Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Norskopplæring Statssekretær Cathrin Bretzeg Stavanger 14.10.04.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Norskopplæring Statssekretær Cathrin Bretzeg Stavanger 14.10.04."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Norskopplæring Statssekretær Cathrin Bretzeg Stavanger 14.10.04

2 Kommunal- og Regionaldepartementet 2 Bakgrunn for lovforslaget Ot.prp. nr. 50 (2003-2004) Styrke innvandreres forutsetning for deltakelse i samfunnet. Språket avgjørende for å kunne følge opp sine barn, kunne skaffe seg informasjon og kunne konkurrere om arbeid. Språket er viktig for at samfunnet skal få del i innvandreres ressurser og erfaringer.

3 Kommunal- og Regionaldepartementet 3 Opplæringens omfang Rett og plikt til 250 timer opplæring i norsk og 50 timer samfunnskunnskap. Individuell rett på opplæring raskt etter bosetting. Gjennomført opplæring i 300 timer, eller dokumentasjon av tilstrekkelig kunnskap i norsk eller samisk, vilkår for bosettings- tillatelse og statsborgerskap. Ytterligere opplæring i norsk opp til 2 700 timer ved behov.

4 Kommunal- og Regionaldepartementet 4 Målgruppe for rett og plikt Personer med følgende tillatelser som danner grunnlag for bosettingstillatelse: Asylstatus, herunder overføringsflyktninger Opphold på humanitært grunnlag Kollektiv beskyttelse Familiegjenforente med disse Familiegjenforente med norske eller nordiske borgere

5 Kommunal- og Regionaldepartementet 5 Tidsfrist Tre år for å bruke retten til gratis opplæring i 300 timer. Fem år for hele opplæringen, 300 timer + ytterligere opplæring ved behov. Fristen gjelder fra oppholdstillatelsen er innvilget, fra tidspunkt for ankomst eller fra bosetting

6 Kommunal- og Regionaldepartementet 6 Uten rett, men med plikt til opplæring Disse har plikt, men ikke rett til gratis opplæring: Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA- området. Familiegjenforente til arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området.

7 Kommunal- og Regionaldepartementet 7 Utenfor målgruppen Tillatelser som ikke danner grunnlag for bosettingstillatelser, det vil si: Studenter Au-pairer og andre med midlertidig opphold Nordiske borgere Personer med opphold etter EØS-/EFTA- regelverket

8 Kommunal- og Regionaldepartementet 8 Kommunenes plikt Sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Tilbud til alle i målgruppen som er bosatt i kommunen. Opplæringen skal tilpasses det enkelte individs bakgrunn og forutsetninger. Det skal utarbeides en individuell plan for opplæring for alle deltakere. Plikten gjelder i 5 år fra rett og plikt inntrer.

9 Kommunal- og Regionaldepartementet 9 Nasjonalt registeringssystem Innføres nasjonalt registreringssystem for deltakelse i norskopplæring og introduksjonsprogram. Informasjon om tiltak og gjennomføring på individnivå. Kommunen registrerer i det nettbaserte registeret. Bruken klart presisert i lovhjemmelen, registreringen presisert i forskrift.

10 Kommunal- og Regionaldepartementet 10 Informasjon UDI legger inn Navn, kjønn,fødselsdato,person- nummer Bosettingskommune,adresse Statsborgerskap Bosettingsdato, tilmeldingsdato til folkeregistret Vedtaksdato for oppholdstillatelse Tidspunkt for ankomst til landet

11 Kommunal- og Regionaldepartementet 11 Informasjon kommunene legger inn Dato for krav om opplæring Vedtaksdato for tildeling av opplæring Språk Opplæringsspor, beståtte prøver Tidspunkt for start og avslutning av opplæringen Antall timer i opplæring Permisjoner, fravær (omfang),stans

12 Kommunal- og Regionaldepartementet 12 Ny tilskuddsordning Ønske om mer resultatorientert finansieringsordning enn i dag. Effektiviseringsgevinster som oppnås lokalt bør beholdes lokalt. Tilskudd per hode. Tilskudd etter enhetlig satsstruktur.

13 Kommunal- og Regionaldepartementet 13 Overgangsordning Ny ordning vil gjelde for de som får oppholdstillatelse etter at loven trer i kraft. De som har fått tillatelse tidligere, følger gjeldende regler for norskopplæring. Gjeldende regler og tilskuddsordning vil gjelde i inntil fem år etter at endringen trer i kraft. De som ikke har fått opplæring tidligere har fem år på seg

14 Kommunal- og Regionaldepartementet 14 Ikrafttredelse Stortinget fikk lovforslaget i april og har det til behandling i høstsesjonen. Endringen trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Det vil bli fastsatt forskrifter. Før ikrafttredelsen kommer nytt oppdatert rundskriv til introduksjonsloven, med forskrifter.

15 Kommunal- og Regionaldepartementet 15 Statsbudsjettet 2005 Foreslått økning: 275 millioner Total bevilgning: 1, 275 milliarder kroner Ingen endring i hvem som omfattes av gratis opplæring Intensivert norskopplæring på grunn av introduksjonsprogrammet


Laste ned ppt "1 Norskopplæring Statssekretær Cathrin Bretzeg Stavanger 14.10.04."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google