Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdom, Rus og Kriminalitet i Oslo sentrum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdom, Rus og Kriminalitet i Oslo sentrum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdom, Rus og Kriminalitet i Oslo sentrum
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Ungdom, Rus og Kriminalitet i Oslo sentrum Uteseksjonen i Oslo Børge Erdal, Fungerende institusjonssjef Rita Rødset, Miljøterapeut Line Ruud Vollebæk, Miljøterapeut Olvier Thomas, Kulturformidler

2 Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Uteseksjonen Rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn, unge og yngre voksne i Oslo sentrum, med oppsøkende sosialt arbeid som metode Helse- og sosialfaglig ivaretakelse av voksne rusavhengige (23+) gjennom oppsøkende arbeid i Oslo sentrum Fører tilsyn med utsatte miljøer, etablerer kontakt med nye, skaper relasjon for endring, driver oppfølging og formidling til andre, eksternt samarbeid 32,16 stillinger hvorav 28,16 er oppsøkere Patruljevirksomhet i Oslo sentrum dag og kveld 365 dager i året. Rådgivningstjeneste på hverdager mellom kl

3 Over halvparten av våre brukere har etnisk minoritetsbakgrunn
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Bybildet: Kriminalitet, rus og mobilitet blant unge med etnisk minoritetsbakgrunn i Oslo sentrum Over halvparten av våre brukere har etnisk minoritetsbakgrunn Vi opplever det vi kaller en internasjonalisering – stadig flere har ikke tilknytning til Norge Vårt arbeid preges for tiden av at Oslo sentrum huser 2 store åpne rusmiljø Det er forbindelser mellom unge i rusmiljø og noen unge ”byvankere” Vår utfordring er å nå utsatte unge tidligst mulig – før han/hun utvikler alvorlig problematikk

4 Noen eksempler fra etterlysninger
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Noen eksempler fra etterlysninger I går (6/10) hadde vi 9 aktive etterlysninger på mindreårige, 7 av de etterlyste har etnisk minoritetsbakgrunn Juni 2009: 25 etterlyste, 11 med etnisk minoritetsbakgrunn September2009: 39 etterlyste, 18 med etnisk minoritetsbakgrunn

5 Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Erfaringer fra vårt oppsøkende arbeid på Vaterland, Akerselva og fra prosjektet Torsdagsklubben

6 ”Akerselvamiljøet” fra 2001 frem til 2007
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen ”Akerselvamiljøet” fra 2001 frem til 2007 Etnisk minoritetsungdom født og oppvokst i Norge. De fleste kom til Norge som (mindreårige) flyktninger eller gjennom familiegjenforening. Majoriteten hadde bakgrunn fra forskjellige land i den ikke-vestlige verden. Den største andelen kom fra land i Afrika. Eldre norske alkoholikere/tidligere brukere 100 ungdommer mellom år var aktive i miljøet i tillegg til asylsøkere (i mindretall fra sommeren 2003)

7 Ungdommenes trekk/behov
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Ungdommenes trekk/behov Har ressurser, talenter, drømmer, ungt pågangsmot og ønsker å gjøre noe positivt med livet sitt, men de sliter med sammensatte problemer/ behov. Har svært ustabil boligsituasjon/Bolignomadisme Fattigdomsproblematikk Familiekonflikter Mangler voksenkontakt/rollemodeller Har droppet ut av skolen. Noen har negative holdninger til skolen. Arbeidsløshet/ ingen arbeidserfaring/ mangler formell yrkesidentitet Noen har ubearbeidede psykiske problemer knyttet til krigstraumer Erfaringer med tiltaksapparatet og rettssystemet uten positive resultater. Sliter med konstellasjoner av mangler som forsterker hverandre og utestengt fra sosiale arenaer som er viktige for barn og unges oppvekstvilkår

8 Konsekvenser for ungdommene
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Konsekvenser for ungdommene Fragmentert hverdag Udekkede fysiske og psykiske behov Svekket selvidentitet og verdighet Pessimisme, fatalisme, oppgitthet, fortrengt bitterhet Udyrkede/ubrukte ressurser Utvikling av risikoatferd FEIL KANALISERING AV RESSURSER

9 Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Hovedutfordringer Hvordan kan vi nå flest mulig med allsidige tilbud, oppnå deres tillit, mobilisere deres ressurser, drømmer, håp, nysgjerrighet og motivasjon? Hvordan kan vi i samarbeid med ungdommene - i en sosial kontekst preget av positiv aksept, anerkjennelse, bekreftelse, kjærlighet og omsorg - bistå dem til å utvikle sine ressurser og talenter og bruke disse på en positiv måte?

