Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljødeklarasjoner som konkurransefortrinn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljødeklarasjoner som konkurransefortrinn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljødeklarasjoner som konkurransefortrinn
Annik Magerholm Fet, NTNU Frank-Hugo Storelv, HÅG

2 Trender i samfunnet Store deler av næringslivet har et positivt miljøfokus i forhold til egen virksomhet. Miljøledelse er et kjent begrep som for mange aktører er ensbetydende med håndtering av miljøutfordringer i egen virksomhet. Vi ser en klar trend på dreining mot også å fokusere på miljøprestasjoner - ikke bare fra egen virksomhet – men også gjennom verdikjeden for ens produkter. Dokumentasjon og kommunikasjon av miljøprestasjoner både fra egen virksomhet og gjennom verdikjede for egne produkter

3 Hva er verdikjeden? Brensel og energi Vann Areal Naturressurser
Utslipp til vann luft Forurensning, jord Støy, lukt, støv, etc. Avfall Hva er en verdikjede? Hva legge man så i begrepet verdikjede og verdikjedeanalyse? I en verdikjedeanalyse eller livsløpsvurdering (LCA) vurderes ikke bare miljøprestasjoner fra egen virksomhet, men det foretas vurderinger gjennom hele verdikjeden. Hva vurderes, jo for hvert lett gjennom verdikjeden vurderes miljøprestasjon fra uttak av råvarer videreforedling produksjon bruk sluttbehandling og alle transportledd

4 Miljødeklarasjoner gir kvantitativ informasjon om produktet
Verdikjedeanalyser oppfattes ofte som komplekse og vanskelige å forstå. Derfor er det utviklet miljødeklarasjoner som skal ivareta en forenklet dokumentasjon på et felles format. Miljødeklarasjon – EPD er en ISO standardisert metode for framskaffing av miljødata, samt dokumentasjon av disse. ISO fastlegger Miljødeklarasjon   og er basert på livsløpsvurdering i henhold til ISO Den engelske betegnelsen er Environmental Product Declaration (EPD). Forkortelsen EPD brukes i norsk og internasjonal sammenheng. Miljødeklarasjoner skal være tilpasset og forståelig for IKKE-eksperter.

5 Hvorfor dokumentere verdikjeden?
Produsent Vi bruker miljøet som en effektiv drivkraft for produktutvikling Innkjøper Hvilket produkt skal vi velge? dette eksemplet viser at det er viktig både i innkjøpssammenheng og som produsent å fokuserer på hele verdikjeden til produkter. Vi vil presisere at hvis valg av produkter tas f.eks. bare på grunnlag av produksjonsdata (de røde stolpene på forrige figur), vil dette kunne gi konsekvenser på ikke riktig valg av produkt eller løsning feil fokus i produktforbedring Næringslivet har engasjert seg i utvikling av EPD fordi dette idag er det mest effektive verktøyet for å kommunisere miljødata i en verdikjede samtidig som EPD virker drivende i egen produktutvikling.

6 Hvilken kontorstol skal vi velge?
Verdikjedeanalyser oppfattes ofte som komplekse og vanskelige å forstå. Derfor er det utviklet miljødeklarasjoner som skal ivareta en forenklet dokumentasjon på et felles format. Miljødeklarasjon – EPD er en ISO standardisert metode for framskaffing av miljødata, samt dokumentasjon av disse. ISO fastlegger Miljødeklarasjon   og er basert på livsløpsvurdering i henhold til ISO Den engelske betegnelsen er Environmental Product Declaration (EPD). Forkortelsen EPD brukes i norsk og internasjonal sammenheng. Miljødeklarasjoner skal være tilpasset og forståelig for IKKE-eksperter.

7 Hvilken sofa har beste miljøprestasjon per sitteplass?

8

9 Hvordan bruke EPD i innkjøp?
Felles metodikk og format sikrer forenkling, troverdighet og sammenlignbarhet ved innkjøp. Som dere ser er det mulig å foreta valg av – i dette tilfelle stoler – ved å sammenligne to miljødeklarasjoner. Felles metodikken for framskaffing av miljødata har sikret at deklarasjonene er direkte sammenlignbare. Kunder kan sette ulike miljøkrav avhengig av hva som prioriteres ved det enkelte innkjøp, prosjekt eller produktgruppe. De viktigste miljø-parameterne finnes i EPDen og valget gjøres av kunden. Valgfriheten fører også til at det åpnes for innovative løsninger underveis som ikke var kjent for innkjøperne. EPD virker derfor drivende på miljøforbedringer- både for leverendør og innkjøper.

