Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strålevernsloven med forskrift Anders Widmark Seksjon for Dosimetri og medisinsk strålebruk Statens strålevern Høgskolelektor, Høgskolen i Gjøvik

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strålevernsloven med forskrift Anders Widmark Seksjon for Dosimetri og medisinsk strålebruk Statens strålevern Høgskolelektor, Høgskolen i Gjøvik"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strålevernsloven med forskrift Anders Widmark Seksjon for Dosimetri og medisinsk strålebruk Statens strålevern Høgskolelektor, Høgskolen i Gjøvik anders.widmark@nrpa.no

2 Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA) www.nrpa.no Ole Harbitz Martin HøibyGunnar SaxebølPer Strand Merete Hannevik Ole Reistad Hilde M. Olerud Anne Marit Østreng Stab Beredskap Miljøovervåkning Helse- og miljøvurderinger Beredskap og miljø Dosimetri og medisinsk strålebruk Industriell og forskningsmessig strålebruk Ikke-ioniserende stråling Strålevern og sikkerhetPlan og administrasjon Direktør Info

3 Diagnostikk Eva B. Anders W. Ingelin B. Terapi/nukleær Hans B. Elin Agathe H. Jan Frede U. Trond E.O. KVIST Sverre L. (60%) Taran H. (50%) D.Clemet J. (60%) Ingrid K.E. (60%) KS Mammo Kristin P. Ingrid H. Ida O. Kirsti B. Seksjon DMS Hilde M. Olerud, seksjonssjef Seksjon dosimetri og medisinsk strålebruk Section for Dosimetry and Medical Applications

4 Medisinsk strålebruk i Norge FAGOMRÅDER Planar konvensjonell røntgen fotografering og gjennomlysning, fra film/folie til digital registrering Mammografi, klinisk/screening Computed tomografi (CT) Intervensjonsradiologi Barneradiologi Nukleær medisin Tannlege, veterinær, små skjelett Ekstern stråleterapi Brachy terapi IIS anvendelser (MRI, UL, lys…) Grensen mellom diagnostikk og terapi utviskes FORVALTNING 90 små og store sykehus med 1500 røntgenapparater, 27 Linac og 4 Brachy installasjoner 500 installasjoner ved legesentre og veterinærer, mange tusen tannleger 25 nukleærmedisinske avdelinger (60 – 70 anlegg) vern av pasienter og yrkeseksponerte berettigelse og optimalisering oversikt over medisinsk bruk av stråling – installasjon og bruk informasjon og kunnskapsformidling KS prosjekter

5 ”Lovgivningen” innen EU for strålevern EUROATOM traktaten Basic Safety Standard – BSS Arbeidstagere og befolkning Patient Safety Standard – MED Veiledninger – Radiation Protection serie Nasjonal implementering i lovgivningen

6 Direktivet for beskyttelse av arbeidstagere og befolkning Basic Safety Standard (BSS) ICRP 60 – Berettigelse, optimalisering og dosegrenser Fosteret regnes som ”member of the public” 1 mSv til foster resterende del av svangerskapet Ammende kvinner skal ikke arbeide der det er risiko for radioaktiv kontaminasjon

7 Pasientdirektivet Medical Exposure Directive (MED) Formål å beskytte: –pasienter som undersøkes eller behandles med ioniserende stråling –personer som deltar i screening-undersøkelser –frivillige friske personer som deltar i medisinske, biomedisinske, diagnostiske eller terapeutiske forsøk –personer som deltar i rettsmedisinske undersøkelser Spesielt fokus: Pediatrisk diagnostikk og behandling Screeningsundersøkelser, CT, Intervensjonsradiologi og Stråleterapi

8 Radiation Protection publikasjoner: 97: Radiation protection following Iodine-131 therapy 100: Guidance for protection of unborn children and infants irradiated due to parental medical exposure 109: Guidance on diagnostic reference levels (DRLs) for medical exposure 116: Guideline on education and training in radiation protection for medical exposures 118: Referral criteria for imaging 119: Multimedia and audiovisual radiation protection training in interventional radiology

9 Lov om strålevern og bruk av stråling av 12. Mai 2000 Erstatter lov av 18. Juni 1938 Forskrifter harmonisert med EU’s ”Pasientdirektiv” (97/43 Euratom) og ”Basic safety standard (96/29 Euratom) kan hjemles her Basert på ICRP’s strålevernsprinsipper Omhandler strålevern av både mennesker og miljø Omhandler planlegging og beredskap mot uhell og ulykker

