Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark Presentasjon av rapport Merethe Lerfald (ØF) og Gudbrand Lien (ØF og NILF) 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark Presentasjon av rapport Merethe Lerfald (ØF) og Gudbrand Lien (ØF og NILF) 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark Presentasjon av rapport Merethe Lerfald (ØF) og Gudbrand Lien (ØF og NILF) 1

2 Plan for presentasjonen 1.Kort om oppdraget, problemstillinger, data og metode 2.Kort om strukturutvikling 3.Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket 4.Kort om verdiskaping og sysselsetting i tilleggsnæringer 5.Verdiskaping og sysselsetting i skogbruket 6.Verdiskaping og sysselsetting i landbruksbasert industri 7.Samlet verdiskaping i landbruk og landbruksbasert industri 8.Ringvirkninger (på fylkesnivå) av landbruk og landbruksbasert industri 9.Kort drøfting 2

3 Oppdraget Formål –Bidra til å øke kunnskapen om utviklingen, verdiskapningen og sysselsettingen i og med utgangspunkt i landbruket og øvrig virksomhet i Hedmark og Oppland. Oversikter på kommunenivå og sammenstilt for regionene i fylke(ne). Det skrives en rapport per fylke 3

4 Problemstillinger 1.Beregne verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer og belyse utviklingstrekk 2.Gi en oversikt over strukturutviklingen i de viktigste produksjonene i jord- og skogbruket 3.Beregne verdiskaping av og sysselsetting tilknyttet annen næringsvirksomhet og lønnsinntekter i landbruksbedrifter på kommunenivå 4.Gi en oversikt over landbruksbasert industri og tjenesteyting i Hedmark og Oppland 5.Beregne ringvirkninger fra primærleddet og foredlingsindustri 6.Foreta en kort drøfting av de resultater som fremkommer i kartleggingen, med hensyn på trender og mulige strategivalg fremover 4

5 Metode og data Definisjoner og avgrensning –Jordbruk, skogbruk og tilleggsnæring Datagrunnlag og metode –Spesifisert for jordbruk, skogbruk, tilleggsnæringer og relatert virksomhet Verdiskaping og ringvirkninger 5

6 Verdiskaping Produksjon (verdi, i denne studie inkl. subsidier) -Produktinnsats (verdi) =Bruttoprodukt -Kapitalslit =Nettoprodukt 6

7 Status og strukturutvikling, dekar/bruksenhet 7

8 Andel sysselsatte i landbruket - Norge 8

9 Andel sysselsatte i landbruket i Hedmark 9

10 Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket Beregnet økonomisk omfang Endring i prosent Hedmark fylke Omsetning, mill.kr ,4 Verdiskaping/bruttoprodukt, mill.kr ,0 Verdiskaping/nettoprodukt ,1 Sysselsetting, antall årsverk ,3 10

11 Verdiskaping (bruttoprodukt) i jordbruket, mill. kr, per kommune, 2005 og

12 Verdiskaping (brutto) per driftsform, mill.kr 12

13 Verdiskaping i melkeproduksjonen i 2010 – geografisk fordelt 13

14 Verdiskaping i ammeku i 2010 – geografisk fordelt 14

15 Verdiskaping i sauproduksjonen i 2010 – geografisk fordelt 15

16 Sysselsetting i jordbruk, per kommune, antall årsverk 16

17 Sysselsetting per driftsform i Hedmark, antall årsverk 17

18 Andel sysselsatte i jordbruket i forhold til totalt antall sysselsatte i kommunen 18

19 Birøkt, pelsdyr og reindrift i Hedmark 19 Hedmark Pelsdyr Verdiskaping (brutto), mill.kr Sysselsetting, årsverk totalt Rev3,729 Mink2,57 Sum 20056,236 Rev2,915 Mink5,48 Sum 20108,323 BirøktHedmark Verdiskaping (bruttoprodukt), mill kr6,95,9 Sysselsetting, årsverk28,920,2 ReindriftHedmark Verdiskaping (nettoprodukt), mill.kr2,63,1 Verdiskaping (bruttoprodukt), mill kr2,32,8 Sysselsetting, årsverk12,1

20 Verdiskaping i tilleggsnæringer i

21 Arbeidsinnsats (årsverk) i tilleggsnæringer og prosentvis endring 21

22 Sysselsetting i skogbruket etter arbeidssted 22

23 Avvirkning i 1000m Hedmark og Landet 23

24 Inntekter for skogeiere med positiv næringsinntekt i 2010 Antall skogeiere med positiv nærings- inntekt skogbruk Gjennom- snittlig nærings- inntekt skogbruk (kr) Total inntekt skogbruk (mill.kr) Total inntekt jordbruk (mill. kr) Total brutto inntekt (mill.kr) Inntekt skogbruk som andel av inntekt jordbruk (prosent) Inntekt skogbruk som andel av brutto inntekt (prosent) Hedmark %5 % - av landet13 %177 %24 %9 %7 %258 %316 % Landet %2 % 24

25 Skogareal, stående masse og tilvekst, avvirkning og eiendommer SkogarealMasse og tilvekst Avvirkning industri- virke for salg (i 1000 m3) Antall eien- dommer > 25 dekar Antall eien- dommer > dekar Mill.dekar produktivt areal Stående masse, mill.m3 Tilvekst ( i 1000m3) Hedmark av landet19 %16 %19 %29 %9 %36 % Landet

26 Verdiskaping i skogbruket (Bruttoprodukt)2010 i mill.kr. LandetHedmark -Av Landet Tømmer for salg % Tømmer til eget bruk % Ved til salg og eget bruk % Skogsflis29931 % Juletrær og pyntegrønt19432 % Jakt % Nettotilvekst % Skogprodukter i alt % Produksjon av tjenester for skogbruket % Verdien av eget arbeid ved skogkultur og ved bygging av skogsveier % Sum inntekter % Produktinnsats % Bruttoproduktet i skogbruket % 26

27 Bruttoprodukt/verdiskaping i skogbruket 27

28 Verdiskaping i skogbruket i

29 Skogproduktenes bidrag til bruttoproduktet i

30 Sysselsetting landbruksbasert virksomhet i 2010 Hedmark Jordbruks- basert Skogbruks- basert Jordbruksbasert virksomhet 1885 Skogbruksbasert virksomhet 2008 Annen landbruksbasert næringsvirksomhet28345 Offentlig adm. og tjenester

31 Samlet brutto verdiskaping for primærnæringer og tilleggsnæringer i

32 Verdiskaping landbruksbasert industri i

33 Primærnæring og landbruksbasert industri sin andel av kommunenes estimerte verdiskaping i

34 Verdiskaping landbruksbasert industri i

35 Primærnæring og landbruksbasert industri sin andel av bruttoprodukt i

36 Direkte og indirekte sysselsettingsvirkninger av landbruket i Hedmark Primær- ledd Till.- næring Relatert foredl.- industri Forretn. messige tjenest. og underv.- ning Eksport- rettet maskin- industri Offent- lig sektorSum Jordbruk Direkte virkning ringvirkninger sum virkninger Skogbruk Direkte virkning ringvirkninger sum virkninger Landbruk Direkte virkning ringvirkninger sum virkninger

37 Drøfting 37


Laste ned ppt "Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark Presentasjon av rapport Merethe Lerfald (ØF) og Gudbrand Lien (ØF og NILF) 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google