Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjell A. Eliassen Center for European Studies Bergen kommune Solstrand seminar 11. og 12. mars 2008 Nye arbeidsformer: Team og teambygging Team og teambygging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjell A. Eliassen Center for European Studies Bergen kommune Solstrand seminar 11. og 12. mars 2008 Nye arbeidsformer: Team og teambygging Team og teambygging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Bergen kommune Solstrand seminar 11. og 12. mars 2008 Nye arbeidsformer: Team og teambygging Team og teambygging Professor Kjell A. Eliassen Senter for Europeiske og asiatiske studier Handelshøyskolen BI

2 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Organisasjonsutforming Hierarki, par, gruppe team, prosjekt Medarbeidere Faglig, personlig og sosial kompetanse Ledelse Brukere, kunder, interessenter Behov, krav relasjoner Oppgaveløsning Fleksibilitet og effektivitet Viktige sider ved vårt ”indre” liv

3 Kjell A. Eliassen Center for European Studies ”Team” – ”Flat struktur” Selvstyrte team Prosjektteam Lederteam Team Lag Fagteam Kompetanseteam Nettverksgrupper ”De er et godt team” Flat struktur To-nivåmodell Kollegialt hierarki ”Fra pyramide til kleshenger”

4 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Hvorfor team Teamarbeid er ressurskrevende Team et virkemiddel for å utnytte ulike personers kompetanse –Kan arbeidet gjøres godt nok av en person alene bør det ikke organiseres i team…men;

5 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Forhold som indikerer behov for team: Oppgaver den enkelte ikke kan gjøre godt nok alene – utnytte synergieffekt –Kvalitet og effektivitet For lav motivasjonen hos medarbeiderne –Energi, entusiasme for saken, inspirere og trene medarbeiderne Kompetansesårbarhet i organisasjonen nøkkelpersoner slutter –Bygge opp og ta var på kompetansen ved å overføre den til flere

6 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Hvorfor team og flatere strukturer så aktuelt Oppgavenes kompleksitet –Det tverrfaglige viktig, –Kunnskapen innbakt i nesten ethvert produkt øker, dramatisk Medarbeidernes faglige nivå –Spisskompetanse – medarbeideren større fagkunnskap enn lederen –Behov for mening i arbeidet –Medbestemmelse Teknologi gjør det i større grad mulig å skyve styring og avgjørelse ut i organisasjonen –IT; kommunikasjon, kunnskapsbaser, resultatmålinger,

7 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Det medar- beideren KAN Det medar- beideren LIKER Arbeidsplassens BEHOV ……Lystbetont kompetanse gir merverdi

8 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Hva gjør oss til et team? Noe som har med oppgaven Å gjøre Noe som har med samspill mellom gruppemedlemmene å gjøre Gruppe Team ?

9 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Grupper og team Gjensidig oppgave avhengighet Samarbeidskvalitet Enkel gruppe Velfungerende gruppe Umodent team ”Hygge"team Prestasjonssterkt team

10 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Noen tverrgående arbeidsformer Arbeidsgruppe/Faggruppe ”Liten, gjerne tverrfaglig sammensatt gruppe, som utveksler informasjon og kompetanse for å støtte det enkelte medlems individuelle arbeidsprestasjoner” Tom Colbjørnsen, NHH Team ”En liten, tverrfaglig, sammensatt gruppe, der medlemmene har et felles ansvar for at resultater nås, og ansvar og myndighet til å treffe beslutninger på egen hånd etter tildelte fullmakter Prosjektgruppe En sammensatt gruppe for å løse en spesiell, avgrenset, og målrettet arbeidsoppgave som krever samordnet menneskelig innsats Svein Arne Jessen BI Nettverk En gruppe mennesker som utveksler ideer, informasjon og kunnskaper til gjensidig nytte på tvers av organisasjonsgrenser

11 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Gruppe Et antall personer med felles mål Ofte felles identitet Behøver ikke ha felles arbeidsoppgaver Utveksler og bruker synspunkter Lederorientert, ofte klart definert ledelse

