Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norske Reindriftsamers Landsforbunds fagdag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norske Reindriftsamers Landsforbunds fagdag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er en fagskole og hvilken rolle kan en fagskole spille i forhold til næringsutvikling?
Norske Reindriftsamers Landsforbunds fagdag Báktehárji Idrettshall i Kautokeino 13. juni 2013 Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun.

2 Jomfruburet ved Rogaland fylkeskommune
Kort om koordinator Jomfruburet ved Rogaland fylkeskommune Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun.

3 Koordinators funksjon
Koordinator for fylkeskommunale fagskoler fra 2005 Sekretær for Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) og Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) fra 2010. Oppgaver knyttet til etablering og revidering av nasjonale planer og nasjonal standard. Bindeledd med departementer, direktorater, tilsyn, råd og utvalg og andre relevante instanser. Ansvar for nettsidene til fagskoleutdanningen (fagskolen.info) Ulike utviklingsoppgaver innenfor helsefagutdanningen

4 Fagskolen er en tertiærutdanning, parallell til høyskole og universitet
Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

5 Hva er fagskoleutdanning?
Yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. (sitert fra loven)

6 http://www. regjeringen

7 Tilstandsrapport for fagskolen 2012
115 fagskoler 314 offentlige og 674 private fagskolestudier 83,6% stedbaserte tilbud. studenter (43% off. / 57%. priv.) 5.155 ferdige vår 2012 (56% menn / 44% kvinner) Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

8 Styring og rammer

9 Styring og organisering av fagskolene
KD KRD/HOD NOKUT Fagskolerådet Fylkene NUTF og NUFHO RFF Styrene Fagskolene 9 9

10 Rammer Fagskoleloven av 2003 Arbeidsmiljøloven Forvaltningsloven
NOKUT-forskriften NOKUTs retningslinjer Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ny fagskoleforskrift kommer snart Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

11 Forvaltning etter Fylkeskommunene fikk ansvaret for drift og finansiering av fagskoleutdanninger (men KRD og HOD ansvarlige for finansiering). Skal sørge for at det tilbys fagskoleutdanninger som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. Kunnskapsdepartementet beholder sektoransvaret for fagskolen. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

12 Godkjenning av tilbud Loven krever at fagskoletilbudene skal godkjennes. NOKUT har fått denne godkjennerrollen. NOKUT bærer ikke ansvar for noen form for nasjonal standardisering. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

13 NOKUTs 18 kriterier for utdanningstilbud
5 kriterier for læringsmål og kvalifikasjoner 2 kriterier for faglig innhold 5 kriterier for undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer 2 kriterier for eksamen og vitnemål 4 kriterier for infrastruktur

14 Styret har ansvar - for studentene - overfor NOKUT - for utdanningene
En av NOKUTs hovedutfordringer ved godkjenning av fylkeskommunale tilbud er styret og styrets ansvar. Styret har ansvar - for studentene - overfor NOKUT - for utdanningene | 14 14

15 Ulike organiseringer av fagskoler
Ansvar Tilbyder = styre = fagskole Eier Eier Tilbyder = styre = fagskole Eier = tilbyder Fagskole Styre | 15 15

16 NOKUT om eiers styring:
Eier kan styre gjennom: Vedtekter (loven begrenser). Valg av medlemmer. Budsjett. - Dog ikke dag for dag.

17 Dimensjonering

18 Økonomi Statistikken gir foreløpig ikke godt nok erfaringsgrunnlag for ny fordelingsmodell. Tidligst i 2016-budsjettet Inntil da: telletall 2 år før.

19 I dag tre finansieringskanaler
Over KD’s budsjett (tidl. 6A-skoler) Til fylkeskommunene basert på studenttall. Tilskudd gjennom Helsedirektoratet.

20 Nasjonal standard og nasjonale utvalg.

21 Nasjonal standard Standarden innbefatter nasjonale planer som er nasjonale rammer for tilbydernes utdanningsplaner. Nasjonal standard for kodeverk forvaltes av Nasjonalt opptakskontor for fagskolen (NOF). 21 Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012 21

22 Utdanningsplaner innenfor rammene
Hver skole lager og vedlikeholder egne utdanningsplaner som har detaljene og lokalt særpreg. Skal fortelle hvordan skolen vil legge til rette for at studenten skal kunne oppnå ønsket læringsutbytte. Utdanningsplanene utgjør en del av skolens godkjenningssøknad. 22 Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012 22

