Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr 31.10.08 - TMO Regnskapsrapport.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr 31.10.08 - TMO Regnskapsrapport."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr Driftskomiteen Formannskapet

2 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO 2 Barnevernets målsetting og oppgaver Barnevernets målsetting er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstforhold. Målgruppen er utsatte barn og unge fra 0-18 år (mulig18-23 år ved forlengelse av tiltak). Barnevernet skal tilby hjelpetiltak for barnet og familien der barnet på grunn av forhold i hjemmet har særlig behov, og hjelp er nødvendig for å forebygge alvorlige problemer på sikt. Dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å sikre omsorgen for barnet, er det mulig med frivillig plassering utenfor hjemmet. Omsorgsovertakelse skal bare benyttes når hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig for å sikre omsorgssituasjonen for barnet eller når hjelpetiltak ansees som nytteløse. Omsorgsovertakelser og tvangsvedtak skal behandles av Fylkesnemnda for sosial saker. Barnevernloven er en rettighetslov, og barnevernets arbeid er i stor grad styrt av lovverk, forskrifter og veiledere. Levanger barneverntjeneste inngår som en avdeling i Barne- og familietjeneste; med totalt 16 stillingshjemler og gjennomgående teamorganisering. Levanger har mange barn med tiltak og høyt kostnadsnivå i barnevernet. Det vises til rapport fra KomRev.

3 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO 3 Funksjoner i barnevernet

4 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO BARNEVERNTJENESTE Omfatter saksbehandlingen i barnevernet og dekker faste lønnskostnader i barnevernet, overtid/beredskap, reiseutgifter for saksbehandlere, kurs/opplæring, bruk av ekstern advokat, konsulenttjenester/sakkyndige utredninger, tolketjenester. inventar, utstyr og andre administrative kostnader. I følge Kostra er andel netto driftsutgifter til saksbehandling for Levanger på 21,1 % for 2007 (21,2 for 2006), mens snittet i Nord-Trøndelag er 31,1 % (28,6 i 2006) og gjennomsnittet i landet utenfor Oslo var på 32,8 % i 2007 (32,1 i 2006). Det er fortsatt en del ulik utgiftsføring i kommunene i forhold til funksjoner.

5 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN Omfatter hjelpetiltak i familien og gjelder barn som er bosatt i hjemmet. Utgifter til foreldresenter skal også medregnes her fordi foreldrene da er sammen med barnet. I følge Kostra er andelen netto driftsutgifter til barn som bor i sin opprinnelige familie på 21,3 % i 2007 (20,8 i 2006) mens snittet for Nord-Trøndelag ligger på 15,5 % (17,3 i 2006) og landet utenom Oslo på 16,8 % (16,8 i 2006). Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie var på kr i Levanger 2007, kr på Stjørdal, gjennomsnitt i Nord-Trøndelag på kr , og gjennomsnitt for landet utenfor Oslo på kr

6 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIEN Omfatter tiltak til barn som er plassert i fosterhjem og institusjon. I hovedsak gjelder dette barn som er under barnevernets omsorg, men dette kan også omfatte atferdstiltak og plasseringer som hjelpetiltak. I følge Kostra er andelen netto driftsutgifter som bor utenfor sin opprinnelige familie på 57,5 % for Levanger i 2007, (58,0 i 2006) mens gjennomsnittet for Nord-Trøndelag ligger på 53,4 % (54,2 i 2006) og landet utenom Oslo på 50,5 % (51,1 i 2006). Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie var på kr for Levanger i 2007, kr i Stjørdal, kr i gjennomsnitt i Nord-Trøndelag og gjennomsnittet for landet var på kr Levanger vil imidlertid komme på et mye høyere gjennomsnitt for plasseringer i 2008 på grunn av langt mer kostnadskrevende plasseringer i år og flere institusjonsplasser.

