Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 12K-STYRET FRA REGIONALE NÆRINGSOMRÅDER TIL BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK siste nytt planarbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 12K-STYRET FRA REGIONALE NÆRINGSOMRÅDER TIL BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK siste nytt planarbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 12K-STYRET FRA REGIONALE NÆRINGSOMRÅDER TIL BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK siste nytt planarbeidet leveringer

2 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 DESIGN: IDENTICON VESTFOLD PÅ SKINNER

3 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 VESTFOLDBYEN Areal ca 450 km 2 88 prosent, eller over 200 000 av befolkningen bor rundt byene øst for E18 OSLO KOMMUNE Areal 454 km2 575 000 innbyggere Oslo Vestfoldbyen

4 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 Dagens situasjon Tønsberg Sandefjord Larvik Horten Holmestrand Drammen Porsgrunn Skien Sande Stokke Torp (stasjon)

5 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 Strekninger på E18 og Vestfoldbanen som planlegges og bygges innenfor NTP 2010- 2019 Vestfold vil at ny trase for hele Vestfoldbanen skal være planmessig avklart innen neste revisjon av NTP i 2013 Nåværende regime for Sandefjord lufthavn Torp videreføres i ny konsesjon Tønsberg Sandefjord Larvik Torp (stasjon) Grenlandsbanen

6 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 Lokalt og regionalt samarbeid NTP 2010-2019 Etatenes forslag Etatenes forslag offentliggjort januar 2007 Kommunal skrivegruppe - forslag til partnerskapet Omforent forslag til likelydende uttalelse fra Partnerskapskonferansen februar -08 – til behandling i den enkelte kommune/organisasjon Fylkestingsbehandling av høringsuttalelse 29/4-08 St.meld. om NTP 2010-2019 - mai 2009 Partnerskapsmøter – verksted mai 2009 PV Fylkestingsbehandling april 2009 (til St.beh. juni 2009) HP Jernbane 2010 – 2019 mai Fylkestingsbehandling juni 2009 HP Jernbane

7 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 I Vestfold satses det på en regional utvikling der Vestfoldbanen er ryggraden i et moderne og miljøvennlig transportsystem. Hovedutfordringen i neste 10-års periode er å vri transportvalget fra privatbil til buss og tog. I Vestfold har det brede partnerskapet, bestående av alle kommunene, partene i arbeidslivet, regionale myndigheter og virkemiddelapparatet - gjennom flere år samarbeidet om en felles transportpolitikk. Vedtak i Fylkestinget 16.06.09 Handlingsprogram 2010 – 2019, Jernbaneverket:

8 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 I den sammenheng inviteres Jernbaneverket til å delta. En evaluering av ”Plattform Vestfold”, med fokus på vurdering av arbeidsform og gjennomføringskraft, vil gi et godt utgangspunkt for å vurdere hvilke politikkområder samarbeidet skal gripe fatt i ved revisjonen. Vestfold fylkeskommune vil prioritere de områder partene, og da særlig kommunene, spiller inn. Debatten i Plattform Vestfold og de innspill som fremkommer i Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram har så langt aktualisert følgende tema: Høyhastighetsbane, lokalbane og regiontog Stasjonsoppgraderinger og knutepunktsutvikling Torp Stasjon, terminal og stasjon Godstrafikk 6. Vestfold fylkeskommune vil iverksette en videreutvikling av det jernbanepolitiske samarbeidet ”Plattform Vestfold” i 2009.

9 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 BEVEGELSER… PV: videreutvikling Handlingsretta – aktivitetsfokus Nye politikkområder Partnerskapet: Regional plan for bærekraftig arealbruk JBFS: Regionforstørring Jernbaneverket; nye og større ambisjoner for IC – og Vestfoldbanen Fra parsellfokus til strekningsfokus Regional plan for jernbane Partnerskap – PV og JBFS Mulighetsanalyse (Funksjon og alternativsløsninger) IC-strategien Høyhastighetsutredningen NTP RTP Videreutvikling Plattform Vestfold Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Kollektivtransportplanen Handlingsprogram for fylkesveinettet

10 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 RETNINGSLINJER FOR EN BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK REGIONAL PLAN Gro Herheim Regionalavdelingen

11 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 BAKGRUNN Regional utviklingsstrategi for Vestfold (RUV) Bystrategi Vestfoldbyen Verdiskaping Vestfold – Handlingsprogram `08 og `09 Nasjonal transportplan (NTP) Plattform Vestfold 12K / KS: Næringsutvikling - byutvikling

12 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 STERKE INITIATIV Fra regionale næringsområder til regional arealpolitikk Hva er fremtidens næringsveier? Hva slags næringsarealer vil vi trenge? Hvilke lokaliseringskriterier blir viktige? E18 Kollektivbaserte Arealkrevende Bynære Hvilken utvikling ønsker vi på Torp? Fly Næringsareal Samfunn (Bo, fritid, jobb) Hva da med Borgeskogen? Har vi det travelt? Lokalt Regionalt Hvilke næringer vil vokse og hvilke næringer skal vi prioritere å legge til rette for?