10 Etterspørsel etter EPDer ved offentlige innkjøp
Tilfredsstiller krav om at produktenes miljøegenskaper skal dokumenteres Tilfredsstiller lovpålagte krav: Lov om offentlig innkjøp Lov om miljøinformasjon Vise samfunnsansvar Krav om miljødokumentasjon til forbruker Stille krav til underleverandører Substitusjonsplikten EPD er internasjonalt fundamentert og virker ikke handelshindrende Still krav om at produktenes miljøegenskaper skal dokumenteres vht EPD eller lignende Prosjektspesifikke miljøindikatorer kan defineres av innkjøper og bygge på opplysninger som finnes i en EPD EPD som verktøy fokuserer på de totale miljøegenskapene i verdikjeden og ikke kun på de enkelte innsatsfaktorer i produksjonsprosessen - dette åpner for innovative løsninger Produktkategori regler ivaretar kravet om at alle vesentlige miljøfaktorer blir inkludert i produktenes EPD Tilfredsstille lovpålagte krav Ved å kreve miljødeklarasjoner ved innkjøp legger man grunnlaget for å kunne tilfredsstille miljøkravene i Lov om Offentlige Anskaffelser. Den dokumentasjon som fremkommer gjennom miljødeklarasjoner kan også benyttes for å tilfredsstille kravene i Miljøinformasjonsloven som pålegger alle virksomheter og offentlige organer å gi allmenheten tilgang på miljøinformasjon. Miljødeklarasjoner kan også benyttes for å gjøre riktige produktvalg i henhold til substitusjonsplikten som er nedfelt i Produktkontrolloven Konkretisere krav til miljøinformasjon Ved å kreve om Miljødeklarasjonen i henhold til ISO for produkter som inngår i offentlige innkjøp, er man sikret at alle leverandører baserer sin dokumentasjon på samme prinsipper og bruker et enhetlig presentasjonsformat. Som innkjøper kan man da evaluere de ulike produktenes miljøegenskapene innenfor de miljøparameterene som antas å være de viktigste for anskaffelsen. Sikre handelsfrihet Miljødeklarasjoner (EPD) er et internasjonalt kjent og akseptert verktøy for å dokumentere produkters miljøegenskaper i et livsløpsperspektiv. Ved å kreve EPD i henhold til ISO gis alle leverandører lik mulighet til å dokumentere sine produkter. Man sikrer dermed at spesifikasjon av miljøkrav i den offentlige anskaffelsen ikke skaper internasjonale handelshindringer. Vise samfunnsansvar Ved å kreve miljødeklarasjoner ved innkjøp virker man som en offentlig drivkraft i leverandørmarkedet mot stadig mer miljøvennlige produkter. Ettervert som enda flere produsenter benytter EPD som dokumentasjonsverktøy, blir innkjøperens oppgave med å tilfredsstille miljøkrav ved anskaffelsen stadig enklere å gjennomføre.

11 EPD kan brukes til forbedring av produkter
Hvordan bruke EPD til forbedring av produktets miljøprestasjon? Det interessant med miljødeklarasjoner er at de ikke er et statisk dokument, men på bakgrunn av dialog med kunder og den økte kunnskap man opparbeider om eget produkt gir dette et solid grunnlag og drivkraft for produktforbedring og – utvikling. For å eksemplifisere dette vil vi ta utgangspunkt i en deklarasjon av en stol.

12 P 2005-prosjekt: Miljødatabase og miljødeklarasjoner for møbler
Samarbeidsprosjekt - Helland Møbler AS - Ekornes AS - Jensen Møbler AS - Håg AS Prosjektleder: Annik Magerholm Fet, NTNU/Global & Local Prosjektkoordinator bransjen: Elisabeth Lange, NMIK/TBL Prosjektmedarbeidere siv,ing. Christofer Skaar, og student Birte Riddervold

13 Case-modeller Ekornes Stressless Reno Jensen Ambassadør kontinental
HÅG H03 Helland Bo høyrygget Jensen Ambassadør kontinental Case-modeller

14 Resultater i prosjektet:
Produktspesifikke regler (PCR) for bord, sitteløsning, liggeløsning, tekstil EPDer for ca 80 % av det norske møbelmarkedet Uttesting av verifikasjonsordninger for EPD’er Etablering av en miljødatabase for norske møbler med tilhørende program som genererer EPDer og kan benyttes som produktutviklingsverktøy Grunnlagsinformasjon gjennom utført prosjekt ”Øko- effektive møbler”. Utarbeidet MVD og LCA for enkelte produkter. Aktiviteter 2004

