Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid med klima- og energiplan Overhalla kommune Fylkesmannens miljøvernkonferanse 24.-25. mars 2009 1 Positiv, frisk og framsynt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid med klima- og energiplan Overhalla kommune Fylkesmannens miljøvernkonferanse 24.-25. mars 2009 1 Positiv, frisk og framsynt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid med klima- og energiplan Overhalla kommune Fylkesmannens miljøvernkonferanse 24.-25. mars 2009 1 Positiv, frisk og framsynt

2 Tidslinje Nov 07 Des 07 April 08 Juni 08 I----------------------I---------------------I--------------I-------------------------  Miljøsertifisert Vedtak K-styre Tilsagn fra Klima- og energikonferanse ISO 14001 klima&energipl Enova i Overhalla NÅ Sep 08 Okt/nov 08 Des 08/Feb 09 Iverksettelse I-------------------------I-------------------------------I--------------------------------  K-styre 4 temahalvdager 1. gangs politisk behandling, Vedtak for offentlig ettersyn, videre planprosess sluttbehandling 2

3 Overhalla kommune ble miljøsertifisert etter ISO 14001 i november 2007 ISO 14001: Et godt utgangspunkt for planprosessen: a) ISO-sertifikatet omfattet politisk nivå og rådmannsnivået samt enhetsledere b) Kommuneplanen ble revidert parallelt med sertifiseringsprosessen Nytteeffekt av dette: 1. Felles mål og målstruktur i kommuneplan og miljøstyringssystem (ISO) 2. God forankring av miljø som tema i kommuneledelsen og i kommunens ordinære styringssystem. 3

4 Oppstartvedtak i kommunestyret Vedtak i desember 2007: a)At Overhalla kommune skulle utarbeide en klima- og energiplan i løpet av 2008 b)At Overhalla kommune skulle delta i nettverksamarbeidet ”Livskraftige kommuner” 4

5 Søknad til Enova Søknad sendt til Enova i februar 2008, om støtte for å lage klima- og energiplan I april kom tilsagn om 100.000,- 5

6 Ressursgruppe Samme ”ressursgruppe” ble brukt til ”ISO- prosessen” og klimaplanprosessen Deltakere: En kommunestyrerepr., Miljø- og skogbruksjefen MNR, En arealplanlegger, Grønn Hverdag, Personalsjefen Gruppas rolle: Deltok i ”Livskraftige kommuner”, gruppa sørget for utredninger og forslag, var koordinator og pådriver i prosessen, i nært samspill med kommuneledelsen. 6

7 Klima- og energikonferanse i Overhalla 5. juni 2008 A.Formål: Å involvere og mobilisere aktuelle virksomheter og organisasjoner i Overhalla i planprosessen, og å få innspill til planen B.Program: Faglige innlegg, gruppearbeid og plenumsdiskusjon C.Deltakere: Fra Overhalla: Politikere og administrasjon tom enhetsledere, næringsliv, private organisasjoner Eksterne deltakere: Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Bioenergiprosjektet i Nord-Trøndelag, NTE, Enova, Midtre Namdal Avfallsselskap, KS, Grønn Hverdag i Nord-Trøndelag 7

8 Kommunestyret 15. september 2008 1.Sak for kommunestyret. Kommunestyret involveres, og legger noen føringer for den videre planprosessen, herunder at det skal gjennomføres 4 ”temahalvdager” i oktober/november 08. 2.Foredrag v/Miljøverndirektøren (FMNT) 8

9 4 ”temahalvdager” Formål: Mer involvering og innspill til planen 7.10. ”Energieffektivisering og fornybar energi” 24.10. ”Klimagassutslipp, transport” 5.11. ”Forbruk og livsstil” 5.11. ”Landbruk” Noe forskjellige deltakere etter tema: Bl.a. politikere, kommuneadministrasjon, lokale næringsorganisasjoner, lokalt næringsliv, NTE, representanter fra fylkesmannen (FMNT) og fylkeskommunen (NTFK) 9

10 Kommunedelplan (pbl §20-5) Desember 08: Et forslag til klima- og energiplan 2008-2019 behandles 1. gang i planutvalget og kommunestyret. Offentlig ettersyn. Februar 2009 2. gangs behandling / sluttbehandling 10

11 Høringsprosessen A: Etter høringsprosessen forelå uttalelser fra a)Fylkesmannen i Nord-Trøndelag b)Statens Vegvesen c)Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag d)Overhalla SV e)Grønn Hverdag i Nord-Trøndelag B: Høringsprosessen bidro til å styrke planprosessen, med en rekke konstruktive, positive innspill. 11

12 Plandokumentet Planen består av faktadel og tiltaksdel. Klart mest ressurser er brukt på tiltaksdelen. a)Tiltaksdel (består av 37 tiltak over et bredt spekter, dels ganske store tiltak (nærmest ”programområder”) med en rekke planlagte underaktiviteter). b)Faktadel. Fakta er innhentet på en enkel måte fra lett tilgjengelige kilder. (Der statistikken er usikker på kommunenivå, har vi foreløpig ikke brukt ressurser på å lage egen statistikk. ) Kilder: Klimagassutslipp – SFTs klimakalkulator Stasjonært energiforbruk – lokal energiutredning, pluss egen registrering for kommunens egen bygningsmasse 12

13 Del II Tiltaksdel Delmål 3.4. I Overhalla skapes det lite avfall og avfallet utnyttes som ressurs. 13 IndikatorMåling/ Tid Ambisjon og tiltak 200920102011201220132014-19 Ansvar Avfall1 3.4.1 Tjenesteenheter i org.kartet sertifisert som miljøfyrtårn Opptelling / årlig Alle tjeneste- enheter skal sertifiseres XEnhetsledere i samarbeid med Grønn Hverdag

14 April 2009 og framover A.Kommunen er nå i gang med å gjennomføre tiltak etter planen: B: En forutsetning: Mål og tiltak i planen skal rulleres hvert år som del av kommunens styringssystem (ISO 14001 og BMS). 14

15 Tiltak i egen organisasjon Noen eksempler: Alle kommunale enheter sertifisert som miljøfyrtårn i løpet av 2009 Diverse bestemmelser og rutiner om forvaltning av plan- og bygningsloven ENØK-tiltak kommunale bygg m.v.  20% reduksjon innen 2013 Fornybar energi kommunale bygg m.v.  100% innen 2019 Egen tjenestetransport (reisepolicy m.v.) Kommunalt innkjøp (økt kompetanse og krav) 15

16 16 Kommunen i lokalsamfunnet Prosjekt ”Miljøsertifisering av industrivirksomheter” i kommunen. Samarbeid med Skogmo Industripark, HINT og VRI Trøndelag. Startseminar gjennomført. Pådriver miljøfyrtårn-sertifisering dagligvarebutikkene i samarbeid med Grønn Hverdag. Styrkning av busstilbudet i samarbeid med NTFK og Trønderbilene AS (pendlerrute m.v.) Diverse tiltak i landbruket i samarbeid med landbruksorg. Informasjonsarbeid


Laste ned ppt "Arbeid med klima- og energiplan Overhalla kommune Fylkesmannens miljøvernkonferanse 24.-25. mars 2009 1 Positiv, frisk og framsynt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google