Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effekter av oljesøl på dyr og natur Torild Jørgensen, Nina Jensen Tromsø 8- 10. mai 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effekter av oljesøl på dyr og natur Torild Jørgensen, Nina Jensen Tromsø 8- 10. mai 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Effekter av oljesøl på dyr og natur Torild Jørgensen, Nina Jensen Tromsø 8- 10. mai 2009 tjorgensen@wwf.no

2

3 Sårbarhet Kjemi Vær Tidspunkt Nedbrytningsprosesser........ og mange andre faktorer Effekten av oljen avhenger av:

4 Direkte kontakt med oljen kan føre til brannsår og hudirritasjon Irritasjon i øyne og slimhinner Inntak/fordøyelse av olje:  skader på mage- og tarmsystem (redusert kroppsvekt)  skader på immunsystem  skader på indre organer som lever og nyrer Inhalering kan føre til respirasjonssvikt og nevrologiske skader I tillegg kommer sekundære effekter som følge av å ha dyrene i rehabilitering/ fangenskap (liggesår, skader på fjær/pels/hud, tap av matlyst, sykdommer) For alle arter

5 Sjøfugl

6 Sjøfugl i Norge Barentshavet er et av de mest fuglerike havområdene i verden. Årlig hekker mellom 13 og 15 millioner sjøfugl i området. Flere av bestandene er av internasjonal betydning. Bare på norsk side finnes det 41 sjøfuglkolonier med over 1 000 hekkende par Sjøfuglene bruker store havområder utenfor koloniene til næringssøk, (radius på over 100 kilometer)

7 Sårbare områder for sjøfugl i Norge

8 Sjøfugl og olje Oljeutslipp i disse områdene vil påvirke et stort antall fugler, og vil kunne ha stor negativ innvirkning på lokale og regionale sjøfuglbestander i en årrekke framover Sjøfugl er den dyregruppen som er mest sårbar for oljesøl Spesielt arter som tilbringer storparten av tiden på sjøen (lomvi, skarv, lunde, marine dykkender, fiskender og alkefugl) Alkefugl pleier å dominere tapstallene i de store tilfellene av oljeforurensing på nordlige halvkule. Exxon Valdez-ulykken resulterte i at rundt 250 000 sjøfugl omkom Sjøfugl og olje

9

10 Effekter av olje på sjøfugl Sjøfugl kan omkomme av nedkjøling når de får olje i fjærene eller av forgiftning hvis de svelger olje De unge utviklingsstadiene er mest følsomme (genetiske og morfologiske skader, øke dødeligheten) Hos fugleunger fører fordøyd olje oftest til redusert vekstrate og økt dødelighet som følge av redusert tarmfunksjon, leverskader og forstyrrelse av saltbalansen Hos voksne fugler kan fordøying av olje medføre anemi, leverskader, osmoregulatoriske skader, effekter på hormoner, og redusert reproduksjon (redusert eggskall- tykkelse, forsinket egglegging og færre egg)

11 Fjærstruktur

12 Utslippsmengde sier lite om konsekvens

13 Fisk Det er registrert 150 fiskearter i våre nordlige havområder Barentshavet er gyte- og oppvekstområde for flere av verdens største og viktigste fiskebestander som lodde, norsk-arktisk torsk (lofottorsken), sei, hyse og norsk vårgytende sild Giftigheten av olje på fisk og andre virvelløse dyr (eks. plankton) er avhengig av vannløseligheten til komponenentene og konsentrasjon Ved store konsentrasjoner kan eksponering for olje være akutt dødelig Lavere konsentrasjoner kan olje medføre ikke-dødelige effekter Eksponering kan også påvirke reproduksjon gjennom redusert egg- produksjon, sterilitet og dårligere overlevelse hos avkom

14 Egg- og larvestadiet Fisk er særlig sårbar for olje og andre kjemikalier på egg og larvestadiet 20-30 prosent av en årsklasse kan bli slått ut dersom et stort oljeutslipp sammenfaller med denne tiden Hos fiskelarver er det påvist at oljeeksponering fører til morfologiske skader og redusert vekst Hos voksen fisk er det vist at oljeeksponering kan føre til skader på bl.a. gjeller, tarm og hjerne

15 Bunnsamfunn Tareskog, korallrev og svampsamfunn Tareskogene langs kysten av Norge dekker flere tusen kvadratkilometer. De utgjør grunnlaget for en rik flora og fauna og er viktige oppvekstområder for et stort antall fiskearter Viktig forutsetning for de store fiskeriene og økosystemet Filtrerer partikler fra vannet - oljeutslipp vil føre til forgiftning av bunnsamfunnet Giften akkumulerer i organismene og transporteres oppover i næringskjeden, noe som kan få konsekvenser for andre arter i økosystemet

