Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt for banker innenfor regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2007 Rica Hell Hotel Kari Fallmyr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt for banker innenfor regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2007 Rica Hell Hotel Kari Fallmyr."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt for banker innenfor regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2007 Rica Hell Hotel Kari Fallmyr

2 Disposisjon  Store engasjementer – ny forskrift  Forsvarlig likviditetsstyring – ny forskrift  Krav til revisjonsutvalg i alle banker?  Ny verdipapirhandellovgivning  Obligasjoner med fortrinnsrett  Finansiell informasjon, regnskap og bokføring Regnskapsmodeller banker IFRS-plikt for alle børsnoterte banker? IFRS og konsernregnskapsplikt Forskrift om forenklet anvendelse av IFRS (endringsforslag) Offentliggjøring av finansiell informasjon – Pilar 3 Utlån – Kredittilsynets tematilsyn Bokføringsdokumentasjon finansnæringen  Omfattende og komplisert regulering ….

3 Store engasjementer – ny forskrift  Forskrifter Store engasjementer 22.12.06 (i kraft 01.01.07) Rapportering av store engasjementer 10.12.97  Definisjon av samlet engasjement § 2 i ny forskrift: Som samlet engasjement regnes summen av alle eiendelsposter og ikke-balanseførte poster som banken har med en motpart, dvs engasjementer, eksponeringer og posisjoner i og utenfor balansen.  Fra høringsnotat: Alle poster nevnt i kapitalkravsforskriften std.metoden (kap 5 og 6) Samme begrepsapparat som kapitalkravsforskriften. Engasjementer: refererer til kredittrisiko Eksponering: benyttes for motpartsrisiko og operasjonell risiko Posisjoner: risiko vedr. posisjoner i finansielle instrumenter.

4 Store engasjementer – ny forskrift (forts) Konsolideringsregel: § 3. Motpart Grensene for høyest samlet engasjement med en enkelt motpart gjelder også for engasjementer med to eller flere motparter når bestemmende innflytelse eller økonomiske forbindelser mellom disse er slik at økonomiske vansker hos den ene sannsynligvis vil medføre betalingsvanskeligheter for den eller de andre. Kredittilsynet avgjør i tvilstilfelle …. Beløp som skal rapporteres: § 4. Samlet engasjement Ved beregning av samlet engasjement skal engasjementet vurderes til bokført beløp etter fradrag for individuelle nedskrivninger, men uten å ta hensyn til eventuelle nedskrivninger på gruppen av utlån som engasjementet tilhører…..

5 Store engasjementer – ny forskrift (forts)  Kredittilsynet uttaler i 2006 at det tas sikte på å utarbeide ny veiledning for rapportering av store engasjementer –Særlig behov for tolkninger når det gjelder konsolideringsbestemmelsene. –Presentere et utvalg av enkeltavgjørelser.  CEBS igangsatt arbeid med revisjon av regelverket om store engasjementer –Første del på høring –Styring av store engasjementer og konsentrasjonsrisiko generelt

6 Forsvarlig likviditetsstyring – ny forskrift DN 16.08.0728.08.07 16.08.07: ”Norske banker var i mindre grad villig til å låne til hverandre…” 28.08.07: ”Hovedbildet vårt er at likviditetsforsyningen har gått nokså greit….” (uttalt av Kredittilsynet) 12.09.07: ”Norske småbanker møter fortsatt ikke stengte dører i obligasjons- markedet, men må betale litt høyere rente enn før…”  Likviditetsreservekravet er opphevet.  Forskrift om forsvarlig likviditetsstyring 29.06.07 (i kraft 01.07.07)  Forskriften utformet i samsvar med Kredittilsynets likviditetsrisikomodul (styring og kontroll): –Forskriften er lagt på overordnet nivå, men er konkret mht dokumentasjon av prosesser mv –Strategi vedtas av styret hvert år og omfatter overordnede retningslinjer

7 Forsvarlig likviditetsstyring – ny forskrift (forts)  Beredskapsplaner –Beskrive utfordringer og plan for risikohåndtering  Likviditetsrisikorammer –Rammer for netto fin.behov for ulike tidsrom samt prosedyrer for å kontrollere risiko  Organisering og ansvarsforhold –Uavhengighet og arbeidsdeling /utøvende funksjoner og overvåking.  Prognoser for fremtidig likv.behov og risikomåling  Stresstester – analyse av likv.situasjonen  Overvåke etterlevelse av interne rammer mv  Ledelsesrapportering jfr kap.kravsforskrift Styring og kontroll §47-2  System for styring og kontroll evalueres av uavhengig kontroll –Se momenter i likviditetsrisikomodul.

