Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er en fagskole og hvilken rolle kan en fagskole spille i forhold til næringsutvikling? Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er en fagskole og hvilken rolle kan en fagskole spille i forhold til næringsutvikling? Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er en fagskole og hvilken rolle kan en fagskole spille i forhold til næringsutvikling? Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. Norske Reindriftsamers Landsforbunds fagdag Báktehárji Idrettshall i Kautokeino 13. juni 2013

2 Kort om koordinator Jomfruburet ved Rogaland fylkeskommune Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun.

3 Koordinators funksjon ► ► Koordinator for fylkeskommunale fagskoler fra 2005 ► ► Sekretær for Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) og Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) fra 2010. ► ► Oppgaver knyttet til etablering og revidering av nasjonale planer og nasjonal standard. ► ► Bindeledd med departementer, direktorater, tilsyn, råd og utvalg og andre relevante instanser. ► ► Ansvar for nettsidene til fagskoleutdanningen (fagskolen.info) ► ► Ulike utviklingsoppgaver innenfor helsefagutdanningen

4 Fagskolen er en tertiærutdanning, parallell til høyskole og universitet 4

5 Hva er fagskoleutdanning? ► ► Yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. ► ► Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. ► ► (sitert fra loven)

6 http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Fagskoleutd/TilstandsrapportFagskolesektore nF4283.pdf http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Fagskoleutd/TilstandsrapportFagskolesektore nF4283.pdf 6

7 Tilstandsrapport for fagskolen 2012 ► 115 fagskoler ► 314 offentlige og ► 674 private fagskolestudier ► 83,6% stedbaserte tilbud. ► 15.852 studenter (43% off. / 57%. priv.) ► 5.155 ferdige vår 2012 (56% menn / 44% kvinner) 7

8 Styring og rammer

9 KD KRD/HOD Fylkene Fagskolene Fagskolerådet NOKUT RFF NUTF og NUFHO Styrene Styring og organisering av fagskolene 9

10 Rammer ► Fagskoleloven av 2003 ► Arbeidsmiljøloven ► Forvaltningsloven ► NOKUT-forskriften ► NOKUTs retningslinjer ► Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) ► Ny fagskoleforskrift kommer snart  10

11 Forvaltning etter 01.01.2010 ► Fylkeskommunene fikk ansvaret for drift og finansiering av fagskoleutdanninger (men KRD og HOD ansvarlige for finansiering). ► Skal sørge for at det tilbys fagskoleutdanninger som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. ► Kunnskapsdepartementet beholder sektoransvaret for fagskolen.  11

12 Godkjenning av tilbud ► Loven krever at fagskoletilbudene skal godkjennes. ► NOKUT har fått denne godkjennerrollen. ► NOKUT bærer ikke ansvar for noen form for nasjonal standardisering.  12

13 NOKUTs 18 kriterier for utdanningstilbud ► 5 kriterier for læringsmål og kvalifikasjoner ► 2 kriterier for faglig innhold ► 5 kriterier for undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer ► 2 kriterier for eksamen og vitnemål ► 4 kriterier for infrastruktur http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Fagskoler/Retningslinjer%20for%20kvalitetssikring%20og%20godkjenn ing%20etter%20lov%20om%20fagskoleutdanning.pdf http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Fagskoler/Retningslinjer%20for%20kvalitetssikring%20og%20godkjenn ing%20etter%20lov%20om%20fagskoleutdanning.pdf  13

14 En av NOKUTs hovedutfordringer ved godkjenning av fylkeskommunale tilbud er styret og styrets ansvar. Styret har ansvar - for studentene - overfor NOKUT - for utdanningene | 14

15 | 15 Eier = tilbyder Fagskole Styre Tilbyder = styre = fagskole Eier Tilbyder = styre = fagskole Ulike organiseringer av fagskoler Ansvar

16 NOKUT om eiers styring: Eier kan styre gjennom: ► ► Vedtekter (loven begrenser). ► ► Valg av medlemmer. ► ► Budsjett. - Dog ikke dag for dag.