7 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Fast lønn Lønnsposter som dekker fast ansatte til ledelse og saksbehandling var på kr pr 31.10, budsjettert kr for 2008, regnskap pr var på kr Lønnspostene til fast ansatte på 2440 er i balanse og vil ikke få noe overforbruk. To stillinger er finansiert av internoverføringer fra integreringstilskudd og vertskommunekompensasjon med - kr , budsjettert med for hele året. I tillegg finansieres 0,7 stilling av psykiatritilskudd på - kr

8 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Overtid/beredskap Det er regnskapsført kr på overtid/beredskap mot budsjettert kr for 2008, regnskapsført kr pr Forventet overforbruk for 2008 på kr Høyt forbruk i 2008 skyldes mye overtid knyttet til 15 akuttplasseringer hittil i år som nødvendiggjorde beredskap på turnus i helger/høytider, lange reiser ved oppfølging på institusjoner. Høyt sykefravær (10,3 % 2.kvartal, 8,8 i 3. kvartal) har medført enda større press på de som er på jobb. Beredskap i helger/høytider har vært lønnet som hvilende vakt med lønn hver 5.time og tillegg i henhold til hovedtariffavtalen, men er stoppet inntil videre

9 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Transport/skyss ansatte Transport/skyss til ansatte var på kr pr Budsjettramme for 2008 er på kr Forbruk pr var på kr Transport/skyss ansatte vil bli overskredet med anslagsvis kr i Økning skyldes først og fremst mange institusjonsplasser langt unna med dyre reisekostnader. Kommunalt barnevern må følge opp institusjonsplasser med jevnlige besøk og ansvarsgrupper på institusjonen. Bufetat formidler institusjonsplasser. Barneverntjenesten har det siste året hatt en økning av adferdsproblematikk hos ungdom. Det er også avdekket alvorlig vold i heimen. Det er stor bekymring rundt at det pr. dato ikke er plasseringsmuligheter for ungdom med de mest alvorlige adferdsproblemene i området. Det er innledet et nærmere samarbeid mellom Levanger kommune og Bufetat for drøfting av disse problemområdene.

10 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Utgifter til tolk Pr var tolkeutgifter for barneverntjenesten på kr , budsjettert 0, forbruk pr var på kr. 0. Forventet overforbruk er stipulert til kr for Utgifter til tolk dekkes primært av innvandrertjenesten/vertskommunekompensasjon. Barneverntjenesten må nå dekke utgifter til tolk for flyktninger utover integreringsperioden fordi tolkeutgiftene til barnevernssaker har steget betraktelig i år.

11 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Konsulenttjenester / sakkyndig utredning Konsulenttjenester/sakkyndige utredninger beløp seg på kr pr mot budsjettert kr for Forbruket pr var på kr Konsulenttjenester/sakkyndig utredning vil bli overskredet med anslagsvis kr I beløpet inngår sakkyndige utredninger pluss mindre beløp til dekning av legeerklæringer og dekning av særlig politibistand ved akuttplasseringer mv. Sakkyndig utredning benyttes i de mest alvorlig og komplekse saker når barnevernet ikke selv har tilstrekkelig kompetanse. Det er en forutsetning for å fremme saker i fylkesnemnda at det er foretatt sakkyndig utredning i forhold til barn og foreldre ved behov. Dersom det ikke er oppfylt, vil fylkesnemnda anse at saken ikke er godt nok opplyst, og saken utsettes til sakkyndig utredning foreligger. Barnevernet må dekke utgiftene til sakkyndig ved fylkesnemndsbehandling. Den siste tiden har vi hatt så sammensatt problematikk at det til dels har vært nødvendig med flere utredninger i samme sak. Unntaksvis oppnevner retten selv sakkyndige, og da dekkes utgiftene fra retten. Det har hittil vært belastet 10 sakkyndige utredninger i år som omfatter 16 barn.

12 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Juridisk bistand Juridisk bistand beløp seg på kr pr mot budsjettert kr Forbruket pr var på kr Juridisk bistand vil bli overskredet med anslagsvis kr Totalt 14 behandlinger i nemnd/rettsystem som omfatter 20 barn hittil i år. Det har vært en stor økning i antall saker som har vært pålaget videre til tingretten/lagmannsretten. Det er planlagt fremming av to nye saker for fylkesnemnda i år. Juridisk bistand beløp seg på kr pr mot budsjettert kr Forbruket pr var på kr Juridisk bistand vil bli overskredet med anslagsvis kr Totalt 14 behandlinger i nemnd/rettsystem som omfatter 20 barn hittil i år. Det har vært en stor økning i antall saker som har vært pålaget videre

13 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Kurs/opplæring med oppholdsutgifter Kurs/opplæring med oppholdsutgifter beløp seg til kr mot budsjettert kr for Forbruket i 2007 var på kr Denne posten vil være i balanse ved årets slutt. Det er svært stramme prioriteringer i forhold til deltakelse på kurs/opplæring, både i forhold til tidsbruk og økonomi. Det har vært prioritert behov for særlig opplæring knyttet til spesifikke teamområder, blant annet i forhold til flyktningeteamet.

