Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS KS Kommuneøkonomikonferanse, Tromsø 16.05.08 Kommuneøkonomiproposisjonen 2009 og regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene –Utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS KS Kommuneøkonomikonferanse, Tromsø 16.05.08 Kommuneøkonomiproposisjonen 2009 og regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene –Utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 KS KS Kommuneøkonomikonferanse, Tromsø 16.05.08 Kommuneøkonomiproposisjonen 2009 og regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene –Utfordringer for kommunene i Troms Jan-Hugo Sørensen leder rådmannsutvalget i Troms

3 KS Store forventinger til Sørheim- utvalgets forslag Kommunene i Finnmark ville bli tapere og håpet på minst mulig endringer Kommunene i Troms ville i hovedsak vinne, særlig Nord-Troms (tiltakssonen) Nord-Troms ville likestilles med Finnmark Tromsø ville tape Mindre kommuner i Sør-Norge ville vinne Kommuner med høy vekst ville vinne

4 KS Store forventninger Kommuner med svak skatteinngang skulle vinne Kommuner med folketallsnedgang skulle kompenseres Hovedstaden skulle kompenseres –Og alt dette skulle finansieres innenfor samme potten

5 KS Nord-Troms Dagens regionaltilskudd: 4 kommuner i N- Troms får samme sats som Finnmark- kommunene (kr 10.389.000) Nytt forslag til småkommunetilskudd –”Kommuner i tiltakssonen” kr 10.389’ –Øvrige kommunerkr 5.297’ NB Dette er ikke fulgt opp i tabellene !!!

6 KS Kommuneøkonomien i 2008 Skatteinntektene øker med 1,3 milliarder kr (hele landet) Kostnadsveksten øker med tilsvarende beløp (fra 4,8 % til 5,4 %) Dette er gjennomsnittstall for hele landet ! –NB Ulik skatteinngang i landet –Folketallet og innvandring

7 KS Kommuneøkonomien 2009 Samlet realvekst i inntektene med 7 – 7,5 milliarder kr (hele landet), med utgangspunkt i revidert nasjonalbudsjett 2008 Herav 3,5 – 4 mrd kr som vekst i frie inntekter (fordeles prosentvis likt på kommunene og fylkeskommunene)

8 KS Veksten i 2009 skal brukes slik: FRIE INNTEKTER, MEN: Demografiske utviklingen 1,1 – 1,4 mrd kr (herav fylkeskommunene 0,3 mrd kr) Øke bemanningen i pleie og omsorg Bygge opp dagtilbud for demente Økte ressurser til lavere trinn i grunnskolen (430 mill kr) NAV-reformen (70 mill kr)

9 KS Øremerkede tilskudd legges inn i rammetilskuddet i 2009 Tilskudd til psykisk helsearbeid Tilskudd til opplæring språklige minoriteter –Samlet 3,5 milliarder kr –Inngår ikke i veksten i frie inntekter –Andelen frie inntekter i forhold til totale inntekter øker

10 KS Barnehagetilskuddene 21,5 mrd kr i 2008 Legges inn i rammetilskuddet først fra januar 2011 Kommunene får plikt til å finansiere private barnehager

11 KS Forsvarskommunene Tilskudd til omstillingsprosjekter i forsvarskommunene videreføres neppe Porsanger nevnes særskilt som berørt kommune

12 KS PU-tilskudd til vertskommuner Deler av rammetilskuddet for de 33 vertskommunene vil bli beregnet som øremerket tilskudd Når en PU faller fra vil det øremerkede tilskuddet reduseres

13 KS Endringer i inntektssystemet Regjeringens mål: –Jevnere fordeling av inntektene –Større forutsibarhet –Ivareta regionalpolitiske mål

14 KS Endringer i skatten Skatteandelen reduseres fra 47,2 % til 45 % (andel av totale inntekter) Selskapsskatten avvikles som kommunal skatt Den symmetriske inntektsutjevningen økes fra 55 % til 57 % (til 60 % i 2011)

15 KS Distriktspolitiske tilskudd Regionaltilskuddet og Nord-Norge tilskuddet videreføres i nye navn Kommunene i Namdalen taes med Kommuner i Sør-Norge taes med

16 KS Endringer Overgangsordningen erstattes av et nytt inntektsgarantitilskudd (INGAR) Folketall pr 1. juli i året før budsjettåret Veksttilskudd til kommuner med sterk befolkningsvekst (vekst siste 3 år på 175 % av landsgj.snitt og skatteinntekt under 140 % av landsgj.snitt) Hovedstadstilskudd til Oslo på 300 mill kr

