Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til seminar om alternative ledelsesformer. HIN,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til seminar om alternative ledelsesformer. HIN,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til seminar om alternative ledelsesformer. HIN, 29. 03
Velkommen til seminar om alternative ledelsesformer! HIN, Per J. Nicklasson Utvalg for alternative ledelsesformer ved HIN

2 Program 12:15 Per J. Nicklasson (HIN), Velkommen
12:20 Per J. Nicklasson (HIN), Presentasjon av alternative modeller for styring og ledelse 12:45 Professor Kolbjørn Hagen (NTNU), leder av Forskerforbundet , Forskerforbundets syn på ledelsesformer 13.30 Pause med forfriskninger 13:40 Karl Glad, tidligere leder av NHO og tidligere styremedlem ved NTNU , Enhetlig ledelse 14:25 Diskusjon/spørsmål fra salen. 15:20 Per J. Nicklasson (HIN), Oppsummering og informasjon om videre arbeid 15.35 Slutt

3 Hvorfor dette seminaret?
Ny lov for universiteter og høgskoler gjeldende fra gir flere muligheter mhp. valg av ledelsesform (styret/rektor/direktør) for institusjonen. Styret ved HIN skal høsten 2006 avgjøre hvilken ledelsesform institusjonen skal ha, med virkning fra Styret besluttet høsten 2005 å sette i gang en prosess for å komme frem til et beslutningsgrunnlag i saken. Dette seminaret er en del av prosessen.

4 Bakgrunn for den gjeldende loven
Det foregår en endring innen utdanningssektoren, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Institusjonene må tilpasses endrede samfunnsbehov. Regjeringen Bondevik II oppnevnte i 2002 et utvalg (Ryssdal-utvalget) for å utrede et ny lov og ny tilknytningsform for statlige institusjoner. Mer informasjon i NOU 2003:25 om bakgrunn. Ny lov ble vedtatt i Stortinget våren HIN må følge opp lovendringen.

5 Nøkkeltall for HIN (2005) Nord-Norges ledende teknologiske utdanningsinstitusjon (5. største i Norge på ingeniørutdanning) Master- og –bachelor utdanninger innen flere fagfelt (økonomi, helsefag, realfag, ingeniørfag,…). Forkurs og videreutdanninger Doktorgradsutdanning i samarbeide med andre institusjoner Totalt sett ca studenter fordelt på 4 institutter (+Alta) 159 årsverk ( herav 97 til undervisning, forskning og formidling) 153 mill. kr. i driftsinntekter (144 mill. fra Kunnskapsdep.)

6 Dagens styrings- og ledelsesform
Styre med 11 representanter (2 studenter, 4 eksterne, 5 interne) Valgt rektor som også er styreleder Valgt prorektor med fast plass i styret Ansatt høgskoledirektør Studiesjef, økonomi- og personalsjef. Instituttledere (på åremål med faglig og administrativt ansvar) Studiekoordinatorer, instituttutvalg Administrative seksjonsledere (bibliotek, IT, drift, ekstern virksomhet) Ledergruppe (rektor, prorektor, instituttledere, direktør, studiesjef) Lederforum (Ledergruppe + administrative enhetsledere)

7 Organisasjonskart Høgskolestyret IAV IBDK IDER IHSV Rektor styreleder
Prorektor fast plass 11 medlemmer Fellesadmini- strasjonen Rektor Direktør Ekstern virksomhet Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjons- teknologi Institutt for anvendte vitenskaper Institutt for data-, elektro, og romteknologi Institutt for helse- og sykepleie- vitenskap IAV IBDK IDER IHSV

8 Dagens styre/ledelse Edel Storelvmo (valgt rektor)
Per Åge Ljunggren (valgt prorektor) Jørn Bergvill (intern, teknisk-administrativt ansatte) Bjørn Steinsvik (intern, faglig ansatte) Eva Opshaug Teigen (intern, faglig ansatte) Håkon With Andersen (ekstern, NTNU, oppnevnt av KD) Gunnhill Andreassen (ekstern, oppnevnt av dep.) Ola Slagstad (ekstern, oppnevnt av dep.) Torunn Hamran (ekstern, UiT, oppnevnt av dep.) Torkild Sivertsen (student) Lene Karin Wiberg (student) Sverre Mogstad, direktør – sekretær for styret Det nåværende styrets funksjonstid utløper

