Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Velkommen til dag 2 PL1 Organisering av prosjekter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Velkommen til dag 2 PL1 Organisering av prosjekter."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Velkommen til dag 2 PL1 Organisering av prosjekter

2 2 Men først: Hvordan går det med oppgaven?

3 3 Organisering av prosjektarbeid 2. Den interne organiseringen av prosjektet, - hvordan roller og ansvar er fordelt innenfor prosjektet 1. Hvordan prosjektarbeidet er organisert i virksomheten, - tilknytning til basis-organisasjonen

4 4 Forholdet til basisorganisasjonen Adskilt prosjektorganisasjon Matrise Uten endring i basisorganisasjonen

5 5 Avdelingsvis struktur

6 6 Matriseorganisasjon Prosjekt- koordinering

7 7 Autonom prosjektorganisasjon

8 8 Svak prosjektmatrise Prosjekt- koordinering

9 9 Sterk prosjektmatrise Prosjekt- koordinering

10 10 Linjeorganisasjonens ansvar ressurstilgang til prosjektet faglig utførelse av arbeid i prosjektet personell og utstyr langsiktig utvikling i organisasjonen

11 11 Prosjektorganisasjonens ansvar spesifisering av prosjektleveransen utvikling og levering av prosjektleveransen håndtering av endringer rapportering av status

12 12 BETEGNELSE Prosj.org. uten endring i basis- organisasjonen Matrise- organisasjon. Adskilt prosjekt- organisasjon. AUTORITETS- FORHOLD Begrenset autoritet Delt autoritet. Full autoritet FORDELER Bryter ikke med basisorganisa- sjonens tradi- sjonelle mønster God kapasitets- utnyttelse og tverrfaglighet. Effektiv gjennomføring av vanskelige oppgaver, oppmyking av hierarkisk struktur ULEMPER “Bås-mentalitet”, lite samordning. Tung kommunika- sjon. Belastende sjefs- forhold (flere sjefer) Overforbruk av medarbeidere. Fare for isolasjon. Vanskelig å avslutte prosjektet. PASSER BEST I ORGANISASJONER: - med få, relativt klart faglig orienterte prosjekter, hvor tverrfaglige samarbeidsforhold er bra på forhånd. - som skal utføre et større antall mindre prosjekter i tillegg til løpende virksomhet. - som har et begrenset antall større prosjekter med lav faglig tilknytning til enkeltavdelinger. ORGANISASJONSTILKNYTNINGER FOR PROSJEKT

13 13 Roller / funksjoner

14 14 4 hovedroller Styrende: Forretningssmessig ansvar for prosjektet Ledende: Ansvar for å lede projektgjennomføringen og prosjektmedarbeidere Utførende: Ansvar for å lede gjennomføring av tildelte arbeidsoppgaver Støttende: Rådgivende

15 15 Prosjektorganisasjonen REFERANSE- GRUPPE ADMINISTRATOR STYRINGS- GRUPPE PROSJEKT- LEDER PROSJEKTMEDARBEIDERE REFERANSE- GRUPPE PROSJEKTGRUPPEN

16 16 Styrende rolles ansvarsområder Avklarer: Bakgrunn, behov og hensikt Effektmål Rammer Godkjenner: Mål og planer Prosjektorganisasjonen Sluttresultatet Beslutter: Start, stopp Beslutningspunktene Store endringer Nedleggelse Bistår med å: Sikre ressurser Finne prosjektleder

17 17 Organisering av selve prosjektgruppen Kjerneteam Trekkspillorganisasjon Deltidsansatte Interne ansvarsforhold Hvem organiserer? Hierarki? Matrise? Deltakere fra mange organisasjoner?

18 18 Et større prosjekt - og et mindre

19 19 Prinsipielle ansvarsforhold Prosjekteiers ansvar? Prosjektleders ansvar? Prosjektmedarbeiders ansvar? Prosjektkoordinators ansvar?

20 20 Beslutte Ide Bestilling/ Prosj. spes PA Prosj. plan ForstudieForprosjektHovedprosjekt Basisorganisasjonen Prosjektorganisasjon Beslutte PLP-modellen Prosj. plan Slutt- rapport PLP er utviklet av SND, brukes nå av Innovasjon Norge – Se www.plputvikling.no

21 21 Aktivitetsmessig ansvar (Ansvarskart) Se også Jessen – side 75, ”samhandlingskort” – ellers kalt HUKI-matrise i for eksempel Telenor

22 22 Prinsipp- ansvarskart

23 23 To prosjektorganisasjoner

24 24 ”Joint venture” ADMINISTRATOR GRUPPE PROSJEKT- LEDER PROSJEKTMEDARBEIDERE PROSJEKTGRUPPEN C B A

25 25 Multiprosjekstyring – hva er det og hvem har ansvaret Hva er det? –Prosjektporteføljestyring –Valg av prosjektet –Prioritering Hvem har ansvaret? –Prosjektkontoret? –Prosjektsjef? –Ledergruppe? –Daglig leder? - og hva er

26 26 5 prosjektivitetsnivåer for roller/ansvar i prosjekter Nivå 1: Ingen prosess for å definere roller og ansvar Nivå 2: Roller og ansvar defineres formelt for hvert prosjekt Nivå 3: Roller og ansvar defineres uformelt for hvert prosjekt Nivå 4: Standarddefinisjon av roller og ansvar avhengig av prosjekttype Nivå 5: Standarddefinisjon av roller og ansvar for hele organisasjonen og for alle prosjekter Interthink Consulting, September 2002 www.interthink.ca/research/home.html

27 27 Prosjektivitetsnivå roller og ansvar har sterk innflytelse på Ressursstyring Usikkerhetsstyring Prosjektinitiering Prosjektplanlegging av 12 ulike prosjektområder Interthink Consulting, September 2002 www.interthink.ca/research/home.html

28 28 Interessentanalyse - hvis det blir tid?

29 29 Interessenter

30 30

31 31 Ulike interessentanalyser Analyse av kjerneinteressenters krav, behov og forventninger Bidrag/belønningsanalyser Kartlegging av prosjektets venner og uvenner Påvirkningsanalyser ……

32 32 3 hovedtrinn 1.Identifikasjon av interessentene 2.Analyse av interessentene 3.Valg av strategier og tiltak

33 33 Metodikk for interessentanalyse 1.Finn interessentene. Avgjør hvem som er målgruppene, det vil si de som skal påvirke spesifikasjonene på prosjektets resultat. 2.Kartlegg bidrag og belønning for sentrale interessentene/interessentgruppene og avdekk eventuelle positive og negative forskjeller mellom bidrag og belønning. 3.Plasser interessentene inn i et landskap der aksene er interesse av prosjektet og innflytelse på prosjektet. Vurder også om hver enkelt interessent er positiv, negativ eller nøytral. 4.Finn tiltak som kan sikre god gjennomføringskraft i prosjektet.

34 34 Plassering i landskap med standardstrategi Bør ikke provoseres unødige, informer godt, unngå at de sprer edder og galle De viktigste, sørg for å holde dem positive Hold dem fornøyd, de kan være livsfarlige Perifert Innflytelse Interesse Se også Jessen Side 80

35 35 Ulike interessentanalyser?

36 36 Hva har suksesskriterier med interessentanalyse å gjøre?


Laste ned ppt "1 Velkommen til dag 2 PL1 Organisering av prosjekter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google