Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helgelandsbonden som kjøttprodusent og skjøtter av kulturlandskapet Vibeke Lind og Inger Hansen Bioforsk Nord Tjøtta «Fremtidsbonden i lokalmiljøet» Mosjøen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helgelandsbonden som kjøttprodusent og skjøtter av kulturlandskapet Vibeke Lind og Inger Hansen Bioforsk Nord Tjøtta «Fremtidsbonden i lokalmiljøet» Mosjøen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helgelandsbonden som kjøttprodusent og skjøtter av kulturlandskapet Vibeke Lind og Inger Hansen Bioforsk Nord Tjøtta «Fremtidsbonden i lokalmiljøet» Mosjøen, 02. februar 2011

2 Disposisjon Kulturlandskap Gjengroing Tiltak og skjøtsel Hva kan Helgelandsbonden gjøre

3 Hva er kulturlandskap? ”Kulturlandskap er landskap som er tydelig påvirket av menneskers bruk og ressursutnytting. Vi bruker gjerne begrepet om landskap som er formet av tradisjonell jordbruksdrift” Norderhaug, 1999

4 Hvorfor er kulturlandskapet viktig? Biologisk mangfold 1/3 av «rødliste-artene» i Norge er knyttet til jordbrukets kulturlandskap Kulturminner viktig Kulturlandskap og merkevare-bygging

5 Endring i kulturlandskapet Reduksjon i beitedyr Medfører gjengroing –Mindre areal til matproduksjon –Tap av biologisk mangfold –Negativt for turistnæringen

6 Gjengroing Når høsting gjennom slått og beite opphører blir det opphopning av dødt plantemateriale Gir god nitrogentilgang og næringskrevende arter blir dominerende Gjengroingsarter: hundegras, einstape, skogstorkenebb, mjødurt, bringebær, geitrams, hundekjeks og brennesle

7 Tiltak Mekanisk rydding med krattrydder og beitepusser Start beiting tidligst mulig Beiting lenge utover høsten, lite dødt gras igjen til våren Beitetrykk viktig og må tilpasses utover i sesongen Beitedyr –Sau og geit –Storfe ( ammeku, kastrater)

8 Skjøtselsbeiting Vegetasjon på tre-stadiet: beiting og manuell rydding Vegetasjon på busk-stadiet: småfe og ekstensive storferaser Krattryddere: geit Vedlikeholdsbeiting: sau Best landskapspleie-effekt: sambeiting mellom ulike dyreslag Sau og geit holder areal åpent bedre enn storfe og hest

9 Sambeiting Sau ut tidlig Rett beitetrykk Maks vekst om våren: inn med storfe Reguler beitetrykk med storfe Sau ikke høyt gras – storfe tar dette Bedre utnyttelse av beitet Bedre tilvekst hos dyra

10 Situasjonen i Nordland Nordland fylke: 576 000 daa (98%) eng (slått og beite) 2 200 jordbruksbedrifter med husdyr (83%) ~ 65 000 storfe ~ 85 000 sau ~ 3 000 geit ~ 1 600 hest

11 Nære utmark - utmark Stort potensiale Men: hvilke områder bør prioriteres? Utfordringer i landbruket: Strukturendring Dyrere kraftfôr pga global matvaremangel Økt import av kjøtt

12 Hva kan Helgelandsbonden gjøre Helgeland har naturgitte fordeler for produksjon av storfe-, lamme- og sauekjøtt Øke antall beitedyr – for eksempel ved ny driftsform Bevisst på bruk av beitedyr i «viktige» kulturlandskap

13 Jobber med : Vegetasjonskartlegging, kartlegging av biologisk mangfold, beitekapasitet Forvaltnings- og skjøtselsplaner, konsekvens- og sårbarhetsanalyser Husdyrproduksjon, dyrevelferd, adferd, helse Sau, ammeku, kastrat og hest Bioforsk Nord Tjøtta

14 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "Helgelandsbonden som kjøttprodusent og skjøtter av kulturlandskapet Vibeke Lind og Inger Hansen Bioforsk Nord Tjøtta «Fremtidsbonden i lokalmiljøet» Mosjøen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google