9 Hvilke utfordringer har vi?
Krav fra kunder (studenter, næringsliv) Økt konkurranse mellom institusjoner – åpent marked Resultatbasert finansieringsmodell Stadig større fokus på ekstern finansiering av aktiviteten Kvalitetsreformen og internasjonale tilpasningskrav NOKUTs krav til kvalitet Tilpasning til lovendringer og nasjonale satsningsområder Regional verdiskapning og samfunnsrollen

10 Hvilke valg har vi mhp. ledelsesform?,I
Hovedalternativ 1 To-delt ledelse 1 a) Hovedmodellen (endring krever minst 2/3 flertall i styret): Valgt rektor (§ 10-1) (intern eller ekstern) Normal styresammensetning (§ 9-3 første ledd) Ansatt høgskoledirektør (§ 10-3). (åremål?) Direktør er sekretær for styret (forbereder saker i samråd med rektor) Direktøren er leder av den samlede administrative virksomheten. Styret fastsetter rammer. Direktøren er videre ansvarlig for at den samlede økonomi- og formuesforvaltning er i henhold til bestemmelser fra dep, og har generell anvisningsmyndighet.

11 Hvilke valg har vi mhp. ledelsesform?,II
Hovedalternativ 1. To-delt ledelse 1 b) Hovedmodell + prorektor som er medlem av styret (krever minst 2/3 flertall): Samme som alternativ 1 a) Valg av prorektor Prorektor er medlem i styret og rektors stedfortreder Utgangspunktet er at prorektor kun møter i styret når rektor har frafall. For å sikre prorektor fast plass i styret må styret vedta dette med 2/3 flertall.

12 Hvilke valg har vi mhp. ledelsesform?, III
Hovedalternativ 2. Enhetlig ledelse 2 a) Ansatt rektor (krever minst 2/3 flertall, jf § 10-4 første ledd): Rektor ansettes på åremål, jf §§ 10-4 første ledd og 6-4 Overtar det ansvar som tidligere var tildelt direktør Direktørstillingen erstattes med en administrasjonssjefsstilling (evt. på åremål). Departementet utpeker en av de eksterne representantene som styreleder Rektor blir sekretær for styret, ikke ordinært medlem Annen faglig ansatt inn i styret istedenfor rektor

13 Hvilke valg har vi mhp. ledelsesform?, IV
Hovedalternativ 2. Enhetlig ledelse 2 b) Ansatt rektor + prorektor (krever minst 2/3 flertall): Samme som alternativ 2 a) Prorektor ansatt på åremål, jf § 6-4

14 Hva med styret? Normalt 11 medlemmer (styreleder, 3 medlemmer fra faglig ansatte, 1 medlem fra tekn.-adm., 2 studenter, 4 eksterne) Styrets sammensetning kan endres mhp. størrelse og representasjon (eksterne, interne, studenter). Styret fatter selv beslutningen. Dep. kan overprøve. Alle grupper skal være tilfredsstillende representert Ingen gruppe skal ha flertall alene, med unntak av eksternt flertall Studentene skal ha minst 20% av medlemmene (unntak normalsammensetningen med 2 av 11) Ekstern/intern styreleder følger fra ansatt/valgt rektor

15 Tema for resten av dagen:
Hvilken styre-/ledelsesform bør HIN velge for å kunne møte de fremtidige utfordringene på en god måte, slik at institusjonens eksistens og vekst sikres?

16 Spørsmål?

17 Videre arbeid: Internt gruppearbeid etter seminar
Gruppene organiserer selv arbeidet Frist: Si fra til leder av gruppen, evt. nestleder dersom du ikke kan delta. Leder (evt. også nestleder) som ikke kan delta sier fra til nestleder og utvalget

18 Fremdriftsplan: Seminar med inviterte forelesere fra ’’begge sider’’ Gruppearbeid evt. andre diskusjonsformer Innsamling av uttalelser fra de ansatte (Rådgivende avstemning) Midlertidig rapport Høring : Sluttrapport fra utvalget til styret Høst 2006: Styrebehandling (forslag, høring, osv.) Utlysning (direktør/stabssjef og evt. ansatt rektor) Tilsetting Valg styre (evt. også valgt rektor) : Styre/rektor på plass

19 Hvordan kan dere påvirke prosessen?
Dere kan: Holde dere oppdatert via informasjonssiden Kontakte deres tillitsvalgte Kontakte utvalget direkte Benytt enhver anledning til å diskutere ledelsesform Delta i prosessen! Avgjørelsen må ha forankring hos de ansatte dersom skal den gi et vellykket resultat!

20 Se også: http://www.hin.no/index.php?ID=2439
høgskolen->Alternative ledelsesformer


Laste ned ppt "Velkommen til seminar om alternative ledelsesformer. HIN,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google