10 Torsdagsklubbens Metoder/Redskap
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Torsdagsklubbens Metoder/Redskap TEMAKVELDER/DIALOGISKE GRUPPEREFLEKSJONER WORKSHOPS/WEEKEND SEMINARER AKTIVITETER/KURS TETT INDIVIDUELL OPPFØLGING

11 Oppsummering av prosessen
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Oppsummering av prosessen relasjonsbygging ressurs og mulighetsfokusering brukermedvirkning ansvarliggjøring mestringsopplevelse identitetsarbeid/positiv maskulinitet. økt samfunnskunnskap bevisstgjøring/refleksjon om konsekvenser av egne handlinger rollemodellæring økt samarbeidskompetanse positivt sosialt nettverk/felleskap anerkjennelse/positiv bekreftelse ferdighetsutvikling EMPOWERMENT (aktivering og positiv kanalisering av ungdommenes iboende krefter)

12 Miljøet etter 2007 Nordafrikanske selgere (noen er mindreårige)
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Miljøet etter 2007 Nordafrikanske selgere (noen er mindreårige) Asylsøkere fortrinnsvis fra Senegal, Sierra Leone, Guinea og Nigeria Språkproblemer Miljøet/salget er blitt mer organisert/profesjonalisert? Menneskehandel ? Nye utfordringer (Rettigheter, Hvordan bistå udokumenterte osv) Behov for ny kunnskap og nye verktøy.

13 Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen

14 Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Mindreårige asylsøkere og trafficking Sommertellingene fra sentrumsmiljøene 2009

15 Sommertellingen 2009 Hvem teller vi?
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Sommertellingen 2009 Hvem teller vi? De som har tilknytning til eller er i kontakt med de åpne rusmiljøene ved Jernbanetorget og Akerselva Ungdom i Uteseksjonens målgruppe som oppholder seg på Jernbanetorget (”byvankere”) Hva teller vi? Totalantall, år, mindreårige For målgruppa (under 25 år): kjønn, synlig etnisk minoritetsbakgrunn Når telles det? Dag og kveld hver dag i juni, juli og august

16 Rusmiljøet i sentrum - dagtid
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Rusmiljøet i sentrum - dagtid

17 Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Akerselva - dagtid

18 Rusmiljøet i sentrum - kveldstid
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Rusmiljøet i sentrum - kveldstid

19 Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Akerselva - kveldstid

20 ”Randsonen” (Jernbanetorget)
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen ”Randsonen” (Jernbanetorget)

21 Unge - kjønn og etnisk minoritetsbakgrunn
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Unge - kjønn og etnisk minoritetsbakgrunn Andel under 25 år Andel jenter Andel gutter Andel minoritet Rusmiljøet i sentrum 9 % 14 % i 2007 9 % i 2008 25 % 24 % i 2007 33 % i 2008 75 % 76 % i 2007 67 % i 2008 42 % 49 % i 2007 31 % i 2008 Akerselva 15 % 31 % i 2007 21 % i 2008 8 % 13 % i 2007 92 % 87 % i 2007 91 % i 2008 82 % 75 % i 2007 82 % i 2008 Randsonen 37 % i 2007 43 % i 2008 58 % 63 % i 2007 57 % i 2008 38 % 50 % i 2008

22 Enslige mindreårige asylsøkere i rusmiljøene
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Enslige mindreårige asylsøkere i rusmiljøene Mindreårige (15-18 år) uten tilknytning til Norge, uten omsorgspersoner Fra Algerie, Tunisia, Marokko (Palestina?) Reisende i Europa Asylsøkere / ”papirløse” Organisert kriminalitet Ofre for menneskehandel?

23 Vårt inntrykk så langt:
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Vårt inntrykk så langt: Disse guttene oppleves som erfarne og uredde, de finner seg fort til rette i de tunge rusmiljøene Flere bruker rusmidler selv De har ofte vært imøtekommende og delvis åpne (i endring?) Skjermes av voksne selgere

24 Menneskehandel: Straffelovens § 224 (1.ledd)
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Menneskehandel: Straffelovens § 224 (1.ledd) Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til: a) prostitusjon eller andre seksuelle formål b) tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging, c) krigstjeneste i fremmed land eller d) fjerning av vedkommendes organer, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel i inntil 5 år. (Straffelovens § 224) FNs Palermoprotokoll

25 Straffelovens § 224 (2.ledd)
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Straffelovens § 224 (2.ledd) På samme måte straffes den som a) legger forholdene til rette for slik utnyttelse eller forledelse som nevnt i første ledd ved å anskaffe, transportere eller motta personen, b) på annen måte medvirker til utnyttelsen eller forledelsen, eller c) gir betaling eller annen fordel for å få samtykke til utnyttelsen fra en person som har myndighet over den fornærmede, eller som mottar slik betaling eller annen fordel

26 Straffelovens § 224 (3.ledd)
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Straffelovens § 224 (3.ledd) Den som begår en handling som nevnt i første eller annet ledd mot en person som er under 18 år, straffes uavhengig av om vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd er anvendt. Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld, med mindre ingen uaktsomhet foreligger i så måte.