23 Hvorfor en nasjonal standard?
Ny fagskolelov i 2003 flyttet ansvar fra departement og direktorat til tilbyder. Etablering av nasjonale utvalg for fagskoleutdanning. For teknisk fagfelt i 2004 (NUTF) For fagfelt helse i 2006 (NUFHS) Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

24 Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget
NUTFs sammensetning Offentlige tilbydere (1) Private tilbydere (1) Arbeidstakerorganisasjoner (4) Arbeidsgiverorganisasjoner (3) Fylkesutdanningssjefene (1) Studentrepresentant (1) Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

25 Typiske NUTF-saker Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering)
Sette og forvalte nasjonal standard Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser Gi uttalelser Følge Fagskolerådets arbeid Kvalifikasjonsrammeverk Utdanningsveier Maritim utdanning Strategiarbeid Høringer Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

26 Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget
NUFHOs sammensetning Offentlige tilbydere (1) Private tilbydere (1) Arbeidstakerorganisasjoner (5) Arbeidsgiverorganisasjoner (4) Helsedirektoratet og fylkesutdanningssjefene Studentrepresentanter fra off. og privat (2) HOD, KD og Udir som observatører Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

27 Typiske NUFHO-saker: Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering)
Sette og forvalte nasjonal standard Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser Gi uttalelser Følge Fagskolerådets arbeid Følge samfunnsutviklingen Egen konferanse Strategiarbeid…. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

28 Nasjonalt planarbeid

29 Nasjonale planer NUTF Kjemi, 2 planer Bygg/anlegg, 3 planer
Elektro, 3 planer Petroleum, 4 planer TIP, 8 planer Datateknikk, 2 planer Maritimt, 4 planer LØM, en plan Generell del Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

30 Nasjonale planer NUFHO
Helse, aldring og aktiv omsorg. Livsstils- og kroniske sykdommer. Psykisk helsearbeid og rusarbeid Oppvekst: Barn med særskilte behov Nasjonale planer for nye fordypninger kommer. Nasjonal plan generell del - helse: Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

31 Sentrale aktiviteter i sektoren

32 1. Etablering av Nasjonalt fagskoleråd
Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2010. Består av representanter fra fagskolesektoren, arbeidsgivere, arbeidstakere og studenter. Skal sørge for at de ulike synspunktene i rådet blir kjent i departementet. Nettside under Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

33 2. Etablering av studentorganisasjon
Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

34 3. Kandidatundersøkelse (NIFU)
blant alle som fullførte en fagskoleutdanning første halvår 2011. Åtte av ti fagskolekandidater er tilfredse med utdanningen sin. De nyutdannede er imidlertid generelt mer fornøyde med utdanningenes faglige innhold enn med undervisningskvalitet og veiledning. Det kjøres ny kandidatundersøkelse våren 2013. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

35 4.Nasjonalt kvalifikasjons- rammeverk
Fastsatt av KD desember 2011 Fremme mobilitet Styrke mulighetene for livslang læring Bidra til økt kvalitet i norske utd.-systemer Fagskolen er plassert på nivå 5 (av 8 nivåer) Henvisningsprosess mot EQF (European Qualification Framework) pågår. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

36 De 7 NKR-nivåene Nivå 2: Grunnskolekompetanse
Nivå 3: Grunnkompetanse VGO Nivå 4A: Fullført videregående opplæring, fag- og yrkeskompetanse Nivå 4B: Fullført videregående opplæring, generell studiekompetanse Nivå 5: Fagskole 1 Nivå 5: Fagskole 2 Nivå 6 (delnivå av Bachelor): Høyskolekandidat Nivå 6: Bachelor (1. syklus) Nivå 7: Master (2. syklus) Nivå 8: Ph.d. (3. syklus)

37 Hva medfører NKR i praksis?
Fokusforflytning fra: Målsettinger om hva som skal læres bort. Til: Det studenten skal kunne når han/hun lykkes i å fullføre et emne eller et fullt studium (læringsutbyttet). Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

38 Ikke bare kunnskap og ferdigheter.
..men også generell kompetanse Formuleringsevne Problemløsningsevne Evne til å behandle informasjon Samarbeidsevner osv. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

39 5. System for rapportering og statistikk
Etablering av Statistikkforum. DBH Fagskolestatistikk er et oppdragsprosjekt som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) utfører på vegne av Kunnskapsdepartement. Rapporteringskrav fra Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd og fagskolene selv. Oversikt over alle Norges fagskoler Innføring av «emne» som minste resultatbærende enhet. Forskriftsfesting av «fagskolepoeng» kommer. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

40 Eksempel på bruk av fagskoledata:
Oppslag 23/10-12 Hver sjette uteksaminerte kandidat i høyere utdanning fra fagskole Dette opplyser DBH-F. Data om gjennomføring viser at det totalt var studenter som fullførte en universitets- eller høyskoleutdanning i løpet av Til sammenligning var det 7178 fagskolestudenter som fullførte sin utdanning i løpet av fjoråret. Det tilsvarer 16 prosent av det totale antall uteksaminerte kandidater på tertiært nivå. Det betyr at hver sjette uteksaminerte kandidat i høyere utdanning faktisk kommer fra en fagskole.

