spes.ped En kort oversikt over noen viktige tilnærminger – særlig innen kvantitativ forskningstradisjon Se spesielt på survey Steinar Theie - ISP -

2 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no
Oppgave 1 Hva er forskning? Hvordan vil du forklare forskning til en som ikke har noe forhold til begrepet? Bruk 4 minutter med din sidemann Steinar Theie - ISP -

3 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no
Hva er forskning ” Forskning er faglig kvalitetsarbeid for å etterprøve og fornye kunnskap” (Befring, 2002) Steinar Theie - ISP -

4 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no
OECD: ” Forskning er en prosess som gjennom systematisk arbeid kan frembringe nye kunnskaper og ny viten” Steinar Theie - ISP -

5 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no
FoU (OECD) ”Virksomhet av original karakter som utføres systematisk for å øke fondet av viten for å bruke denne viten til å finne nye anvendelser” Steinar Theie - ISP -

6 FoU – 3 perspektiv (Befring, 2002, Hellevik, 1999)
Grunnforskning: Motivert av rent vitenskapelige interesser Drevet frem av forskerens egen nysgjerrighet Leter etter kunnskap for kunnskapens egen skyld Den er et mål i seg selv Fri og ubunden av politiske og økonomiske interesser Steinar Theie - ISP -

7 FoU – 3 perspektiv (Befring, 2002, Hellevik, 1999)
Anvendt forsking: Ny innsikt rettet først og fremst inn mot bestemte praktiske formål og bruksområder Målrettet faglig virksomhet for å løse identifiserte problem og utfordringer Er definert til å ha samfunnsmessig betydning Praktisk anvendelse ofte et mål Ofte oppdragsforskning – andre definerer noen interesser Steinar Theie - ISP -

8 FoU – 3 perspektiv (Befring, 2002)
Utviklingsarbeid Systematiske forsøk på å introdusere nye prinsipp og metoder Bruk av nytt materiale og utstyr til forbedring av det som eksisterer Innføring av nye prosesser, system og tjenester Ofte nyttes evaluering Steinar Theie - ISP -

9 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no
Empiri Empiriske forskningsproblem er ”spørsmål om hvordan noe faktisk forholder seg i den virkelige verden” (Hellevik, 1999) Steinar Theie - ISP -

10 Noen empiriske knagger
Har flere klare brukergrupper Behov for ulike kartlegginger og oversikter Behov for å se etter potensielle årsakssammenhenger Behov for å se på utvikling over tid av individ og miljø Steinar Theie - ISP -

11 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no
Oppgave 2 Hva mener du er de mest sentrale forskningsfeltene innen psykososiale vansker eller logopedi? (Bruk 3-5 minutter for deg selv til å tenke gjennom det, eller snakk med en sidemann som er opptatt av det samme feltet) Steinar Theie - ISP -

12 Hva er forskingsmetode
Vilhelm Auberts def: ”En metode er en framgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme fram til ny kunnskap. Et hvilket som helst middel som tjener dette formålet, hører med til arsenalet av metoder” Steinar Theie - ISP -

13 Kvantitative metoder:
”Framgangsmåter der forskeren først systematisk skaffer seg sammenlignbare opplysninger om flere undersøkelsesobjekter av et visst slag, så uttrykker disse opplysningene i form av tall, og til slutt foretar en analyse av mønsteret i datamaterialet” (Hellevik 1999) Steinar Theie - ISP -

14 Kvalitative metoder (1)
”Kvalitativ forskning har et multimetodisk fokus som involverer en tolkende naturalistisk tilnæring til subjektive forhold” (Norman Denzin & Yvonne Lincoln, 1994) Steinar Theie - ISP -

15 Kvalitative metoder (2)
”Kvalitative metoder er en måte å skaffe seg erfaringer med en spesiell kvalitet ved en gitt undersøkelsesgjenstand eller – fenomen. Det dreier seg om å finne den spesielle logikken ved den spesielle gjenstanden eller det spesielle fenomenet” (Karpatschof, 1984) Steinar Theie - ISP -