15 Utarbeidelse av LCA vha. miljødatabase
Materialer Delprodukt A Delprodukt B Delprodukt C Prosesser Database Montering Startpunkt for produsenters LCA Energi Produkt Transport Bruk = Informasjonsflyt Montering = Livsløp Avhending Material, prosesser osv. ligger i databasen. Delprodukter bygges opp av disse og legges inn i databasen – produsenter kan plukke ferdige delprodukter til sine ferdig produkter. Monteringsprosesser for sammensetning av delprodukter til ferdig produkt hentes på tilsvarende måte. For den enkelte produsent. Bruksscenarier defineres og hentes fra databasen. Standardscenarier for avhenting kan legges inn i databasen, eller det kan spesifiseres andeler til ulik behandling for det enkelte produkt/delprodukt. Bruk Material 1 Material 2 Material 3 Avhending Resirkulering Forbrenning Deponering

16 Produktnavnet skrives inn i celle A1.
Material/prosess velges fra rullegardinmeny. Valgmulighetene finnes blant entitetene kopiert fra Access inn i Data-fanen. Bedriftens egen beskrivelse av de ulike delene.

17 Oppbygging av databasen
GaBi PCR Strukturering, oversettelse (Excel) Produktanalyse.xlt Strukturering: Lager en database. Denne er unik for hver bedrift (pga konfidensialitet). Gjøres ved LCA-laben Produktspesifikasjon

18 Aktørene i epd-norge: Uavhengig gransking
Akseptert av bransje og konkurrenter Vi har nå vist noen eksempler på hvorfor utvikle miljødeklarasjoner og hvordan anvende disse. Siden disse blir brukt til å sammenligne konkurrerende produkter er forhold som objektivitet, sammenlignbarhet og troverdighet viktig. Objektivitet Miljødata som brukes i en miljødeklarasjon er fremkommet gjennom internasjonalt standardiserte metoder i henhold til ISO   På denne måten sikres kravet til objektivitet. I tillegg gir livsløpsvurderinger grunnlag for å identifisere og konsentrere miljøarbeidet på de viktigste miljøbelastningene. Sammenlignbarhet Sikres gjennom kravet om å utarbeide felles regler for miljøvurdering av produkter i hver bransje (Produktkategoriregler – PCR).  Det er de enkelte bransjene selv som utarbeider disse reglene og søker om godkjenning fra Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner.  Reglene skal følges ved innhenting av underlagsmateriale og presentasjon av resultater i deklarasjonene. Troverdighet Sikres gjennom kravet til kontroll, godkjenning og løpende oppfølging fra et uavhengig og kompetent verifiseringsorgan. I tillegg sikres det gjennom enhetlig metode og produktspesifikke regler slik at miljødeklarasjoner kan summeres for hvert ledd i verdikjeden; f. eks i byggebransjen hvor en total deklarasjon for hele bygget kan lages ved å legge sammen deklarasjonene for de ulike byggeelementene. Livsløpsvurderinger ISO

19 Hvorfor lage miljødeklarasjoner?
Fordi en ser at dette er like over horisonten + Fordi en vil være føre var + For å få et fortrinn overfor konkurrenter + For å øke kunnskapen om egne produkter + For å øke produktkvalitet = Økt konkurransekraft En EPD inneholder all vesentlige miljøinformasjon om et produkt og kan benyttes for kommunikasjon av enkeltverdier både til egen produktutvikling og for å møte innkjøperens spørsmål og krav. EPD er dessuten et internasjonalt anerkjent format som letter arbeidet for leverendører og innkjøpere som arbeider i et internasjonalt market

20 Hvem kan hjelpe til? Det er flere virksomheter som kan bistå med utformingen av miljødeklarasjoner - Byggrelaterte produkter - Fisk, skip, transport, energi, skumplast og møbel - Næringsmiddel, kjemisk industri, emballasje, energi, bygg og bygningsmaterialer, transport og møbel - Energi, plast, emballasje, sjøtransport, kjemiske produkter, vannforsyning De nevnte virksomhetene bistår også innkjøpere til å etablere forespørsler og innkjøpsprosedyrer som ivaretar krav og behov for å gjennomføre ”grønne” innkjøp. Råd og vink finnes også på

21 Kontaktinfo Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Postboks 5250 Majorstua, 0303 Oslo E-post: Tlf generelle spørsmål: / Tlf. EPD-register, tekniske spørsmål: Internett: For møbelprosjektet:


Laste ned ppt "Miljødeklarasjoner som konkurransefortrinn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google