Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14.02.061 Læreplaner i Informasjonsteknologi IT-konferansen 2006 Lillehammer Anders Isnes og Edgar Bostrøm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14.02.061 Læreplaner i Informasjonsteknologi IT-konferansen 2006 Lillehammer Anders Isnes og Edgar Bostrøm."— Utskrift av presentasjonen:

1 14.02.061 Læreplaner i Informasjonsteknologi IT-konferansen 2006 Lillehammer Anders Isnes og Edgar Bostrøm

2 14.02.062 Struktur etter Kunnskapsløftet … Utdanningsprogram Programområde Programfag Yrkesfaglige og studieforberedende Men det er selvsagt ikke så enkelt …..

3 14.02.063 Struktur – mer detaljert Utdanningsprogram YrkesfagligeStudieforberedende Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde Samfunnsfag og økonomi Programområde Realfag Programfag matematikk Programfag informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Programområde Språk Programområde Formgivningsfag Utdanningsprogram for Idrettsfag Utdanningsprogram for Musikk, dans og drama Programområde Musikk Programområde Dans Programområde Drama

4 14.02.064 Prinsipper for valg av programfag i studieforberedende utdanningsprogram elevene må velge 2 fag på minimum 10 uketimer hver innen valgt programområde Resten av timene til programfag, dvs. 10 uketimer kan velges innen hele utdanningsprogrammet Alle programfag er likestilte med hensyn til timetall: 5 t To unntak: Geofag og Teknologi og naturvitenskap: 3 + 5

5 14.02.065 Informasjonsteknologi Hovedområder Informasjonsteknologi1: Digital samtid Nettsteder og multimedia Databaser Informasjonsteknologi2: Programmering Planlegging og dokumentasjon Valgfritt hovedområde –Utviklingsarbeid –Kryptering –Menneske-maskin interaksjon

6 14.02.066 Prosessen Prosessen med nye læreplaner har involvert både læreplangrupper, direktoratet, høringsuttalelser, ressursgrupper m.m. Nye innspill (f.eks. IKT for samfunnsfag) har ført til endringer Prosessen har vært preget av kompromisser Klare krav fra departementet via direktoratet bl.a. om integrering av de 5 GRF-er:

7 14.02.067 Grunnleggende ferdigheter i IT Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i informasjonsteknologi er en forutsetning for planlegging og utvikling av IT-systemer, koding av programmer og beskrivelse av funksjonalitet. Det innebærer å utarbeide brukerveiledninger og beskrivelser for de systemene som lages. Programmer som elevene lager, er også i de fleste tilfeller skriftlige, helt presise beskrivelser med instruksjoner som datamaskiner skal utføre – beskrevet i et programmeringsspråk. Det innebærer også å uttrykke seg muntlig på en klar og presis måte, både ved å kommunisere med andre som er involvert i utvikling av systemer, og ved å presentere resultatet av et utviklingsarbeid.

8 14.02.068 Lese- og regneferdigheter Å kunne lese i informasjonsteknologi dreier seg om å tolke andres beskrivelser, brukerveiledninger, diagrammer, modeller, symboler og lignende på en presis måte og å lese fagspesifikke tekster. Å kunne regne i informasjonsteknologi innebærer å gjøre enkle utregninger eller uttrykke formler i et programmeringsspråk. Videre betyr det å bruke enkel matematisk logikk for å uttrykke en test eller en betingelse på en presis måte. For de elevene som ønsker å utvikle spesielle former for applikasjoner, kan det være aktuelt å bruke mer matematikk.

9 14.02.069 Digitale verktøy Å kunne bruke digitale verktøy er en selvsagt forutsetning for å arbeide faglig med informasjonsteknologi. Selv om det å bruke digitale verktøy er et tema i hele grunnopplæringen, er perspektivet i informasjonsteknologi som eget fag et annet. I informasjonsteknologi innebærer det å konstruere IT-løsninger og forstå hvilke prinsipper og idéer teknologien er basert på.

