Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Signatur 3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Signatur 3."— Utskrift av presentasjonen:

1 Signatur 3

2 Komponentene - Papir Digitalt
studiebok tekstsamling beriket studiebok og tekstsamling i ett for brett (som kan lastes ned) nettsted med beriket studiebok og tekstsamling i ett lærerressurs på nettstedet

3 Hva er videreført? Boka skal være ei handbok til eksamen
Kortfattet, presist og enkelt språk Struktur det er lett å orientere seg i Margtekster, oppdaterte eksempler og oppgaver som letter lesinga Oppskrifter og framgangsmåter Oppslagsdel (rettskriving, kommaregler, viktige faguttrykk) I forberedelsene og på selve prøva krevet for påbyggingselevene, formål: bygge kompetanse på de forutsetn, elevene har direkte verktøy til eksamen

4 Kapitlene i Signatur 3 8. Litteratur Lær lettere Norrøn litteratur
Folkediktning Renessansen Barokken Opplysningstiden Romantikken Forestillingen om det norske Litteraturen fra Litteraturen fra Litteraturen fra Litteraturen fra 1980-i dag 9. Arbeidet med fordypningsoppgaven Lær lettere Retorikk og skriving Digitale medier Retorikk og muntlig kommunikasjon Talemål Norrønt og moderne norsk Nordiske språk

5 Nytt i studieboka Innhold og struktur:
Grunnleggende ferdigheter får mer plass og styrer delvis kapitteldelinga Forslag til oppskrifter og framgangsmåter integrert i kapitlene Modelltekster til bruk i egen skriving Ett stort kronologisk litteraturkapittel med tidslinjer og nøkkelord i tekstbokser  

6 Nye oppgaver i studieboka
Hvert kapittel har førlesingsoppgaver med utgangspunkt i illustrasjon Oppsummeringsoppgaver undervegs/ til slutt i kapitlet Muntlige og skriftlige oppgaver bakerst i kapitlet går i dybden og er differensierte Mange nye illustrasjoner som er integrert i oppgavene

7 Om tekstsamlinga Nært knyttet til studieboka
Mange nye tekster og oppgaver Noen av kompetansemålene fra læreplanen om litteratur behandles spesielt der Mange sentrale tekster som omtales i studieboka vil også være å finne i tekstsamlinga. Kapittelinndeling speiler dels kapittel inndeling ai sb

8 Sette inn illustrasjon fra boka
Skriving på påbygg Sette inn illustrasjon fra boka skrive kreative tekster, litterære tolkninger og resonnerende tekster, med utgangspunkt i norsk tekst- og språkhistorie skrive drøftinger, utgreiinger, informative og kreative tekster skrive essay og retoriske analyser på hovedmålet uttrykke seg med et presist og variert ordforråd og mestre de språklige formkravene på hovedmålet uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og god språkføring, og mestre sentrale formkrav på sidemålet Vi gjenkjenner sjangrene fra forrige læreplan Skillet mellom kravene til hovedmål og sidemål er nytt Hvis vi ser bort fra det skillet i krav som stilles til hovedmål og sidemål, vil nok ikke målene i denne planen oppleves noe annerledes eller mindre ambisiøse.

9 Mange av påbyggingselevene …
…er praktikere …er sterkere muntlig enn skriftlig …leser lite og langsomt …skriver lite og har mange formelle feil …sliter med å komme i gang og skrive langt nok (har ikke skrevet sidemål siden ungdomsskolen) …opplever sjokk over stort arbeidspress og kravene på påbygg og sliter med motivasjonen Fordi skriving er et modnings- og prosessarbeid som foregår hver uke hele året, jobber vi med flere temaer samtidig i norsk. Mange av elevene fra yf opplever dette som stressende og kaotisk. Også arbeidet med fordypningsemnet eller oppfrisking av nynorsk grammatikk er slike temaer som løper samtidig med arbeid med andre kompetansemål.

10 Utfordringa Hvordan gjøre påbyggerne best mulig rustet til skriftlig eksamen i mai? Signatur 3 kap 2 «Retorikk og skriving» er bygd opp for å møte denne utfordringa. Det tøffeste året av alle i vgo Ufattelig tidspress; 10 måneder. Er det mulig å utvikle gode skriveferdigheter på en vinter? Mange trenger tett oppfølging