17 Dimensjonering

18 Økonomi ► ► Statistikken gir foreløpig ikke godt nok erfaringsgrunnlag for ny fordelingsmodell. ► ► Tidligst i 2016-budsjettet ► ► Inntil da: telletall 2 år før.

19 I dag tre finansieringskanaler ► Over KD’s budsjett (tidl. 6A-skoler) ► Til fylkeskommunene basert på studenttall. ► Tilskudd gjennom Helsedirektoratet.

20 Nasjonal standard og nasjonale utvalg.

21 Nasjonal standard ► Standarden innbefatter nasjonale planer som er nasjonale rammer for tilbydernes utdanningsplaner. ► Nasjonal standard for kodeverk forvaltes av Nasjonalt opptakskontor for fagskolen (NOF).   21

22 Utdanningsplaner innenfor rammene ► Hver skole lager og vedlikeholder egne utdanningsplaner som har detaljene og lokalt særpreg. Skal fortelle hvordan skolen vil legge til rette for at studenten skal kunne oppnå ønsket læringsutbytte. ► Utdanningsplanene utgjør en del av skolens godkjenningssøknad.   22

23 Hvorfor en nasjonal standard? ► Ny fagskolelov i 2003 flyttet ansvar fra departement og direktorat til tilbyder. ► Etablering av nasjonale utvalg for fagskoleutdanning.  For teknisk fagfelt i 2004 (NUTF)  For fagfelt helse i 2006 (NUFHS)  23

24 NUTFs sammensetning ► Offentlige tilbydere (1) ► Private tilbydere (1) ► Arbeidstakerorganisasjoner (4) ► Arbeidsgiverorganisasjoner (3) ► Fylkesutdanningssjefene (1) ► Studentrepresentant (1) Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget  24

25 Typiske NUTF-saker ► Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering) ► Sette og forvalte nasjonal standard ► Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser ► Gi uttalelser ► Følge Fagskolerådets arbeid ► Kvalifikasjonsrammeverk ► Utdanningsveier ► Maritim utdanning ► Strategiarbeid ► Høringer  25

26 NUFHOs sammensetning ► Offentlige tilbydere (1) ► Private tilbydere (1) ► Arbeidstakerorganisasjoner (5) ► Arbeidsgiverorganisasjoner (4) ► Helsedirektoratet og fylkesutdanningssjefene ► Studentrepresentanter fra off. og privat (2) ► HOD, KD og Udir som observatører Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget  26

27 Typiske NUFHO-saker: ► Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering) ► Sette og forvalte nasjonal standard ► Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser ► Gi uttalelser ► Følge Fagskolerådets arbeid ► Følge samfunnsutviklingen ► Egen konferanse ► Strategiarbeid….  27

28 Nasjonalt planarbeid  28

29 Nasjonale planer NUTF ► Kjemi, 2 planer ► Bygg/anlegg, 3 planer ► Elektro, 3 planer ► Petroleum, 4 planer ► TIP, 8 planer ► Datateknikk, 2 planer ► Maritimt, 4 planer ► LØM, en plan ► Generell del http://fagskolen.info/files/2013/05/nasjonal_plan_generell_del_tf_vedtatt_050313_v2.pdf http://fagskolen.info/files/2013/05/nasjonal_plan_generell_del_tf_vedtatt_050313_v2.pdf  29

30 Nasjonale planer NUFHO ► Helse, aldring og aktiv omsorg. ► Livsstils- og kroniske sykdommer. ► Psykisk helsearbeid og rusarbeid ► Oppvekst: Barn med særskilte behov Nasjonale planer for nye fordypninger kommer. Nasjonal plan generell del - helse: http://fagskolen.info/files/2013/05/nasjonal_plan_generell_del_godkjent_220413_v1.pdf  30

31 Sentrale aktiviteter i sektoren  31

32 1. Etablering av Nasjonalt fagskoleråd ► Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2010. ► Består av representanter fra fagskolesektoren, arbeidsgivere, arbeidstakere og studenter. Skal sørge for at de ulike synspunktene i rådet blir kjent i departementet. ► Nettside under www.vox.no www.vox.no  32

