Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark Presentasjon av rapport Merethe Lerfald (ØF) og Gudbrand Lien (ØF og NILF) 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark Presentasjon av rapport Merethe Lerfald (ØF) og Gudbrand Lien (ØF og NILF) 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark Presentasjon av rapport Merethe Lerfald (ØF) og Gudbrand Lien (ØF og NILF) 1

2 Plan for presentasjonen 1.Kort om oppdraget, problemstillinger, data og metode 2.Kort om strukturutvikling 3.Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket 4.Kort om verdiskaping og sysselsetting i tilleggsnæringer 5.Verdiskaping og sysselsetting i skogbruket 6.Verdiskaping og sysselsetting i landbruksbasert industri 7.Samlet verdiskaping i landbruk og landbruksbasert industri 8.Ringvirkninger (på fylkesnivå) av landbruk og landbruksbasert industri 9.Kort drøfting 2

3 Oppdraget Formål –Bidra til å øke kunnskapen om utviklingen, verdiskapningen og sysselsettingen i og med utgangspunkt i landbruket og øvrig virksomhet i Hedmark og Oppland. Oversikter på kommunenivå og sammenstilt for regionene i fylke(ne). Det skrives en rapport per fylke 3

4 Problemstillinger 1.Beregne verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer og belyse utviklingstrekk 2.Gi en oversikt over strukturutviklingen i de viktigste produksjonene i jord- og skogbruket 3.Beregne verdiskaping av og sysselsetting tilknyttet annen næringsvirksomhet og lønnsinntekter i landbruksbedrifter på kommunenivå 4.Gi en oversikt over landbruksbasert industri og tjenesteyting i Hedmark og Oppland 5.Beregne ringvirkninger fra primærleddet og foredlingsindustri 6.Foreta en kort drøfting av de resultater som fremkommer i kartleggingen, med hensyn på trender og mulige strategivalg fremover 4

5 Metode og data Definisjoner og avgrensning –Jordbruk, skogbruk og tilleggsnæring Datagrunnlag og metode –Spesifisert for jordbruk, skogbruk, tilleggsnæringer og relatert virksomhet Verdiskaping og ringvirkninger 5

6 Verdiskaping Produksjon (verdi, i denne studie inkl. subsidier) -Produktinnsats (verdi) =Bruttoprodukt -Kapitalslit =Nettoprodukt 6

7 Status og strukturutvikling, dekar/bruksenhet 7

8 Andel sysselsatte i landbruket - Norge 8

9 Andel sysselsatte i landbruket i Hedmark 9

10 Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket Beregnet økonomisk omfang20052010Endring i prosent Hedmark fylke Omsetning, mill.kr2764332720,4 Verdiskaping/bruttoprodukt, mill.kr1199134312,0 Verdiskaping/nettoprodukt913100610,1 Sysselsetting, antall årsverk44583820-14,3 10

11 Verdiskaping (bruttoprodukt) i jordbruket, mill. kr, per kommune, 2005 og 2010 11

12 Verdiskaping (brutto) per driftsform, mill.kr 12

13 Verdiskaping i melkeproduksjonen i 2010 – geografisk fordelt 13

14 Verdiskaping i ammeku i 2010 – geografisk fordelt 14

15 Verdiskaping i sauproduksjonen i 2010 – geografisk fordelt 15

16 Sysselsetting i jordbruk, per kommune, antall årsverk 16

17 Sysselsetting per driftsform i Hedmark, antall årsverk 17

18 Andel sysselsatte i jordbruket i forhold til totalt antall sysselsatte i kommunen 18

19 Birøkt, pelsdyr og reindrift i Hedmark 19 Hedmark Pelsdyr Verdiskaping (brutto), mill.kr Sysselsetting, årsverk totalt Rev3,729 Mink2,57 Sum 20056,236 Rev2,915 Mink5,48 Sum 20108,323 BirøktHedmark 20052010 Verdiskaping (bruttoprodukt), mill kr6,95,9 Sysselsetting, årsverk28,920,2 ReindriftHedmark 20052010 Verdiskaping (nettoprodukt), mill.kr2,63,1 Verdiskaping (bruttoprodukt), mill kr2,32,8 Sysselsetting, årsverk12,1