12 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Team Felles forståelse av og forpliktelse til og mål Bedre måloppnåelse i fellesskap enn enkeltvis Forskjellighet er en styrke Oppgaveorientert Fleksibelt lederskap Fem til syv medlemmer

13 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Kjennetegn ved velfungerende team Arbeider i fellesskap for samme mål Tar ansvar og har handlefrihet Føler av samhørighet, trygghet og gjensidig tillit Viser vilje til å lytte - aksepterer korrigering av egne meninger Respekterer kompetanse Aksepterer uenighet

14 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Prosjektgruppe Arbeidsgruppe med en avgrenset oppgave Oppgaven innbefatter alle arbeidsoperasjoner Uavhengig av etablerte strukturer Formalisert deltagelse Høy grad av forpliktelse Tidsbegrenset Prosjektleder Styringsgruppe og noen ganger referansegruppe

15 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Integrerte teambehov føre føre Utvikle den enkelte Bygge og utvikle teamet Utføre oppgaver og nå målene

16 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Kompetanse er mer enn kunnskaper og ferdigheter Kompetanse viser til evnen til å møte nye, sammensatte krav og utfordringer, og omfatter både kunnskap og ferdigheter, men også ulike sider ved selvoppfatning, motivasjon, følelser, og andre psykologiske og sosiale egenskaper DeSeCo

17 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Tre nøkkelkompetanser Personlig kompetanse –forsvare og hevde egne rettigheter, interesser, ansvar, begrensninger og behov –utforme og utføre en plan for eget liv og prosjekter – handle innenfor et helhetlig perspektiv Fagkompetanse –bruke språk, symboler og tekst interaktivt –bruke kunnskap og informasjon interaktivt –bruke teknologi interaktivt Sosial kompetanse –forholde seg godt til andre –samarbeide –håndtere og løse konflikter OECD DeSeCo, 2002

18 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Hvorfor teamorganisering Behov for å finne mer fleksible arbeidsformer Behov for høy kvalitet og effektivitet i oppgaveløsningen Behov for gjensidig læring Behov for å løse komplekse problemer Behov for å nyttiggjøre seg andres fagkompetanse og personlige egenskaper Behov for lettere koordinering mellom ulike funksjoner Behov for bredere informasjonsgrunnlag ved beslutninger Ønske om å stimulere til læring og utvikling gØnske om en mer fleksibel og effektiv bruk av medarbeiderne Ønske om å ansvarliggjøre medarbeidere

19 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Teamorganisering – hvordan? Beslutning om å innføre en teammodell Motivere medarbeidere, skape motivasjon og begeistring Skape en felles oppfatning av hva et team er Utgangspunkt i oppgaveløsning Avklare kompetansebehov i teamet Bemanning 5-7 i hvert team Påmelding til teamet Avklare teamets mandat, ansvar og myndighet Avklare roller og forventninger Oppfølging i form av teamsamtaler/utviklingssamtaler

20 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Felles verdier– en viktig forutsetning Tillit Åpenhet Mot Likeverd Medbestemmelse Grunnleggende medmenneskelighet Oljedirektoratets verdiplattform

21 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Vellykkede organisasjonsendringer Krever: Lengre tid enn vi tror At ”trykket” holdes oppe på alle trinnene At organisasjonen må få ro til å utvikle seg Gir: Økt kvalitet Økt effektivitet Økt motivasjon og trivsel

22 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Dette vil vi med teamorganisering! Bedre prestasjoner og oppgaveløsing Økt fleksibilitet og effektivitet Gjensidig læring og utvikling Enklere koordinering Mobilisering av kompetanse Økt arbeidsglede Ansvarlighet og myndiggjøring

23 Kjell A. Eliassen Center for European Studies Dilemmaer i teamorganisering Etablering av nye hierarkier: nye navn, samme struktur Lederens rolle: delegering eller abdisering Gratispassasjerer Fokus: fra detalj til milepælsmål Nye navn, men samme oppgaveløsning


Laste ned ppt "Kjell A. Eliassen Center for European Studies Bergen kommune Solstrand seminar 11. og 12. mars 2008 Nye arbeidsformer: Team og teambygging Team og teambygging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google