Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En skole for alle – alltid! Raufoss videregående skole FAU 4. desember 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En skole for alle – alltid! Raufoss videregående skole FAU 4. desember 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 En skole for alle – alltid! Raufoss videregående skole FAU 4. desember 2013

2 En skole for alle – alltid! Raufoss videregående skole Agenda FAU-4.13 Orientering om FUGFUG Kjersti Falck FAU-6.13 Elevrådsstyret orienterer om sitt arbeid og sine fokusområder Elevrådsleder FAU-7.13 Gjennomgang av skolens rutiner for sikring og måling av god kvalitet i opplæringen. Utviklingsleder Berit Bergset FAU-8.13 Gjennomgang av skolens fraværsrutiner og beredskap på vikar. Administrasjonsleder Inger Lise Heiberg FAU-9.13 Orientering om skolens arbeid  med psykiske vansker hos elever  lærerholdning, rollemodell, voksenstandard Elevleder Anne Eli Østby FAU-10.13 Drøfte tidspunkt for kommende skoleårs første foreldrekonferanse. Rektor Kjersti Nørstebø eventuelt

3 En skole for alle – alltid! Raufoss videregående skole FUG Ved Kjersti FalckKjersti Falck

4 En skole for alle – alltid! Raufoss videregående skole Elevrådsstyret orienterer

5 En skole for alle – alltid! Raufoss videregående skole FAU-7.13 Sikring og måling av god kvalitet Sikring av kvalitet – Kvalitetshåndboka Kvalitetshåndboka – Tett dialog med elevane – Umiddelbar oppfølging ved utfordringar i læringsmiljøet – Kontinuerleg utviklingsarbeid på fagteam og i kollegiet Måling av kvalitet – Elevundersøkinga – Analyse av resultat

6 En skole for alle – alltid! Raufoss videregående skole FAU-8.13 Fraværsrutiner og beredskap vikar Fraværssituasjoner Akutt fravær kjent samme morgen for a) kortere eller b) lengre perioder Planlagt fravær kjent over en periode Vurderinger ved innsetting av vikar Vi forsøker alltid å sette inn «kompetent» lærervikar,- faglig og/eller pedagogisk Når dette ikke er mulig:a) Kan grupper slås sammen? b) Kan vi «låne» assistent? c) I nødfall må vi bruke Miljørådgiver, kontor eller mellomledere. d) Elever får faglige oppgaver uten voksen tilstede. Bare vilkårlig ettersyn e) Aller siste mulighet er å gi elevene studietid hjemme. Prioriteringsrekkefølge Vg1 skal alltid ha en voksenperson tilstede. Vg 2 bør ha noen tilstede. Vg3/4 bør også ha, men kan jobbe alene hvis de ikke er på spesialrom. (Jfr. Pkt. 1d)

7 En skole for alle – alltid! Raufoss videregående skole FAU-9.13: Orientering om skolens arbeid med psykiske vansker hos elever Rollemodell

8 En skole for alle – alltid! Raufoss videregående skole Foreldrekonferanse FAU-10.13: Drøfte tidspunkt for kommende skoleårs første foreldrekonferanse.

9 En skole for alle – alltid! Raufoss videregående skole Eventuelt? UNGDOMSUNDERSØKELSEN 2013 – se også hjemmesiden Informasjon til ungdom og foresatte Kompetansesenter Rus- Region Øst (KoRus-Øst) vil i januar-april 2014 gjennomføre en spørreundersøkelse blant alle elevene ved ungdomsskolene og elever ved de videregående skolene i utvalgte kommuner i Hedmark, Oppland, Østfold og Akershus. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for utformingen av ungdomspolitikk og det forebyggende arbeidet i kommunene. Materialet vil også være nyttig som grunnlag for å utvikle en regional politikk på dette området. Undersøkelsen vil bli gjennomført elektronisk. Elevene vil svare på undersøkelsen i skoletida, omfanget er stipulert til 45 minutter. Spørreskjemaet inneholder generelle spørsmål om hvordan ungdommene har det, men og spesifikke spørsmål som for eksempel bruk av rusmidler og data/spill. De foresatte som ønsker å få tilsendt hele spørreskjemaet, kan henvende seg til undertegnede. Undersøkelsen er frivillig. Eleven kan trekke seg fra å delta, uten å behøve å gi noen begrunnelse, en kan og hoppe over spørsmål hvis det er noe en ikke ønsker å svare på. Det er i den sammenhengen viktig å understreke at vi på KoRus, som arbeider med undersøkelsen, og de ansatte i Kommuneforlaget, som står for den tekniske gjennomføringen, har taushetsplikt. Opplysningene som samles inn vil bli behandlet konfidensielt. Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert på en slik måte at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes. Datamaterialet vil senere bli lagret i en nasjonal database sammen med resultatene fra tilsvarende undersøkelser som er gjennomført i andre kommuner. Til slutt: Undersøkelsen er frivillig. Det er likevel viktig å understreke at dess flere som besvarer undersøkelsen, dess mer representativt vil resultatet kunne sies å være. Hvis det fortsatt er uklarheter eller spørsmål, ta gjerne kontakt. Kåre Rørhus Johs. Nermo Seniorkonsulent / dr. polit. Spesialrådgiver/cand. polit. Tlf.: 62 58 17 50 Mob.: 913 86 069 Tlf 62 58 15 67 Mob 93 09 98 25 kare.rorhus@sykehuset-innlandet.nokare.rorhus@sykehuset-innlandet.no johannes. nermo@sykehuset-innlandet.no


Laste ned ppt "En skole for alle – alltid! Raufoss videregående skole FAU 4. desember 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google