Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsyn og kontroll med regnskap og revisjon – aktuelle temaer Avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy, Regnskapstreff i Sør, 2. juni 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsyn og kontroll med regnskap og revisjon – aktuelle temaer Avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy, Regnskapstreff i Sør, 2. juni 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsyn og kontroll med regnskap og revisjon – aktuelle temaer Avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy, Regnskapstreff i Sør, 2. juni 2005

2 Regnskap og revisjon – Kredittilsynets oppgaver •Regnskapsregelverk - finansnæringen •Regnskapstilsyn - børsnoterte foretak •Godkjenning og tilsyn - regnskapsførere/regnskapsførerselskaper (ca.9300 enheter) •Godkjenning og tilsyn – revisorer og revisjonsselskaper (ca.5900 enheter)

3 Regnskapsregelverk finansnæringen •Særlige regnskapsregler for foretak under tilsyn – årsregnskapsforskrifter. RL §10-1, 3.ledd. •Nye årsregnskapsforskrifter tilpasset IFRS fra 2007 •Nærmere vurdering av om enkelte foretak skal avskjæres fra å benytte IFRS i selskapsregnskapet –Banker og finansieringsforetak – kanskje –Forsikringsselskaper og pensjonsselskaper – ja –Verdipapirforetak – nei HØRINGSNOTAT SNARLIG

4 Kontrollen med finansiell rapportering Vphl. § 12-1, 3. ledd Kredittilsynet fører kontroll med at årsregnskap, årsberetning, delårsregnskap og annen finansiell rapportering fra norske utstedere av omsettelige verdipapirer som er eller søkes notert på børs, autorisert markedsplass eller registrert marked i en annen EØS-stat, er i samsvar med lov og forskrifter Mer vidtrekkende enn IAS-forordningen legger opp til

5 Kredittilsynets utgangspunkt •Forhold av betydning for investorer og markedet •Høye vesentlighetsgrenser –ingen ny revisjon •Når feil/problemer er identifisert: Grundig gjennomgang

6 Utvalg av utstederforetak •Basert på signaler og innrapporteringer •Basert på en årlig risikoanalyse –”Vanlige” feilområder –Insentiver/press –Holdninger •Etter rotasjon hvert 3. eller 5. år Faktorer

7 Kontrollens gjennomføring •Ekspertutvalg –Rådgivende organ –Konsulteres ved behov –Oppnevnes av Fin.dep. •CESR database og konsultasjoner med andre land •European Enforcer Coordination Sessions

8 Kontrollens gjennomføring forts….. •Saksbehandling etter vanlige forvaltningsrettslige regler •Stor vekt på god opplysning •Alle saker unntas fra offentligheten inntil endelig konklusjon •Forvaltningsrettslige vedtak kan påklages til separat klagenemnd

9 Kredittilsynets reaksjoner •Kan gi uttrykk for sitt syn •Kan pålegge foretaket å endre fremtidig regnskapspraksis •Kan pålegge foretaket å korrigere feil i neste rapportering, evt. gi noteopplysning •Kan pålegge foretaket å gi offentlig tilleggsinformasjon ved melding til børsen •Kan pålegge foretaket å avlegge nytt regnskap •Kan gi dagsbøter inntil forholdet er rettet

10 Utstederforetakenes plikter •Innsending av årsregnskap, årsberetning og delårsregnskap til Kredittilsynet samtidig med innsending til børs m.v. •Opplysningsplikt til Kredittilsynet om alle forhold som er relevante for regnskapsavleggelsen •Meldeplikt for tillitsvalgt, ansatte og revisor ved mistanke om at finansiell rapportering ikke gir et rettvisende bilde

11 Regnskapstilsynet – noen utfordringer •Oversikt og kunnskap om alle børsnoterte foretak, herunder virksomhet og selskapsstruktur •IAS/IFRS –bygger på en annen regnskapsmodell enn gjeldende regnskapslov/GRS –meget omfattende og komplisert og i stadig utvikling (1500 sider). –valgmuligheter for regnskapsmessig behandling –ikke laget som lov/forskriftsregler – tildels uklarheter •Utstrakt saksbehandling og samordning innenfor CESR