33 2. Etablering av studentorganisasjon 2. Etablering av studentorganisasjon  33

34 3. Kandidatundersøkelse (NIFU) - blant alle som fullførte en fagskoleutdanning første halvår 2011. - - Åtte av ti fagskolekandidater er tilfredse med utdanningen sin. - - De nyutdannede er imidlertid generelt mer fornøyde med utdanningenes faglige innhold enn med undervisningskvalitet og veiledning. - - Det kjøres ny kandidatundersøkelse våren 2013.  34

35 4.Nasjonalt kvalifikasjons- rammeverk ► Fastsatt av KD desember 2011 ► Fremme mobilitet ► Styrke mulighetene for livslang læring ► Bidra til økt kvalitet i norske utd.-systemer ► Fagskolen er plassert på nivå 5 (av 8 nivåer) ► Henvisningsprosess mot EQF (European Qualification Framework) pågår. http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Kompetanse/NKR2011mve dlegg.pdf http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Kompetanse/NKR2011mve dlegg.pdf  35

36 De 7 NKR-nivåene Nivå 2: Grunnskolekompetanse Nivå 3: Grunnkompetanse VGO Nivå 4A: Fullført videregående opplæring, fag- og yrkeskompetanse Nivå 4B: Fullført videregående opplæring, generell studiekompetanse Nivå 5: Fagskole 1 Nivå 5: Fagskole 2 Nivå 6 (delnivå av Bachelor): Høyskolekandidat Nivå 6: Bachelor (1. syklus) Nivå 7: Master (2. syklus) Nivå 8: Ph.d. (3. syklus)  36

37 Hva medfører NKR i praksis? ► Fokusforflytning fra: Målsettinger om hva som skal læres bort. ► Til: Det studenten skal kunne når han/hun lykkes i å fullføre et emne eller et fullt studium (læringsutbyttet).  37

38 Ikke bare kunnskap og ferdigheter. ►..men også generell kompetanse  Formuleringsevne  Problemløsningsevne  Evne til å behandle informasjon  Samarbeidsevner  osv.  38

39 5. System for rapportering og statistikk ► Etablering av Statistikkforum. ► DBH Fagskolestatistikk er et oppdragsprosjekt som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) utfører på vegne av Kunnskapsdepartement. ► Rapporteringskrav fra Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd og fagskolene selv. ► Oversikt over alle Norges fagskoler ► Innføring av «emne» som minste resultatbærende enhet. ► Forskriftsfesting av «fagskolepoeng» kommer. http://fagskole.nsd.no  39

40 Eksempel på bruk av fagskoledata: Oppslag 23/10-12 Hver sjette uteksaminerte kandidat i høyere utdanning fra fagskole Dette opplyser DBH-F. Data om gjennomføring viser at det totalt var 38 436 studenter som fullførte en universitets- eller høyskoleutdanning i løpet av 2011. Til sammenligning var det 7178 fagskolestudenter som fullførte sin utdanning i løpet av fjoråret. Det tilsvarer 16 prosent av det totale antall uteksaminerte kandidater på tertiært nivå. Det betyr at hver sjette uteksaminerte kandidat i høyere utdanning faktisk kommer fra en fagskole.  40

41 6. Felles dokumenttittel for fagskole- utdannede ► Fagskolerådet tilrår dokumenttittelen ”Vocational Diploma” overfor Kunnskapsdepartementet. ► «Vitnemål» fortsatt juridisk betegnelse på norsk. ► Fagskolerådet ønsker forskriftsfesting.  41

42  42

43 Næringsutvikling  43

44 1. Fagskolen er yrkesrettet utdanning ► ► Ingen trainee-periode: Kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak ► ► Fagskolen er i seg selv en avsluttende utdanning.  44

45 2. Utdanningsinnhold ► Fagskolen bygger på vgs. og må ha et nivå som gjenspeiler dette. ► Innholdet kan bygges direkte rundt kompetansebehovet til næringen. ► Viktig at næringen er involvert i utformingen av tilbudet og læringsutbyttebeskrivelsene.  45

