Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12K-STYRET FRA REGIONALE NÆRINGSOMRÅDER TIL BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12K-STYRET FRA REGIONALE NÆRINGSOMRÅDER TIL BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK"— Utskrift av presentasjonen:

1 12K-STYRET FRA REGIONALE NÆRINGSOMRÅDER TIL BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK
siste nytt planarbeidet leveringer FU VSV NÆRING BY K 08.10

2 VESTFOLD PÅ SKINNER I Vestfold har det brede partnerskapet - bestående av alle kommunene, partene i arbeidslivet, regionale myndigheter og virkemiddelapparatet - gjennom flere år samarbeidet om en felles transportpolitikk. Partnerskapet har gjennom en bred prosess i april kommet til enighet rundt følgende budskap: FU VSV NÆRING BY K 08.10 DESIGN: IDENTICON

3 Oslo Vestfoldbyen Med over innbyggere innenfor et areal som ikke er større enn Oslo kommunes, kan Vestfoldbyen betraktes som et av Norges største byområder. Vestfold er i dag et bilfylke og ønsker drahjelp til å snu transportvalget gjennom deltakelse i statlige storbyordninger, som belønningsordning for kollektivtrafikk og gjennom vektlegging av befolkningsgrunnlag som tildelingskriterium for de fylkesfordelte midlene. Gjennom Plattform Vestfold har et samlet vestfoldsamfunn vist vilje til å bruke egnede virkemidler for å skape endring. OSLO KOMMUNE Areal 454 km2 innbyggere VESTFOLDBYEN Areal ca 450 km2 88 prosent, eller over av befolkningen bor rundt byene øst for E18 FU VSV NÆRING BY K 08.10

4 Drammen Dagens situasjon Sande Holmestrand Horten Tønsberg I dag har vi dobbeltspor frem til Holm (Sande). Togene fra Vestfold bruker lengre tid til Oslo i dag enn for 10 år siden. Den nye stasjonen ved Torp flyplass er en suksess etter ett års drift. Stasjonen er et resultat av samarbeidet Plattform Vestfold. Stokke Skien Torp (stasjon) Sandefjord Porsgrunn Larvik FU VSV NÆRING BY K 08.10

5 Strekninger på E18 og Vestfoldbanen som planlegges og bygges innenfor NTP 2010-2019
Vestfold vil at ny trase for hele Vestfoldbanen skal være planmessig avklart innen neste revisjon av NTP i 2013 Nåværende regime for Sandefjord lufthavn Torp videreføres i ny konsesjon Tønsberg Svært viktige strekninger på Vestfoldbanen gjenstår, og disse er ikke nevnt i Stortingsmelding 16: Drammen – Kobbervikdalen (viktig for Vestfold – ikke viktig for Drammen/Buskerud) Nykirke – Barkåker (viktig for utviklingen ved Horten/Skoppum, og høyskolen i Vestfold) Tønsberg – Larvik (viktig for utvikling i de tre største byene samt utvikling av ny terminal ved Sandefjord lufthavn Torp) Konsesjonsvilkårene for lufthavnen er viktig i denne sammenheng – knyttet til investeringskostnadene ved en eventuell flytting av terminalen og kobling til Vestfoldbanen Grenlandsbanen vil knytte Sørlandsbanen til Vestfoldbanen, noe som vil endre regionkartet med tanke på bosetting og næringsutvikling. Vestfold fylkeskommune og partnerskapet i Vestfold støtter fellesuttalelsen til NTP fra et samlet jernbaneforum og ber om at planlegging av banen starter opp snarest. Vestfoldbanen ønsker å være pilotprosjekt for prosjektfinansiering Torp (stasjon) Sandefjord Larvik FU VSV NÆRING BY K 08.10 Grenlandsbanen

6 Lokalt og regionalt samarbeid NTP 2010-2019
Etatenes forslag Etatenes forslag offentliggjort januar 2007 Kommunal skrivegruppe - forslag til partnerskapet Omforent forslag til likelydende uttalelse fra Partnerskapskonferansen februar -08 – til behandling i den enkelte kommune/organisasjon Fylkestingsbehandling av høringsuttalelse 29/4-08 St.meld. om NTP mai 2009 Partnerskapsmøter – verksted mai 2009 PV Fylkestingsbehandling april 2009 (til St.beh. juni 2009) HP Jernbane 2010 – 2019 mai Fylkestingsbehandling juni 2009 HP Jernbane FU VSV NÆRING BY K 08.10