10 14.02.0610 Opprinnelige fagforslag og -prosess (januar 2005-juni 2005): 10 timer Informasjonsteknologi, lagt til realfag. Læreplanforslaget leveres 25. april. 10 timer Media- og informasjonskunnskap, lagt til samfunnsfag. Læreplangruppa ønsket tittelen Mediekunnskap, men det ble ikke godtatt. Det er imidlertid i praksis en kortform og videreutvikling av 20-timers-kurset i Mediekunnskap. Ca. 20. mars lages det et internt skriv om et 5 timers IKT for samfunnsfag. Læreplaner for dette starter august 2005. Forslaget om fordypningsfag (5 t.) i 1. klasse ble forlatt.

11 14.02.0611 Prosessen – måned for måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Lærepl.gr.BehandlingHøringMøter/skriv Real Samf Udir: internt skriv om 5 timers IKT for samf.fag - i bunn med mediefag? - på toppen av mediefag? - felles IT / mediefag? Møte m/ Udir om samordn. real/samf.f. Møte, behandl. av høringsnotater LP-fast- setting Urealistisk med krav om 15 timer for fordypning ==> faget vil ikke inngå i noen fordypning Må nødvendigvis overlappe en del med IT1 Er faget ”liv laga”? Men: kanskje et fint fag for noen som har ”ledige timer”? Ukjent for læreplangruppa Lokale møter

12 14.02.0612 Høringsutkastene

13 14.02.0613 Realfag vs. samfunnsfag Direktoratet gikk i møte 21. november inn for å få til et felles kurs i bunn, med ”to fordypningsmuligheter” Betyr at de som tar IT1 i 2. klasse kan ha fleksibilitet mht. valg av fag i 3. klasse (ikke bundet rekkefølge) –andre samf. fag i 2./3. klasse + IT for samf. == > fordypn. i samf. –andre realfag i 2./3. klasse + IT for real == > fordypn. i realfag. NB! Enda ikke avklart om dette blir godkjent av dir./dept.

14 14.02.0614 Fra høringsuttalelsene… (realfag) -1 Ikke svært mange uttalelser Ligger en fare i at de som var fornøyd ikke har uttalt seg, men det er det umulig å vite (benytter man ikke stemmeretten, kan man heller ikke klage …) Klar føring fra direktoratet at de som uttaler seg bør lyttes til.

15 14.02.0615 Fra høringsuttalelsene… (realfag) -2 Mange mente at IT1 var ”overlesset” Hvis programmering skal være med, tar det mye tid. Redd for at for mye ”hotte” emner Ønske om at datasikkerhet, etikk og jus skulle være klarere med. Ønske om klarere realfagsprofil, spesielt siden det også blir et I(K)T for samf.fag. Forslag om at IT1 mer allment, IT2 mer realfagsorientert.

16 14.02.0616 Fra høringsuttalelsene… (realfag) -3 Ønske om at fagene skal være uavhengig av hverandre, slik som i høringsutkastet. Realfagene ønsket at det skulle være et emne til valg. I praksis måtte det være i det siste kurset. –NB! Dette er ikke vedtatt enda, og dermed ikke sikkert at det går gjennom …. Viktig at det blir noe som kan være interessant for ”typiske realister”, jf. også at nåværende kurs 1B nå i praksis er blitt et programmeringskurs, og har hatt voksende oppslutning.

17 14.02.0617 Endringer fra høringsutkastet Videre bearbeidelse av høringsutkaste t HøringsutkastHøringsuttalelserDirektoratets føringer ”Nye koster”

18 14.02.0618 Direktoratets føringer/mal Enkelt og mer forståelig språk. –Eks: er ordet IT-applikasjon forståelig? IT-system? Nå: IT- løsninger. Skal ikke henvise til noe som smaker av metode. –Eks: ordet utviklingsprosjekt kan ikke brukes Samordning av stil i planene Ønske om sterkere knytning mellom formål, gr.leggende ferdigheter og kompetansemål. –Eks: uttrykke seg muntlig/skriftlig må inkluderes i komp. målene Hensynet til samiske interesser (Oppl.l. § 6.4) –==> Inkluderte en setning om ”hvilke problemer den digitale verden skaper for språklige og kulturelle minoriteter”

