Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan og miljø Energi- og klimaplan for Bærum kommune utkast januar 2009 seminar om ny plan- og bygningslov 23-24 februar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan og miljø Energi- og klimaplan for Bærum kommune utkast januar 2009 seminar om ny plan- og bygningslov 23-24 februar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan og miljø Energi- og klimaplan for Bærum kommune utkast januar 2009 seminar om ny plan- og bygningslov 23-24 februar 2009

2 Plan og miljø Klimagassutvikling i Norge Norges utslipp øker – med 11 % fra 1990 til 2007 Ambisiøse nasjonale mål for utslippsreduksjon –overholde forpliktelsen i Kyotoprotokollen om at klimagassutslippene i perioden 2008-2012 ikke skal være mer enn 1 prosent høyere enn i 1990 –innen 2020 redusere utslipp med 15 – 17 mill. tonn CO 2 -ekv –karbonnøytral innen 2030 Plan- og bygningsloven er ett virkemiddel for å kreve iverksetting av utslippsreduserende tiltak

3 Plan og miljø Bærum kommunes energi- og klimaplan Utkast til energi og klimaplan foreligger Fremlagt for formannskapet 2009-02-11 Fremmes for ulike sektorutvalg i løpet av våren Endelig behandling i formannskap og evt. kommunestyre før sommeren. Energi- og klimaplanen identifiserer 68 tiltak for reduksjon av energibruk og klimagassutslipp

4 Plan og miljø Utslippreduserende tiltak transport Tiltak for kommunal transportvirksomhet Nye biler skal være elbiler eller ha lave CO 2 -utslipp Ansatte får redusert tilgang til parkeringsplasser Stimulere ansatte til å gå/sykle til jobben Generelle transporttiltak Utbedre innfartsparkering nær buss/togstasjoner Bedre forhold for gående og syklister Fremtidig utbygging nær offentlige kommunikasjoner Pådrivere for tiltak som kan redusere veitransport og bedre kollektivtilbud

5 Plan og miljø Utslippreduserende tiltak stasjonær virksomhet Kommuneplan og reguleringsplan Helhetlig planlegging og miljøoppfølging Energiredegjørelse og krav om vannbåren varme Byggesak og tilsyn Krav om miljøvennlig energikilde i alle nye bygg (ikke elkraft eller fossile brensler) Nye og eksisterende kommunale bygg Strenge energi og klimagasskrev Miljøsertifisering Energiressurser Kartlegge alternative energikilder og utnytte gass fra Isi avfallsanlegg

6 Plan og miljø Forutsetning for energi- og klimatiltak Lovhjemmel –Kommunale planer etter pbl skal ta klimahensyn –ROS analyse skal omfatte klimaendringer –Mer miljøvennlige bygg Strengere energikrav til bygninger Forbud mot oljefyr i nye bygg fra 2009-07-01 Krav om å legge til rette for vannbåren varme Krav om tilknytning til fjernvarme Politisk vilje –Tett og klimavennlig eller spredt og grønt? –Utbygging langs offentlig kommunikasjon? –Bedre gang- og sykkelveier? –Restriksjoner på privatbilkjøring/parkering? –Bruke økonomiske virkemidler for å endre adferd i klimavennlig retning? Administrativ vilje –Følge opp krav i lover og forskrifter –Følge opp tiltak i energi- og klimaplan –Informere utbyggere om mulige klimagunstige løsninger –Oppmuntre utbyggere til å gå ut over energi- og klimakrav –Klargjøre klimakonsekvenser i saker som fremmes til politisk avgjørelse

7 Plan og miljø Energi- og klimatiltak i plan og bygg Hvilket handlingsrom har vi? –Politikere –Administrasjon Hva vil vi kreve? –Nye planer og bygg –Oppgradering av eksisterende planer og bygg


Laste ned ppt "Plan og miljø Energi- og klimaplan for Bærum kommune utkast januar 2009 seminar om ny plan- og bygningslov 23-24 februar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google