16 Korallrev Langs Norskekysten beskrives stadig nye kaldtvannskorallrev, hvorav noen dekker store arealer Det finnes mye koraller fra Lofoten og nordover og østover til og med Finnmark Korallrev har som regel et stort artsmangfold som påvirkes ved fysisk forstyrrelse, som for eksempel ved etablering av undervannsinstallasjoner Skaffer seg næring ved å filtrere partikler fra vannet som passerer forbi. Det er derfor grunn til å frykte at oljeutslipp kan føre til forgiftning av bunnsamfunnet og i verste fall ta livet av dyrene som befinner seg der Giften akkumulerer i organismene og transporteres oppover i næringskjeden, noe som kan få konsekvenser for andre arter i økosystemet

17 Sjøpattedyr Tap av viktige fødeområder Sjøpattedyrene kan også få i seg olje og dø av forgiftning, eller bli skadet så de ikke klarer å formere seg Sjøpattedyr som svelger olje risikerer omfattende og dødelige skader i beinmarg, sentralnervesystemet, lunger, lever og nyrer Oter, isbjørn og pelsseler som får oljesøl i pelsen, kan miste isolasjonsevnen og fryse i hjel

18 Hval Ekstern oljeforurensing av huden til hval er trolig lite skadelig, som følge av tykkelsen og strukturen på det ytre hudlaget Olje kan feste seg til bardene og blokkere eller redusere strømmen av vann gjennom disse, og dermed filtreringsevnen. Disse renses imidlertid rimelig kjapt (1 døgn) De narkotiske effektene som kan oppstå i forbindelse med innånding av oljekomponenter kan påvirke adferden til hval, og gjøre at de drukner

19 Sel Ekstern forurensing hos ekte seler vil ikke øke varmetapet i en grad som vil påvirke temperaturregulering og energibalanse Unntak: enkelte nyfødte seler bl.a. havert. Disse mangler det isolerende spekklaget like etter fødselen, og den hvite fødselspelsen (lanugo) er viktig for isolasjonsevnen Ekte seler pusser ikke pelsen og får derfor ikke i seg giftige oljekomponenter på den måten. Det er likevel funnet døde sel med oljerester i mage og tarm, hvilket betyr at de får i seg olje fra andre kilder Det er påvist leverskader og skader på hjernevev tilsvarende løsemiddelskader hos mennesker som kan være dødelig Exxon Valdez resulterte i at 302 steinkobbe døde som følge av hjerneslag, stress og disorientering (inhalering av giftige gasser)

20 Oter Oter er avhengige av et isolerende luftlag i pelsen for å holde varmen. Oljeforurensing av pelsen til disse dyrene kan føre til at dyret fryser ihjel (inntil 70 % reduksjon i isolasjonsevne) Oljeforurenset oter vil prøve å fjerne oljen ved å pusse pelsen  olje i tarmsystemet. Exxon Valdez: indre skader (blødende magesår og lunge-emfysem) hos 55% av oljeskadde havoter 871 døde havoter funnet (estimert opptil 2 800) oterbestanden redusert med ca. 40%

21 Oljeskadd oter

22 Fiskeri Sysselsetter direkte mer enn 50 000 mennesker i Norge Avhengig av et rent og produktivt hav Etter “Prestige” : forbud mot alt fiske i området og mot salg av oppdrettsprodukter omsetningen av sjømat fra området gikk drastisk ned ca 22 000 familier ble rammet ca 20 000 personer har mottatt økonomisk kompensasjon for tapte inntekter fremdeles ca. 20 % arbeidsledighet økonomiske konsekvenser estimert til i overkant av 45 milliarder kroner

23 Havbruk / Fiskeoppdrett Olje som blandes ned i vannmassene kan medføre forurensning av sjømat, samt giftvirkning og/eller stressvirkninger for fisk og skalldyr i oppdrettsanlegg Fysiske skader kan oppstå som følge av fluktadferd inne i merdene Fet fisk som laks kan ta opp oljekomponenter som gir smak og lukt på, og misfarger kjøttet Skadepotensialet er i stor grad knyttet til tap av marked for det ferdige produkt ( båndlegging av områder, restriksjoner på salg av sjømat i kortere eller lengre tid, og eventuelt nødslakting)

24 Langtidseffekter av oljeforurensing (Exxon Valdez) Kronisk oljelekkasje (spesielt i de øvre sedimentlagene) Effekter av ikke-dødelig oljeeksponering (dårligere helse, vekst og reproduksjon) Indirekte effekter som følge av høy dødelighet under/etter ulykken Kun 7 av 28 påvirkede bestander har blitt tilbakeført til opprinnelig tilstand. Arter som ble særlig påvirket er stillehavslaksen, sjøoter og lomvi Oterbestanden er fortsatt halvert og viser ingen tegn til bedring Det estimeres at det vil ta inntil 30 år før oljeskadde blåskjellområder vil komme seg Referanse: Peterson et al. (2003) Long-term ecosystem response to the Exxon Valdez oil spill. Science 302: 2082-2086


Laste ned ppt "Effekter av oljesøl på dyr og natur Torild Jørgensen, Nina Jensen Tromsø 8- 10. mai 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google