19 14.02.0619 Krav om sammenheng i de ulike deler av planene Formål med faget og hvorfor faget er viktig, samfunns- og elevperspektiv, hvordan realisere målene Struktur med timetall og navn på hovedområder (typisk 3 – 5 pr. fag) Hovedområder Kortbeskrivelse av hva hvert hovedområde er. NB! Uten begrepet elev Grunnleggende ferdigheter kobling til de 5 grunnleggende ferdigheter (lese, skrive, uttrykke seg muntlig, regne, bruke digitale verktøy), hva er de grunnleggende ferdigheter i denne planen Kompetansemål målbare aktiviteter e.l. som elevene skal kunne gjøre / utføre etc. ”Lage …”, ”Bruke …”, ”Velge …”, ”Samtale om …”. Vurdering Eksamensordning for faget, eller ”hvordan man skal måle sluttkompetansen”

20 14.02.0620 Konkrete endringer:

21 14.02.0621 Ønske om mer programmering Ønske om mer programmering, samtidig med –kommentarer at IT1 var noe overfyllt –å lære programmering tar tid ! –ønske om at realfagsprofilen bør komme mest på det siste kurset ==> Programmering legges til 3. klasse og utvides.

22 14.02.0622 Hensyn til høringsprosessen - 2: Ønske om litt mer om sikkerhet, jus og etikk Omformulering av hovedemnet Digitalt utstyr (høringsutkastet) til Digital samtid –noe nedtoning av utstyrssiden, bl.a. droppet installasjon og avinstallasjon av programvare (også ønske fra høringsuttalelser om å droppe dette) –kombinere kunnskap om utstyr med spørsmål om trusler i den digitale verden, jus og etikk. Naturlig at dette plasseres på IT1, emnet er både grunnleggende og naturlig felles for real- og samfunnsfag.

23 14.02.0623 Ønske om valgemne De fleste andre realfagene la det inn Klar forutsetning om at dette i tilfelle måtte legges på det siste kurset.

24 14.02.0624 Nettsteder og multimedia har sterke bånd Ønske fra høringen om at dette nedtones noe, men neppe fjernes. Dessuten del av nødvendig modernisering, og kan være både spennende og faglig interessant. Databaser kan (bør?) naturlig knyttes opp mot nettsteder.

25 14.02.0625 Planleggingsdelen På den ene siden bør ikke faget bli preget av masse skriving På den andre siden er det en del av bransjen og krav til læreplanen om å synliggjøre ”å kunne lese/skrive/uttrykke seg muntlig” Etter forslag fra Udir. ble dette temaet kalt ”Planlegging og dokumentasjon”.

26 14.02.0626 Dermed: IT-1 Digital samtidNettsteder og multimedia Databaser IT-2 ProgrammeringPlanlegging og dokumentasjon Emne til valg NB! Betyr ikke at hvert av hovedområdene skal ha 33% vekt. Antall underpunkter skal heller ikke være avgjørende. Formelt sett er dette et metodevalg. Men: det hadde det vært bra med mye konsensus. enkelhet ift. eksamen, sammenlignbarhet, standarder... Kuttet mange steder, men programmering er øket.

27 14.02.0627 Hva bør være til valg Forslagene slik de foreligger: –Utviklingsarbeid (lage en applikasjon…) –Kryptering (teori, algoritmer, anvendelser, programmering) –Menneske-maskin-interaksjon (bl.a. brukergrensesnitt) Hvis valg ikke blir tillatt: –Menneske-maskin-interaksjon

28 14.02.0628 Eksamen …. Generelt ønske fra Udir om at et fag skulle ha skriftlig eksamen på høyeste nivå Forslag om muntlig/praktisk på IT1 Forslag om muntlig/praktisk eller skriftlig på IT2 (trekkfag)

29 14.02.0629 Litt om: Informasjonsteknologi under samfunnsfag

30 14.02.0630 Viderearbeide av IKT for samfunnsfag Svært knappe frister. Opprinnelig læreplanutkast (5 timer) inneholdt mye som var felles med IT1, men ikke mer enn at begge kunne tas --? Fellesdelene med IT1 er nå tatt bort, samtidig som at samfunnsfagsprofilen er beholdt og forsterket.

31 14.02.0631 Høringssvar – IKT for samfunnsfag Ikke så mange svar, og det virker som om det mest er samf./øk.-folk som har svart. Ulik bedømning (fra sammenkok av litt IT og litt samfunn, til at det var en meget interessant vinkling) Noen hovedpunkter: –Mange synes det blir for teknisk (digitalt utstyr, multimedia) –Stort sett positivt med kobling mot samfunnsaspekter. –Flere nevner at man burde tillate at kombinasjonen IT1 og IKT for samf.fag til å gi fordypning. –Et par ønsker mer fokusering på praktisk mediautvikling. NB: Disse kommentarene kom naturligvis før omorganiseringen pga. høringssvarene for realfag. –Derfor er noen av forutsetningene endret etter at høringen var ferdig.