10 Lov om strålevern og bruk av stråling av 12. mai 2000 Forskrift om strålevern og bruk av stråling av 1. januar 2004 NB! Kommentarene Veiledning for Diagnostisk røntgenanlegg som er underlagt godkjenning Veiledning for strålevern ved stråleterapi Veiledning for industrielle kontrollkilder Veiledning for bruk av åpne radioaktiv kilder i laboratorium Veiledere for IIS RF yrke RF befolkning UV Solarieeiere EMF yrke … Veiledning for Diagnostisk røntgenanlegg som er underlagt melding Veiledning for behandling og fjerning av radioaktivt avfall fra sykehus, laboratorier etc. Struktur

11 Forskrift om strålevern og bruk av stråling Vedtatt 21. november 2003 og gjort gjeldende fra 01.01.2004 –Overgangsordninger Kun én forskrift som omhandler hele strålevernsområdet –Generell –Lite brukervennlig Behov for brukerorienterte veiledninger  Gjelder for alle virksomheter som bruker strålekilder Forskriften vil ha overgangsordninger OBSOBS

12 Målet med forskriften Sikre et godt strålevern Plassering av ansvar Gir hjemmel til å stille krav Forenkle forvaltningen Forberede brukere på hva Strålevernet driver tilsyn etter

13 Viktige paragrafer - medisinsk bruk §5: Godkjenning §6: Melding §8: Strålevernsansvarlig §16: Skjerming og tekniske sikkerhetskrav §20: Klassifisering og merking av arbeidsplassen §31: Stråledose/aktivitet til pasient §33: Krav til kompetanse og opplæring §36:Dosimetri ved ioniserende strålebehandling §38:Strålebehandling

14 Internkontrollforskriften Internkontrollforskriften (HMS) gjøres gjeldende for strålevernlovgivningen fra 1.1.2006. Følger: Virksomhetene må på en systematisk måte dokumentere at det er etablert systemer som sikrer at regelverket på strålevernområdet etterleves Dvs. kravene i strålevernsloven må innarbeides i virksomhetens internkontrollsystem Oversikt over områder hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av strålevernkrav Brukere har de kunnskaper og ferdigheter i systematisk strålevernarbeid som regelverket krever Dokumentasjon som følge av krav i strålevernloven: instrukser, tillatelser, kompetansebevis og sertifikater

15 Godkjenningsprosessen Virksomheten må –Dokumentere at kravene gitt i forskriften er ivaretatt ved virksomheten Overgangsordninger for –Når virksomheten må være godkjent –Når de ulike §§ må være implementert Godkjennelsen –Gis for en gitt tidsperiode (5-10 år) –Spesifiserer tillatte modaliteter –Nye modaliteter krever ny godkjenning –Hvis krav ikke oppfylles, søkes om dispensasjon Når skal ditt sykehus søke? –Tidsplan vil bli utarbeidet på vårparten Regionssykehusene først ut Fylkesvis/helseforetaksvis ?

16 §5 – Godkjenning Hvem? Virksomheter som driver med –Røntgendiagnostikk CT, angio/intervensjon, gjennomlysning, mammografi, pediatri –Screening –Nukleærmedisin –Stråleterapi (ved installasjon og drift) –MRI Leverandører av medisinsk utstyr som avgir stråling Sykehus og røntgeninstitutt (private og offentlige) DVS.

17 Krav til godkjenning – 1 Utdrag fra kommentardelen: –Organisasjon som ivaretar strålevern og sikkerhet Plassering av ansvar –Utpeke strålevernsansvarlig –Oversikt hos bruker over strålekilder med dokumenterte tiltak for bygningsmessig skjerming –System for utdanning, opplæring og vedlikehold av kompetanse innen strålevern, arbeidsmetodikk og apparatur for berørt personale

18 Krav til godkjenning – 2 –Rutiner for vedlikehold og kvalitetskontroll av apparatur –Nødvendige dosimetrifunksjoner –Instrukser for intern transport av radioaktivt materiale, behandling av avfall og utslipp –Plan for avvik- og uhellshåndtering –Spesielle krav forbundet med diagnostikk, stråleterapi og nukleærmedisin

