Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsråden Kommuneproposisjonen 20041 Pressekonferanse 15.mai 2004 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsråden Kommuneproposisjonen 20041 Pressekonferanse 15.mai 2004 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsråden Kommuneproposisjonen 20041 Pressekonferanse 15.mai 2004 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg

2 Statsråden Kommuneproposisjonen 20042 Balanse mellom oppgaver og rammer Vekst i kommunenes frie inntekter Styrket lokaldemokrati Økt kommunalt handlingsrom Gode rammebetingelser for fornyelse Modernisering i kommune-sektoren

3 Statsråden Kommuneproposisjonen 20043 Styrket lokaldemokrati og økt kommunal handlefrihet Styrket lokaldemokrati - innbyggerne skal ha innflytelse på beslutningene - likeverdige tjenester tilpasset lokale behov - best mulig tjenester til lavest mulig kostnad Økt kommunal handlefrihet - innlemming av øremerkede tilskudd - forenkling av lover og regler - samordning av tilsyn -alternative styringsformer

4 Statsråden Kommuneproposisjonen 20044 RNB 2003 – inntektsvekst 2002-2003 Vekst i totale inntekter anslås til ca. 4 mrd. kr (2 pst.) Vekst i frie inntekter anslås til ca. 1¼ mrd. kr (1 pst.) Skattesvikt på 1 mrd. kr i forhold til vedtatt budsjett 2003 kompenseres ikke Kommunesektoren nyter godt av rentenedsettelse på 2 pst. siste halvår – tilsvarer om lag 1,6 milliarder

5 Statsråden Kommuneproposisjonen 2004 Inntektsvekst 2004 Vekst i totale inntekter på 3¾ - 4¼ mrd kr (2 pst) Vekst i frie inntekter på om lag 2¼ mrd kr (1½ pst) Skolepakke 2 kompenseres fullt ut med 240 mill kr - kommer i tillegg til veksten i frie inntekter

6 Statsråden Kommuneproposisjonen 20046 Varslet vekst i frie inntekter i kommune- proposisjonen de senere år i millioner kroner Større frihet i 2004

7 Statsråden Kommuneproposisjonen 20047 Samlet vekst varslet i kommuneproposisjonen

8 Statsråden Kommuneproposisjonen 20048 Historisk plan for innlemming I dag er det 45 øremerkede tilskudd til kommuner og fylkeskommuner (17,2 mrd. kr.) For 2004 foreslås innlemmet/avviklet 15 tilskudd tilsvarende om lag 8 mrd.kr. – nærmere en halvering For perioden 2005-2007 foreslås ytterligere 9 tilskudd innlemmet/avviklet tilsvarende om lag 3 milliarder kroner

9 Statsråden Kommuneproposisjonen 20049 Andre satsinger Barnehager: Full behovsdekning og gradvis lavere foreldrebetaling Skole: Utvidet låneramme med 1 mrd. – full kompensasjon for Skolepakke II Pleie- og omsorg: Handlingsplanen følges opp – eneromsreformen gjennomføres som planlagt Psykiatri Opptrappingsplanen fortsetter

10 Statsråden Kommuneproposisjonen 2004 Ressurskrevende brukere Ny toppfinansieringsordning fra 1.1.2004 Bevilgningsøkning på 300 mill. kr i 2004 til totalt 950 millioner kroner. Kan gi støtte til flere brukere og/eller øke støtten til hver bruker Støtten fra ordningen vil avhenge av utgiftene til ressurskrevende brukere i forhold til folketallet i kommunen.

11 Statsråden Kommuneproposisjonen 200411 Rus og psykiatri – Storbymeldingen følges opp Nytt kriterium i inntektssystemet fra 2004 basert på folketall Vil fange opp variasjoner i kommunenes utgiftsbehov knyttet til rus og psykiatri. Også oppdatering av andre kriterier i sosialnøkkelen Gir økte inntekter til storbyene Hovedstadstilskuddet og storbytilskuddet avvikles

12 Statsråden Kommuneproposisjonen 200412 Storbymeldingen følges opp Endringen i sosialhjelpsnøkkelen vil medføre økt inntekt til de største byene: Oslo: + 188 mill. kr Bergen: + 71 mill. kr Trondheim: + 22 mill. kr Stavanger: + 13 mill. kr Tromsø: + 4 mill. kr Kristiansand: - 1 mill. kr

13 Statsråden Kommuneproposisjonen 200413 Ny kostnadsnøkkel for miljø og landbruk Ny delkostnadsnøkkel i inntektssystemet fra 2004 Bedre sammenhengen mellom ressurstildeling og oppgaver/utfordringer på miljø og landbruk Gir omfordeling av de innlemmede tilskuddene til miljøvernledere og landbrukskontorer

14 Statsråden Kommuneproposisjonen 200414 Eksempler fra noen landbrukskommuner KommuneGevinst 1000 krkr pr. innbygger Ringsaker:2 900 91 Bjerkreim: 998405 Holtålen: 781356 Kautokeino:1 119367

15 Statsråden Kommuneproposisjonen 200415 Regionaltilskudd I dag: Kommuner med færre enn 3000 innbyggere og skatteinntekt under 110 prosent av landsgjennomsnittet Ny ordning trappetrinnsordning fra 2004 for kommuner med inntil 3200 innbyggere: 3000 – 3049: 80% av satsen 3050 – 3099: 60% av satsen 3100 – 3149: 40% av satsen 3150 – 3199: 20% av satsen Fortsatt vurdering fra fylkesmannen av skjønn ifht. endring i regionaltilskudd

16 Statsråden Kommuneproposisjonen 200416 Differensiert arbeidsgiveravgift Gradvis omlegging av ordningen i perioden 2004-2007 Medfører økte kostnader for kommunesektoren på om lag 2,1 mrd. kr ved full omlegging (2007) Nullsats videreføres i tiltakssonen (Nord-Troms og Finnmark) Kostnader kompenseres fullt ut gjennom økning av Nord-Norgetilskudd og skjønnstilskudd 940 millioner kroner i 2004

17 Statsråden Kommuneproposisjonen 2004 Oppgaveendringer fylkeskommunene/uttrekk Ansvar for barne- og familievern til staten og ansvar for rusområdet til staten/kommunene (rusreform II) Uttrekk baseres på regnskapstall for 2002 - korrigert for ekstraordinært høye pensjonsutgifter i 2002 - delvis framskrevet med utgiftsvekst siste 5 år Kompensasjon for: - omlegging av feriepengeordningen i 1991/92 - gjeld - balanseførte pensjonsutgifter i 2002

18 Statsråden Kommuneproposisjonen 2004 Selskapsskatt og inntektsutjevning To alternative modeller for tilbakeføring av selskapsskatten til kommunene på høring våren 2003 Hensikt å stimulere kommuner til å drive næringsutvikling uavhengig av skattenivå Også endring i inntektsutjevningen på høring (symmetrisk inntektsutjevning) Planlagt iverksetting i 2005 - forslag fremmes i kommuneproposisjonen for 2005


Laste ned ppt "Statsråden Kommuneproposisjonen 20041 Pressekonferanse 15.mai 2004 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google