32 14.02.0632 Hovedområder, IKT for samfunnsfag IT-1 (felles) Digital samtid Nettsteder og multimedia Databaser IKT for samfunns- fag Informasjons- samfunnet Programvare i økonomi og samfunnsfag Presentasjon, kommunikasjon og samhandling

33 14.02.0633 Noen mulige kombinasjoner - 1… (forutsatt felles IT1) IT 2 (real) IT 1 I(K)T samf Mat/fys/forsk/.. Medie / Næringøk /.. Realfagsfordypning Samfunnsfagsfordypning Andre (språk …) i tillegg til fordypning i to andre fag VG3VG2VG3VG2

34 14.02.0634 Noen mulige kombinasjoner - 2… (forutsatt felles IT1) IT 2 (real) IT 1I(K)T samf Mat/fys/forsk/.. Medie / Næringøk /.. Realfagsfordypning Samfunnsfagsfordypning VG3VG2VG3VG2

35 14.02.0635 Noen webreferanser Utkast til læreplanene http://skolenettet.no/laereplaner/login_lp.aspx?id=19028, http://skolenettet.no/laereplaner/login_lp.aspx?id=21867 http://skolenettet.no/laereplaner/login_lp.aspx?id=19028 http://skolenettet.no/laereplaner/login_lp.aspx?id=21867 Edgars arbeidsrapport ang. læreplanene, http://fulltekst.bibsys.no/hiof/arbeidsrapport/2005/hefte1-05.pdf http://fulltekst.bibsys.no/hiof/arbeidsrapport/2005/hefte1-05.pdf –ny/videreføring kommer antagelig vår/høst 06 Realfagspoeng, høringsutkast, odin.dep.no/filarkiv/252271/horing_felles_forskrift_jga_juli05.pdf odin.dep.no/filarkiv/252271/horing_felles_forskrift_jga_juli05.pdf Realfagspoeng, forskriftene, http://odin.dep.no/kd/norsk/dok/regelverk/rundskriv/045061-250024/dok- bn.html http://odin.dep.no/kd/norsk/dok/regelverk/rundskriv/045061-250024/dok- bn.html

36 14.02.0636 Nå begynner konkretiseringsprosessen, bl.a. … Hvilken vektlegging skal de ulike hovedemner ha? Skal ikke stå i planen, men i praksis bør det vel samordnes, jf. tidligere. Hvilke områder skal vi programmere i forhold til (Plattfomer: OS/Web/Mobil/ …. Grafisk fra starten av? Applikasjons/programmeringsområder: generelle enkle algoritmer?, strenger? matte?, spill?, multimedia?, databaser?, lyd&stemmer?, bilder?, …) Hvilke programvaretyper og -profil bør vi ha (f.eks. i programmering og i analyse av mye data (samf.fag))? Hvilken konkret programvare kan være aktuell? Bør det samordnes? –jf. eksamen og felles nivå Felles presisering/ forslag/ veiledning/ erfaring på web? –i tilfelle: hvem / hvordan koordinere dette?

37 14.02.0637 Først: om ”realfagspoeng” Det var en selvsagt forutsetning for læreplangruppa at kursene skulle gi realfagspoeng. Men: uavhengig av læreplanprosessen i direktoratet var det en prosess i departementet for endring av inntaksreglement til universiteter og høgskoler. Denne var ute på høring fra juni 2005, med alternativene –Mat./fys teller mest –Mat/fys/kje/bio teller likt –m.a.o.: andre realfag var ikke tenkt på i det hele tatt Det siste forslaget ble vedtatt, og er sendt ut til skolene Disse forskriftene nevner ”gamle fag”, f.eks. 2KJ eksplisitt, ==> må revideres snart Svært viktig å argumentere for at IT for realfag kommer med i denne revisjonen !!


Laste ned ppt "14.02.061 Læreplaner i Informasjonsteknologi IT-konferansen 2006 Lillehammer Anders Isnes og Edgar Bostrøm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google