16 Kvalitative metoder (3)
Mindre teknisk skrevet: ” Kvalitative metoder er en måte å skaffe seg erfaringer med en spesiell kvalitet ved en person. Det dreier seg om å finne den spesielle logikken hos den spesielle personen” (Fritt etter Karpatschof, 1984) Steinar Theie - ISP -

17 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no
Dilemma: ”Det er både lettere og vanskeligere, totalt sett, å bruke kvalitative enn kvantitative metoder. Det er lett å lage en dårlig kvalitativ studie, for man behøver ikke å bry seg med å lære standardiserte kvantitative metoder. Men det er vanskelig å lage en god kvalitativ studie, for man kan ikke slå seg til ro med å benytte slike standardiserte metoder” (Repstad, 1998) Steinar Theie - ISP -

18 Noen generelle normer for forskning
Overensstemmelse med virkeligheten Systematisk utvelging av data Mest mulig nøyaktig bruk av data Aktive anstrengelser for å avkrefte egne forhåndsoppfatninger Presentasjon av data som tillater kontroll, etterprøving og kritikk Forsøke å gjøre forskningen kumulativ Steinar Theie - ISP -

19 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no
Deduksjon This involves a particular form of abstract reasoning which takes us from a set of premises, an established theoretical starting point, to a logical conclusion” (Smith, 1998) Steinar Theie - ISP -

20 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no
Induksjon ”The method of induction involves a series of steps in moving from the observation of particular instances, say, an empirical regularity within definite conditions, to make generalizations about the operation of this regularity in other situations with similar conditions – with the goal of establishing a general law” (Smith, 1998) Steinar Theie - ISP -

21 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no
Renata Tesch (1991) Hvor skal vi starte med den kvalitative analysen: Utgangspunkt i problemstillingen og underproblemstillinger Utgangspunkt i forskningsinstrumentet (for eksempel intervju guide) Utgangspunkt i kategorier utviklet av andre (teoriutviklede kategorier) Utgangspunkt i data i seg selv (empirisk utviklede kategorier) Steinar Theie - ISP -

22 Intensiv eller ekstensiv studie?
Intensiv: Få enheter, mange variabler Ekstensiv: Mange enheter, få variabler Steinar Theie - ISP -

23 Noen sentrale kvantitative tilnærminger
Eksperimentet Kvasieksperimentet Observasjon, test og kartlegging Survey med lukkede spørsmål Survey med kombinasjon – lukkede og åpne spørsmål NB! Longitudinelle undersøkelser Steinar Theie - ISP -

24 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no
Oppgave 3 Ta utgangspunkt enten psykososiale vansker eller logopedifeltet. Finn områder/tema som egner seg for: Eksperimentell/kvasieksperimentell forskning Observasjonsstudier knyttet til kvantitativ metode Survey Måling av holdninger Steinar Theie - ISP -

25 Survey - undersøkelsesopplegget
Problemstilling og generalisering Struktur og design Forholdet til respondentene Presise tolkninger Steinar Theie - ISP -

26 Survey - Datainnsamlingen
Lite påvirkning på kilde/respondent Behandling av respondentene Nøyaktig registrering av data Betydningen av instrumentet Steinar Theie - ISP -

27 Steinar Theie - ISP - steinar.theie@isp.uio.no
Survey - Dataanalysen Siktepunkt for analysen/representativitet Elementene i analysen – variabler Statistisk analyse Analyse etter datainnsamlingen Dokumentasjon med fokus på fordelinger og sammenhenger Steinar Theie - ISP -

28 Survey – noen sentrale moment
Populasjon og utvalg Representativitet Reliabilitet Validitet Steinar Theie - ISP -


Laste ned ppt "Forskning en oversikt over noen sentrale forhold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google