8 Krav til revisjonsutvalg i alle banker ?  Forslag til lovendringer for å gjennomføre Revisjonsdirektivet  Formål med regelverket: Øke kvalitet og tillit til fin. rapportering.  Særregler for foretak av allmenn interesse (banker) –Revisjon (rotasjon av partnere og periodisk kvalitetskontroll) –Revisjonsutvalg  Revisjonsutvalgets sammensetning: –Bestå av styremedlemmer og være forberedende og rådgivende organ –Minst ett medlem med rev.faglig/regnskapsfaglig komp. og må være uavhengig av foretaket  Revisjonsutvalgets oppgaver: –Forberede kvalitetssikring av finansiell rapportering. –Overvåke intern kontroll, risikovurd.system og intern revisjon. –Kontakt med revisor og overvåke uavhengighet –Fremme innstilling ved valg av revisor.

9 Krav til revisjonsutvalg i alle banker ?  Høringsnotat foreslår: alle banker omfattes av krav til revisjonsutvalg  Direktivets utgangspunkt: Banker som utsteder verdipapirer på regulert marked, skal ha revisjonsutvalg.  Nasjonale myndigheter kan unnta foretak av allmenn interesse: Ikke utstedt børsnoterte aksjer, grunnfondsbevis Utstedt obligasjoner under 100 mill Euro uten off. prospekt  Sparebankforeningens høringskommentar: Mener bankene allerede er underlagt tilfredsstillende rammeverk Klare oppgaver for styret og ledelsen innenfor regnskap, risikostyring og intern kontroll. Vil medføre tyngre organisasjonsstruktur Ber om vurdering av unntaksbestemmelser  Ikrafttreden: revisjonsutvalg senest på plass etter styrevalget 2008

10 Ny verdipapirhandellovgivning  Ny verdipapirhandellov (i kraft dels 01.11.07, dels 01.01.08)  Lovens formål: legge til rette for sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter, som kan omsettes på kapitalmarkedet, –Aksjer og grunnfondsbevis –Gjeldsinstrumenter –Rettigheter til erverv/salg av slike instrumenter  Ny verdipapirforskrift retter seg mot –Verdipapirforetak og handel med fin.instrumenter gjennom verdipapirforetak –Aktører på verdipapirmarkedet mer generelt (investor, utstedere)  Nytt regelverk skal øke investorbeskyttelsen og gjennomfører –MiFID og –rapporteringsdirektivet (Transparency)

11 Ny verdipapirhandellovgivning (forts) Rapporteringsdirektivet  Periodisk informasjonsplikt, i kraft fra 01.01.08 (Verdipapirhandelloven kap 5 og verdipapirforskriften kap 5)  Virkeområde: utstedere av omsettelige verdipapirer opptatt til handel på regulert marked –Aksjer og grunnfondsbevis –Gjeldsinstrumenter  Krav til årsrapport og halvårsrapport, bl.a.: Erklæring fra de personer som er ansvarlige hos utsteder (styrets medlemmer og daglig leder): Regnskapet gir –et rettvisende bilde av den finansielle stilling og resultat og –en rettvisende oversikt over stilling og resultat sett i forhold til risiko og usikkerhet. –Halvårsrapport: Opplyse om viktige begivenheter i perioden og regnskapsmessig effekt Sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer i neste regnskapsperiode Egenkapitalinstrumenter: beskrivelse av nærståendes vesentlige transaksjoner. –Kvartalsrapport

12 Ny verdipapirhandellovgivning (forts) MiFID Finansavisen 30.01.07 Nytt krav:  Investeringsrådgivning i og ordreformidling av finansielle instrumenter blir konsesjonspliktige tjenester. Bankene må ta stilling til om de vil søke –egen verdipapirkonsesjon (vphl § 2-1 første ledd nr 1) eller –være tilknyttet agent for ett verdipapirforetak (vphl § 10-16) – krav til kompetanse og regler om beskyttelse av kunden.  Videreføring av verdipapirkonsesjoner iht gjeldende vphl. (banker som driver investeringsvirksomhet i egen avdeling)

