Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Be The Change You Want To

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Be The Change You Want To"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Be The Change You Want To
See In The World” (Mahatma Gandhi)

2 Lag en klimahandlingsplan
En lokal klimaplan kan inneholde: Kartlegging og framskriving av utslipp Kartlegging av energibruk Fastsetting av kommunale klimamål Beskrivelse av tiltak som bør prioriteres Vurdering av sårbarhet for klimaendringer Kommuner Det anslås at omtrent 20 prosent av de nasjonale utslippene av klimagasser er knyttet til kommunale aktiviteter og aktivitet på områder kommunene kan påvirke gjennom sine virkemidler. Dette omfatter utslipp fra transport, avfall og stasjonær energibruk. Det er derfor i Klimameldingen lagt vekt på at kommunesektoren må spille en sentral rolle i det samlede arbeidet med å redusere klimagassutslippene. Kommunene kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser i egen drift, gjennom å stimulere andre aktører til å redusere sine utslipp og ved bedre planlegging. Særlig kan kommunene påvirke utslipp fra transport, avfallsfyllinger, stasjonær energibruk og landbruk. Kommunene kan selv utvikle egne planer for klimatilpasning. Blant virkemidlene er plan- og bygningsloven, rikspolitiske retningslinjer for kommunalt klimaarbeid, kommunale klima- og energiplaner, risiko- og sårbarhetsanalyser i forhold til klimatilpasning.

3 Reduser energibruken Legg til rette for fjernvarme, lavenergihus og passivhus Innfør energiledelse i kommunen Lag en ENØK-plan Opprett et lokalt ENØK-fond Fjern oljefyren Fjernvarme For å oppnå en bærekraftig energiforsyning i kommunen er det viktig å legge til rette for vannbåren oppvarming. Da er det mulig å redusere bruken av elektrisitet til oppvarmingsformål og bruke mer miljøvennlige energikilder som biobrensel og varmepumper. Kommunen kan påvirke energiforsyningen ved å jobbe for alternativ energioppdekning i egne bygninger og nye boligområder i kommuner. I tillegg kan kommunen legge til rette for en bærekraftig energiforsyning i boliger og næringsliv gjennom kommuneplanlegging og koordinering. Fjernvarmeanlegg kan reguleres gjennom plan- og bygningsloven Etter plan- og bygningslovens § 66a kan kommunestyret vedta at alle bygninger som oppføres innenfor et avgrenset område må tilknyttes fjernvarmeanlegg. Vedtaket kan gjøres først etter at det er gitt konsesjon til et slikt fjernvarmeanlegg etter energiloven. Enøk I Energiutredningen ble det antatt et generelt potensial for ENØK i boliger og yrkesbygg på ca. 10 prosent av stasjonært energiforbruk i Norge uten store endringer i pris og andre rammebetingelser. Det bør være et mål for kommunene å bidra til at dette potensialet realiseres.

4 Gode eksempler Gjennom prosjektet ”Energiledelse i Gulen kommune” ble energiforbruket redusert med 11,9 prosent i de 13 byggene som var med i prosjektet. Hol kommune opprettet et eget ENØK-fond der husstander kan søke tilskudd til energiomlegging. Det første året kom det 100 søknader.

5 Reduser transportbehovet
Legg vekt på reduksjon av transportbehov i arealplanleggingen Tilrettelegg for kollektivtrafikk Bygg gang- og sykkelveier Innfør parkeringsrestriksjoner i sentrumsområder Innfør vegprising i storbyene Etabler miljøsoner uten tungtransport i byene Benytt lav- og nullutslippsbiler i kommunen Etabler flere ladestasjoner for elbiler

6 Gode eksempler Bergen kommune har som mål å redusere utslippene fra kommunens biler med 50 prosent. For å realisere denne målsettingen har byrådet utarbeidet en egen bilpolicy. Bergen kommune har som mål å redusere utslippene fra kommunens biler med 50 prosent. For å realisere denne målsettingen har byrådet utarbeidet en konkret handlingsplan for årene 2008 og Sentrale punkter i Bergens bilpolicy er innføring av CO2-regnskap for bilbruken, økt bruk av biodrivstoff og opplæring av de ansatte.

7 Miljøvennlig avfallshåndtering
Innfør kildesortering Utnytt energien i avfallet til fjernvarme eller biodrivstoff Etabler ordninger for ombruk av brukbare ting, for eksempel i samarbeid med Fretex Legg godt til rette for innsamling av farlig avfall Informer befolkningen og næringslivet om miljøvennlig avfallshåndtering og avfallsforebygging

8 Gode eksempler Renovasjonsetaten for Drammensregionen har et prøveprosjekt med to ombruksstasjoner. En ombrukscontainer er plassert på gjenvinningsstasjon for Røyken og Hurum og en i Sande. Her kan besøkende sette fra seg brukbare ting. Alle som bruker gjenvinningsstasjonene kan ta en titt innom containeren og hente ut det de måtte ønske av brukte ting.

9 Gode eksempler I 2001 ble Mjøsanlegget for behandling av våtorganisk avfall satt i drift. Det mottar avfall fra rundt mennesker i Mjøsregionen. Avfallet blir malt i en kværn, kokt og pumpet inn i en tank hvor det produseres biogass. Den tørre delen fra tanken komposteres deretter sammen med hageavfall og kvist. Gass som tas ut fra avfallsdeponiet og mjøsanlegget brukes til produksjon av damp og elektrisitet. Tiltaket skal gjøre det mulig å redusere utslippene med tonn CO2 –ekvivalenter årlig.

10 Reduser utslipp fra landbruket
Gå i dialog med landbruksnæringen om reduksjon av klimagassutslipp Informer om aktuelle tiltak for utslippsreduksjon i landbruket Etabler samarbeid mellom avfalls- og landbrukssektoren for etablering av biogassanlegg for gjødsel og avfall Bidra konstruktivt til etablering av oppsamlingsanlegg for metangass fra husdyrrom og gjødselkjellere

11 Gode eksempler Oppland Fylkeskommune vedtok i september 2007 en meget ambisiøs klima- og energiplan. Et av delmålene er å redusere utslippene fra landbruket med 20 prosent innen 2020 i forhold til 2005-nivå.


Laste ned ppt "”Be The Change You Want To"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google