Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligtilpasning – hvordan får vi det til

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligtilpasning – hvordan får vi det til"— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligtilpasning – hvordan får vi det til
Boligtilpasning – hvordan får vi det til? Erfaringer fra prosjekt boligtilpasning Aina Tjosås Seniorrådgiver, Husbanken Region vest

2 Drøm

3 Virkelighet

4

5

6 «Som følge av økningen i antall hjemmeboende eldre, er det grunn til å anta at vi vil få en økning i antall eldre som vil oppleve boligen som upraktisk og uegnet når helsa svikter. Skal de bli boende, vil de ha behov for å utbedre og oppgradere boligen»

7 Et samarbeidsprosjekt mellom NAV Arbeids og velferdsetaten og Husbanken
Målgruppe: Eldre og funksjonshemmede Omfang: 15 forsøkskommuner i Hordaland og Sør-Trøndelag

8 Manglende samsvar mellom Husbanken og Folketrygdens ordninger
Bakgrunn for prosjektet: Manglende samsvar mellom Husbanken og Folketrygdens ordninger Folketrygden Basert på ”rett” og faste ytelser Husbanken Basert på rammebevilgning og målstyring

9 Mangelfull faglig bistand til bruker
vanskelig å orientere seg må selv drive prosjektet Kommunen mye skjer på ”slump” manglende samarbeid Staten dårlig måloppnåelse

10 Målsetting for prosjektet 1:
Organisere en boligrådgivningstjeneste i den enkelte kommune for å oppnå bedre boligløysninger for personer som trenger tilpasset bolig fokus på samarbeidet mellom de ulike aktørene og etatene som har et ansvar når personer med nedsatt funksjonsnivå skal få tilpasset boligen sin

11

12 Boligrådgivingstjeneste
Bedre tilbud til bruker – en koordinator Alle sider ved boligsaken blir vurdert i sammenheng på eit tidleg tidspunkt (økonomi, fysiske behov, nødvendige tiltak) Kompetanse på ulike måter å løse boligtilpasningssaker Kan bygge videre på arbeidet med boligsosiale handlingsplaner Økt kunnskapsnivå og forståelse for andre sitt arbeid Mer målrettet og effektiv bruk av offentlige midler

13 Målsetting for prosjektet 2:
Framskaffe grunnlag for å gi innspill til endringer i Husbankens og Folketrygdens ordninger prøve ut nye økonomiske virkemidler og større fleksibilitet i eksisterende virkemidler

14 Økonomiske ordninger Utredningstilskudd
Tilskudd i stedet for hjelpemiddel (”heistilskudd”)

15 Tilskudd til utredning av aktuelle problemstillinger:
Utredningstilskudd Tilskudd til utredning av aktuelle problemstillinger: Enkle undersøkelser av bolig og uteområder Beskrivelse av teknisk tilstand Økonomi Synsterapeut, eksperthjelp på inneklima osv. Erfaringer: Et lite tilskudd i utredningsfasen kan få saken på rett spor tidlig i prosessen

16 Eksempel fra Sør-Trøndelag
Utredningstilskudd

17

18

19

20 Tilskudd istedenfor hjelpemiddel ”heistilskudd”
Tilskudd gis til brukere som er berettiget trappeheis/løfteplattform/ramper i henhold til lov om folketrygd

21 Eksempel fra Hordaland ”Heistilskudd”

22

23

24

25

26

27 Større fleksibilitet i bruk av økonomiske virkemidler

28 Virkemiddelpakken Egenkapital Lån Bostøtte Tilskudd Tilskudd fra NAV

29 Eksempel 2 fra Hordaland Fleksibel bruk av virkemidler

30

31

32 Alf bodde hjemme 4 år ekstra
Tilretteleggingskostnad: kr ,- Tilskudd: kr ,- Startlån: kr ,- Hjemmetjeneste: x 48 mnd = kr ,- Kostnad for kommunen: kr ,- Alternativ kostnad sykehjem: kr ,- Gevinst: kr ,- over 4 år (tall fra 2012)

33 Erfaringer: 10-15 % av sakene har endt med tilskudd i stedet for heis Mest aktuelt for brukere i eneboliger/småhus Gitt større valgmulighet og fleksibilitet for bruker Stimulerer til grundigere utredning av den enkelte sak for å finne alternative løsninger Stiller større krav til tverrfaglig og tverretatlig samarbeide og koordinering Øker «boligkompetansen» i kommunen

34 Hva må til for å lykkes? Forankring Vilje Løsningsorientert Gode virkemidler

35 For mer informasjon

36 Hvordan er situasjonen per 23.mai 2012?:
Utredningstilskuddet er blitt en fast ordning ”heistilskuddet” er utvidet til å gjelde også ramper. Blir en fast ordning i 2012? Alle landets kommuner kan benytte seg av ordningen med «heistilskudd»

37 Forts. Arbeidet med å etablere boligrådgivingstjenester går seint, men sakte framover. Tilbakemeldingene er gode fra de kommunene som har fått det til Neste trinn: - Boligrådgivningstjeneste i forkant? - Flerboligbygg?

38 Hvordan får vi «unge» eldre til å ta ansvar for egen bolig?
Funksjonsattest? Utvidet tjeneste fra boligrådgivningstjenesten mot et gebyr? Takstapparatet? Ulike bransjeaktører som VVS, kjøkken osv

39 Flerboligbygg Siste folke- og boligtelling viser at 36 prosent av boligene i bygninger (totalt 114 000) med mer enn 5 etasjer og 90 prosent av boligene i bygninger (totalt 224 000) med 3-4 etasjer, ikke har tilgang på heis. Sporen brl, Stavanger

40 Utfordringer: Nye krav til trappebredde i TEK 10 Krav til branndokumentasjon Hva med de andre i oppgangen? uu? Grensegang mot NAV hjelpemiddelsentral

41 Større fokus på varige gode helhetsløsninger istedenfor dårlige midlertidige løsninger

42 Virkemidler Penger: Kunnskap: Grunnlån Tilskudd til tilstandsvurdering
Tilskudd til heis - prosjektering - selve tiltaket Kompetansetilskudd NAV-penger? Kunnskap: Informasjon, veiledning, opplæring, kompetanseoverføring

43 Hva må til for å lykkes? Forankring Vilje Løsningsorientert
Gode virkemidler

44 Takk for meg


Laste ned ppt "Boligtilpasning – hvordan får vi det til"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google