14 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Hjelpetiltak i hjemmet Foreløpige tall viser at 158 barn/unge har fått hjelpetiltak i hjemmet (inkludert foreldresenter) hittil i år (159 i 2007): 31 med besøkshjem, 21 tiltak dekker fritidsaktiviteter, 16 har støttekontakt, tilsyn i 12 saker, 14 barn har barnehage som hjelpetiltak, 18 barn har dekning av SFO, 56 tiltak med råd/veiledning, 27 tiltak med økonomisk bistand, 32 tiltak med hjemmekonsulent/miljøarbeider, 30 tiltak med ansvarsgrupper, 33 tiltak med andre hjemmebaserte tiltak hvorav 14 statlige tiltak, 6 plasseringer på foreldresenter og 26 andre tiltak. Ett barn kan ha flere tiltak.

15 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO – Fast lønn hjelpetiltak Fast lønn på hjelpetiltak i hjemmet var pr på mot budsjettert kr Forbruk pr var på kr Fast lønn vil være i balanse ved årets slutt. Psykiatrimidler på - kr finansierer stilling til hjemmekonsultasjon. Faste stillinger på hjelpetiltak omfatter stillinger som jobber med tiltak i familien; hjemmekonsulenter/miljøarbeidere som gir råd og veiledning og foretrening hjemme hos familier. Dette blir et alternativ til å leie inn eksterne oppdragstakere eller statlige familie- og nettverkstiltak. Levanger har vært opptatt av å utvikle hjemmebaserte tiltak både fordi dette er et effektivt tiltak, og fordi det både er kvalitativt bedre og mer kostnadsbesparende framfor innleie av oppdragstakere i forhold til enkeltvedtak

16 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO 16 Overtid ift hjelpetiltak i hjemmet 2510 Overtid på 2510 beløper seg på kr mot budsjettert 0, forbruk i 2007 var kr 0. Overtid føres vanligvis på 2440, men her er det særlig overtid knyttet til arbeid fra fast ansatte tiltaksarbeidere for å unngå akuttplasseringer.

17 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Oppdragstakere for barn bosatt i opprinnelig familie Oppdragstakere for barn bosatt i opprinnelig familie: Tilsynsførerere/eksterne miljøarbeidere/leksehjelp /støttekontakter/besøkshjem med lønnsgodtgjøring og utgiftsdekning. Pr brukt kr mot budsjettert kr Forbruk pr var på kr Disse postene er forventet å komme i balanse ved årets slutt. KS har faste satser for dekning av lønn og godsgjøring for besøkshjem. Levanger har gradvis satset på en større andel av fast ansatte tiltaksarbeidere og mindre brukav kortvarige oppdragsavtaler for tiltaksarbeidere og ønsker å fortsette denne utviklingen både ut fra et faglig og økonomisk perspektiv. Det er et siktemål om å omgjøre tiltaksmidler til 1,6 stilling fra 2009 fordi dette vil komme ut likt kostnadsmessig, bedre utnyttelse av ressursene og gi bedre kontinuitet og effektivitet i tiltaksarbeidet.

18 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Barnehage/SFO som hjelpetiltak Pr brukt kr på barnehage/SFO på barn som bor i egen familie, budsjettert kr for 2008, forbruk pr var på Barnehage/SFO vil få et overforbruk for 2008 på anslagsvis kr – kr Det er 14 barn bosatt i egen familie i år som har hatt barnehage som hjelpetiltak, og 18 barn som har hatt dekning av skolefritidsordning. Det kan være snakk om dekning av restsum til foresatte som har stønad til barnetilsyn fra NAV trygd. Barnehage/SFO brukes som et støttetiltak sammen med andre mer endringsbaserte tiltak, og det skal alltid være faste møter med barnehage/SFO, foreldre og barnevern når disse tiltakene brukes som hjelpetiltak.