19 Godkjenning av forhandlere Foreløpige krav: Føre oversikt over salg av anlegg som avgir stråling Informere kjøperen om risikomomenter ifm. bruken Flere detaljerte krav kan bli aktuelle Diagnostikk: –Kjennskap til Strålevernets anbefalinger om bygningsmessig skjerming, veilede kjøperen Trolig ikke før 2006

20 §6 – Melding av strålekilder Hvem er kun underlagt melding? –Primærhelsetjenesten –Tannleger –Veterinærer –Kiropraktorer –Osteoporosevirksomheter –Evt. andre brukere  Alle virksomheter skal melde inn strålekilder som –Anskaffes –Flyttes –Kondemneres (tas ut av bruk)

21 §8 - Strålevernsansvarlig Skal utpekes ved virksomheten –Valg av organisering Strålevernets kontaktperson Kunne bruke måleutstyr og vurdere måleresultater Veilede arbeidstagere om sikker bruk av strålekilder, samt verne- og måleutstyr  Ivareta HMS ifm. strålevern av arbeidstakere og evt. tredje person

22 §16 – Skjerming og tekniske sikkerhetskrav Virksomheten skal planlegge skjerming og strålebruk slik at individer av allmennheten ikke kan bli eksponert for mer enn 0,25 mSv/år Personlig verneutstyr og tekniske sikkerhetssystemer skal finnes der det er nødvendig –Jevnlig kontroll av verne- og sikkerhetsutstyr

23 §16 - Konsekvenser Virksomheten er ansvarlig for å ivareta kravet på 0,25 mSv/år til allmennheten Forvaltning (i støpeskjeen!): Diagnostikk –Nytt: ingen godkjenning av laboratorium, kun melding –Generelle anbefalinger om bygningsmessig skjerming Stråleterapi og nukleærmedisin –Som før: godkjenning av laboratorium + melding

24 Relative effective dose and different shielding combinations (90 kV) Lead apron Thyroid collar Relative effective dose (%) No No 100 0,25 Pb No 17 0,35 Pb No 14 0,5 Pb No 12 Better to shield more organs, than switching to thicker shielding 0,25 Pb Yes 9 0,35 Pb Yes 7

25 §20 – Klassifisering og merking av arbeidsplassen Klassifisering av arbeidsplassen –Kontrollert område: kan motta doser < 6 mSv/år Fysisk avgrenset –Overvåket område: kan motta doser < 1 mSv/år Merkes med skilt –Øvrig areal: doser < 1 mSv/år ikke mulig Arbeidere på kontrollert og overvåket område –Skal bære persondosimeter  Utfordring: –Hvordan gjøres dette innen medisinsk strålebruk???

26 § 21 Dosegrenser m.m. All stråleeksponering skal holdes så lavt som praktisk mulig, og følgende dosegrenser skal ikke overskrides: Dosegrensen for arbeidstakere over 18 år er 20 mSv per kalenderår. Stråledosen til øyelinsen skal ikke overstige 150 mSv per år. Stråledosen til hud, hender og føtter skal ikke overstige 500 mSv per år. For gravide kvinner gjelder at dosen til fosteret ikke skal overstige 1 mSv for den resterende delen av svangerskapet, dvs etter at graviditet er kjent. Der det er grunn til å tro at en arbeidstaker har overskredet dosegrensen, skal arbeidsgiver straks foreta en undersøkelse for å kartlegge årsakene til overskridelsen, og iverksette tiltak for å unngå gjentakelser.

27 § 22Persondosimetri m.m. Arbeidstakere som arbeider innen kontrollert eller overvåket område, skal bære persondosimeter eller på annen måte få fastlagt den personlige stråleeksponering. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne informeres om doseavlesningene og plikter å oppbevare persondoserapportene. Resultatene fra doseovervåkingen skal årlig rapporteres til Statens strålevern.