41 6. Felles dokumenttittel for fagskole-utdannede
Fagskolerådet tilrår dokumenttittelen ”Vocational Diploma” overfor Kunnskapsdepartementet. «Vitnemål» fortsatt juridisk betegnelse på norsk. Fagskolerådet ønsker forskriftsfesting. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

42 Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

43 Næringsutvikling

44 1. Fagskolen er yrkesrettet utdanning
Ingen trainee-periode: Kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak Fagskolen er i seg selv en avsluttende utdanning.

45 2. Utdanningsinnhold Fagskolen bygger på vgs. og må ha et nivå som gjenspeiler dette. Innholdet kan bygges direkte rundt kompetansebehovet til næringen. Viktig at næringen er involvert i utformingen av tilbudet og læringsutbyttebeskrivelsene.

46 3. Skolen må følge med i næringens utvikling.
En dynamisk prosess der skolen må fornye, forkaste og skape nytt. Bygge inn kultur for internkontroll og kvalitetssikring. Etablere ordning med praksisperioder for lærere. Benytte folk fra næringen som lærere, men beholde helheten.

47 4. Styret har en nøkkelrolle
Må være engasjert. Må være kompetent. Må følge driften av studietilbudene tett. Må ha gode forbindelser med samfunns- og næringsliv. Må ha gode relasjoner til offentlige etater, det politiske miljøet og partene i arbeidslivet.

48 5. Innovasjon og næringsutvikling gjennom hovedprosjekter
Bestemme prosjektinnhold i samarbeid med næringen. Prosjektveiledning i samarbeid med næringen. Sensur/vurdering i samarbeid med næringen.

49 6. Valg av lærings- og vurderingsformer.
Bevisst forhold til hva som skal vurderes. Vurderingsformer som ikke bare måler evnen til å huske, men i større grad forståelse, evne til refleksjon og analyse. (Ikke to streker under svaret!) Redskapsemner som kommunikasjon og realfag må sammen med digital kompetanse være rettet direkte mot det faglige og yrket.

50 7. Lederutdanninger 2-årige tekniske fagskoleutdanninger er også lederutdanninger som igjen er et viktig element i næringsutvikling.

51 Møteplasser i fagskolesektoren

52 4. NOKUTs fagskolekonferanser
Avholdes årlig om høsten. 2010: Fra tall til kunnskap 2011: Hva er kvalitet i fagskoleutdanningen? 2012: Kvalifikasjon og kvalitet 2013: Jubileumskonferansen (sammen med UH) Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

53 RFF-konferansen Lærerkonferansen
Hvert år i mai måned. Primært for skoleledere og styrerepresentanter, men også åpent for andre. Lærerkonferansen Hvert år om høsten. Vert: Fagskolen Innlandet på Gjøvik.

54 Nasjonalt fagskolenettsted:
Nettportal: fagskoleportalen.no Denne presentasjonen: Koordinators e-post: Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

55 Fagskolerelaterte forkortelser
DBH Datatjeneste eid av Kunnskapsdepartementet rapportering ECVET European Credit System for Vocational Education and Training EQF European Qualification Framework FFF Forum for fagskoler forum for private aktører FFU Forum for fylkesutdanningssjefer FP Fagskolepoeng omfangsmål IST Leverandør av skoleadministrative systemer KD Kunnskapsdepartementet KU Fylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg NKR Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen. NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NRT Nasjonalt råd for teknologiske utdanninger under UHR NSD Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste driver DBH NUFHO Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag partsammensatt NUTF Najonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning RFF Rådet for offentlige fagskoler (tidl. fylkeskommunale) skoleledere STCW Standards of Training, Certification & Watchkeeping maritim konvensjon SRY Samarbeidsrådet for yrkesopplæring nasjonalt Udir Utdanningsdirektoratet UHR Universites- og høyskolerådet VIGO Styringsdatatjeneste eid av fylkeskommunene opptak, emnekoder Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012


Laste ned ppt "Norske Reindriftsamers Landsforbunds fagdag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google