17 KS Nytt distriktspolitisk tilskudd Nord-Norge og Namdalstilskudd (kr pr innbygger, dagens satser) Småkommunetilskudd for kommuner under 3200 innbyggere (kr pr kommune, dagens satser) Distriktstilskudd Sør-Norge, for kommuner over 3200 innbyggere innenfor sone IV og delvs sone III (krone pr kommune + krone pr innbygger)

18 KS Hvordan finansieres det distriktspolitiske tilskuddet Rammen økes med 380 mill kr Trekkes fra innbyggertilskuddet med et likt beløp pr innbyger

19 KS Distriktspolitisk tilskudd Hedmark + 42 mill kr Oppland+ 50 mill kr Buskerud+ 6 mill kr Telemark+ 11 mill kr Aust-Agder+ 5 mill kr Vest-Agder+ 7 mill kr Rogaland+ 11 mill kr Hordaland+ 40 mill kr

20 KS Distriktspolitisk tilskudd Sogn og Fjordane+ 34 mill kr Møre og Romsdal+ 38 mill kr Sør-Trøndelag+ 61 mill kr Nord-Trøndelag+ 71 mill kr Nordland+ 0 kr Troms+ 0 kr Finnmark+ 0 kr SUM+ 378 mill kr

21 KS Veksttilskudd 38 kommuner får samlet 143 mill kr –Bodø2,7 mill kr –Tromsø1,3 mill kr –Storfjord0,2 mill kr –SUM Nord-Norge4,2 mill kr

22 KS Samlet vekst Troms-kommunene Nytt distriktspol. tilskudd0 kr Endringer folketallsdato Veksttilskudd Troms og Storfjord Selskapsskatt Finansiering av distriktspol. tilskudd, veksttilskudd og hovedstadstilskudd (-178 kr pr innbygger) Vekst i frie inntekter (+ 603 kr pr innbygger) SUM 691 kr pr innbygger = 106 mill. kr

23 KS Kostnadsnøklene Det foreslåes ingen endringer i kostnadsnøklene

24 KS Den økonomiske situasjonen for Troms-kommunene Folketallsnedgang og sentralisering Svake driftsresultater Mange kommuner har oppsamlede regnskapsunderskudd Høy lånegjeld Betydelige behov for oppgraderinger av skolebygninger

25 KS Største utfordring for Troms- kommunene Stabilisere og øke folketallet Sterk satsing på infrastruktur (veger, jernbane, havner, bredbånd) Tilgang kompetent arbeidskraft Videreutvikle reiselivsnæringen, marin sektor og petroluemsnæringen Sterk satsing på nordområdene Olympiske Leker 2018 i Tromsø

26 KS Oppsummering for Troms kommuner Samlet sett taper kommunene i Troms 53,6 mill kr det første året på Sørheimutvalget. –19 kommuner tjener på forslaget. Disse tjener 76,6 mill kr. Nordreisa tjener mest med 17,1 mill kr –6 kommuner taper på forslaget. Disse taper 19,5 mill kr. Tromsø taper mest med 10,9 mill kr

27 KS Det langsiktige tapet for Troms uten inntektsgarantien er 53,6 mill kr. Inntektsgarantien skal også finansieres og trekker isolert ned første års virkningen, men begrenser samtidig tapet i ti kommuner. Derfor blir første års effekten for Troms pluss 57,1 mill kr. Den langsiktige effekten gir: – 9 kommuner for et positivt effekt –16 kommuner for et negativ effekt

28 KS Kommunene som tjener/taper på ny inntektsutjevning og fjerning av selskapskatt - Troms

29 KS Tap/gevinst (netto) nytt distriktspolitisk tilskudd – Troms taper 72,7 mill kr

30 KS Vekstkommune tilskudd, anslag Kun en kommune får gevinst av nytt vekstkommunetilskudd: –Storfjord0,1 mill kr Alle kommunene i Troms må være med å finansiere vekstkompensasjonen med kr 45,- per innbygger, det vil si nær 6,9 mill kr!

31 KS Gevinst/tap bruk av nytt folketall 1. juli – mill kr Troms tap nær 3,3 mill kr av ikke oppdatert folketall. Usikker prognose

32 KS Samlet gevinst/tap uten inntektsgaranti, systemeffekt Troms sum minus 53,6 mill kr

33 KS Samlet gevinst/tap med inntektsgaranti 1 års effekten Troms samlet gevinst på 57,1 mill på forslaget til Sørheim utvalget


Laste ned ppt "KS KS Kommuneøkonomikonferanse, Tromsø 16.05.08 Kommuneøkonomiproposisjonen 2009 og regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene –Utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google