28 §31 – Stråledose/aktivitet til pasient Virksomheten skal beregne og ha oversikt over representative doser/administrert aktivitet til pasienter ved typiske røntgen- og nukleærmedisinske undersøkelser Skal sammenlignes med diagnostiske referanseverdier gitt av Statens strålevern –iverksette tiltak for å finne årsak/redusere høye doser Representativ dose/aktivitet: Virksomhetens egne konstaterte verdier for en gitt undersøkelse basert på et antall ”typiske” pasienter

29 §31 - Konsekvenser Krever tilgang på måleutstyr –DAP, ESD, CTDI, DLP, etc. –Mange anlegg har innebygd dosemonitorering Krever kompetanse og opplæring –Bruke måleutstyr –Forstå de ulike dosestørrelsene og bruke de relevante størrelsene

30 Kvinne 24 år med Mb Crohn over 10 års periode UndersøkelseEffektiv dose (mSv) AntallAkkumulert (mSv) Rtg.thorax0.1581 Tynntarm serie51155 Tarmpassasje161 Oversikt abdomen188 Fistulografi102 Intervensjon bekkenkar151 CT thorax121 CT abdomen13791 CT bekken10330 CT LS-columna515 TOTAL AKKUMULERT DOSE~ 250 mSv

31 § 32Kvinner i fertil alder Kvinner i fertil alder skal spørres om de er gravide før undersøkelsen eller behandlingen iverksettes. Dersom graviditet foreligger eller ikke kan utelukkes, skal særskilt oppmerksomhet rettes mot beskyttelse av foster. I vurderingen av berettigelse skal det tas hensyn til forventet dose til foster, om undersøkelsen eller behandlingen kan utsettes med hensyn til kvinnens helsetilstand og om det finnes alternative metoder som innebærer mindre risiko for skader. Bestemmelsen er spesielt viktig dersom livmor vil komme til å ligge i primærstrålefeltet, men også i andre tilfeller for å kunne gi relevant informasjon om doser og risiko forbundet med eksponering av foster til pasienten. Det er rekvirerende lege i samarbeid med avdelingen som er ansvarlig for å innhente opplysninger om graviditet, men det gir en ekstra trygghet dersom ansvaret blir fulgt opp av personalet som utfører behandlingen eller undersøkelsen. Ved røntgendiagnostiske undersøkelser er risikoen for skader på foster liten, og fokus på stråledose må ikke være til hinder for at livstruende tilstander utredes.

32 §33 – Krav om kompetanse og opplæring Spesialkompetanse: Røntgendiagnostikk –Godkjenning: radiolog –Melding: lege med kunnskap innen SV og apparatur Annen rtg.diagnostikk –Lege el. tannlege med opplæring i strålevern for gjeldende apparatur Strålebehandling –Høy- og mellomenergi: onkolog med komp. i str.terapi Nukleærmedisin –Undersøkelser: lege med spes.komp. i nukl.med. –Behandling: onkolog eller lege med spes.komp. i nukl.med.

33 §33 – Krav til kompetanse og opplæring Kompetanse for utførelse: Røntgeninstallasjoner –Faste anlegg: betjenes av radiograf eller personell (SB og SV) –Mobile C-buer: leger (SB, SV og apparatur) Stråleterapianlegg –Stråleterapeut (bachelor), etterutdanning i stråleterapi eller annen dokumentert helsefaglig utdanning på samme nivå Nukleærmedisinsk anlegg –Personale med min. 3-årig høyskoleutdanning (radiograf, bioingeniør, el.) med videreutdanning innen nukl.med, og SV godkjent av Strålevernet

34 §33 – Krav til kompetanse og opplæring Realfaglig kompetanse (tilstedeværelse): Ved virksomheter som driver medisinsk strålebruk som er underlagt godkjenning (§5) skal det inngå realfaglig personell på masternivå med spes.komp. innen medisinsk fysikk –Stråleterapi og nukleærmedisin: fast tilknyttet, antall tilpasset virksomhetens omfang, utpeking av faglig ansvarlig –Diagnostikk: tilknyttet organisatorisk Realfaglig personell Fysiker med 3 års teoretisk og praktisk fordypning i medisinsk fysikk, hvorav minst 1 år i klinisk praksis. Realfaglig personell – faglig ansvarlig Ytterligere to års klinisk erfaring

35 Leger som bruker røntgenapparater til veiledning under intervensjon, operasjon m.v., skal ha nødvendig opplæring i strålebruk og strålevern Alt berørt personale skal ha spesifikk opplæring før ny apparatur eller nye metoder tas i klinisk bruk §33 – Krav til kompetanse og opplæring Radiation Protection 116: Guideline on education and training in radiation protection for medical exposures. http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/radioprotection/publication/116_en.htm SSI –Rapport 95-12. Förslag til kursplan. Tilståndsbunden utbildning i strålskydd och utrustningens handhavande för personal i röntgenverksamheter. Statens strålskyddsinstitut, 1995.

