Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

WHO’s Ottawa-erklæring: Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their health. … an individual or group.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "WHO’s Ottawa-erklæring: Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their health. … an individual or group."— Utskrift av presentasjonen:

1 WHO’s Ottawa-erklæring: Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their health. … an individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the environment. Health is, therefore, seen as a resource for everyday life, not the objective of living. Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities. Therefore, health promotion is not just the responsibility of the health sector, but goes beyond healthy life-styles to well-being.

2 Ofte misforstått som festtale med fromme ønsker Spenningsforhold til forebyggende og kurativ medisin, som berører helsepolitikk og klinisk arbeid Metaforen med de druknende i innsjøen Farene med ”erstatnings-medisinen”: offer- forklaring, sykeliggjøring og kronisk avhengighet Richard Sennet: Den gjensidige respekt avhenger av at vi krever noe av våre medmennesker /deltagelse i dialogen om mestring

3 Det helsefremmende perspektiv Enkeltindivider og menneskelige fellesskap er i stand til å endre seg Alle er i stand til å ta ansvar for endringer Individer og fellesskap har ressurser til endring Frigjøre ressurser gjennom en respektfull dialog (respektere og forvente)

4 Et dialogisk og relasjonelt perspektiv Det handler om det som skapes når vi er sammen som medmennesker Det handler om de verdier vi forfekter og forhandler når vi er sammen Menneskelig utvikling handler om involvering og arenaer for slik involvering Alles kompetanse er velkommen – også legens

5 Også farer ved det helsefremmende perspektiv Medisinens omnipotens kan forsterkes I omnipotensen ligger også en fare for trivialisering og utmeldelse Forventningen om mestring kan oppfattes som en anklage Den medisinske kunnskap og (krav til) dokumentasjon kan forsvinne

6

7 Om familien som system Systemperspektivet: fra atomer til biosfære Individfokus eller systemfokus – en konstruert motsetning Kontekst-fokus vil være mer eller mindre relevant: Det terapeutiske triangel Én og én er tre: helheten er alltid mer enn delene Familien som dialogisk og kulturell enhet med verdier, helseatferd, relasjonskompetanse etc...

8 Familiens utvikling Hvilken livsfase befinner dere dere i? Hvilken livsfase befinner deres foreldre seg i? Utfordringer for helse og sykdom knyttet til omskiftninger i roller og livsbetingelser

9 Familiens utvikling forts... Ut av barndomshjemmet/ etablere et selvstendig liv Etablere parforhold og ekteskap Familien med småbarn Familien med ungdommer Redet tømmes Familien bestående av et eldende par

10 Familiens utvikling forts... Konflikter og uferdige prosesser knyttet til mestring av de ulike faser kan representere viktige stressorer i pasienters liv Kjernefamilien er ikke norm – aksept for ulike samlivsformer en viktig del av en tolerant og respektfull helsetjeneste

11

12 Hvordan arrangere en familie-/ nettverkskonferanse Familiemøter, ansvarsgruppemøter, møter med spesialisthelsetjenesten der familien eller familiemedlemmer deltar (tverrfaglig samarbeid) Redskap som er aktuelt stilt overfor helseproblem som tydelig affiserer familien Viktig som forebyggelse av ”triangulering” og foreldre-fiendtlighet eller ”syndebukk-prosesser”

13 Hvordan arrangere en familie-/ nettverkskonferanse De personer som er betydningsfulle i barnets liv inviteres, også den som ikke har den daglige omsorg Velg kontaktperson som inviterer til møtet Formulér hensikten med møtet på en måte som er konkret og uten (skjulte) anklager

14 Fem faser i en familiesamtale Hilse og skape kontakt og trygghet/ anerkjenne viktigheten av fremmøte Klargjøre formålet med møtet – hva tenker deltagerne om formålet Diskutere problemet – gi ordet til samtlige etter tur Identifisere ressurser og støtte Forhandle fram en plan og avtale oppfølging

15 Noen nyttige kommunikative ferdigheter Myndig som ordstyrer – fokus på ”dagsorden” og evt avbryte destruktive verbale konflikter/ be om at deltagerne snakker til deg som ordstyrer Desentrering Skille intensjon fra handling Redefinering


Laste ned ppt "WHO’s Ottawa-erklæring: Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their health. … an individual or group."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google