Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NVHs kvalitetssystem Allmøte på NVH: 29.11.2006. Lov om universiteter og høgskoler Krav til systemet: ▪§ 1-6. Kvalitetssikring (1)Universiteter og høyskoler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NVHs kvalitetssystem Allmøte på NVH: 29.11.2006. Lov om universiteter og høgskoler Krav til systemet: ▪§ 1-6. Kvalitetssikring (1)Universiteter og høyskoler."— Utskrift av presentasjonen:

1 NVHs kvalitetssystem Allmøte på NVH: 29.11.2006

2 Lov om universiteter og høgskoler Krav til systemet: ▪§ 1-6. Kvalitetssikring (1)Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring.

3 Lov om universiteter og høgskoler NOKUT – hvem er de? ▪§ 2-1. NOKUTs oppgaver og myndighet: (1)NOKUT skal være et faglig uavhengig statlig organ som gjennom akkreditering og evaluering skal kontrollere kvaliteten ved norske institusjoner som tilbyr høyere utdanning.

4 Evaluering av NVHs kvalitetssystem På vårparten i 2007 (ca i april) skal NVHs kvalitetssikringssystem av studiene evalueres. NVH får da besøk av en komité oppnevnt av NOKUT.

5 Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler Krav til systemet: § 2-1. Krav til kvalitetssikringssystem (1) Universiteter og høyskoler skal ha et system for sitt kvalitetssikringsarbeid som sikrer kontinuerlige forbedringer, gir tilfredsstillende dokumentasjon av arbeidet og avdekker sviktende kvalitet. (2) Kvalitetssikringssystemet skal omfatte alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avslutning av studiet. Rutiner for studentevaluering av undervisningen, selvevaluering og institusjonens oppfølging av evalueringer, dokumentasjon av institusjonens arbeid med læringsmiljøet, samt rutiner for kvalitetssikring av nye studietilbud, skal inngå.

6 Kriteriene NOKUT evaluerer systemet etter: A.Mål og strategier Hvordan studiekvalitetsarbeid inngår som en del av strategiarbeidet Definerte mål for kvalitetsarbeidet B. Forankring og medvirkning Forankring av kvalitetsarbeidet i ledelsen på alle nivå Organisering som sikrer bred medvirkning Studentmedvirkning i kvalitetsarbeidet C. Dokumentasjon og dokumentasjonsbehandling Data og evalueringer som kan gi tilfredsstillende vurderingsgrunnlag Inkluderer totale læringsmiljø D.Institusjonens bruk av informasjon til aktivt forbedringsarbeid Hvordan informasjonen i systemet analyseres Bruk av resultater som grunnlag for beslutninger Ressursstyring/prioriteringer Årlig rapport til institusjonens styre

7 Internasjonale kriterier Utvikle kvalitetskultur, strategi for kvalitetsutvikling Systemer for aggregering av data Studieprogram og grader Vurdering av studenter Vurdering av undervisningspersonalet Læringsmiljøet, ressurser Offentlig informasjon

8 NOKUT legger altså vekt på at dette angår alle: ”Arbeidet med og rundt kvalitetssikringssystemet bør bidra til at det utvikles en sterk kvalitetskultur i institusjonen. Systemet skal skape klarhet rundt interne oppgaver og ansvarsforhold i et helhetlig opplegg, der alle medvirkende – tilsatte og studenter - er delaktige i det felles arbeidet for høg kvalitet”. (Sitat NOKUT) Kjenner du din rolle og ditt ansvar? Kjenner du til systemet ?

9 NOKUT-komiteen vil iht. kriteriene legge vekt på: Systemstruktur –(Hvordan vi har bygd opp systemet. Hvem har ansvar i systemet. Hvilke ordninger og aktiviteter inngår i systemet?) Dokumentasjon som systemet frembringer –(f. eks hvilke evalueringsresultater og nøkkeltall systemet frembringer) NVHs egen vurdering av denne dokumentasjon og hvordan NVH følger det opp –avvikshåndtering Komiteen vil altså ikke vurdere NVHs faglige kvalitet, men vil vurdere om vi har tilstrekkelige systemer for å sikre den.

10 NVHs sentrale prinsipper for kvalitetssystemet Kvalitetssystemet skal inngå som integrert del av NVHs ledelses-, styringssystem og ordinære drift Prinsipper for kvalitetssirkelen skal bidra til kvalitetskultur (God planlegging - god gjennomføring - evaluering og forbedring) Systemet skal være mest mulig transparent for derigjennom stimulere til kvalitetsutvikling og medvirkning Systemet skal være minst mulig byråkratisk

11 Hva legger NVH i begrepet «god studiekvalitet»? At studiets faglige innhold er godt At studiet gir kompetanse som samfunnet etterspør At studentene opplever kvaliteten som god

12 Oppbyggingen av kvalitetssystemet på NVH NVH har inndelt kvalitetssystemet i seks kvalitets - områder med overordnet mål og ansvar. Hele systembeskrivelsen ligger på internett under ”Kvalitetssystemet”: Kvalitetsområder

13 De seks kvalitetsområdene Styringskvalitet Inntakskvalitet –De studentene som starter ved NVH Program- og resultatkvalitet –Studieplan, undervisning og studentenes resultater Internasjonalisering Rammekvalitet –Undervisningspersonalet, bibliotektjenester, arbeidsmiljøet til studentene og studieavdelingens tjenester Doktorgradsutdanningen

14 Strukturen i kvalitetssystemet Kvalitetsområde 1(Ansvar og mål) Nøkkelelement 1 (mål) –Aktivitet 1 (ansvar) –Aktivitet 2 (ansvar) Nøkkelelement 2 (mål) –Aktivitet 1 (ansvar –Aktivitet 2 (ansvar –Aktivitet 3 (ansvar Osv! Planlegging Evaluering ForbedringGjennomføring

15 Eksempler på aktiviteter under nøkkelelement 3.2 Studieprogramkvalitet: 1.Gjennomføre studieprogrammene i tråd med gjeldende mål og planer. 3.Følge opp studentevaluering av studieprogrammene årlig. 6.Gjennomføre EAEVE evaluering av veterinær- utdannelsen minimum hvert sjuende år fra 2004. 9.Utføre arbeidsmarkedsundersøkelser av veterinær- og dyrepleierutdannelsen minimum hvert 5. år. Studiekvaliteten ved NVH

16 NVHs system er relativt prosessorientert og skjønnsmessig. NVHs prosessorientering er både systemets styrke og svakhet. –Muliggjør fleksibilitet og mindre byråkratiske systemer. –Mer avhengig av personer i sentrale posisjoner og at prosessene blir gode. Transparens vedrørende nøkkeltall og evalueringsresultater og den grundige organisatoriske behandlingen av evalueringene og studiekvalitetsrapporten skal motvirke svakhetene. NVH har eksplisitt satt avvikshåndtering for noen svært sentrale nøkkeltall. Det gjelder f. eks strykprosent hvor avvik over 15 (30) prosent skal følges opp. Studiekvaliteten ved NVH 6.Hva med avvikshåndteringen?

17 Er studiekvaliteten ved NVH god nok? Bidrar kvalitetssystemet til økt kvalitet på studiene ved NVH? Hva skjer hvis NVHs kvalitetssystem får stryk - karakter?


Laste ned ppt "NVHs kvalitetssystem Allmøte på NVH: 29.11.2006. Lov om universiteter og høgskoler Krav til systemet: ▪§ 1-6. Kvalitetssikring (1)Universiteter og høyskoler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google