12 Revisorer og regnskapsførere •Godkjenning og registerføring •Andre forvaltningsoppgaver •Utredningsarbeid •Tilsyn

13 Økte krav til revisorer •3 års praksis og avleggelse av praktisk prøve for godkjenning •Økte rapporteringskrav –Hvitvaskingsloven –Økonomisk kriminalitet? •Nytt revisjonsdirektiv – endringer i revisorloven fra 2008 –Større krav til yrkesutøvelsen generelt –Større krav til revisorer som reviderer foretak av offentlig interesse

14 Praktisk prøve for revisorer •Arrangeres første gang høst 2005 •Gjelder for kandidater som skal godkjennes etter ”ny” ordning •Skal teste revisors evne til å anvende teoretisk kunnskap i praksis •Blir arrangert av en høyskole – Internettbasert avvikling •Normert til 4 timer – ”bestått”/”ikke bestått”

15 Endringer i regnskapsførerloven •Sentrale forslag –§2 om regnskapsføring – bokføringsloven og god regnskapsskikk –§5 om fornyelse og faglig oppdatering –§13 om tilsyn. Utvidet rett til innsyn hos oppdragsgiver

16 Økte krav til regnskapsførere •Alle regnskapsførerselskaper skal ha autorisert regnskapsfører som daglig leder fra 2006 •Utdanningskravet foreslås øket til 3 år (bachelorgrad) –Finansregnskap: 15 studiepoeng –Skatt/avgift: 15 studiepoeng –Rettslære: 10 studiepoeng –Kjerneområder/bacheloroppgave: 20 studiepoeng –Valgfag: 30 studiepoeng •Kravene til etterutdanning foreslås øket •Unntaksbestemmelsene for advokater oppheves? Høringsnotat september 2005

17 Tilsyn •Samarbeid med bransjeorganisasjoner –DnR fra 2003 –NARF fra 2006(?) •Stedlig tilsyn •Dokumentbasert tilsyn •Tematilsyn •Planlagt samarbeid med Skatteetaten (fra 2006?)

18 Stedlig tilsyn revisorer – Hva kontrolleres? •Formelle forhold – revisorloven •Forhold vedrørende egen virksomhet •Revisors uavhengighet •Revisjonsutførelsen –Formelle forhold i klientens regnskaper –I henhold til god revisjonsskikk

19 Spesielle utfordringer •Revisors uavhengighet •Utilstrekkelig testing og etterprøving •Revisjonsdokumentasjon •Særlige lovkrav –Nummererte brev –Fortsatt drift –Tilsynsloven § 3a •Revisjon av foretak underlagt særlovgivning •Nytt revisjonsdirektiv vedtas medio 2005

20 Stedlig tilsyn regnskapsførere – sentrale temaer •Formelle forhold – regnskapsførerloven •Forhold vedrørende egen virksomhet •Regnskapsføringen skal skje –I samsvar med lov og forskrifter –I tråd med en oppdragsavtale –På en ordentlig måte ”På en ordentlig måte” –Velordnet og dokumentert kommunikasjon med oppdragsgiver –Krav til god intern kontroll, herunder oppfølging og avstemminger –Krav til intern kvalitetskontroll

21 Problemområder ved stedlig regnskapsførertilsyn •Mangler ved yrkesutøvelsen –Oppdragsdokumentasjon –Skriftlig rapportering –Kvalitetskontroll –Brudd på God Regnskapsførerskikk –Dårlig kvalitet på grunnlagsmateriale –Àjourhold mht. innlevering av likningspapirer/årsoppgjør og terminoppgaver •Mangler ved egen regnskapsavleggelse


Laste ned ppt "Tilsyn og kontroll med regnskap og revisjon – aktuelle temaer Avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy, Regnskapstreff i Sør, 2. juni 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google