19 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Bruk av statlig oppfølging ift familie/nettverk og atferdsvansker Bruk av statlig oppfølging ift familie/nettverk og ungdom med atferdsvansker beløper seg på kr pr mot budsjettramme på kr for Forbruk pr var på kr Forventet overforbruk er beregnet til kr Barnevernet satser på å bruke egne ansatte der dette er mulig i hjelpetiltak overfor barn, unge og deres familier og ser at det både er kostnadsbesparende og faglig ønskelig. Innkjøp av statlige tiltak fra Bufetat brukes primært der dette kan forhindre eller utsette plasseringer utenfor hjemmet og ift ungdom med store atferdsvansker. Dette er i tråd med statlige føringer. Slik oppfølging fra Bufetat har vært brukt i forhold til 14 barn/ungdommer hittil i år.

20 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Plassering i foreldre/barn senter Forbruk på plassering i foreldre/barn senter pr var på kr , mot budsjettert kr for Forbruk pr var på kr Forventet overforbruk i forhold til foreldre-barn plasseringer på kr i Det har totalt vært 6 barn (fem familier) på ”mødrehjem”/foreldre-barnsenter hittil i Dette tiltaket brukes primært rett etter fødsel der behovene for oppfølging er så store at ikke barnets omsorgssituasjon kan sikres tilstrekkelig ved tiltak hjemme hos familien.

21 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Bidrag barnevern/andre klientutgifter Pr er det benyttet kr til bidrag barnevern/andre klientutgifter, budsjettert kr , forbruk pr var på kr Bidrag barnevern/andre klientutgifter forventes å komme i pluss med anslagsvis kr Kostnadene dekker ulike økonomiske hjelpetiltak i hjemmet til 25 barn/ungdom og fritidsaktiviteter til 21 barn hittil i Dette gjelder blant annet hybel med tilsyn og/eller livsopphold til ungdom der det er særlig grunnlag for det, økonomisk hjelp til barnet under særlige forhold - f eks dekning av fritidsaktiviteter eller ferietilbud mv. etter særlig vurdering.

22 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Ekstern finansiering hjelpetiltak Internoverføring fra innvandrertjenesten dekker hjelpetiltak i hjemmet knyttet til mottaket og bosatte flyktninger med kr , budsjettert kr for hele året. Forbruk pr var på kr Psykiatrimidler på kr dekker særlig utgifter til støttekontakt.

23 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Plasseringer utenfor hjemmet Foreløpige tall viser 92 plasseringer av barn/unge utenfor opprinnelig familie hittil i år (totalt 81 plasseringer i 2007) hvorav 14 barn/ungdom på institusjon, 19 barn i statlige fosterhjem/beredskapshjem og 59 barn i kommunale fosterhjem. Det har både vært en økning i antall plasseringer, mange nye plasseringer, økte kostnader ved hver plassering, og flere plasseringer med lengre varighet enn i fjor.

24 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Plasseringer utenfor hjemmet Det er faste satser i forhold til alder vedrørende barn i fosterhjem, og fosterhjemsavtalen fra departementet regulerer barnevernets forpliktelser i forhold til dekning av frikjøp, barnehage, etableringskostnader mv. I tillegg har Bufetat faste priser for statlige fosterhjem, institusjonsplasser, foreldresenter mv. Det er også faste egenandeler før kommunen kan søke det statlige barnevernet om refusjon for enkelte utgifter, og ansvarsforholdene mellom stat og kommune er regulert av forskrift. Det var et voldsomt hopp i kommunens egenandel fra 2001 til 2002 da det ble en dobling fra mnd til pr mnd. Kommunens månedlige egenandel i forhold til institusjonsplass og foreldresenter er nå på kr , kr for enslige mindreårige asylsøkere og kr for statlige fosterhjem/beredskapshjem. I tillegg skal kommunen dekke reiseutgifter, tolkeutgifter mv. etter forskrift.

25 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Faste fosterhjemsatser, tilsyn og besøkshjem Faste satser for fosterhjem med utgiftsdekning, besøkshjem for barn som er plassert, lovpålagt tilsyn beløp seg til kr pr mot budsjettert kr for hele året. Forbruk pr var på Budsjettering for fast fosterhjemsgodtgjøring og utgiftsdekning er i balanse.