11

12 Boka gir Sjangeroppskrifter og så entydige, klare regler som mulig
Gjennomgang av modelltekster bygd på oppskrifta Forklaring av sentrale begreper Kortere oppgaver for å trene sjangerforståelsen Innføring i kortsvar I forslaget til læreplanen står det at norskfaget åpner en arena der de får anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar. For mange påbyggere er det snakk om å finne strategier og verktøy som gjør dem i stand til å besvare eksamensoppgavene. Boka legger opp til en tradisjonell arbeidsmåte – som virker for denne gruppa av elever Har valgt vekk kreative sjangre med unntak av kåseri og essay - Mange elevene er veldig usikre. Modelltekster hvor oppskrifta er helt synlig – som mange kopierer – gir ofte de mest fullstendige og beste svarene. Sentrale begreper: fra retorikken, eller skille mellom begreper brukt om lyrikk og epikk, definerer hva som ligger i form og innhold Tips til hvordan de kan formulere seg om og bruke sentrale f eks begreper fra retorikken Kanskje publisere forslag digitalt på hvordan en kan formulere seg på norsk og bruke de greske begrepene fra retorikken? Vi mener hver innføring i en ny sjanger bør avsluttes med at elevene skal skrive en langsvarsoppgave i sjangeren. Kanskje noe vi skal tilby digitalt når forslag til årsplaner begynner å bli klare?

13 Oppskrift på retorisk analyse

14 Modelltekst som følger oppskrifta

15 Å skrive langsvar Tett oppfølging: veiledning i å forstå oppgavene og vedlagte tekster Idemyldring sammen med andre for å få nok å skrive om Respons undervegs Oppfriskning undervegs av rettskriving, grammatikk og tegnsetting Modellering undervegs f eks hvordan bruke retoriske begreper eller hva er å drøfte Når sjangerne er gjennomgått, bør elevene begynne å velge oppgaver fra eksamenssett. Skriving hver uke, også på skolen? Samtale om skriving før fagdagene i slutten av terminen: om de har spørsmål om tilbakemeldingene og ser hva som er hovedutfordringen

16 Forslag til et startopplegg
Etter hvert som elevene jobber med kompetansemål får de et reservoar av fagstoff å skrive om. Når vi starter med skriving på første skoledag, trenger vi å gi dem innhold. Samarbeid med historiefaget for å samle stoff. Denne oppgaven tar utgangspunkt i et museumsbesøk og en teaterforestilling som vi gjennomfører en av de første skoledagene. Dele ut på papir

17 Første langsvarsoppgave på høsten
Start på første skoledag: Kombinerer med fagstoff fra historie og «bli kjent»-aktiviteter Skriveprosessen skritt for skritt: ser fordelene med det – tenke og samle stoff først Bruker mye tid, oppklarer undervegs, alle har noe å skrive om og alle leverer Bruker mye fellestid på den første oppgaven. : tenke og samle stoff, disposisjon, utforming (Alle har noe å skrive om)

18 Leseinstruks Dette synes jeg at jeg fikk til:
Dette jobbet jeg med å få til: Dette synes jeg var spesielt vanskelig:  Kan du se spesielt på: Spørsmål til den som skal gi respons: (Trygve Kvithyld, Skrivesentret) Tips til nyttig hjelpemiddel for den som skal gi respons eller for læreren som skal gjøre den endelige vurderinga av den ferdige teksten

19 Fem teser om funksjonell respons
1. må gis underveis 2. må være selektiv 3. må foregå i dialog 4. må motivere for revidering 5. være forståelig (Trygve Kvithyld: «Tenkeskriving og funksjonell respons» på Har forandret seg mye: nå vet vi mer om hva som funker: Kanskje overflødig å snakke om god respons i denne sammenhengen? Her er vi langt unna å markedsføre det som står i boka. Innhold Sluttvurdering: retter ikke språkfeil hvis vi ikke har gjort spesiell avtale om det.

20 Svake skrivere? Skrive kortere tekster som redskap for læring og ikke bare etter læring Tenkeskriving som f eks forberedelse til samtale Utforsker en tekst: reaksjon, fortsettelse, omorganisering Skrive etter mønstertekst/ gi startsetninger Skriving i roller Trenger kanskje Skriving som redskap for læring/ skriving og lesing parallelt (ikke bare etter læringa for vurdering) Arb systematisk med formelle skriveferdigheter, tekstkkunnskap og ulike skrivestrategier tenkeskrivinig: uformell, finne ut hva de (ikke) kan, istf å vise det, utforskende, bedrer kvalitet på muntlige aktiviteter= forbereder samtale Jobbe meed form for å få fram forståelse= jobbe med grammatikk for å forstå bedre Utforskende skriving i forb med tekst: spontan reaksjon, skrive fortsettelse, vurdere, reflektere, omorganisere, presentere, analyses, referere, forklare, tekst og kontekst ex: plukke ut ei linje som gjør inntrykk – begrunn i 3 minutter Skrive etter mønstertekst: lage stillas med åpningsformuleringer: Å skrive er å tenke Skriving i roller Gi startsetninger


Laste ned ppt "Signatur 3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google