7 Handlingsprogram 2010 – 2019, Jernbaneverket:
Vedtak i Fylkestinget Handlingsprogram 2010 – 2019, Jernbaneverket: I Vestfold satses det på en regional utvikling der Vestfoldbanen er ryggraden i et moderne og miljøvennlig transportsystem. Hovedutfordringen i neste 10-års periode er å vri transportvalget fra privatbil til buss og tog. I Vestfold har det brede partnerskapet, bestående av alle kommunene, partene i arbeidslivet, regionale myndigheter og virkemiddelapparatet - gjennom flere år samarbeidet om en felles transportpolitikk. LES PUNKTENE ETTER HVERT SOM DE KOMMER OPP FU VSV NÆRING BY K 08.10

8 6. Vestfold fylkeskommune vil iverksette en videreutvikling av det jernbanepolitiske samarbeidet ”Plattform Vestfold” i 2009. I den sammenheng inviteres Jernbaneverket til å delta. En evaluering av ”Plattform Vestfold”, med fokus på vurdering av arbeidsform og gjennomføringskraft, vil gi et godt utgangspunkt for å vurdere hvilke politikkområder samarbeidet skal gripe fatt i ved revisjonen. Vestfold fylkeskommune vil prioritere de områder partene, og da særlig kommunene, spiller inn. Debatten i Plattform Vestfold og de innspill som fremkommer i Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram har så langt aktualisert følgende tema: Høyhastighetsbane, lokalbane og regiontog Stasjonsoppgraderinger og knutepunktsutvikling Torp Stasjon, terminal og stasjon Godstrafikk LES PUNKTENE ETTER HVERT SOM DE KOMMER OPP FU VSV NÆRING BY K 08.10

9 BEVEGELSER… Mulighetsanalyse (Funksjon og alternativsløsninger)
PV: videreutvikling Handlingsretta – aktivitetsfokus Nye politikkområder Partnerskapet: Regional plan for bærekraftig arealbruk JBFS: Regionforstørring Jernbaneverket; nye og større ambisjoner for IC – og Vestfoldbanen Fra parsellfokus til strekningsfokus Regional plan for jernbane Partnerskap – PV og JBFS Mulighetsanalyse (Funksjon og alternativsløsninger) IC-strategien Høyhastighetsutredningen NTP RTP Videreutvikling Plattform Vestfold Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Kollektivtransportplanen Handlingsprogram for fylkesveinettet FU VSV NÆRING BY K 08.10

10 RETNINGSLINJER FOR EN BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK
REGIONAL PLAN Gro Herheim Regionalavdelingen FU VSV NÆRING BY K 08.10

11 BAKGRUNN Regional utviklingsstrategi for Vestfold (RUV)
Bystrategi Vestfoldbyen Verdiskaping Vestfold – Handlingsprogram `08 og `09 Nasjonal transportplan (NTP) Plattform Vestfold 12K / KS: Næringsutvikling - byutvikling FU VSV NÆRING BY K 08.10

12 STERKE INITIATIV Fra regionale næringsområder til regional arealpolitikk Hva er fremtidens næringsveier? Hva slags næringsarealer vil vi trenge? Hvilke lokaliseringskriterier blir viktige? E18 Kollektivbaserte Arealkrevende Bynære Hvilken utvikling ønsker vi på Torp? Fly Næringsareal Samfunn (Bo, fritid, jobb) Hva da med Borgeskogen? Har vi det travelt? Lokalt Regionalt Hvilke næringer vil vokse og hvilke næringer skal vi prioritere å legge til rette for? FU VSV NÆRING BY K 08.10