13 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 12K 26.03.09 12K ber VFK snarest mulig vurdere ”å invitere til en partnerskapsbasert prosess med formål å utarbeide Retningslinjer for en bærekraftig arealpolitikk for Vestfold: Sterk involvering av kommuner og næringslivsaktører Initiativ til utarbeidelse av et planprogram som kan avklare nærmere om: Formålet med arbeidet, Aktører, Planform, Kriterier for utvelgelse, Fremdrift, Prosess og Utredningsbehov Formålet er å se temaer som vei, bane, flyplass, havn, kystsone, klima, friluftsliv, regionale næringsområder, større lokaliseringer, utbyggingsmønster, senterstruktur, attraktivitet, jordvern, mv i sammenheng

14 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 SAMARBEID OM EN HELHETLIG AREALPOLITIKK Selv om planarbeidet er ønsket av så vel kommuner som næringslivsaktører og regional stat, er det en meget komplisert materie, både politisk og faglig, prosessuelt og innholdsmessig. Det er viktig å se bredden av fag- og politikkområder i sammenheng, og samtidig skal planarbeidet ikke være mer omfattende enn nødvendig, det skal prioritere de viktigste regionale utfordringene, og planen skal være av strategisk karakter. Vi har de gode erfaringene! (KJØP, PV, PK, RUV)

15 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 HVA ER DE MEST KRITISKE UTFORDRINGENE?

16 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 UTFORDRINGER Komplekst Mange tema Konfliktfylt Hvor langt skal vi gå? Kommunal selvråderett! Fremdrift Gjennomføringskraft Leveringer underveis

17 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 HVILKE MULIGHETER KAN DETTE PLANARBEIDET GI?

18 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 MULIGHETER Avklaring av nasjonal politikk (Jordvern/senterstruktur) Håp om forenkling Vestfoldbyen: Ambisjoner og prinsipper Samarbeid: Kommuner, stat, næringsliv Gode og viktige politiske diskusjoner Regional politikk Se sammenhenger Infrastruktur Verdiskaping Type og lokalisering av ny næringsvirksomhet Planlegging for: Vern Verdiskaping Folkehelse

19 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Vestfold fylkeskommune starter arbeidet med en regional plan for en bærekraftig arealpolitikk. Hensikten er å videreutvikle en tydelig og helhetlig regional politikk med egnede virkemidler. Utgangspunket vil være å se på sammenhengene mellom transportpolitikken, miljø- og klimamålsettingene, utbyggingsmønster og større regionale lokaliseringer for en styrket folkehelse og økt verdiskaping. Arbeidet skal være partnerskapsbasert. Planprogrammet vedtas av fylkestinget. Planprogrammet skal avklare nærmere om: Formålet med planarbeidet (planform) Deltagere og medvirkning Organisering Informasjonsstrategi Fremdriftsplan Utredningsbehov Tema og alternativsvurderinger

20 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 ARBEIDET MED PLANPROGRAMMET Prosjektgruppe VFK organiserer møteplasser Bruke eksisterende arenaer Plattform Vestfold 12K / KS VSV Fylkesutvalget PK`10

21 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 DYNAMISK PROSESS Leveringer underveis NTP / RTP Jernbane Regionale næringsområder Innspill fra andre planarbeid Innspill til andre planarbeid

22 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 ORGANISERING REGIONAL PLAN BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK KOLLEKTIV- TRANSPORT- PLAN KJØPESENTER- PLANEN HP FYLKESVEI- NETTET PLATTFORM VESTFOLD IC og JBFS KLIMA- STRATEGI KYSTSONE- PLAN NÆRINGS- STRATEGI OPPLEVELSES- NÆRINGER STRATEGISK KULTURPLAN REGIONALE NÆRINGS- OMRÅDER SANDEFJORD LUFTHAVN TORP BYSTRATEGI VESTFOLD- BYEN FOLKEHELSE- STRATEGI Nærings- utvikling Kulturminner Belønnings- ordning Regionale nærings- områder

23 FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 HVORDAN ØNSKER DERE Å DELTA I ARBEIDET? Hva er formålet med planarbeidet? Hvilke aktører er sentrale? Hvilken fremdrift mener dere er riktig? Hvilke tema bør behandles? Hvilken organisering bør velges? Hvilke utredninger må gjøres? Hvilke alternativsvurderinger må tas? Hvilken arealpolitikk ønsker dere?


Laste ned ppt "FU 10.06 - VSV 28.08 - NÆRING 21.09 BY 24.09 - 12K 08.10 12K-STYRET FRA REGIONALE NÆRINGSOMRÅDER TIL BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK siste nytt planarbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google