Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomføring av prosjektet Unge & Rus ved Skjervøy ungdomsskole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomføring av prosjektet Unge & Rus ved Skjervøy ungdomsskole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomføring av prosjektet Unge & Rus ved Skjervøy ungdomsskole
Våre erfaringer Gjennomføring av prosjektet Unge & Rus ved Skjervøy ungdomsskole

2 Skjervøy kommune Ca 3000 innbyggere ”Fiskevær”
Utfordringer for ungdom? Barneskole, ungdomsskole og videregående skole Vært gjennom en slags ”krise”, med nedgang i fiskerinæringen og stor arb.løshet. Etablering av mer industri, men dårlige prognoser mtp fødselstall.

3 Skjervøy ungdomsskole
Ca 120 elever 6 paralleller Generelt dårlig score på nasjonale prøver/eksamen (realfag) Fokus på ungdomsmiljø – rus og adferdsproblemer Skåret dårlig og under fylkesnivå på nasjonale prøver og eksamener de siste årene Initiativ fra foreldre som har uttrykt bekymring over utviklingen i ungdomsmiljøet i kommunen

4 Arbeidsseminar 23.-24.10.2008 Begreper i rusforebyggende arbeid
Implementering av Unge og Rus Foreldreinvolvering Praktiske råd/tips Nedsatt arbeidsgruppe

5 Arbeidsgruppen på skolen
To arbeidsgrupper (8.trinn/9 trinn) Fungerte meget bra Alle tok ansvar Fordelte oppgaver Vanskelig å finne tid i en hektisk skolehverdag Avklar hvilke lærere som skal gjennomføre prosjektet hvilke fag som skal integreres hvordan ansvaret skal fordeles Bestem hvor mye tid gjennomføringen av Unge & Rus skal ta. Utarbeide gjennomføringsplaner med tidspunkt for foreldremøtene gruppelederopplæringen gjennomføringen med elevene Praktisk tilrettelegging reservere rom skaffe utstyr, pc, kamera, etc Planlegge gruppelederopplæringen, dele elevene i grupper, velge gruppeledere. Implementeringsteori - Baklien

6 Gruppelederopplæring
Tidsbruk: 1 dag Skjervøy Maritime Hotell God lunsj - fornøyde elever Fornuftlige innspill fra elevene Elevene ble bedre rustet til å være gruppeledere For i størst mulig grad å sikre en fornuftig debatt i gruppene har vi vektlagt utdanning av gruppeledere. Gruppeledere bør være personer med aksess i klassemiljøet. Erfaringsmessig bør læreren velge ut elever med lederegenskaper og trendsettere i klassen. En grundig gruppelederopplæring letter gjennomføringen av prosjektet. Det er viktig at debatten innen gruppa foregår i seriøse former og holder seg til målene. For at gruppeleder skal forstå hva rusforebygging innebærer vil en gjennomgang og diskusjon av målene være viktig. Det er også viktig at gruppeleder får litt ledelsesopplæring med vekt på demokratisk ledelse. Kriterier for valg av gruppeledere Gruppeleder bør ha høy status blant kameratene - ikke nødvendigvis i form av høyt kunnskapsnivå, men gjerne som opinionsledere i skole- eller fritidsmiljø Gruppeleder bør ha en viss evne til å kunne lede diskusjoner Det er en fordel om gruppeleder har "miljøskapende" egenskaper eller erfaringer Holdning til rusmidler spiller mindre rolle Det bør velges gruppeledere av begge kjønn Rekruttering av gruppeledere kan foregå ved at elevene melder sin interesse selv, at elevgruppen får foreslå gruppeledere eller at elevene får søke skriftlig på gruppelederfunksjonen. Sistnevnte gir en mulighet til å koble inn norskfaget.