13 12K 12K ber VFK snarest mulig vurdere ”å invitere til en partnerskapsbasert prosess med formål å utarbeide Retningslinjer for en bærekraftig arealpolitikk for Vestfold: Sterk involvering av kommuner og næringslivsaktører Initiativ til utarbeidelse av et planprogram som kan avklare nærmere om: Formålet med arbeidet, Aktører, Planform, Kriterier for utvelgelse, Fremdrift, Prosess og Utredningsbehov Formålet er å se temaer som vei, bane, flyplass, havn, kystsone, klima, friluftsliv, regionale næringsområder, større lokaliseringer, utbyggingsmønster, senterstruktur, attraktivitet, jordvern, mv i sammenheng FU VSV NÆRING BY K 08.10

14 SAMARBEID OM EN HELHETLIG AREALPOLITIKK
Selv om planarbeidet er ønsket av så vel kommuner som næringslivsaktører og regional stat, er det en meget komplisert materie, både politisk og faglig, prosessuelt og innholdsmessig. Det er viktig å se bredden av fag- og politikkområder i sammenheng, og samtidig skal planarbeidet ikke være mer omfattende enn nødvendig, det skal prioritere de viktigste regionale utfordringene, og planen skal være av strategisk karakter. Vi har de gode erfaringene! (KJØP, PV, PK, RUV) FU VSV NÆRING BY K 08.10

15 HVA ER DE MEST KRITISKE UTFORDRINGENE?
FU VSV NÆRING BY K 08.10

16 UTFORDRINGER Komplekst Mange tema Konfliktfylt Hvor langt skal vi gå?
Kommunal selvråderett! Fremdrift Gjennomføringskraft Leveringer underveis FU VSV NÆRING BY K 08.10

17 HVILKE MULIGHETER KAN DETTE PLANARBEIDET GI?
FU VSV NÆRING BY K 08.10

18 MULIGHETER Avklaring av nasjonal politikk (Jordvern/senterstruktur)
Håp om forenkling Vestfoldbyen: Ambisjoner og prinsipper Samarbeid: Kommuner, stat, næringsliv Gode og viktige politiske diskusjoner Regional politikk Se sammenhenger Infrastruktur Verdiskaping Type og lokalisering av ny næringsvirksomhet Planlegging for: Vern Folkehelse FU VSV NÆRING BY K 08.10

19 FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING
Vestfold fylkeskommune starter arbeidet med en regional plan for en bærekraftig arealpolitikk. Hensikten er å videreutvikle en tydelig og helhetlig regional politikk med egnede virkemidler. Utgangspunket vil være å se på sammenhengene mellom transportpolitikken, miljø- og klimamålsettingene, utbyggingsmønster og større regionale lokaliseringer for en styrket folkehelse og økt verdiskaping. Arbeidet skal være partnerskapsbasert. Planprogrammet vedtas av fylkestinget. Planprogrammet skal avklare nærmere om: Formålet med planarbeidet (planform) Deltagere og medvirkning Organisering Informasjonsstrategi Fremdriftsplan Utredningsbehov Tema og alternativsvurderinger FU VSV NÆRING BY K 08.10

20 ARBEIDET MED PLANPROGRAMMET
Prosjektgruppe VFK organiserer møteplasser Bruke eksisterende arenaer Plattform Vestfold 12K / KS VSV Fylkesutvalget PK`10 FU VSV NÆRING BY K 08.10

21 DYNAMISK PROSESS Leveringer underveis Innspill fra andre planarbeid
NTP / RTP Jernbane Regionale næringsområder Innspill fra andre planarbeid Innspill til andre planarbeid FU VSV NÆRING BY K 08.10

22 Regionale nærings-områder
ORGANISERING Belønnings- ordning Nærings-utvikling Regionale nærings-områder Kulturminner FU VSV NÆRING BY K 08.10

23 HVORDAN ØNSKER DERE Å DELTA I ARBEIDET?
Hva er formålet med planarbeidet? Hvilke aktører er sentrale? Hvilken fremdrift mener dere er riktig? Hvilke tema bør behandles? Hvilken organisering bør velges? Hvilke utredninger må gjøres? Hvilke alternativsvurderinger må tas? Hvilken arealpolitikk ønsker dere? FU VSV NÆRING BY K 08.10


Laste ned ppt "12K-STYRET FRA REGIONALE NÆRINGSOMRÅDER TIL BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google