36 § 36. Dosimetri ved ioniserende strålebehandling Virksomheten skal ha et referanseinstrument til måling av dose Referanseinstrumentet skal hvert annet år kalibreres mot nasjonal normal (sekundærlab. Strålevernet) Kilder som brukes til strålebehandling, skal være kalibrert mot referanseinstrumentet for de strålekvalitetene som brukes klinisk Kalibrering av strålekilder til strålebehandling skal skje ved mottakskontroll, ved vedlikehold av betydning for dosimetrien og etter planlagte rutiner

37 §37/38/39 – spesielle krav §37: Røntgendiagnostikk §38: Strålebehandling §39: Nukleærmedisin

38 § 37Røntgendiagnostikk Ved CT, angiografi og intervensjon, konvensjonelle røntgenundersøkelser av magetarmkanalen og undersøkelser som er spesielt innrettet på barn, skal eksponeringsparameterne registreres for alle pasienter. Røntgenapparatur som anskaffes nytt, skal være utstyrt med en anordning som gir et mål for stråledose til pasient under undersøkelsen, og disse dataene skal legges ved pasientenes journal eller på annen måte kunne fremskaffes. Til bruk ved faste røntgeninstallasjoner skal det utvikles standardiserte protokoller for optimal innstilling av apparaturen for de vanligste medisinske spørsmålsstillingene. Slike protokoller er veiledende, apparatinnstillingene skal endres til det som er optimalt for den enkelte pasient. Gonader, øyelinser, bryster og skjoldbruskkjertel skal skjermes for primærstrålefeltet, dersom slik skjerming ikke skjuler områder av klinisk interesse. Representative verdier for dose basert på et utvalg pasienter kan ut fra dette beregnes og sammenholdes med diagnostiske referanseverdier gitt av Statens strålevern, til hjelp for optimalisering innen røntgendiagnostikk. Dosen til pasientens gonader kan i enkelte tilfeller reduseres vesentlig ved å skjerme disse med bly. Det anbefales å skjerme testikler på menn yngre enn 50 år, dersom testiklene blir liggende i primærstrålefeltet eller nærmere enn 5 cm fra feltkant. Det anbefales å skjerme kvinner yngre enn 45 år, hvis eggstokker blir liggende i primærfeltet i AP projeksjon, men ikke hvis det dekker over strukturer av klinisk interesse.

39 Dose-area product (DAP) vrs. Entrance Surface Dose (ESD) 150 cm 100 cm 50 cm Dose-area chamber Source-object dist. 50 cm Radiation field 10x10 DAP 10 Gycm 2 ESD 100 mGy 100 cm 20x20 10 Gycm 2 25 mGy DAP is the total exposure given to an area or patient (Gycm 2 ). DAP is a reasonable measure of the stochastic risk for the patient. ESD, measured in a point, will decrease with the square of the distance from the target. 150 cm 30x30 10 Gycm 2 11 mGy

40 Area=  x r 2 Area II field  32-100cm =  x 32 2 = 804 cm 2 2 Area Patient surface SOD-70cm = new distance 2 x old area old distance 2 Area Patient surface SOD -70cm = 70 2 x 804 = 394 cm 2 100 2 Dose-Area Product (DAP) vrs. Entrance Surface Dose (ESD) If DAP is 180 Gycm 2 the ESD will be: 180 Gycm 2 394 cm 2 = 0,457 Gy = 457 mGy 10 cm 20 cm 70 cm II input screen:  = 32 cm SOD = 70cm; SID = 100 cm a= 804 cm 2 a= 394 cm 2 Dose-area chamber

41 Area=  x r 2 Area II field  16 -100cm =  x 16 2 = 201 cm 2 2 Area Patient surface SOD-50cm = new distance 2 x old area old distance 2 Area Patient surface SOD -50cm = 50 2 x 201 = 50 cm 2 100 2 15 cm 35 cm 50 cm If DAP is 180 Gycm 2 the ESD will be: 180 Gycm 2 50 cm 2 = 3,6 Gy Change from 32 to 16 cm II entrance field