27 Indikatorer Er engasjert i arbeid/tjenester som ikke er egnet for barn
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Indikatorer Er engasjert i arbeid/tjenester som ikke er egnet for barn Reiser uten følge av foreldre/foresatt Bor under uverdige forhold Har en ”fikser” – en voksenperson som aldri er langt unna, som arrangerer barnets virksomhet og som kan stille opp på kort varsel

28 Ofre for menneskehandel kan:
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Ofre for menneskehandel kan: Være under tvang/forledelse/kontroll/misbruk av sårbar situasjon Tro at de må arbeide eller utføre en handling for andres fortjeneste mot sin frie vilje Har fått sine reisekostnader til destinasjonslandet betalt av tilretteleggere, hvilke de må betale tilbake gjennom å arbeide eller yte tjenester i ankomstlandet Har tatt valg under falske betingelser eller lovnader Har tatt valg i en sårbar situasjon der få andre reelle valgmuligheter syntes mulige

29 Ofre for menneskehandel kan:
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Ofre for menneskehandel kan: Bli tvunget til å selge narkotika, tyvegods eller andre ulovlige varer Leve som gjengmedlemmer med voksne som ikke er i slekt Være registrert med vinningskriminalitet / kontakt med barnevernsmyndigheter i flere byer / land Være registrert i flere land med ulike identiteter Vise mistillit ovenfor myndighetspersoner Være truet med å bli meldt til myndighetene Være redd for å avsløre sin oppholdsstatus Være utstyrt med falske identitets- eller reisedokumenter

30 Myter og misforståelser:
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Myter og misforståelser: Menneskehandel dreier seg kun om kvinner som utnyttes i prostitusjon Når en person samtykket til utnyttelsen / visste hva som skulle skje er han/hun ikke å regne som et offer for menneskehandel En person er ikke et offer for menneskehandel når han hun sier at han/hun har det bedre nå enn tidligere i livet En person er ikke et offer for menneskehandel når han/hun ikke benytter muligheter til å rømme, og/eller avslår tilbud om hjelp

31 Stor bekymring knyttet til Bo- og omsorgssituasjon
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Stor bekymring knyttet til Bo- og omsorgssituasjon Tilknytning til belastede miljøer preget av rusmidler og kriminalitet Mulige ofre for menneskehandel Det blir etter Uteseksjonens vurdering ikke i tilstrekkelig grad foretatt en barnevernfaglig vurdering av de mindreårige situasjon, og nødvendige tiltak blir ikke satt inn.

32 Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Utfordringer Uklarheter knyttet til hvilken barneverntjeneste som har ansvar Blir ofte oppfattet som kriminalsaker og sak for utlendingsmyndighetene Behov for kompetanse

33 What is cultural mediation?
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Kulturformidlerrollen i oppsøkende arbeid overfor unge med etnisk minoritetsbakgrunn uten tilknytning til Norge What is cultural mediation? Facilitating relations between the local and immigrant population in order to promote reciprocal knowledge and understanding aimed at achieving a positive relationship between people of different cultural backgrounds.

34 Cultural mediators in social services
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Cultural mediators in social services Enables and ensures correct communication and mutual understanding between service providers and immigrant/ethnic minority users. Guides immigrant/ethnic minority users and informs them about available services. Provides services providers with cultural-sensitive information about immigrant service users. Undertakes cultural interpretation Makes suggestions to services on planning their activities with the specific needs of immigrant users in mind. Carry out specific projects in order to reach out to new immigrant client groups with cultural-competent services. Cultural mediators play an important role in reducing the marginalization/social exclusion of immigrant service users.

35 CHARACTERISTICS OF CULTURAL MEDIATORS
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen CHARACTERISTICS OF CULTURAL MEDIATORS Communicative competence Empathy Active and good listening skills Knows how to manage micro-conflicts S/he is capable of getting the trust of the target group and facilitating contact with them. Capable of promoting and facilitating empowerment, counselling and behaviour changes and self-esteem of immigrant clients. Good knowledge of both hosting country and countries of origin.

36 Cultural mediation project at Uteseksjonen Why the project?
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Cultural mediation project at Uteseksjonen Why the project? Changes in the drug milieus in downtown Oslo - North African sellers (some of them are minors) - Asylum-seekers from Nigeria, Sierra Leone, Guinea, and Senegal - Immigrants with papers from other European countries - Norwegian ethnic minority youths.

37 Challenges Lack of knowledge and information about services
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Challenges Lack of knowledge and information about services Language problems Cultural mistrust Experience various forms of marginalization/discrimination Services lack adequate information about their needs

38 Key elements in the project
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen Key elements in the project In-depth information through focus groups Activities (football, basket ball etc) One-to-one follow-up/referrals

39 DER UNGE ER, NÅR DE TRENGER DET - MØTER SOM BETYR EN FORSKJELL
Oslo kommune Rusmiddeletaten Uteseksjonen DER UNGE ER, NÅR DE TRENGER DET - MØTER SOM BETYR EN FORSKJELL UTESEKSJONENS VAKTTELEFON: Sjekk Gatenær-konferansen, Oslo april 2010: ”Oppsøkende sosialt arbeid i flerkulturelle samfunn” Takk for oss!


Laste ned ppt "Ungdom, Rus og Kriminalitet i Oslo sentrum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google