26 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Faste fosterhjemsatser, tilsyn og besøkshjem Det er stipulert overforbruk ved avlasting/besøkshjem til fosterhjem på anslagsvis kr Kommunens ansvar for å vurdere behov for avlasting/besøkshjem til fosterhjem er regulert i fosterhjemsavtalen. Det søkes Bufetat om utgifter utover kommunal egenandel. Foreløpige tall viser at 59 barn har vært i kommunale fosterhjem hittil i år, hvor flertallet har ulike forsterkningstiltak i tillegg til fosterhjemsgodtgjøring.

27 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Ekstra oppfølging fra Bufetat i tillegg til plassering Kjøp av særlig oppfølging fra Bufetat i tillegg til plassering beløp seg på kr pr mot budsjettramme for i år på kr , forbruk pr på kr Det er forventet et overforbruk for inneværende år på anslagsvis kr Dette gjelder familie- og nettverkstiltak og multisystemisk terapi i forhold til ungdom ved særlige vansker for å unngå sprekk i plassering. Det kan være grunnlag for å søke Bufetat om refusjon for kostnader utover kommunal egenandel.

28 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Institusjonsplasseringer Utgiftene til opphold i barneverninstitusjon beløp seg pr på kr mot budsjettramme for i år på kr Det var forbruk pr på kr Forventet overforbruk institusjonsplasseringer/statlige fosterhjem/beredskapshjem til barn/unge er stipulert til 2, 6 millioner. Det har vært 14 barn/ungdom plassert på institusjon hittil i år, og i tillegg 19 barn/ungdom i statlige fosterhjem/beredskapshjem. Det har hittil vært 18 nye plasseringer i år i institusjon/ beredskapshjem/statlige fosterhjem.

29 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Barnehage/SFO til barn plassert i fosterhjem Dekning av barnehage/SFO for barn plassert i fosterhjem beløp seg pr til kr budsjettert kr for i år, forbruk pr var på kr Denne posten vil komme i balanse ved årets slutt. I henhold til fosterhjemsavtalen dekker barnevernet dekker barnehageplass/SFO for barn i fosterhjem når det er vurdert at det er behov for slike ekstraressurser.

30 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Bidrag barnevern/ klientutgifter til forsterkning, samværsutgifter, øk. bistand Bidrag barnevern/ klientutgifter til forsterkning, samværsutgifter og økonomisk bistand beløp seg pr til kr , budsjettramme for året er på kr , forbruk pr var på kr Overforbruk er stipulert til anslagsvis kr 2 millioner. Økning skyldes mange nye plasseringer i fosterhjem som krever forsterkningstiltak, høye reiseutgifter ved samvær ved plasseringer langt unna, etableringskostnader i fosterhjem mv.

31 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO Refusjoner knyttet til plasseringer Inntekter knyttet til plasseringer var pr totalt på kr , budsjettert for hele året kr , inntekt pr var på kr Siktemålet er å få inn kr 2 millioner ekstra i refusjoner for inneværende år pga særlig store kostnader. Ekstern finansiering er knyttet til internoverføring fra innvandrertjenesten til dekning av tiltak, refusjon fra Bufetat ved særlige regler utover kommunal egenandel og noe refusjon fra NAV trygd. Det har vært jobbet mye med refusjonsgrunnlag og søkt om maksimalt med refusjoner i år.

32 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO 32 Stipulert overforbruk for barnevernet i 2008 Det er en økning i plasseringskostnader og kostnader ved nemnds/rettsbehandling fra 2007 til 2008 på anslagsvis 5 millioner har vært et ekstremt belastende år for ledelsen og ansatte i barnevernet med 15 akuttplasseringer og et svært uoversiktelig kostnads- og refusjonsbilde. Det har vært jobbet mye med refusjoner og også økonomiberegninger, men det er kommet mye høyere tilleggskostnader i andre halvår en forutsett.

33 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr TMO 33 Stipulert overforbruk for barnevernet i 2008 Det er forventet et overforbruk på anslagsvis 3,5 - 4,5 millioner i barnevernet for Omfanget av overforbruk er først og fremst avhengig av hvor mye refusjoner det er mulig å få inn i år, men også hvilke utgifter som blir belastet i inneværende år og hvilke som først blir fakturert i Det har vært flere nye, svært kostnadskrevende institusjonsplasseringer siste halvår i tillegg til særlig kostnadskrevende sak fra 1. kvartal.


Laste ned ppt "Levanger kommune Barne- og familietjenesten Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr 31.10.08 - TMO Regnskapsrapport."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google