42 Dose-Area Product and fluoroscopy time during PTCA 15 nordic hospitals – 281 procedures Widmark A, Fosmark H, Einarsson G, Gundtoft P, Hjardemaal O, Leitz O, Pukkila O. Guidance levels in the Nordic countries: A preliminary report for selected interventional procedures. Radiation Protection Dosimetry Vol. 94, Nos 1-2, pp. 133-135 (2001). Hospital No. of procedures Dose-area product [Gycm 2 ] Fluoroscopy time [min] Finland II2935,311,3 Island I1336,714,4 Denmark I1258,010,6 Denmark II1259,312,6 Sweden I5363,0 9,4 Finland III1064,814,7 Norway I1070,314,1 Finland IV1071,711,7 Norway I15 73,4 14,9 Norway III1980,211,5 Denmark III8109,923,1 Sweden II32120,920,3 Sweden III27130,0 23,0 Finland I7175,410,5 Norway IV24 190,1 24,7 Mean values - PTCA

43 §38: Strålebehandling Det skal finnes verktøy for individuell planlegging Det skal finnes et system for verifikasjon Det skal finnes prosedyrer for rapportering og oppfølging av avvik Det skal være et system for dosimetrisk og geometrisk kontroll Om kravene ikke oppfylles nå søk dispensasjon

44 Veiledninger Det vil bli utarbeidet brukerrelaterte veiledninger –Røntgendiagnostikk (godkjenning) –Røntgendiagnostikk (melding) –Nukleærmedisin –Stråleterapi Utgangspunkt i eksisterende midlertidig veiledning Hjelp for virksomheten å implementere kravene gitt i forskriften Tilgjengelig så fort som mulig etter 01.01.2004

45 Tilsynsstrategi - organisasjon - forskrift TILSYNSSTRATEGI Målinger på strålemedisinsk apparatur, detaljtilsyn Vurdering av stråleverns- organisasjon på stedet –Ansvarslinjer –Kvalitetskontroll prosedyrer –Dosemonitorering –Protokoller Prosjektrettet tilsyn –FoU, informasjon, undervisning Rapportering fra sykehusene til Strålevernet, tilsyn per post Oppdragsforskning (som SSI) LEGGER FØRINGER Avhenger av hvor mye ansvar som legges ut i regionene, statliggjøring av sykehusene ? Lokal kompetanse, vi trenger noen å snakke mer der ute Tilsyn er ikke kvalitetskontroll –KS-prosjekter innen mammo- screening og stråleterapi –Lungescreening? –Diagnostikk, nukleærmedisin? Hvor mange på Strålevernet skal jobbe med tilsyn innen medisin?

46 Tilsyn  Apparattilsyn på vei ut Nye tilsynsmetoder: Systemrevisjon –Intervjubasert –Gjennomgang av dokumenter, rutiner, etc. Tekniske kontroller

47 Oppsummering - forskriften  Store krav til virksomheter sammenlignet med tidligere  Regelverk på nivå med EU landene  Strålevern inn under HMS  Ansvar for å ivareta strålevern er plassert hos bruker  Skille mellom godkjenning og melding  Utpeking av strålevernsansvarlig  Økt fokus på internkontroll, kompetanse og dose til pasient  Behov for brukerrettet veiledning til forskriften  Overgangsordninger og dispensasjoner  Tilsyn blir mer systemrevisjonsbasert

48 Referanser: Lov om strålevern og bruk av stråling. http://www.lovdata.no/all/nl-20000512-036.html Forskrift om strålevern og bruk av stråling. http://www.lovdata.no/all/nl-20000512-036.html Samleside for EU publikasjoner om strålevern. http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/ radioprotection/publication_en.htm Radiation Protection 109: Guidance on diagnostic reference levels (DRL’s) for medical exposures. http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/radioprotection/publication/109_en.htm Radiation Protection 131: Effects of in utero exposure to ionizing radiation during the early phases of pregnancy. http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/radioprotection/ publication/131_en.htm Radiation Protection 116: Guideline on education and training in radiation protection for medical exposures. http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/radioprotection/ publication/116_en.htm SSI –Rapport 95-12. Förslag til kursplan. Tilståndsbunden utbildning i strålskydd och utrustningens handhavande för personal i röntgenverksamheter. Statens strålskyddsinstitut, 1995. Strålevern ved bruk av C-bue. Statens strålevern, 2003. http://www.nrpa.no/fpinternet/ virksomhetsomrader/medisinsk_stralebruk/C_buer.pdf


Laste ned ppt "Strålevernsloven med forskrift Anders Widmark Seksjon for Dosimetri og medisinsk strålebruk Statens strålevern Høgskolelektor, Høgskolen i Gjøvik"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google