7 Valg av gruppeledere Motiverte gruppeledere
Elevene skriver søknad på stillingen Gruppelederne deler elevene inn i grupper Kriterier for valg av gruppeledere Gruppeleder bør ha høy status blant kameratene - ikke nødvendigvis i form av høyt kunnskapsnivå, men gjerne som opinionsledere i skole- eller fritidsmiljø Gruppeleder bør ha en viss evne til å kunne lede diskusjoner Det er en fordel om gruppeleder har "miljøskapende" egenskaper eller erfaringer Holdning til rusmidler spiller mindre rolle Det bør velges gruppeledere av begge kjønn Rekruttering av gruppeledere kan foregå ved at elevene melder sin interesse selv, at elevgruppen får foreslå gruppeledere eller at elevene får søke skriftlig på gruppelederfunksjonen. Sistnevnte gir en mulighet til å koble inn norskfaget.

8 Iverksetting av Unge og Rus
3 uker 18 timer Logg/regler Bærbare PC Papirutgave To lærere pr. klasse Utfordringer Totalt 3 uker – bruk av halve dager på 9. trinn. Utfordringer ifbm med 2 ”tette” foreldremøter. Faste møter med gruppelederne før, underveis og etter gjennomføringen av prosjektet

9 Foreldreinvolvering Samarbeid med foresatte Styrket fellesskap
Styrke foreldrenes autoritet Sette klarere grenser Kompetanse til å snakke om bruk av rusmidler

10 Foreldremøte 1 Møte mellom foresatte og skolen 3 lærere tilstede
Dårlig oppmøte av foresatte Gjennomgang av Unge og Rus Fokus på målene i Unge og Rus Arbeid med ulike case De som var tilstede ble engasjerte Se vedlegg

11 Foreldremøte 2 Presentasjon av Unge og Rus Elevenes mening
Diskusjoner i grupper (elever og foresatte) Klassekontrakt Se vedkegg

12 Refleksjoner og erfaringer
Vår rolle Hva fungerte bra? Hva kunne vært gjort annerledes?

13 Vår rolle – kritisk blikk
Lærer/veileder Sikre god veiledning av gruppelederne Hvordan håndtere de ”vanskelige” elevene?   Lærerrollen Læreren får rolle som veileder i arbeidet med Unge & Rus, noe som innebærer å:  tilrettelegge og veilede gi opplæring i sentrale ferdigheter/tilnærminger gi elevene ansvar for eget arbeid  Som veileder skal lærer bidra til at gruppenes arbeid med oppgavene i Unge & Rus følger en ønsket progresjon, at elevene er deltakende i gruppeprosessene og at gruppene når målene for arbeidet.

14 Fungerte bra Forankret i skoleledelsen Arbeidsgruppa nedsatt på skolen
Gruppelederopplæringen Intensiv gjennomkjøring Nettbasert undervisning - motivasjon Elevene fikk karakter i norsk muntlig og skriftlig Rollespillet (mestring av drikkepress) Elevenes mening Unge & Rus må forankres i skoleledelsen. Ledelsen skal være en pådriver får å få programmet i gang og sørge for praktisk og pedagogisk tilrettelegging underveis i gjennomføringen

15 Fungerte mindre bra Foreldreinvolvering Tidsbruk
Involverte ingen eksterne krefter Problemer med nettsiden Gruppeledere som ikke møter Elevene er ikke modne nok til å diskutere

16 Elevenes mening Animasjonsfilm Film Rollespill
"Elevenes mening" er elevgruppens produkter og representerer siste fase i gjennomføringen av Unge & Rus. Gjennom "Elevenes mening" gis elevene muligheter til å bearbeide og formidle kunnskaper og meninger de har ervervet gjennom undervisningsprogrammet. Oppgaven "Elevenes mening" er først og fremst utviklet for å gi elevene mulighet til både å ta standpunkt og ta ansvar. Målet med oppgaven er mer presist å ta standpunkt til atferden "å la være å drikke". Forskning har vist at positive forventninger til alkoholbruk reduseres hos unge som selv argumenterer for betydningen av å utsette debutalder. Når oppgaven gjennomføres på gruppenivå, styrker vi mulighetene for å oppnå felles støtte til samme mål. Vi styrker også mulighetene for at elever i en gruppe blir sosiale støttespillere for hverandre.


Laste ned ppt "Gjennomføring av prosjektet Unge & Rus ved Skjervøy ungdomsskole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google