13 Ny verdipapirhandellovgivning (forts)  Investeringsrådgivning vphl § 2-4: –Personlig anbefaling til kunde om kjøp av ett eller flere bestemte finansielle instrumenter (avgrenses mot generelle anbefalinger)  Krav til organisering av virksomheten: –Kvalifikasjonskrav til ledelsen –Betryggende rutiner og retningslinjer –Unngå interessekonflikter –Tilfredsstillende styrings- og kontrollordninger –Med mye mer  Kredittilsynets rundskriv 23/2007

14 Obligasjoner med fortrinnsrett Ny forskrift i kraft fra 01.06.07  Oslo Børs noterer obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)  Åpner for annenhåndsmarked av ”boligobligasjoner”.  Obligasjonene har fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse –Boliglån innenfor 75% av forsvarlig verdigrunnlag –Eiendomslån innenfor 60% av forsvarlig verdigrunnlag –Offentlige lån garantert av sentrale myndigheter  Bankene er distributører av slike lån (normalt boliglån) –Provisjonsinntekter  Gjennomgå avtaleverket mellom banken og kredittforetaket –Garantiansvar –Noteopplysninger om det økonomiske ansvar banken har.

15 Regnskapsmodeller – bank  Banker med børsnoterte obligasjoner plikt til IFRS-regnskap f.o.m. 2007.  Tidligere forbud mot IFRS i selskapsregnskapet er opphevet  Banker som inngår i ”børsnoterte konsern” (aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner notert på børs) plikt til IFRS i selskapsregnskapet f.o.m. 2. kvartal 2007

16 Regnskapsmodeller – bank (forts) Børsnoterte banker Grunnf.bevis, aksjer obligasjoner Banker m/obligasj. notert ABM og øvrige banker Konsernregnskap IFRSRL / Årsregnsk.forskr Kan velge IFRS/forenklet IFRS Morbankregnsk. for banker som inngår i ”børsnotert konsern” IFRS Forenklet IFRS - Morbankregnskap ikke konsern RL / Årsregnsk.forskr Kan velge IFRS/forenklet IFRS RL / Årsregnsk.forskr Kan velge IFRS/forenklet IFRS

17 IFRS-plikt for alle børsnoterte banker?  IFRS og børsnoterte banker: –Fin.dep. har bedt Kredittilsynet vurdere om det bør være IFRS for alle børsnoterte banker uavhengig av konsernforhold. (Frist 01.11.07)  Hvilke børsnoterte banker er konsernregnskapspliktig? –EU-kommisjonen har vurdert dette slik: Børsnoterte morselskap som har datterselskap, må avlegge IFRS- regnskap selv om datterselskapet ikke er vesentlig. - Reglene i IAS 27 (ikke nasjonale regler) bestemmer hvilke foretak som skal konsolideres

18 Forskrift om forenklet anvendelse av IFRS (endringsforslag)  Ytterligere forenklingsregler er foreslått (høringsfrist 15.09.07) –Forenklede vurderingsregler og –Forenklede notekrav (detaljerte forskriftskrav)  Foreslått ikrafttreden: regnskapsår starter i 2007 evt senere.  Primære målgruppe: –Regnskapspliktige innen IFRS-rapporterende konsern, finansnæringen omfattes ikke.  For finansnæringen antas at reglene i gjeldende forskrift av 22.12.06 om forenklet anvendelse av IFRS, fortsatt skal gjelde.

19 Utlån - Kredittilsynets tematilsyn Tematilsyn i 10 større banker:  Grupper av utlån –Store forskjeller i hvordan nedskrivning på grupper av lån beregnes –Mangelfull begrunnelse og dokumentasjon for flere av de beregninger som gjøres for nedskr. på grupper av lån.  Andre forhold –Interne retningslinjer som beskriver tapsvurderingsprosessen –Liten grad dokumentert at bruk av forenklede regler medfører avvik av betydning. –Bankenes nedskrivninger lave under høykonjunktur. Viktig at bankene har prosesser som sikrer løpende vurdering av relevante tapshendelser slik at effekten av endrede økonomiske forhold fanges opp tidlig.

