Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltning og skjøtsel av kulturlandskapet Sørkedalen i landbrukspolitikken eller?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltning og skjøtsel av kulturlandskapet Sørkedalen i landbrukspolitikken eller?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltning og skjøtsel av kulturlandskapet Sørkedalen i landbrukspolitikken eller?

2 Regionkontor Landbruk De tre F-er Forvalteren, Forvaltningen Framtidige generasjoner

3 Regionkontor Landbruk Samfunnet ønsker i dag et åpnere kulturlandskap Samfunnet mente i Disposisjonsplanen 1985 at landskapet skulle åpnes; 435 daa fra skog til jordbruk … Ikke pålegg om tilbakeføring (fylkeslandbruksstyret)

4 Regionkontor Landbruk Virkemidler Juridiske virkemidler Økonomiske virkemidler

5 Regionkontor Landbruk Jordlov Bestemmer at endret arealbruk skal omsøkes – tilplanting med skog, oppdyrking, (planering), bygging av hus Vanhevd dvs å ikke dyrke økonomisk drivverdig jord, tolereres ikke – kan i verste fall bli ekspropriert

6 Regionkontor Landbruk Vanhevd

7 Regionkontor Landbruk Økonomiske virkemidler Statlige, regionale og kommunale tilskudd for miljøvern og for å skjøtte landskapet Det kommunale tilskuddet gis til skogbrukstiltak, biologisk mangfold, jordbruk inklusiv beite Regionkontor Landbruk har til fordeling 3,6 mill kr. Fylkesmannen har 43,8 mill kr.

8 Regionkontor Landbruk Skjøtsel av beite, kulturminner og kantsoner Støtte til gjerdetiltak, stier, merking av stier, opplysningsskilt, tynning i kantsoner av eng og vassdrag, restaurering av gml hus, skogsbilveier Årlig tilskudd til beite og skjøtsel av kulturminner (Regionale midler) Skjøtsel av gårdsdammer, skogkultur

9 Regionkontor Landbruk Miljøvern Tiltak mot erosjonsskade ved grøftesystem Tilsåing av gress istedenfor korn langs vassdrag Anlegg av fangdammer for å hindre at jord og næringsstoffer renner ut i vassdrag (RKL tegner dammene)

10 Regionkontor Landbruk Husdyr- en biologisk maskin Beitebank eller Beitekorps Dyra er det beste middelet til å holde landskapet åpent RKL eller Norges Vel – Beitepatruljen BA hjelper deg.

11 Regionkontor Landbruk Landbrukets tiltaksstrategier Det er et ønske om at Oslo får en landbruksplan; En referansegruppe av grunneiere og administrasjon gjennomgår en ønsket politikk om landbruk med tilleggsnæringer, landskap og miljø, friluftsliv Områdetiltak for Sørkedalen


Laste ned ppt "Forvaltning og skjøtsel av kulturlandskapet Sørkedalen i landbrukspolitikken eller?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google