46 3. Skolen må følge med i næringens utvikling. ► En dynamisk prosess der skolen må fornye, forkaste og skape nytt. ► Bygge inn kultur for internkontroll og kvalitetssikring. ► Etablere ordning med praksisperioder for lærere. ► Benytte folk fra næringen som lærere, men beholde helheten.  46

47 4. Styret har en nøkkelrolle ► Må være engasjert. ► Må være kompetent. ► Må følge driften av studietilbudene tett. ► Må ha gode forbindelser med samfunns- og næringsliv. ► Må ha gode relasjoner til offentlige etater, det politiske miljøet og partene i arbeidslivet.  47

48 5. Innovasjon og næringsutvikling gjennom hovedprosjekter ► Bestemme prosjektinnhold i samarbeid med næringen. ► Prosjektveiledning i samarbeid med næringen. ► Sensur/vurdering i samarbeid med næringen.  48

49 6. Valg av lærings- og vurderingsformer. ► Bevisst forhold til hva som skal vurderes. ► Vurderingsformer som ikke bare måler evnen til å huske, men i større grad forståelse, evne til refleksjon og analyse. (Ikke to streker under svaret!) ► Redskapsemner som kommunikasjon og realfag må sammen med digital kompetanse være rettet direkte mot det faglige og yrket.  49

50 7. Lederutdanninger ► 2-årige tekniske fagskoleutdanninger er også lederutdanninger som igjen er et viktig element i næringsutvikling.  50

51 Møteplasser i fagskolesektoren  51

52 4. NOKUTs fagskolekonferanser ► Avholdes årlig om høsten. ► 2010: Fra tall til kunnskap ► 2011: Hva er kvalitet i fagskoleutdanningen? ► 2012: Kvalifikasjon og kvalitet ► 2013: Jubileumskonferansen (sammen med UH)  52

53 RFF-konferansen ► Hvert år i mai måned. Primært for skoleledere og styrerepresentanter, men også åpent for andre. Lærerkonferansen ► Hvert år om høsten. Vert: Fagskolen Innlandet på Gjøvik.  53

54 Nasjonalt fagskolenettsted: Nasjonalt fagskolenettsted: www.fagskolen.info www.fagskolen.infowww.fagskolen.info Nettportal: fagskoleportalen.no Nettportal: fagskoleportalen.nofagskoleportalen.no Denne presentasjonen: http://fagskole.wikispaces.com/sami Denne presentasjonen: http://fagskole.wikispaces.com/sami http://fagskole.wikispaces.com/sami Koordinators e-post: bit@fagskole.org Koordinators e-post: bit@fagskole.orgbit@fagskole.org  54

55 Fagskolerelaterte forkortelser DBHDatatjeneste eid av Kunnskapsdepartementetrapportering ECVETEuropean Credit System for Vocational Education and Training EQFEuropean Qualification Framework FFFForum for fagskolerforum for private aktører FFUForum for fylkesutdanningssjefer FPFagskolepoengomfangsmål ISTLeverandør av skoleadministrative systemer KDKunnskapsdepartementet KUFylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg NKRNasjonalt kvalifikasjonsrammeverk NOFNasjonalt opptakskontor for fagskolen. NOKUTNasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NRTNasjonalt råd for teknologiske utdanningerunder UHR NSDNorsk samfunnsvitenskapelig datatjenestedriver DBH NUFHONasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfagpartsammensatt NUTFNajonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanningpartsammensatt RFFRådet for offentlige fagskoler (tidl. fylkeskommunale)skoleledere STCWStandards of Training, Certification & Watchkeepingmaritim konvensjon SRYSamarbeidsrådet for yrkesopplæringnasjonalt UdirUtdanningsdirektoratet UHRUniversites- og høyskolerådetnasjonalt VIGOStyringsdatatjeneste eid av fylkeskommuneneopptak, emnekoder  55


Laste ned ppt "Hva er en fagskole og hvilken rolle kan en fagskole spille i forhold til næringsutvikling? Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google