20 Bokføringsdokumentasjon - finansnæringen  Bokføringsstandardstyret (BSS) –Standardsettende organ for bokføring  Prosjektgruppe foreta en gjennomgang av spørsmål vedr. bokføringsdokumentasjon innen finansnæringen –Krav til dokumentasjon og oppbevaring –Definisjon av regnskapssystemet –Avklare primærdokumentasjon og sekundærdokumentasjon –Krav til innhold i salgsdokumenter –Krav til kunde- og leverandørspesifikasjoner  Målsetting å levere rapport i løpet av nov. 2007.

21 Offentliggjøring finansiell informasjon – Pilar 3 Forskrift om kapitalkrav Del IX – Offentliggjøring av finansiell informasjon  I kraft 01.01.07 (vi legger til grunn: for banker som velger overgangsordning, vil rapporteringskravet gjelde fra 2008).  Krav til detaljert rapportering om risiko i tillegg til regnskapsrapp. Intensjon: å sikre markedet informasjon, slik at markedet gjennom prisingen av og tilgang på finansiering kan disiplinere bankenes risikoeksponering (”market discipline”)  § 45-1: Gi informasjon som anses egnet til å påvirke beslutningen til brukerne Frist: senest 30 dager etter at banken er/burde være klar over forholdet. Offentliggjøring på Internett, årlig oppdatering. Kredittilsynet kan fastsette et rapporteringsformat

22 Offentliggjøring finansiell informasjon – Pilar 3 § 45-2: Rapportering på konsolidert basis (som hovedregel) Opplysningsplikten oppfylles av øverste innenlandske institusjon i finansgruppen. § 45-3: Unntak gjelder taushetsbelagt informasjon § 45-4: Interne retningslinjer skal sikre at info.plikten oppfylles § 45-5: Ansvarlig kapital (spesifikasjoner) § 45-6: Opplyse om minimumskravet til ansvarlig kapital etter den metode som er valgt. § 45-7: Styring og kontroll av risiko Prosess for å vurdere samlet kapitalbehov Styring og kontroll for hver risikotype –Strategi og prosesser, organisering, beskrivelse av hvordan risiko måles og rapporteres, retningslinjer for overvåking.

23 Offentliggjøring finansiell informasjon – Pilar 3 § 46-1: Generelt om kredittrisiko § 46-2: Kredittrisiko standardmetoden § 46-3: Kredittrisiko – IRB-metoden § 46-4: Sikkerheter – kredittrisiko § 46-9: Egenkapitalposisjoner utenfor handelsporteføljen § 46-10: Renterisiko utenfor handelsporteføljen.

24 Omfattende og komplisert regulering Periodisk finansiell informasjon Regnskapsloven og årsregnskapsforskriften Norske regnskapsstandarder, NGAAP Finansieringsvirksomhetsloven (§2-9c) Kapitalkravsforskriften (del IX) Børsnoterte banker: Regnskapsloven og IFRS-forskrift Anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (kap 1 og 10) Allmennaksjeloven § 6-16a Finansieringsvirksomhetsloven (§2-9c) Kapitalkravsforskriften (del IX) Verdipapirhandelloven (kap 5) Verdipapirforskriften (kap 5) …. Styring og kontroll Intern kontroll forskrift – krav til dokumentasjon mv Kapitalkravsforskriften (del X) Finansieringsvirksomhetsloven (§2-9) Likviditetsforskriften Tillegg for børsnoterte banker: Anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (kap 10) Tillegg for banker med konsesjon som verdipapirforetak: Verdipapirhandelloven (§9-11) Verdipapirforskriften (§9-9) …..

25 Avslutning Forkortelser for standard-begreper og organisasjoner er en bevisst ”merkevarebygging” - for de innvidde. Stor reguleringsiver – alle banker berøres uavhengig av risiko og finansieringsstruktur. I tillegg stadig nye særkrav som gjelder banker som har utstedt verdipapirer notert på regulert marked. Vår hverdag med STORE BOKSTAVER IAS og IFRS NRS NGAAP og NGR(S) ICAAP BSS CEBS og CESR ABM OMF MiFID …


Laste ned ppt "Nytt for banker innenfor regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2007 Rica Hell Hotel Kari Fallmyr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google