Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effekter av olje på dyr og natur Nina Jensen. •Sårbarhet •Kjemi •Vær •Tidspunkt •Nedbrytningsprosesser........ og mange andre faktorer Effekten av oljen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effekter av olje på dyr og natur Nina Jensen. •Sårbarhet •Kjemi •Vær •Tidspunkt •Nedbrytningsprosesser........ og mange andre faktorer Effekten av oljen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Effekter av olje på dyr og natur Nina Jensen

2

3 •Sårbarhet •Kjemi •Vær •Tidspunkt •Nedbrytningsprosesser........ og mange andre faktorer Effekten av oljen avhenger av:

4 •Direkte kontakt med oljen kan føre til brannsår og hudirritasjon •Irritasjon i øyne og slimhinner •Inntak/fordøyelse av olje:  skader på mage- og tarmsystem (redusert kroppsvekt)  skader på immunsystem  skader på indre organer som lever og nyrer •Inhalering kan føre til respirasjonssvikt og nevrologiske skader I tillegg kommer sekundære effekter som følge av å ha dyrene i rehabilitering/ fangenskap (liggesår, skader på fjær/pels/hud, tap av matlyst, sykdommer) For alle arter

5

6 Sjøfugl

7 Sjøfugl i Norge • Barentshavet er et av de mest fuglerike havområdene i verden. Årlig hekker mellom 13 og 15 millioner sjøfugl i området. Flere av bestandene er av internasjonal betydning. • Bare på norsk side finnes det 41 sjøfuglkolonier med over 1 000 hekkende par • Sjøfuglene bruker store havområder utenfor koloniene til næringssøk, (radius på over 100 kilometer)

8 Sjøfugl og olje • Oljeutslipp i disse områdene vil påvirke et stort antall fugler, og vil kunne ha stor negativ innvirkning på lokale og regionale sjøfuglbestander i en årrekke framover • Sjøfugl er den dyregruppen som er mest sårbar for oljesøl • Spesielt arter som tilbringer storparten av tiden på sjøen (lomvi, skarv, lunde, marine dykkender, fiskender og alkefugl) • Alkefugl pleier å dominere tapstallene i de store tilfellene av oljeforurensing på nordlige halvkule. • Exxon Valdez-ulykken resulterte i at rundt 250 000 sjøfugl omkom Sjøfugl og olje

9

10 Effekter av olje på sjøfugl • Sjøfugl kan omkomme av nedkjøling når de får olje i fjærene eller av forgiftning hvis de svelger olje • De unge utviklingsstadiene er mest følsomme (genetiske og morfologiske skader, øke dødeligheten) • Hos fugleunger fører fordøyd olje oftest til redusert vekstrate og økt dødelighet som følge av redusert tarmfunksjon, leverskader og forstyrrelse av saltbalansen • Hos voksne fugler kan fordøying av olje medføre anemi, leverskader, osmoregulatoriske skader, effekter på hormoner, og redusert reproduksjon (redusert eggskall- tykkelse, forsinket egglegging og færre egg)

11 Fjærstruktur

12 Fisk •Det er registrert 150 fiskearter i våre nordlige havområder •Barentshavet er gyte- og oppvekstområde for flere av verdens største og viktigste fiskebestander som lodde, norsk-arktisk torsk (lofottorsken), sei, hyse og norsk vårgytende sild •Giftigheten av olje på fisk og andre virvelløse dyr (eks. plankton) er avhengig av vannløseligheten til komponenentene og konsentrasjon •Ved store konsentrasjoner kan eksponering for olje være akutt dødelig •Lavere konsentrasjoner kan olje medføre ikke-dødelige effekter (redusert hjertefrekvens, forandrede blodparametre, og saltbalanse) •Eksponering kan også påvirke reproduksjon gjennom redusert egg- produksjon, sterilitet og dårligere overlevelse hos avkom

13 Egg- og larvestadiet •Fisk er særlig sårbar for olje og andre kjemikalier på egg og larvestadiet •20-30 prosent av en årsklasse kan bli slått ut dersom et stort oljeutslipp sammenfaller med denne tiden •Hos fiskelarver er det påvist at oljeeksponering fører til morfologiske skader og redusert vekst •Hos voksen fisk er det vist at oljeeksponering kan føre til morfologiske skader (gjeller, tarm, pancreas, ryggvirvel, hjerne)

14 Bunnsamfunn •Tareskog, korallrev og svampsamfunn •Tareskogene langs kysten av Norge dekker flere tusen kvadratkilometer. De utgjør grunnlaget for en rik flora og fauna og er viktige oppvekstområder for et stort antall fiskearter •Viktig forutsetning for de store fiskeriene og økosystemet •Filtrerer partikler fra vannet - oljeutslipp vil føre til forgiftning av bunnsamfunnet •Giften akkumulerer i organismene og transporteres oppover i næringskjeden, noe som kan få konsekvenser for andre arter i økosystemet

15 Korallrev •Langs Norskekysten beskrives stadig nye kaldtvannskorallrev, hvorav noen dekker store arealer •Det finnes mye koraller fra Lofoten og nordover og østover til og med Finnmark •Korallrev har som regel et stort artsmangfold som påvirkes ved fysisk forstyrrelse, som for eksempel ved etablering av undervannsinstallasjoner •Skaffer seg næring ved å filtrere partikler fra vannet som passerer forbi. Det er derfor grunn til å frykte at oljeutslipp kan føre til forgiftning av bunnsamfunnet og i verste fall ta livet av dyrene som befinner seg der •Giften akkumulerer i organismene og transporteres oppover i næringskjeden, noe som kan få konsekvenser for andre arter i økosystemet

