Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssystemet ved NVH Denne presentasjonen viser hvordan NVH har bygd opp sitt system.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssystemet ved NVH Denne presentasjonen viser hvordan NVH har bygd opp sitt system."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssystemet ved NVH Denne presentasjonen viser hvordan NVH har bygd opp sitt system

2 Hvorfor kvalitetssystem? •NVH ønsker en kultur for kvalitet og kvalitetsutvikling for å kunne tilby gode studier for studenten og samfunnet •Krav i Lov om universiteter og høgskoler

3 NVHs visjon •Å være blant de fremste veterinærmedisinske utdanningsinstitusjonene i Europa Mål for kvalitetsarbeidet •Kvalitetsarbeidets fremste oppgave er å bidra til at NVHs høye mål om kvalitet nås •Å optimalisere studiekvaliteten gjennom aktivt å bruke kvalitetssystemet til forbedring og utvikling •Sikre at studietilbudene ved NVH har samfunnsrelevans i vid forstand

4 Kvalitetskultur og verdier hos NVH •Kvalitetsarbeidet skal bidra til at studenter og ansatte jobber sammen mot felles mål om gode utdanninger •NVH skal være en ”lærende organisasjon” og kvalitetsarbeidet skal bidra til reelle prosessendringer både hos den enkelte og for hele organisasjonen NVHs verdigrunnlag •R •Respektfull •A •Ambisiøs •U •Uavhengig •S •Samarbeidende

5 Hva er NVHs kvalitetssystem? •Kvalitetssystemet er høgskolens verktøy for å sikre og utvikle kvaliteten i alt som har med studiene å gjøre: –Fra markedsføring av studietilbudene, opptak, mottak, studieinformasjon, undervisning, eksamen, studentfasiliteter, studentservice, administrasjon av studiene og til å utvikle gode studieplaner. Kvalitetssystemet skal også sikre kompetansen til de kandidater NVH uteksaminerer

6 NVHs sentrale prinsipper for kvalitetssystemet •Kvalitetssystemet skal inngå som integrert del av NVHs ledelses-, styringssystem og ordinære drift •Prinsipper for kvalitetssirkelen skal bidra til kvalitetskultur (God planlegging - god gjennomføring - evaluering og forbedring) •Systemet skal være mest mulig transparent for derigjennom stimulere til kvalitetsutvikling og medvirkning •Systemet skal være minst mulig byråkratisk

7 Hva legger NVH i begrepet «god studiekvalitet»? • At studiets faglige innhold er godt • At studiet gir kompetanse som samfunnet etterspør •At studentene opplever kvaliteten som god

8 Prosessen rundt utviklingen av NVHs system (1) 25.03.2003: Innstilling fra styringsgruppen for arbeidet med kvalitetsreformen ved NVH ble forelagt Styret. 01.09.2003: En prosjektgruppe startet arbeidet med å utvikle NVHs kvalitetssystem. Gruppen bestod av en representant fra hvert institutt og 2 studentrepresentanter. Kvalitetsrådgiver var leder. Ledergruppen var styringsgruppe. 30.07.2004: Prosjektgruppen leverte sin innstilling. Denne gikk på høring i organisasjonen og til alle studentene. 16.12.2004: Hovedtrekkene ble vedtatt av styret. Parallelt pågikk arbeidet med å utvikle en strategi for studiekvalitetsarbeidet ved NVH for tidsrommet 2004-2007. Denne ble også vedtatt av styret.

9 Prosessen rundt utviklingen av NVHs system (2) 01.04.2005: En prosjektgruppe ble etablert for å videreutvikle kvalitetssystemet til en elektronisk nettbasert håndbok. Prosjektgruppen bestod av administrerende direktør (leder), fire instituttledere, studiesjef og kvalitetsrådgiver (sekretær). VSU fikk utkastet til uttalelse før dette ble implementert på internett. 24.04.2006: Den elektroniske nettbaserte håndboken ble publisert på internett under tittelen: «Kvalitetssystem» 31.07.2006: NVH fikk brev fra NOKUT om at NVHs kvalitetssikringssystem skal evalueres våren 2007.

10 Oppbyggingen av kvalitetssystemet på NVH •NVH har inndelt kvalitetssystemet i seks kvalitets- områder (NVHs viktigste områder for studiekvalitet), med overordnet mål og ansvar. •Hvert kvalitetsområde er deretter inndelt i nøkkelelementer (De viktigste underområdene). •For hvert nøkkelelement er det satt opp kvalitetskrav som beskriver mål eller standard. •For hvert kvalitetskrav er det fastlagt aktiviteter og hvem som har ansvaret for å gjennomføre aktivitetene. •Utførelsen av aktivitetene skal gi god studiekvalitet og utvikle denne videre. (Hele systembeskrivelsen ligger på internett under: Kvalitetssystemet)

11 De seks kvalitetsområdene •Styringskvalitet •Inntakskvalitet –De studentene som starter ved NVH •Program- og resultatkvalitet –Studieplan, undervisning og studentenes resultater •Internasjonalisering •Rammekvalitet –Undervisningspersonalet, bibliotektjenester, arbeidsmiljøet til studentene og studieavdelingens tjenester •Doktorgradsutdanningen

12 Nøkkelelementer •Eksempel fra hovedområde 3: Program og resultatkvalitet –Studieinformasjon –Studieprogramkvalitet (kvaliteten i hele studieplanen) –Studienes vurderings- og sensurordning (hvilke systemer NVH har som sikrer god kvalitet hos kandidatene på institusjonsnivå) –Undervisningskvalitet (selve undervisningsblokkene som studiet er oppbygd av) –Resultatkvalitet (Hvordan studentene presterer) –Bruk av dyr i undervisningen –Utvikle nye studieprogrammer

13 Studiekvaliteten ved NVH 1.Hvordan skal kvaliteten ved NVH være? 2.Hva gjør vi for å oppnå ønsket kvalitet? 3.Hvem har ansvaret for at kvaliteten er god? 4.Hvor finner man informasjon over standarder og roller til bruk i det daglige arbeid? 5.Hvordan jobber NVH med løpende saker og kvalitetsutvikling? 6.Hva med avvikshåndteringen?