20 Verdiskaping i tilleggsnæringer i 2010 20

21 Arbeidsinnsats (årsverk) i tilleggsnæringer og prosentvis endring 21

22 Sysselsetting i skogbruket etter arbeidssted 22

23 Avvirkning i 1000m3. 1999-2010. Hedmark og Landet 23

24 Inntekter for skogeiere med positiv næringsinntekt i 2010 Antall skogeiere med positiv nærings- inntekt skogbruk Gjennom- snittlig nærings- inntekt skogbruk (kr) Total inntekt skogbruk (mill.kr) Total inntekt jordbruk (mill. kr) Total brutto inntekt (mill.kr) Inntekt skogbruk som andel av inntekt jordbruk (prosent) Inntekt skogbruk som andel av brutto inntekt (prosent) Hedmark3 12062 0001924703 87841 %5 % - av landet13 %177 %24 %9 %7 %258 %316 % Landet23 30635 0278135 14051 83516 %2 % 24

25 Skogareal, stående masse og tilvekst, avvirkning og eiendommer SkogarealMasse og tilvekst Avvirkning industri- virke for salg (i 1000 m3) Antall eien- dommer > 25 dekar Antall eien- dommer > 20 000 dekar Mill.dekar produktivt areal Stående masse, mill.m3 Tilvekst ( i 1000m3) Hedmark131314 6342 39310 85080 - av landet19 %16 %19 %29 %9 %36 % Landet6884224 6068 322118 629221 25

26 Verdiskaping i skogbruket (Bruttoprodukt)2010 i mill.kr. LandetHedmark -Av Landet Tømmer for salg2 95888930 % Tømmer til eget bruk501429 % Ved til salg og eget bruk640538 % Skogsflis29931 % Juletrær og pyntegrønt19432 % Jakt2153316 % Nettotilvekst1 7431257 % Skogprodukter i alt5 8281 12619 % Produksjon av tjenester for skogbruket1 14335231 % Verdien av eget arbeid ved skogkultur og ved bygging av skogsveier952930 % Sum inntekter7 0661 50721 % Produktinnsats2 01961530 % Bruttoproduktet i skogbruket5 04789118 % 26

27 Bruttoprodukt/verdiskaping i skogbruket 27

28 Verdiskaping i skogbruket i 2010 28

29 Skogproduktenes bidrag til bruttoproduktet i 2010 29

30 Sysselsetting landbruksbasert virksomhet i 2010 Hedmark Jordbruks- basert Skogbruks- basert Jordbruksbasert virksomhet 1885 Skogbruksbasert virksomhet 2008 Annen landbruksbasert næringsvirksomhet28345 Offentlig adm. og tjenester9739 30

31 Samlet brutto verdiskaping for primærnæringer og tilleggsnæringer i 2010 31

32 Verdiskaping landbruksbasert industri i 2010 32

33 Primærnæring og landbruksbasert industri sin andel av kommunenes estimerte verdiskaping i 2010 33

34 Verdiskaping landbruksbasert industri i 2010 34

35 Primærnæring og landbruksbasert industri sin andel av bruttoprodukt i 2010 35

36 Direkte og indirekte sysselsettingsvirkninger av landbruket i Hedmark Primær- ledd Till.- næring Relatert foredl.- industri Forretn. messige tjenest. og underv.- ning Eksport- rettet maskin- industri Offent- lig sektorSum Jordbruk Direkte virkning4 07401 88528320976 359 - ringvirkninger1 488401 2817310422 934 - sum virkninger5 562403 166357301399 293 Skogbruk Direkte virkning1 14701 9974557393 285 - ringvirkninger255401 0071221171 351 - sum virkninger1 402403 0045678564 636 Landbruk Direkte virkning5 22103 882328771369 644 - ringvirkninger1 742802 2898530584 285 - sum virkninger6 963806 17141310719413 929 36

37 Drøfting 37


Laste ned ppt "Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark Presentasjon av rapport Merethe Lerfald (ØF) og Gudbrand Lien (ØF og NILF) 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google