16 Sjøpattedyr •Tap av viktige fødeområder •Sjøpattedyrene kan også få i seg olje og dø av forgiftning, eller bli skadet så de ikke klarer å formere seg •Sjøpattedyr som svelger olje risikerer omfattende og dødelige skader i beinmarg, sentralnervesystemet, lunger, lever og nyrer •Oter, isbjørn og pelsseler som får oljesøl i pelsen, kan miste isolasjonsevnen og fryse i hjel

17 Hval •Ekstern oljeforurensing av huden til hval er trolig lite skadelig, som følge av tykkelsen og strukturen på det ytre hudlaget •Olje kan feste seg til bardene og blokkere eller redusere strømmen av vann gjennom disse, og dermed filtreringsevnen. Disse renses imidlertid rimelig kjapt (1 døgn) •De narkotiske effektene som kan oppstå i forbindelse med innånding av oljekomponenter kan påvirke adferden til hval, og gjøre at de drukner

18 Sel •Ekstern forurensing hos ekte seler vil ikke øke varmetapet i en grad som vil påvirke temperaturregulering og energibalanse •Unntak: ekelte nyfødte seler bl.a. havert. Disse mangler det isolerende spekklaget like etter fødselen, og den hvite fødselspelsen (lanugo) er viktig for isolasjonsevnen •Ekte seler pusser ikke pelsen og får derfor ikke i seg giftige oljekomponenter på den måten. Det er likevel funnet døde sel med oljerester i mage og tarm, hvilket betyr at de får i seg olje fra andre kilder •Det er påvist leverskader og skader på hjernevev tilsvarende løsemiddelskader hos mennesker som kan være dødelig •Exxon Valdez resulterte i at 302 steinkobbe døde som følge av hjerneslag, stress og disorientering (inhalering av giftige gasser)

19 Oter •Oter er avhengige av et isolerende luftlag i pelsen for å holde varmen. Oljeforurensing av pelsen til disse dyrene kan føre til at dyret fryser ihjel (inntil 70 % reduksjon i isolasjonsevne) •Oljeforurenset oter vil prøve å fjerne oljen ved å pusse pelsen  olje i tarmsystemet. •Exxon Valdez: •indre skader (blødende magesår og lunge-emfysem) hos 55% av oljeskadde havoter •871 døde havoter funnet (estimert opptil 2 800) •oterbestanden redusert med ca. 40%

20 Fiskeri •Sysselsetter direkte mer enn 50 000 mennesker i Norge •Avhengig av et rent og produktivt hav •Etter “Prestige” : •forbud mot alt fiske i området og mot salg av oppdrettsprodukter •omsetningen av sjømat fra området gikk drastisk ned •ca 22 000 familier ble rammet •ca 20 000 personer har mottatt økonomisk kompensasjon for tapte inntekter •fremdeles ca. 20 % arbeidsledighet •økonomiske konsekvenser estimert til i overkant av 45 milliarder kroner

21 Havbruk / Fiskeoppdrett •Olje som blandes ned i vannmassene kan medføre forurensning av sjømat, samt giftvirkning og/eller stressvirkninger for fisk og skalldyr i oppdrettsanlegg •Fysiske skader kan oppstå som følge av fluktadferd inne i merdene •Fet fisk som laks kan ta opp oljekomponenter som gir smak og lukt på, og misfarger kjøttet •Skadepotensialet er i stor grad knyttet til tap av marked for det ferdige produkt ( båndlegging av områder, restriksjoner på salg av sjømat i kortere eller lengre tid, og eventuelt nødslakting)

22 Strandsonen •Skadene på strandmiljøet varierer i omfang og varighet, fra nærmest total desimering av samfunnene til mindre effekter på individnivå •Olje som strander kan tilsøle/tildekke og forårsake giftvirkninger for plante- og dyreorganismer i fjære- og strandsonen, eventuelt trenge ned i grunnen og medføre utlekking og eksponering over tid •Olje som ikke blir samlet opp, kan bli værende i strandsonen i flere tiår, og representerer en kronisk forurensingskilde (jfr. Exxon Valdez) •Forskere mener at dette medfører mer alvorlige og langsiktige negative miljøkonsekvenser enn tidligere antatt

23 Langtidseffekter av oljeforurensing (Exxon Valdez) •Kronisk oljelekkasje (spesielt i de øvre sedimentlagene) •Effekter av ikke-dødelig oljeeksponering (dårligere helse, vekst og reproduksjon) •Indirekte effekter som følge av høy dødelighet under/etter ulykken •Kun 7 av 28 påvirkede bestander har blitt tilbakeført til opprinnelig tilstand. Arter som ble særlig påvirket er stillehavslaksen, sjøoter og lomvi •Oterbestanden er fortsatt halvert og viser ingen tegn til bedring •Det estimeres at det vil ta inntil 30 år før oljeskadde blåskjellområder vil komme seg Referanse: Peterson et al. (2003) Long-term ecosystem response to the Exxon Valdez oil spill. Science 302: 2082-2086


Laste ned ppt "Effekter av olje på dyr og natur Nina Jensen. •Sårbarhet •Kjemi •Vær •Tidspunkt •Nedbrytningsprosesser........ og mange andre faktorer Effekten av oljen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google