Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEFSN KOMMUNE Landbruksseminar på Helgeland - Framtidsbonden i lokalmiljøet Fru Haugans Hotell, 1.-2-februar 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEFSN KOMMUNE Landbruksseminar på Helgeland - Framtidsbonden i lokalmiljøet Fru Haugans Hotell, 1.-2-februar 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 VEFSN KOMMUNE Landbruksseminar på Helgeland - Framtidsbonden i lokalmiljøet Fru Haugans Hotell, 1.-2-februar 2011

2 VEFSN KOMMUNE Velkommen til Vefsn Landbruks- og industrikommune

3 VEFSN KOMMUNE Vefsn er en stor landbrukskommune med betydelig virksomhet innen primærnæring: Jordbruk Skogbruk Utmark – jakt, fiske, friluftsliv Betydelig landbruksrelatert virksomhet innen service, handel mv Betydelig offentlig virksomhet, bl.a. landbruksskolen Vefsn har de siste årene har mistet et betydelig antall arbeidsplasser innen foredlingsindustrien (meieri, Nortura, sagbruk)

4 VEFSN KOMMUNE Skogbruk  325 000 dekar produktivt skogareal - utgjør 35 % av det totale skogarealet  Total kubikkmasse ca 2 mill m3  Årlig tilvekst 90 000 m3  Balansekvantum (teoretisk modell) ca 50 000 m3/år  Netto årlig avvirkningsnivå (beregnet) : ca 30 000 m3/år  Uttak de siste årene: 25-30 000 m3/år Utfordring nr.1:  Lokal videreforedling etter at Bergene Holm la ned Nesbruket

5 VEFSN KOMMUNE Skogbruk 2011 – det internasjonale skogåret  Å øke bevisstheten om og å styrke et bærekraftig skogbruk  Å sette fokus på skogens mangesidig betydning  Kommunen deltar sammen med mange lokale aktører i en rekke arrangementer som markerer dette året  Et tiltak: Etablere såkalt klimaskog sammen med ALCOA og Skogselskapet for å sette fokus på skogens betydning når det gjelder CO2-fangst  I Vefsn binder skogen 50-60 % av totalt utslipp av CO2 i Vefsn kommune

6 VEFSN KOMMUNE Jordbruk Jord: 27 100 dekar jordbruksareal i drift - 23 800 dekar fulldyrka/overflatedyrka mark - 3 300 dekar innmarksbeite Husdyr: - 823 melkekyr (44 produsenter) - 192 ammekyr - 2022 øvrige storfè - 2204 vinterfora sau (29 produsenter) - 295 avlspurker (6 produsenter) - 89 hester 109 søkere om produksjonstilskudd (tall pr. 31.07.2010)

7 VEFSN KOMMUNE Utviklingstrekk i jordbruket i Vefsn: Jevn nedgang i antall gårdbrukere/søkere om produksjonstilskudd Nedgang i antall melkekyr Stabilt på ammeku, øvrig storfe, gris, sau og hest Færre, men større enheter Økende andel leiejord Økende gjennomsnittsalder

8 VEFSN KOMMUNE Utfordringer for jordbruket i Vefsn - Rekruttering - Rammebetingelser / lønnsomhet - Ferie og fritid - Holdninger til yrket – egne og andres - Nedslitte driftsbygninger - Få med investeringslyst, som også må ses i sammenheng med lite investeringsvirkemidler - Økende andel leiejord - Konflikter beiteinteresser - rovvilt - Høy gjennomsnittsalder på gårdbrukeren Hva kan gjøres lokalt?

9 VEFSN KOMMUNE Med betydelig annen næringsvirksomhet får Vefsn også utfordringer i forhold til landbruket: Arealbruk Konkurranse om arbeidskraft Miljø

10 VEFSN KOMMUNE Tre faktorer som forventes å påvirke utviklingen i jordbruket  Forbrukerpreferanser - Billig mat – kjedenes markedsmakt - Trygg mat - Økologisk dyrket  Landbrukspolitikken - Skjermingsstøtte - Budsjettstøtte - Markedsregulering  Teknologisk utvikling - Teknisk utstyr

11 VEFSN KOMMUNE Landbruksnæringen styres av nasjonale og internasjonale bestemmelser Kommunen kan lokalt bidra med: Positiv holdning Landbruksfaglig kompetanse i administrasjonen Politisk engasjement i landbrukssaker Støtteordninger Gode planprosesser i arealbruk

12 VEFSN KOMMUNE LYKKE TIL MED KONFERANSEN OG TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "VEFSN KOMMUNE Landbruksseminar på Helgeland - Framtidsbonden i lokalmiljøet Fru Haugans Hotell, 1.-2-februar 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google