14 Eksempler på mål for kvalitetsområder og nøkkelelementer: Mål for kvalitetsområde 3, Program og resultatkvalitet: •Undervisningen ved NVH skal være forskningsbasert og holde høy faglig og pedagogisk kvalitet. Uteksaminerte kandidater skal ha høy kompetanse og være godt forberedt for samfunnsoppgaver innenfor NVHs fagfelt Kvalitetskrav for nøkkelelement 3.2, Studieprogramkvalitet: •NVH skal tilby studieprogram med høy faglig og pedagogisk kvalitet Studiekvaliteten ved NVH 1.Hvordan skal kvaliteten ved NVH være?

15 Under hvert nøkkelelement er det satt opp aktiviteter som skal bidra til at kvaliteten sikres og utvikles: Eksempler fra nøkkelelement 3.2, Studieprogramkvalitet: 1.Gjennomføre studieprogrammene i tråd med gjeldende mål og planer. 3.Følge opp studentevaluering av studieprogrammene årlig. 6.Gjennomføre EAEVE evaluering av veterinær- utdannelsen minimum hvert sjuende år fra 2004. 9.Utføre arbeidsmarkedsundersøkelser av veterinær- og dyrepleierutdannelsen minimum hvert 5. år. Studiekvaliteten ved NVH 2.Hva gjør NVH for å oppnå ønsket kvalitet?

16 •Styret har det øverste ansvar for studiekvaliteten og behandler hvert år Studiekvalitetsrapporten som skal gi en helhetlig og overordnet vurdering av studiekvaliteten ved institusjonen og oversikt over opplegg og tiltak i kvalitetsarbeidet. •Rektor eller administrerende direktør har ansvar for hvert av de 6 områdene. •Linjeledelsen i NVHs organisasjonskart eller utvalg har ansvar for aktivitetene som skal utføres under nøkkelelementene. •Alle ansatte og studenter har ansvar i forhold til sin rolle og for å utføre sine oppgaver i henhold til NVHs regelverk og andre dokumenter som setter standard og beskriver rutiner. Studiekvaliteten ved NVH 3.Hvem har ansvaret for at kvaliteten er god?

17 Studiekvaliteten ved NVH •Under hvert nøkkelelement i web-versjonen av kvalitetssystemet ligger regelverk og dokumenter. •Under rollen din i web-versjonen er også de mest sentrale dokumenter tilhørende din rolle samlet. Eksempler på svært viktige dokumenter i studiekvalitetssammenheng: –Forskrift om opptak, studium og eksamen –Studieplan med emnebeskrivelse av 2002, revidert 2006 –Serviceerklæring for studenter Eksempel på håndbøker og rutinebeskrivelser: –Håndbok for blokkansvarlig –Håndbok for studenter –Studentevalueringsrutine 4.Hvor finner man informasjon over standarder og roller til bruk i det daglige arbeid?

18 •NVH er kort fortalt et lite samfunn i miniatyr bygd opp etter demokratiske prinsipper for styre og medvirkning. Kvalitetssystemet plasserer ansvar for aktiviteter og oppfølging. •Eksempler på hvor det foregår prosesser ved NVH: –På instituttene (der den faglige aktiviteten utspilles) og på de ulike avdelinger (studienes støttefunksjoner). –I de ulike blokker og gjennom rapportering til ansvarlig institutt. –I systemer for medvirkning gjennom deltakelse i Styret, utvalg og verv og deltakelse i og oppfølging av evalueringer. –Gjennom syklisk aktivitet med rapporter, strategier og budsjettprosess. Studiekvaliteten ved NVH 5.Hvordan jobber NVH med løpende saker og kvalitetsutvikling?

19 Studiekvaliteten ved NVH •Dvs. gjennom prosesser som foregår her:

20 •NVHs system er på grunn av institusjonens størrelse og transparens relativt skjønnsmessig og prosessorientert og mindre avviksorientert. Ofte er årsaker til avvik sammensatte og kan både være på individ og systemnivå. Avvik kan også være symptomer på andre underliggende faktorer på systemnivå. •NVHs prosessorientering er både systemets styrke og svakhet. Det gjør det mulig å være fleksible og mindre byråkratiske. Men det gjør også systemet mer avhengig av personer i sentrale posisjoner og at prosessene blir gode. •Ærlighet og transparens vedrørende nøkkeltall og evaluerings- resultater og den grundige organisatoriske behandlingen av studiekvalitetsrapporten skal motvirke svakhetene i systemet. •NVH har eksplisitt satt avvikshåndtering for noen svært sentrale nøkkeltall. Det gjelder f. eks strykprosent hvor avvik over 15 (30) prosent skal følges opp. Studiekvaliteten ved NVH 6.Hva med avvikshåndteringen?


Laste ned ppt "Kvalitetssystemet ved NVH Denne presentasjonen viser hvordan NVH har bygd opp sitt system."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google