Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøundersøkelse av Kverndammen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøundersøkelse av Kverndammen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljøundersøkelse av Kverndammen
F Prosjektmetodikk Reidar Frisvold Linda Pettersen Marie Evensen Peder Steen Hegna Marius Drewes Røring Mads A.Kjærås Hilde Moen

2 Prosjektbeskrivelse Bakgrunn for prosjektet Praktiske forsøk
Antall parameter og analyser Rapporten skal belyse disse temaene: Undersøke dammens historiske bakgrunn. Kartlegging av dammens aktiviteter i og rundt dammen. Kartlegge dammens innløp og utløp. Resultater av vannanalyser fra utvalgte målepunkter i dammen inkl. innløp og utløp. Vurdere også resultatene i forhold til angitte forskrifter og anbefalinger for drikkevann, bade og fiskevann Konklusjon om hva som kan være årsaken til gjengroingen av dammen

3 Innhold i presentasjonen
Kart med beskrivelse Historikk Påvirkningsfaktorer Miljøanalyser Konklusjon

4 Prøvetakingskart

5 Historikk Wessel Vannledning Ekspropiering Oppdemming Isrennen

6 Påvirkningsfaktorer Luftbåren påvirkning - Nitrogen - Fosfor
- Sur nedbør CO2 - karbondioksid H2CO3 - karbonsyre Regn, snø og tåke Menneskenes bidrag til sur nedbør

7 Påvirkningsfaktorer Organiske stoffer - Humus og humussyrer
- Nedbryting - Ionebytter

8 Fosfor og nitrogenkonsentrasjonen i 1800 norske innsjøer i 1995.
Påvirkningsfaktorer Forurensing fra land- og jordbruk Fosfor og nitrogenkonsentrasjonen i 1800 norske innsjøer i 1995. - Målinger i norske innsjøer - Overgjødsling - Årsaker til avrenning: - Planering og fjerning av naturlige hindringer som f.eks dalsøkk, vegetasjonsbelter osv. - Store områder med eng er gjort om til kornåkrer. - Det blir brukt mer gjødsel enn plantente kan ta opp. - Jorda blir overbearbeidet og ligger utildekket høst, vinter og vår. - Utslipp fra enkeltkilder

9 Påvirkningsfaktorer Konsekvenser av forurensningen
- Opphoping av biologisk materiale i økosystemet - Økt planktonmengde - Redusert oksygennivå - Brukerkonflikter

10 Påvirkningsfaktorer Forbedrende tiltak
Figuren viser resultatgrafer av de tiltakene som er iverksatt for å bedre vannkvaliteten i kystområdet fra svenskegrensa (Svinesund) til Lindesnes: - Juridiske og økonomiske tiltak - Forskrifter og bestemmelser - Regionale miljøtiltak Endre jordarbeiding slik at man unngår åpne åkrer i vintersesongen. Gjødsle slik at man unngår overskudd av næringssalter (presisjonsjordbruk). Opprettholde kantvegetasjon. Anlegge fangdammer. Tiltak for redusert bruk av kjemiske plantevernmidler. Tiltak for redusert risiko ved bruk av kjemiske plantevernmidler.

11 Miljøanalyser Innledende forklaring til analysene - Parametre:
Oksygeninnhold i vannet Konduktivitet pH Påvisning av nitrat og fosfat Turbiditet Fargetall

12 Miljøanalyser Måleapparater og metoder Hensikten med undersøkelsen
- Oksygenmåler (WTW OXI 90) - Konduktivitetsmeter (Cond WTW 330i) - Ph-meter (WTWph90) - Spectrophotometer - Turbidimeter (HACH 2100N) - Fargetallapparat Hensikten med undersøkelsen

13 Miljøanalyser Resultater

14 Konklusjon Eutrofiering Jord og landbruk Oksygenkonsentrasjon
Prøver fra bekkene Fargetallverdier Nedbør Turbiditeten Avrenning Konduktiviten Bunnsedimentene pH-målingsresultatene Evt. videre arbeid Nitratverdier Gjødselforbruket Fosfatverdier Historiske fakta En direkte årsak til gjengroingen Anbefalte tiltak

15 Takk For Oss! Forslag til bilde her?!?!?!?!?!?


Laste ned ppt "Miljøundersøkelse av Kverndammen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google