Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk og kulturminner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional plan for bærekraftig arealpolitikk og kulturminner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk og kulturminner

2

3 Alt vokser unntatt arealene.
Knapphet på arealer. Matjord, kulturminner m.m. Ikke lenger drømmen om småbruk på landet.

4 Arealplanlegging i Norge
Grunneier/utbygger Offentlige organ, lover, forskrifter

5 Hvorfor? Kommunene ville.
Kulturminneforvaltningens mål om «tidlig & tydelig». Oppdrag fra fylkestinget i Strategisk kulturplan. Kommunene ville 30 års-perspektiv. Fra detaljer og enkeltsaker til helhet. Gjensidig forpliktende. Unngå innsigelser. Tidlig og tydelig Troverdighet og gjennomslagskraft. Strategisk kulturplan. Være drivkraft i samfunnsutviklingen. Bruke kulturarven til å berike byer og tettsteder. Utvikle og effektivisere forvaltningen. Dele kunnskap og kompetanse.

6 Hvordan? Politisk styringsgruppe - ordførere
Administrativ prosjektgruppe – rådmenn Treffpunkt med andre regionale myndigheter Fylkeskommunen er sekretariat Fylkestinget er formell beslutningstaker Oppløp for 3-4 år siden. Kulturarv med. Med på alle møter, verksteder, redegjørelser + intern prosess. Tar ansvar for fagfeltet hele veien fram til ferdig produkt. Krever MYE arbeid og må prioriteres. KA bruker 15% på utvikling resten på drift. Mål, strategier og retningslinjer var på høring våren 2012. To høringsrunder. Vedtak i fylkestinget i mars 2013.

7 Skjær i sjøen Hvilke krefter styrer egentlig boligbygging?
Attraktivitet = lav tetthet og store tomter? Fag og politikk Konsensusprinsippet Prosesstretthet Kulturminneloven Marked, demografiske endringer. Hva kan man planlegge seg til? Tilby noe annet enn Oslo. Interessekonflikter. Gjenvalg. Konsensus vanskelig i små kommuner tett på hverandre. Kml: dispensasjon, registrering, kostnadsdekning. Østlandsposten

8 Hovedgrep Forutsigbarhet Gi og ta Kulturmiljøer – ikke kulturminner
Kulturmiljøer med streng forvaltning Liberal forvaltning innenfor omforente grenser Business as usual utenfor disse grensene

9 Innenfor og utenfor Innenfor:
Retningslinje anbefaler at kulturminneinteresser avklares på et tidligst mulig stadium. § 9 før høring. Disp § 8, 4. ledd avgjøres i høringsperioden. Kommunene tar inititativ. § ) helst før overordnet plan på høring. Høytekno der formålstjenlig. Mer liberal forvaltning hvor hensikten er å fremme ønsket samfunnsutvikling tett på kulturminnene. Fjerning er alternativ. Utenfor: Business as usual. Kml §§ 10 (9) og 8.4. Hva når avveining vern – samfunnsinteresser er gjort på så overordnet nivå og i en slik prosess? Har ingen detaljer omveiføring, byggehøyder og slikt.

10 37 kulturmiljøer KRITERIER Helhet med landskapsrom Funnpotensial
Kildeverdi Opplevelsesverdi Tidsdybde-egenart-variasjon 37 kulturmiljøer pekt ut raskt, turte å velge. Erfaring. Alle er regionalt og nasjonalt viktige. Noen har også internasjonal verneverdi. Kulturmiljøene er representative for Vestfolds kulturminnebestand. Spesialskrevne tekster. Retningslinje: Nevner kriterier, valgt ut fra kunnskap, faglig skjønn og utøvelse av myndighet delegert etter kulturminneloven. Skal sikres i hensynssoner i kommune- og reguleringsplaner. Inntil de inngår i vedtatte kommunale arealplaner, vil tiltak i kulturmiljøene vurderes av regionale kulturminnemyndigheter fra sak til sak. Nevner vernehensyn til bestemmelser (helhet, ikke rive, nye bygninger tilpasses særpreg, steingjerder/styvingstrær/veier bevares, tilrettelegging, hugst).

11 Fortetting og transformasjon
Fortetting med kvalitet. Retningslinjer: Nye tiltak inntil områder lagt til hensynssone kulturmiljø eller spesialområde bevaring skal tilpasses områdets særpreg. Tiltak i nærheten av bygninger fredet etter kulturminneloven skal tilpasses den fredete bygningen og miljøet for øvrig. Fortetting og transformasjon skal foregå i tråd med analyser av de kulturhistoriske bygningsmiljøenes tålegrense. I handlingsplan. NB.


Laste ned ppt "Regional plan for bærekraftig arealpolitikk og kulturminner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google