Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2002 Toril Bakke FAGLIGE RETNINGSLINJER. 2002 Toril Bakke HELSELSEPERSONELLOVEN: § 4 : Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2002 Toril Bakke FAGLIGE RETNINGSLINJER. 2002 Toril Bakke HELSELSEPERSONELLOVEN: § 4 : Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til."— Utskrift av presentasjonen:

1 2002 Toril Bakke FAGLIGE RETNINGSLINJER

2 2002 Toril Bakke HELSELSEPERSONELLOVEN: § 4 : Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

3 2002 Toril Bakke § 16 : Virksomhet som yter helsehjelp skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

4 2002 Toril Bakke LOV OM STATLIG TILSYN MED HELSETJENESTEN: § 3 Alle som yter helsetjenester skal ha etablert internkontrollsystem som påser at tjenesten utøves i samsvar med allment aksepterte faglige normer, lover og forskrifter.

5 2002 Toril Bakke FAGLIG VEILEDERS RETTSLIGE STATUS: Helsetilsynet gir signal om hvor listen for forsvarlighet etter helselovene ligger Sosial og helse- departementet Pasientorganisasjoner Profesjons- organisasjoner Eiere Ledere

6 2002 Toril Bakke Definisjon: ”Systematisk utviklede råd og konklusjoner for å hjelpe helsearbeidere og pasient til å velge passende/hensiktsmessig behandling for en definert klinisk problemstilling” + + + Begrep som blir brukt: Veiledere, handlingsprogram, retningslinjer, prosedyrebøker. Felles utgangspunkt: Ønske om å forbedre kvaliteten på helsetjenestene

7 2002 Toril Bakke EN GOD VEILEDER SKAL KUNNE : 1. BIDRA TIL Å GI PASIENTEN BEDRE BEHANDLING 2. REDUSERE RISIKO VED BEHANDLING 3. BEDRE EFFEKTIVITETEN I BEHANDLINGSKJEDEN

8 2002 Toril Bakke HJELP!!!!

9 2002 Toril Bakke FORSLAG TIL FREMGANGSMÅTE: Utgangspunkt: ”Retningslinjer for retningslinjer” Statens helsetilsyn 1998

10 2002 Toril Bakke 1. BEGRUNN BEHOVET Bør dette området prioriteres? Hvorfor? Er det faglig uenighet på dette området? Er det enighet i fagmiljøet om å prioritere dette området?

11 2002 Toril Bakke 2. Finnes det en veileder på dette området fra før? Søk i databaser på internett Søk i fagmiljøet Søk i litteratur

12 2002 Toril Bakke Kunnskapsbasert sykepleie er syntesen av: Pasientens preferanser De beste forskningsresultatene som foreligger Sykepleiernes kliniske kompetanse

13 2002 Toril Bakke 3. Nedsett en arbeidsgruppe Vektlegg: Tverrfaglighet Nivå Brukermedvirkning Økonomi Forankring i ledelsen!

14 2002 Toril Bakke 4. Definer og formuler mål og målgruppe Hvilken tilstand eller helseproblem er det ønskelig å forbedre rutiner i forhold til? I hvilken situasjon vil den aktuelle veilederen være aktuell?

15 2002 Toril Bakke EKSEMPEL Problem: Mange fallulykker hos eldre mennesker innlagt i sykehjem. Konsekvenser: Innleggelse på sykehus, svært redusert allmenntilstand, nedsatt livskvalitet, kostbare liggedøgn Spørsmål: Hvilke tiltak bør iverksettes for å redusere antall fallulykker i sykehjem? Resultat: Anbefaling - systematisk kartlegging av pasientene som er i faresonen + iverksetting av tiltak som både fokuserer på individet og omgivelsesfaktorer

16 2002 Toril Bakke 5. Finne passende resultatmål Eks.: Komplikasjonsfrekvens i forbindelse med behandling Livskvalitet/helsetilstand Sykemeldinger/uførhet

17 2002 Toril Bakke 6. Kunnskaps- innhenting og dokumentasjon Vurdere alternative intervensjoner og tiltak Oppgi referanser til de studier man bygger anbefalingene på

18 2002 Toril Bakke 7. Utforme anbefalingene Bruke standard gradering av kunnskapen Formulere anbefalingene slik at de blir praktisk brukbare Tenk implementering!

19 2002 Toril Bakke Gradering av dokumentasjon: A. Sterk anbefaling. Krever minst en randomisert kontrollert studie av god kvalitet B. Moderat anbefaling. Krever godt gjennomførte kliniske studier, men ikke randomisert for den aktuelle anbefaling C. Svak anbefaling. Krever enighet i ekspertgrupper/faglige autoriteter, basert på meninger eller erfaring. Indikerer mangel på gode studier for den aktuelle anbefaling

20 2002 Toril Bakke 8. Lag en plan for implementering Identifiser barrierer og motstand Klargjør ansvar og mandat Formuler strategi Sett av tilstrekkelig med ressurser

21 2002 Toril Bakke 9. Lag plan for evaluering og oppdatering 10. Gjennomfør evaluering 11. Gjennomfør oppdatering


Laste ned ppt "2002 Toril Bakke FAGLIGE RETNINGSLINJER. 2002 Toril Bakke HELSELSEPERSONELLOVEN: § 4 : Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google